Юридичний переклад

Юридичний переклад – мовно-юридична процедура відтворення правового змісту юридичного тексту вихідної культуроспецифічної правової системи засобами фахової мови правової системи-реципієнта задля збереження відповідних юридичних функцій та/або екстеріоризації інших прагматичних функцій тексту перекладу, що діють на час виконання перекладу [1]. На сьогоднішньому етапі юридичний переклад розглядається як трансдисциплінарний напрям, що інтегрує здобутки та методи таких галузей, як мовознавство (особливо контрастивне зіставлення фахових мов), правознавство (особливо порівняльне правознавство) [2],[3],[4], термінознавство, правнича лінгвістика та загальне перекладознавство (див. [5],[6],[7],[8],[9],[10],[11]).

ІсторіяРедагувати

Як окремий вид фахового перекладознавства юридичний переклад (далі також ЮП) почав виокремлюватися наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ ст. – значно пізніше, ніж суто лінгвістичні напрями дослідження мови права. Однак розвиток ЮП завжди спирався на відповідні дослідження із правничої лінгвістики та правознавства. З-поміж знакових праць, у яких переклад юридичних текстів отримав комплексне висвітлення, передусім слід назвати такі доробки:

 • хорватської дослідниці Сюзани Шарчевич (1985[12], 1989[13], 1991[14], 1997[15], 2000[16], 2009[17]), особливо «Новий підхід до юридичного перекладу», 1997 р. (англ. «New Approach to Legal Translation»)[18];
 • швейцарського юриста і перекладача Вальтера Вайсфлоґа «Порівняльне право і юридичний переклад» 1996 р. (нім. «Rechtsvergleichung und juristische Übersetzung»)[19];
 • збірник голландського та німецького дослідників Жерарда-Рене де Ґроота та Райнера Шульце «Право і переклад», 1999 р. (нім. «Recht und Übersetzen»)[20];
 • австрійського перекладознавця Петера Сандріні «Переклад правничих текстів» 1999 р. (нім. «Übersetzen von Rechtstexten»)[21] та ін.

Загалом, найбільший внесок у розвиток ЮП зробили саме німецькомовні автори, які у своєму перекладознавчому аналізі використали і поєднали здобутки правознавства (насамперед порівняльного) та компаративних лінгвістичних напрямів (U.Daum [22], P.Sandrini[23];[24],[25],[26],[27], R.Arntz[28],[29],[30],[31],[32],[33], J.Engberg[34],[35],[36],[37], D.Busse[38],[39], R.Muhr[40],[41], E.Müller[42], W.Weisflog[43], R.Stolze[44],[45],[46],[47],[48],[49],[50], E.Wiesmann[51],[52],[53], S.Pommer[54],[55], M.Kadrić[56], A.Kjǽr[57], K.Znamenáčková[58], L.Anissimova[59], H. Brinkmann[60], H.–U.Buckenberger[61], T.Gizbert–Studnicki[62], M.Grozeva[63], M.Kriele[64], S. Kurt[65] та ін.).

Історія українського юридичного перекладуРедагувати

В Україні, на відміну від країн Західної Європи, теоретичні засади ЮП ще перебувають на початковій стадії розробки. На сучасному етапі найбільше напрацювань існує з перекладу англомовних та німецькомовних юридичних текстів. Так, вітчизняні дослідники В.І. Карабан[66],[67],[68], Л.М. Черноватий[69], Г.П.Апалат[70], О.Ю.Вийнюк[71], З.Г. Коцюба[72],[73], А.М. Ляшук[74] працюють над окремими теоретичними та дидактичними аспектами англо-українського юридичного перекладу. І.В.Сойко[75], A.Гриненко[76], T.Супрун[77], Д.Коробейнікова/Д.Гавура[78] та O.А.Шаблій досліджують термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми німецько-українського юридичного перекладу. Загальні проблеми юридичного перекладу у своїх працях порушують Н.І.Козак та А.В. Куракін[79], О.І. Кононов[80], С.Снігур[81] та ін.

Історія російського юридичного перекладуРедагувати

У Росії англо-російський юридичний переклад представляють М.Г.Гамзатов[82], С.В. Власенко[83], В.В. Алимов[84], А.Ю. Новиков[85], а німецько-російський – Г.В.Томсон[86], З.С.Алиева[87] та ін. Як у Росії, так і в Україні та інших пострадянських країнах цілісної теорії юридичного перекладу ще не розроблено.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Шаблій О.А. Теоретичні та методологічні засади німецько-українського юридичного перекладу: Дис... докт. філолог. наук: 10.02.16 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – К., 2013.– 540 с.
 2. Ebert Helmut. Sprache, Recht und Verwaltung // der Sprachdienst. – Wiesbaden: Medientechnik, Drucktechnik & Verlag, – 2011
 3. Groot G.–R. Rechtsvergleichung als Kerntätigkeit bei der Übersetzung juristischer Terminologie // Sprache und Recht. – Berlin; New York& de Gruyter, 2002.
 4. Großfeld B. Erkennen/Übersetzen. // Großfeld, B. Kernfragen der Rechtsvergleichung. Kapitel W. Tübingen: Mohr Siebeck, 1996.
 5. Карабан В.І. Переклад англомовної юридичної літератури: навч. посібник для студ. ВНЗ юрид. спец. та спец. «переклад» / Л.М. Черноватий (ред.), В.І. Карабан (ред.). – вид. 3-тє, випр. І доп. – Вінниця : Нова книга, 2006.
 6. Карабан В.І., Рудь І.А. До теорії англо-українського юридичного перекладу / В.І.Карабан, І.А.Рудь // Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність. Збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 369 – 374.
 7. Sandrini Peter. Der transkulturelle Vergleich von Rechtsbegriffen // Legal Laguage in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues. Ed. By Susan Šarčević. – Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009.
 8. Muhr Rudolf. ATERM: Vergleichende Rechtsterminologie-Datenbank Österreich - Deutschland // Translation: Theorie – Praxis – Didaktik, Studia translatorica, Bd. 87, Anna Matgorzewicz (Hrsg.) – Wrocław : Neisse Verlag, 2009.
 9. Müller Elke. Sprache – Recht – Übersetzen: Betrachtungen zur juristischen Fachkommunikation. – Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2010.
 10. Weisflog Walter E. Rechtsvergleichung und juristische Übersetzung: Eine interdisziplinäre Studie. – Zürich: Schultness Polygraphischer Verlag, 1996.
 11. Wiesmann Eva. Rechtsübersetzung und Hilfsmittel zur Translation: Wissenschaftliche Grundlagen uns computergestützte Umsetzung eines lexikographischen Konzepts. Reihe Forum für Fachsprachen-Forschung. Hrsg. von Hartwig Kalverkämper. Bd. 65 – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2004.
 12. Šarčevič S. Translation of Culture-Bound Terms in Laws // Multilingua. – 1985. – Р. 127 – 133.
 13. Šarčević S. Conceptual Dictionaries for Translation in the Field of Law // International Journal of Lexicography 2/4, 1989. – pp. 277 – 293.
 14. Šarčevič Susan. Bilingual and Multilingual Legal Dictionaries: New Standards for the Future // Translators’ Journal. – 1991. – Dec. 36(4). – P. 615 – 626.
 15. Šarčević S. New Approach to Legal Translation. – The Hague : Kluwer Law International, 1997. – 300 S.
 16. Šarčević Susan (2000). Legal translation and translation theory: a receiver-oriented approach [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.tradulex.org/Actes2000/sarcevic.pdf Архівовано 14 квітень 2012 у Wayback Machine.. Retrieved 2010-07-14.
 17. Šarčević S., Bajčić M. Zur Notwendigkeit der Erarbeitung einer einheitlichen kroatischen Terminologie für EU-Rechtsbegriffe // Zb. Prav. fak. Sveuč. Rij., 2009. – p. 810 – 826.
 18. Šarčević S. New Approach to Legal Translation. – The Hague : Kluwer Law International, 1997. – 300 S.
 19. Weisflog Walter E. Rechtsvergleichung und juristische Übersetzung: Eine interdisziplinäre Studie. – Zürich: Schultness Polygraphischer Verlag, 1996. – 136 S.
 20. Groot G.-R./ Schulze, R. (Hrsg.). Recht und Übersetzen. Baden-Baden: Nomos, 1999.
 21. Übersetzen von Rechtstexten – Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Peter Sandrini (Hrsg.). – Tübingen: Narr, 1999. – 236 S.
 22. Daum, Ulrich. Rechtssprache – eine genormte Fachsprache? // Die Sprache des Rechts und der Verwaltung. Öffentlicher Sprachgebrauch [Hrsg. I.Radtke]. – Klett-Cotta, 1981. – S. 83 – 99.
 23. Arntz Reiner, Sandrini Peter. Präzision versus Vagheit: Das Dilemma der Rechtssprache im Lichte von Rechtsvergleich und Sprachvergleich // Indeterminacy in Terminology and LSP. Adited by Bassey Edem Antia, John Benjamins Publishing Company, 2007. – S. 135 – 153.
 24. Sandrini Peter. Der transkulturelle Vergleich von Rechtsbegriffen // Legal Laguage in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues. Ed. By Susan Šarčević. – Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2009. – S. 151 – 165.
 25. Sandrini Peter. Globalisierung und Mehrsprachigkeit: Translation im Wandel. // Translation in der globalen Welt und neue Wege in der Sprach- und Übersetzerausbildung. Innsbrucker Ringvorlesungen zur Translationswissenschaft II. Hrsg. von Zybatow, Lew. – Frankfur am Main : Lang, 2004. – S. 165 – 177.
 26. Sandrini Peter. Mehrsprachige Fachkommunikation: Wissens- und Kulturtransfer im Zeitalter der Globalisierung // Translation zwischen Theorie und Praxis. Innsbrucker Ringvorlesungen zur Translationswissenschaft I. Hrsg. von Zybatow, Lew. – Frankfur am Main : Lang, 2002. – S. 395 – 410.
 27. Sandrini Peter. Terminologiearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers. Wien: TermNet, 1996. – 291 S.
 28. Arntz Reiner, Sandrini Peter. Präzision versus Vagheit: Das Dilemma der Rechtssprache im Lichte von Rechtsvergleich und Sprachvergleich // Indeterminacy in Terminology and LSP. Adited by Bassey Edem Antia, John Benjamins Publishing Company, 2007. – S. 135 – 153.
 29. Arntz R. Der Forschungsbereich „Sprache und Recht“ an der Europäischen Akademie Bozen // Lebende Sprachen 41, 1996. – S. 5 – 8.
 30. Arntz R., Picht H. Übersetzungsbezogene Terminologiearbeit. Hildesheim/Zürich/New York : Georg Olms Verlag, 1982. – 238 S.
 31. Arntz R., Picht H. Der Vergleich juristischer Terminologien / Arntz, R., Picht, H. // Einführung in die Terminologiearbeit. – Hildesheim : Olms, 1991.
 32. Arntz Reiner. Methoden und Probleme der juristischen Übersetzung im Sprachenpaar Italienisch-Deutsch // Association Suisse des Traducteurs, Terminologues et Interpretes (ASTTI), Lausanne. – 1996. – S. 167 – 187.
 33. Arntz Reiner. Sprachvergleich, Rechtsvergleich und Übersetzen im Sprachenpaar Spanisch-Deutsch // Übersetzen und Dolmetschen: Modelle, Methoden, Technologie [Hrsg. K.Schubert]. Jahrbuch Übersetzen und Dolmetschen, Tübingen: Narr, 2003. – S. 1 – 14.
 34. Engberg Jan. Durchschaubarkeit durch Vielfalt – Vorteile eines mehrsprachigen Rechtssystems und ihre linguistische Beschreibung. Muttersprache 3 / 2009. – S. 181 – 239.
 35. Engberg Jan. Konvention von Fachtextsorten: kontrastive Analysen zu deutchen und dänischen Gerichtsurteilen. Forum für Fremdsprachen. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 1997. – 302 S.
 36. Engberg Jan. Prinzipien einer Typologisierung juristischer Texte // Fachsprache 15 1/2, Wien, 1993. – S. 31 – 38.
 37. Engberg Jan. Textsortenkonvention – Zum Status und zur Bedeutung für die übersetzungsbezogene Beschreibung von Rechtstexten // Jahrbuch Übersetzen und Dolmetchen: Textologie und Translation [Hrsg. H.Gerzymisch-Arbogast]. – Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2003. – S. 61 – 84.
 38. Busse, Dietrich. Recht als Text. Linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit Sprache in einer gesellschaftlichen Institution. – Nübingen : Max Niemeyer Verlag, 1992. – 360 S.
 39. Busse, Dietrich. Textsorten des Bereichs Rechtswesen und Justiz // Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Hrsg. Von Klaus Brinker u.a. – Berlin / New York: Walter de Gruyter, 2000. – S. 658 – 675.
 40. Muhr Rudolf. ATERM: Vergleichende Rechtsterminologie-Datenbank Österreich - Deutschland // Translation: Theorie – Praxis – Didaktik, Studia translatorica, Bd. 87, Anna Matgorzewicz (Hrsg.) – Wrocław : Neisse Verlag, 2009. – S. 47 – 58.
 41. Muhr Rudolf. Die Unterschiede in der Rechtsterminologie Österreichs und Deutschlands und die Folgen für die Rechtssprache Deutsch im Rahmen der Europäischen Union // Muttersprache. – Wiesbaden, Jg. 119, 2009. – S. 201 - 216.
 42. Müller Elke. Sprache – Recht – Übersetzen: Betrachtungen zur juristischen Fachkommunikation. – Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2010. – 215 S.
 43. Weisflog Walter E. Rechtsvergleichung und juristische Übersetzung: Eine interdisziplinäre Studie. – Zürich: Schultness Polygraphischer Verlag, 1996. – 136 S.
 44. Stolze R. Expertenwissen des juristischen Fachübersetzens // Übersetzen von Rechtstexten – Fachkommunikation im Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache. Peter Sandrini (Hrsg.). – Tübingen : Narr, 1999 – S. 45 – 62.
 45. Stolze R. Rechts- und Sprachvergleich beim Übersetzen juristischer Texte. // Baumann, K.–D.; Kalverkämper, H. (Hrsg.): Kontrastive Fachsprachenforschung (Forum für Fachsprachen–Forschung, 20). Tübingen : Narr, 1992. – S. 223 – 230.
 46. Stolze Radegundis. Fachübersetzen – ein Lehrbuch für Theorie und Praxis. – Berlin : Frank & Timme, 2009. – 416 S.
 47. Stolze Radegundis. Hermeneutik und Translation. Tübinger Beiträge zur Linguistik, 467. Gunter Narr hrsg. – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2003.
 48. Stolze Radegundis. Transparentes Übersetzen im Bereich des Rechts // Kultur, Interpretation, Translation. Ausgewählte Beiträge aus 15 Jahren Forschungsseminar. Heidemarie Salevsky (Hrsg.). Frankfurt am Main ; Berlin [u.a.]: Lang, 2005. – S. 275 – 290.
 49. Stolze Radegundis. Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Narr, Tübingen, 2005
 50. Stolze Radegundis. Urkundenübersetzung – Informationen für Einsteiger [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.staff.emu.edu.pl[недоступне посилання з серпня 2019]
 51. Wiesmann Eva. Der Sprachgebrauch des Notars. Analyse und Übersetzung phraseologischer Wortverbidungen aus italienischen notariellen Urkunden // Legal Laguage in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues. Ed. By Susan Šarčević. – Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2009. – S. 103 – 126.
 52. Wiesmann Eva. Qualität der Rechtsübersetzung – der Beitrag von JUSLEX // Translationsqualität. Peter A. Schmitt ... (Hrsg.). Frankfurt, M. ; Berlin [u.a.]: Lang, 2007. – S. 637 – 647.
 53. Wiesmann Eva. Rechtsübersetzung und Hilfsmittel zur Translation: Wissenschaftliche Grundlagen uns computergestützte Umsetzung eines lexikographischen Konzepts. Reihe Forum für Fachsprachen-Forschung. Hrsg. von Hartwig Kalverkämper. Bd. 65 – Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2004. – 485 S.
 54. Pommer S. Mehrsprachigkeit im Recht: Hindernis oder Chance für Europa? // Mehrsprachigkeit in Europa: Erfahrung, Bedürfnisse, gute Praxis [Hrsg. A.Abel, M.Stuflesser, M.Putz]. – Bolzano / Bozen : Euracresearch-Verlag, 2006. – 546 S.
 55. Pommer Sieglinde. Rechtsübersetzung und Rechtsvergleichung: Translatorische Fragen zur Interdisziplinarität. – Frankfurt am Main : Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2006. – 172 S.
 56. Kadrić Mirka. Dolmetschen bei Gericht: Erwartungen, Anforderungen, Kompetenzen / Mirka Kadric. – 2., vollst. überarb. Aufl. – Wien : WUV, 2006. – 255 S.
 57. Kjǽr A. L. Normbedingte Wortverbindungen in der juristischen Fachsprache (Deutsch als Fremdsprache) // Fremdsprache Lehre und Lernen. Themenschwerpunkt: Idiomatik und Phraseologie. 21, 1994. – S. 46 – 64.
 58. Znamenáčková Katarina. Fachsprachliche Wortgruppen in Textsorten des deutschen Zivilrechts / Katarína Znamenáčková. – Frankfurt am Main ; Wien [.a.] : Lang, 2007. – 324 S.
 59. Anissimova Larissa. Verständlichkeit der Gesetzessprache : linguistische Untersuchung anhand des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches und des russischen Zivilgesetzbuches. Berlin; Logos-Verl. 2007. – 288 S.
 60. Brinkmann H. Juristische Fachsprache und Umgangssprache // Fachsprache der Justiz: Ein Arbeitsbuch für den Deutschunterricht und Gemeinschaftskunde auf der Oberstufe (Kollegstufe)/ Hrsg. von Ulrika Ladnar/Cornelia von Plotniz. – 1. Aufl. – Frankfurt/Main - Berlin-München: Verlag Moriz Diesterweg, 1991. – S. 116.
 61. Buckenberger, Hans-Ulrich. Übersetzung juristischer Texte mit Online–EDV–Unterstützug: Traum oder Trauma? // JurPC: Internet–Zeitschrift für Rechtsinformationen [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: http://www.jurpc.de/aufsatz/20000051.htm
 62. Gizbert–Studnicki T. Das Problem des Übersetzens und das juristische Weltbild // Frank, A.P.; Maaß, K-J.; Paul, F.; Turk, H. (Hrsg.). Übersetzen, verstehen, Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im internationalen Kulturaustausch. 8, Teil 1, Berlin: Erich Schmidt, 1993. – S. 305 – 314.
 63. Grozeva, M. Probleme bei der Übersetzung juristischer Texte // Translationswissenschaft interdisziplinär: Fragen der Theorie und Didaktik. Lew N. Zybatow / Alena Petrova / Michael Ustaszewski (Hrsg.). 2 B. – Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang, 2012. – S. 55 – 62.
 64. Kriele Martin. Übersetzung im Recht. – Münster [u.a.] : Lit, 2000. – 239 S.
 65. Kurt Sevim. Der Dolmetscher im Gerichtsverfahren : im Rahmen der Veranstaltung Kriminalwissenschaft ; eine exemplarische Untersuchung in Bezug auf Kultur und Kulturdifferenz / Sevim Kurt. – München : GRIN, 2007. – 24 S.
 66. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця : Нова книга, 2002.
 67. Карабан В.І. Переклад англомовної юридичної літератури: навч. посібник для студ. ВНЗ юрид. спец. та спец. «переклад» / Л.М. Черноватий (ред.), В.І. Карабан (ред.). – вид. 3-тє, випр. І доп. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 480/655 с.
 68. Карабан В.І., Рудь І.А. До теорії англо-українського юридичного перекладу / В.І.Карабан, І.А.Рудь // Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність. Збірник наукових праць. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 369 – 374.
 69. Карабан В.І. Переклад англомовної юридичної літератури: навч. посібник для студ. ВНЗ юрид. спец. та спец. «переклад» / Л.М. Черноватий (ред.), В.І. Карабан (ред.). – вид. 3-тє, випр. І доп. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 480/655 с.
 70. Апалат Г.П. Англомовний юридичний дискурс і його відтворення українською мовою: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Ганна Павлівна Апалат. – Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 19 с.
 71. Вийнюк О.Ю. Відтворення англійської юридичної лексики в українських наукових перекладах. - Київ: нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.: 2003. – 20 с.
 72. Коцюба З.Г. Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема при перекладі юридичних текстів (на матеріалі англійської та української мов): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / З.Г. Коцюба / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 21 с.
 73. Коцюба Р. Принципи юридичної автентичності й архітектоніки в законотворенні України / Руслана Коцюба // Журнал Верховної Ради України «Віче» (http://www.viche.info/journal/1508/ Архівовано 14 липня 2014 у Wayback Machine. 13.02.2010).
 74. Ляшук А.М. Семантична структура лексики на позначення понять права української та англійської мов: Монографія. / Анна Миколаївна Ляшук. – Кіровоград : „КОД”, 2008. – 224 с.
 75. Сойко І.В. Актуальні проблеми правничої лінгвістики в наукових дослідженнях у Німеччині / Іван Васильович Сойко // Мовні та концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. Вип. 16. кн. 2 – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – С. 222 - 225.
 76. Grynenko, Anastasija. Die Terminologie des Gerichtswesens der Ukraine und Deutschlands: Eine übersetzungswissenschaftliche Analyse juristischer Fachbegriffe im Deutschen, Ukrainischen und Russischen. Mit einem Vorwort von Ulrich Hartmann. – Stuttgart: ibidem-Verlag, 2007. – 200 c.
 77. Suprun T. Zur Frage der Varietät der juristischen Termonologie (am Material der deutschen und österreichischen Rechtssysteme) // Sammelband nach der internationalen Konferenz „Sprachen und Literaturen der Welt im Kontext der Globalisierung“, 2004. (Ukrainisch).
 78. Гавура Д. Проблема багатомовності в ЄС з точки зору перекладу, адаптації та лексичної гармонізації законодавчих актів ЄС в контексті євроінтеграції України // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2007. – Вип. 23. Частина 1. – С. 136 – 139.
 79. Козак Н.І., Куракін А.В. Особливості перекладу юридичних текстів // Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, яка присвячена 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчу Одеської школи права /за ред. Дрьомін В. М. – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 128 – 130.
 80. Кононов О.І знову про проблеми юридичного перекладу / О.І Кононов // Юридична газета. №2 (38) 17 лютого 2005 року (http://www.yur-gazeta.com/oarticle/1291/ Архівовано 8 січень 2013 у Wayback Machine. від 13.02.2010)
 81. Снігур С. Юридичні терміни як перекладознавча проблема / С. Снігур // Вісник. — Львів, 2003. — N490: Проблеми української термінології. — 570 c.
 82. Гамзатов М.Г. Техника и специфика юридического перевода: Сб. статей. / М.Г. Гамзатов – СПб., 2004. – 184 с.
 83. Власенко С.В. Перевод юридического текста: когнитивные особенности номинации и реалии-профессионализмы в языковой паре английский-русский / С.В. Власенко // Филологические науки в МГИМО. Сборник научных трудов № 21 (37). М. : МГИМО(У), 2005. – С. 129 – 140.
 84. Алимов В.В. Юридический перевод. Практический курс. Английский язык / Вячеслав Вячеславович Алимов. – М. : КомКнига, 2005. - 160 с.
 85. Новиков А.Ю. Заимствования и интернационализмы в юридической терминологии (на примере английского и русского языков) / А.Ю. Новиков // Сборник трудов молодых ученых и студентов Волгоградского государственного университета. – Волгоград, 1997. – С. 412 – 414.
 86. Томсон Г.В. Немецкий язык. Курс юридического перевода (гражданское и торговое право). / Г.В. Томсон. – М. : МГИМО, 2004. — 172 с.
 87. Алиева З.С. Методика обучения переводу специальных юридических текстов на немецкий язык / З.С. Алиева // Вестн. СевКавГТИ : сб. науч. тр. - Ставрополь, 2004. – Вып. 4, т. 2. – С. 234 – 238.