Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

найдавніший освітній заклад торговельно-економічного профілю на Хмельниччині

Загальні відомостіРедагувати

 
Головний корпус ХКТЕІ

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут (ХКТЕІ) (Khmelnytskyi Cooperative Trade and Economic Institute (KhCTEI) – найдавніший освітній заклад торговельно-економічного профілю на Хмельниччині.

З 2003 року заклад вищої освіти очолює Людмила Миколаївна Коваль[1] – доктор економічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України[2].

Концепція освітньої діяльності Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (далі - ХКТЕІ, Інститут) базується на особистісній орієнтації освіти, формуванні національних і загальнолюдських цінностей, створенні рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти, розробленні та запровадженні освітніх інновацій та інформаційних технологій, розвиткові неперервної освіти та освіти впродовж життя, інтеграції української освіти в європейський і світовий простір, створенні та розвиткові цінностей громадянського суспільства.

Місія ІнститутуРедагувати

Місія Інституту - забезпечення взаємозв’язку «освіта - наука - виробництво».

Мета ІнститутуРедагувати

Мета Інституту - забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг з підготовки фахівців усіх ступенів та рівнів; реалізація державної політики у сфері вищої освіти на принципах наступності процесу здобуття вищої освіти, доступності вищої освіти.

Візія (цілі) Інституту:Редагувати

 • створення полілінгвістичного, інноваційного вищого навчального закладу лідерського типу, конкурентоздатного на вітчизняному, європейському та світовому освітніх просторах;
 • формування корпоративної культури та сучасної системи управління, заснованих на принципах ціннісного лідерства та лідерства служіння;
 • створення атмосфери підтримки і розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та студентів через їх участь в органах самоврядування, інноваційній освітній, науковій та практичній діяльності, програмах міжнародного співробітництва і мобільності.

Історія кооперативної освіти ХмельниччиниРедагувати

Історія кооперативної освіти Хмельниччини сягає 20-х рр. ХХ ст., коли на Поділлі інтенсивно відроджується кооперативний рух. Зростаюча потреба споживчих товариств у кваліфікованих фахівцях зумовила відкриття у 1922 році Кам’янець-Подільського кооперативного технікуму. У навчальному закладі здійснювалась підготовка фахівців для системи губернської спілки (об’єднувала споживчу кооперацію сучасних Хмельницької, Вінницької, Одеської областей). У 1935 р., через прикордонне положення Кам’янця-Подільського, технікум передислоковано у м. Одесу. У Кам’янці-Подільському в 1935-1941 рр. працював лише курсовий комбінат; після закінчення ІІ Світової війни, у 1945-1946 рр. – учбово-курсовий комбінат з підготовки фахівців масових кооперативних професій. У 1946 році комбінат за рішенням правління Хмельницької облспоживспілки було перепрофільовано в Кам’янець-Подільську кооперативну школу, на базі якої у серпні 1957 року, за рішенням Укоопспілки, відкрито кооперативний технікум (вул. Огієнка, 28). Оскільки матеріально-технічна база установи недостатньо відповідала вимогам до підготовки висококваліфікованих фахівців, правлінням Хмельницької облспоживспілки ухвалюється рішення про будівництво технікуму в обласному центрі. У серпні 1959 року, після спорудження навчального корпусу в м. Хмельницькому на вул. Кам’янецькій, 3, навчальний заклад з Кам’янця-Подільського передислоковано за новою адресою і перейменовано на Хмельницький кооперативний технікум.

 
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут - працюємо у Хмельницькому з 1957 року

Перебуваючи у тісній взаємодії з реальним сектором економіки, динамічно реагуючи на потреби системи споживчої кооперації у фахівцях, технікум здійснював підготовку бухгалтерів, товарознавців, спеціалістів з організації заготівель, плановиків, організаторів торгівлі. До 1992 року в структурі технікуму працювало Хмельницьке кооперативне училище, де здійснювалась підготовка кадрів масових професій: обліковців, бухгалтерів, ревізорів, інвентаризаторів, продавців, заготовачів, швейників, кухарів, кондитерів, кухарів-офіціантів.

Зауважимо, що у 1966 році (100 років кооперативного руху в Україні) система споживчої кооперації Хмельниччини включала 20 райспоживспілок, 105 споживчих товариств, десять міжрайбаз, сім автопідприємств, 20 коопзаготпромів, 25 об’єднань кооперативної промисловості, один навчальний заклад – Хмельницький кооперативний технікум, який повністю забезпечував потребу цих підприємств у кадрах. У 1970-1980 рр. споживча кооперація була значною ланкою в народно-господарському комплексі області, її частка у загальному товарообороті складала близько 30%. Бізнес-партнерами Хмельницької облспоживспілки у зовнішньоекономічній діяльності були представники Бельгії, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Італії, Болгарії, Японії, Кореї, Угорщини, Лівану, Чехії, Югославії та ін.[3].

Упродовж усієї історії вищого навчального закладу вагому роль у розбудові його матеріально-технічної бази, формуванні інфраструктури відігравала фундаментальна діяльність очільників Хмельницької облспоживспілки – Іващенка М. Ф. (1944-1959 рр.), Глущака С. О. (1959-1975 рр.)[4], Васильчука М. П. (1977-1999 рр.)[5], Твердохліба С. С. (1999-2006 рр.), Токарчук В. С. (2006-2013 рр.), Філіпчук В. Р. (з 2013 р.).

Керівники ХКТЕІРедагувати

Директорами технікуму у різні періоди його історії були Флоринський І. С., Дубовик Г. В., Терлига Є. А. З 1957 р. директором Хмельницького кооперативного технікуму

був Матюшин М. М[6].; у 1971-1977 рр. – Любицький Т. В. Сучасна інфраструктура, цілісний комплекс навчального закладу формується у період, коли технікум очолює Кучеренко М. В. (1977-2003 рр.)[7].

З 2003 року заклад вищої освіти очолює Людмила Миколаївна Коваль[1] – доктор економічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України[2].

Відповідно до указу Президента України, датованого вереснем 1995 р. щодо реформування вищої освіти (зокрема, переходу до ступеневої системи навчання) наказом МОН України від 10.11.1995 р. № 310 Хмельницький кооперативний технікум зараховано до ВНЗ І р. а. і надано ліцензію на право підготовки молодших спеціалістів. Активні зміни в економічному житті держави, системі споживчої кооперації, структурі вищої освіти України, необхідність реалізації принципів ступеневої вищої освіти, попит регіонального ринку праці на фахівців торговельно-економічного спрямування зумовили реорганізацію у 2005 році Хмельницького кооперативного технікуму в Хмельницький торговельно-економічний коледж.

Фундація ІнститутуРедагувати

 
Церемонія передачі симоволічного Ключа Знань у ХКТЕІ

Фундаментальний досвід освітньої діяльності, якість освітніх послуг та суспільний запит на них, нові вимоги ринку праці, бажання та готовність колективу розвивати навчальний заклад, а студентства – у стінах Альма матер здобувати повну вищу освіту, стали головними аргументами перетворень наступних років[8].

Створення Інституту на базі коледжуРедагувати

У 2008 році на базі коледжу створено Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, який став правонаступником реорганізованого коледжу. Коледж продовжує свою діяльність як відокремлений структ. підрозділ (Хмельн. кооперат. коледж ХКТЕІ).

Реалізація програми ступеневої освіти "молодший спеціаліст - бакалавр - магістр"Редагувати

З 2012 р. у ХКТЕІ реалізовується програма ступеневої освіти «молодший спеціаліст – бакалавр – магістр» за спеціальностями: облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; готельно-ресторанна справа; менеджмент; маркетинг; право; комп’ютерна інженерія.

У 2017 р. контингент студентів закладу вищої освіти складає майже дві тисячі осіб.

 
Після випускових урочистостей: магістратура ХКТЕІ

Практична складова освітнього процесуРедагувати

Ректорат, професорсько-викладацький колектив ХКТЕІ, відчуваючи гостру потребу переорієнтації національної системи освіти і науки на підготовку такого людського капіталу, який би забезпечив інноваційний розвиток держави за рахунок тісної взаємодії вищої освіти, науки, бізнесу та влади, особливу увагу зосередили на якості практичної підготовки як виразної складової освітнього бренду ХКТЕІ. Саме цій проблемі був присвячений науковий форум, проведений в стінах інституту 01 грудня 2009 року: «Практика як основоположна складова підготовки фахівців економічного профілю».

 
Навчання у форматі ділової гри. Департамент маркетингу ПАТ "Шанс".

Стратегічним пріоритетом діяльності ХКТЕІ у ХХІ столітті визначено вектор – від академізму до професіоналізму. Місією інституту є забезпечення взаємозв’язку «освіта – наука – виробництво» через реалізацію системного підходу до координації технологій навчання, формування корпоративної культури та сучасної системи управління на принципах ціннісного лідерства.

Реалізовуються програми: «Випускник – роботодавець», «Тренінгові технології професійного навчання», інститутська навчальна платформа «Віртуальне підприємство ПАТ «Шанс», яка включає навчальний готель «Гостинність», лабораторію тренінгових технологій навчання «Мобільність», освітньо-соціальний проект «Майбутнє з Епіцентром К», навчально-виробниче підприємство інституту кафе «Меркурій».

Механізм інтеграції ланок «наука – освіта – виробництво» у освітній діяльності ХКТЕІ базується на упровадженні інноваційного освітнього інструмента – віртуального підприємства ПАТ «Шанс», яке виступає центральним елементом навчальної платформи інституту. Таким чином працює структура: «кафедра – навчальна платформа (віртуальне навчальне підприємство ПАТ «Шанс») – базове підприємство».

Віртуальне навчальне підприємство як інноваційний освітній інструмент ХКТЕІ – це навчальна платформа, діяльність якої побудована на змодельованих наскрізних ситуаціях, які виникають у фахової діяльності і реалізуються у формі навчально-дидактичної гри. У Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті охарактеризована навчальна платформа діє з 2005 року.

Для реального змістового наповнення підрозділів віртуального підприємства ПАТ «Шанс» використовуються результати роботи реальних підприємств – соціальних партнерів, а також діючих підприємств – структурних підрозділів інституту (НВК ХКТЕІ  кафе «Меркурій» з мережею буфетів, навчальний готель). Завдяки системній співпраці вдалося сформувати бази даних наскрізних ситуацій фахової діяльності, масиви первинних документів, що у сукупності з сучасними програмними продуктами формують могутнє, практико- та компетентісноорієнтоване освітнє середовище ХКТЕІ.

Пріоритетами формування рис ЗВО підприємницького типу у ХКТЕІ визначено:

 • розвиток інфраструктури (центри підприємництва (бізнес-лабораторії і бізнес-інкубатори), реальні підприємства, віртуальні навчальні підприємства (у ХКТЕІ – ПАТ «Шанс»);
 • бізнес-дослідження як пріоритет наукової діяльності;
 • формування підприємницького способу мислення і поведінки студентів шляхом побудови навчального процесу на основі роботи у наскрізних ситуаціях професійної діяльності (у ХКТЕІ – технологія продуктивного навчання);
 • виховання підприємницької культури та культивування духу підприємництва.

Наукове обґрунтування моделі підготовки фахівця у ХКТЕІ здійснене в процесі виконання науково-дослідної роботи «Продуктивне навчання як базова ідея формування інноваційної особистості фахівця»[9].Реалізація науково-дослідних робіт, науково-дослідних проектів, програм практичної підготовки, фахових стажувань здійснюється на базі підприємств – соціальних партнерів ХКТЕІ: підприємств споживчої кооперації, ТОВ «Торговельно-сервісний центр «Кооператор», національної мережі гіпермаркетів «Епіцентр К», Хмельницької торгово-промислової палати, Державного підприємства «Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації», Хмельницької митниці ДФС, ПАТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», страхової компанії «Гарант», ПрАТ «Фірма Бакалія» та ін.

Наукова діяльністьРедагувати

Станом на вересень 2017-2018 н. р. освітній процес у закладі вищої освіти забезпечують 112 науково-педагогічних та педагогічних працівників, з яких сім докторів наук, 37 кандидатів наук; з 2009 р. захищено понад 20 кандидатських та докторських дисертацій, проведено більше 40 наукових форумів різних рівнів – від регіонального до міжнародного, зокрема Всеукраїнські науково-практичні конференції: «Суспільний сектор економіки України у ситуації системних змін XXI століття», «Економічні системи: стан і перспективи», «Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика», Міжнародна науково-теоретична конференція молодих учених, аспірантів, студентів «Творчий пошук молоді – курс на ефективність»[10].

З 2009 року видається науковий часопис «Збірник наукових праць ХКТЕІ: Економічні науки»[11].

 
Студентський гуртожиток Інституту

ІнфраструктураРедагувати

ХКТЕІ володіє потужною інфраструктурою, що забезпечує повноцінну реалізацію навчальних, наукових, практичних, дозвіллєвих, побутових потреб учасників освітнього процесу.

Навчальний корпус, фізкультурно-оздоровчий комплекс площею 1300 м.кв., дев’ятиповерховий студентський гуртожиток на 500 місць, актова зала на 375 місць, навчально-виробничий комплекс кафе «Меркурій» з мережею студентських буфетів, навчальний готель «Комфорт Плюс», лабораторія тренінгових технологій навчання, кабінет співпраці з роботодавцями (створений у рамках проекту «Майбутнє з Епіцентр К»), 12 комп’ютерних лабораторій, серед них – спеціалізована навчальна лабораторія з обслуговування комп’ютерних систем і мереж у сукупності формують цілісне, сучасне, комфортне соціально-освітнє середовище ВНЗ.


Фізкультурно-оздоровчий комплекс (ФОК) ХКТЕІРедагувати

Фізкультурно-оздоровчий комплекс (ФОК) ХКТЕІ - сучасна спортивна база, місце тренувань, оздоровлення, змагань, спортивних ігор, флеш-мобів.

ФОК - центр фізичної культури і спорту, здоров'я і краси. Тут створено умови для проведення занять із фізичного виховання та роботи секцій із легкої атлетики, баскетболу, шахів, багатоборства, міні-футболу, футзалу.

ФОК є місцем проведення заходів як обласного, всеукраїнського, так і міжнародного рівнів - щорічних міських та обласних спартакіад, Всеукраїнських фінальних змагань з міні-футболу, настільного тенісу, волейболу, студентських спортивних ігорсеред ЗВО Укркоопспілки, чемпіонату світу з гирьового спорту (2009 р.), міжнародних чемпіонатів з боксу пам'яті Євгена Кужельного (2011-2015 рр.) тощо.

Бібліотечний комплекс ХКТЕІРедагувати

 
Бібліотечний комплекс Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

Бібліотека ХКТЕІ – це автономний комплекс із трьох сучасних читальних зал, естетика середовища яких концептуально відтворює основні віхи генезису історії української культури та освіти (від Античності – до сучасної доби), трьох книгосховищ загальною площею понад 1500 м.кв.

Фонд бібліотеки перевищує 110 тис. примірників, до послуг відвідувачів – програми «Електронна бібліотека», «Бібліограф», «Інформаційне середовище». За майже 60-річну історію бібліотека ХКТЕІ еволюціонувала від скромної читальної зали і книгосховища до повноцінного науково-інформаційного осередку інституту.

 
"Шевченківська зала" бібліотечного кмплексу ХКТЕІ

У 2008 році розпочався новий етап роботи бібліотеки, відбулись масштабні реконструкції простору, спрямовані на формування унікального соціокультурного, естетичного середовища книгозбірні.

Бібліотека ХКТЕІ сьогодні - це три читальних зали - "Антична", "Шевченківська", зала української писемності, що послідовно втілюють основні етапи еволюції освіти і науки в Україні-Русі.

 
"Антична зала" бібліотечного комплексу ХКТЕІ

Філософія "Античної зали" - це візуальне засвідчення того факту, що греко-римська цивілізація є фундаментом цивілізації західноєвропейської.

Візуальні образи зали української писемності - латинська та кирилична абетки, сторінки Пересопницько-Двірецького євангелія, портрети І.Котляревського, Г.Сковороди, І.Франка, Л.Українки формують уявлення про вагомі етапи формування сучасної української мови та державності. Завершальним етапом у формуванні експозиції зали стало розміщення репродукції картини видатного українського художника Івана Марчука "Пробудження".

Шевченківська зала - присвята фундаментальному внеску Т.Г.Шевченка у становлення української мови. Зала прикрашена копіями офортів та відомих картин генія, а також репродукціями картин-ілюстрацій до поетичних творів поета, присвячених українській освіті.

Співробітники бібліотеки здійснюють системну інформаційно-просвітницьку, виховну роботу, спрямовану на збереження і примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства. У бібліотечному комплексі відбуваються студії гуртків гуманітарного спрямування, тут працює інтелектуальний студентський клуб "Ерудит", готуються міні-пєси студії історичних реконструкцій "Хмельниччина мистецько-історична", відбуваються презентації топ-праць з актуальних аспектів ведення бізнесу, розвитку сервісної економіки, гуманітаристики.

З 2018 року при бібліотеці ХКТЕІ діє клуб знавців фахової літератури "Інтелектуальний тренд", представниками професорсько-викладацького колективу проводяться щотижневі презентації топ-книг фахової літератури.

Інститутська програма "Інформаційне середовище", що функціонує в бібліотеці, призначена для швидкої адаптації майбутніх фахівців до сучасних вимог ринку праці, ґрунтується на вивченні та застосуванні під час практичних занять інформаційних та інтернет-технологій у ріхних галузях сервісної економіки.

 
У ролі олімпійських богів: учасники театральної студії ХКТЕІ презентують "Античну залу" бібліотеки.

Виховна робота, діяльність студентського самоврядування, мистецькі проектиРедагувати

 
"Український гопак" у виконанні учасників хореографічної студії інституту "Модерн"

Концепція роботи з розвитку особистості у ХКТЕІРедагувати

За роки Незалежності імідж ХКТЕІ збагатився ще однією унікальною рисою – виключною увагою до національно-патріотичного, мистецького виховання студентської молоді. Виховання – це інтегральна єдність, що формує націю. Національно-патріотичне виховання – інституційна основа системи освіти, що логічно поєднує усі її ланки на рівнях: дошкільна освіта – школа – професійно-технічна та вища освіта.

Реалізація стратегії роботи з розвитку Особистості у ХКТЕІ і ХКК ХКТЕІ здійснюється згідно положень статті 26 закону України «Про вищу освіту»: «формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння мислити і самоорганізовуватись в сучасних умовах». Конкретні напрями виховної роботи визначені статтею 26 «Основні завдання закладу  вищої освіти»: «формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити і самоорганізовуватись у сучасних умовах; створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу  їхніх здібностей і талантів; збереження і примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян».

Для забезпечення педагогічного супроводу, контролю за дотримання студентами моральних, етичних норм поведінки, Правил внутрішнього розпорядку ХКТЕІ, відповідно до умов Колективного договору ХКТЕІ на 2016-2017 н. р. (пункти 2.9., 2.28), згідно Положення про навчально-виховну та організаційну роботу кураторів академічних груп ХКТЕІ від 03.09.2008 р. (розділи ІІ, ІІІ, пункти 3.1.-3.3.), Положення про керівника групи, розробленого НМЦ «Укоопосвіта» від 22.02.2013 р. у ХКТЕІ діє інститут кураторства.

Основа студентського самоврядування - студентське Віче ХКТЕІРедагувати

Осередком національно-патріотичних, громадянських ініціатив, соціальної відповідальності є студентське Віче – орган студентського самоврядування ХКТЕІ[12].

Унікальними проектами студентського Віче ХКТЕІ є загальноінститутська ділова гра «День студентського самоврядування у ХКТЕІ» (виконання членами студентського Віче посадових обов’язків працівників адміністрації, керівників структурних підрозділів ВНЗ, здобуття досвіду викладання навчальних дисциплін.); проект соціальної адаптації першокурсників "Посвята у першокурсники"; щорічний студентський бал.

Трендом діяльності структур студентського самоврядування у 2018-2019 н. р. стала ефективна співпраця з міжнародними організаціями. 15 березня 2019 р. Британською радою в Україні на базі ХКТЕІ було проведено симуляційну гру "Останній студент".

23-24 квітня 2019 року у Інституті працювала команда Освітнього дому прав людини. Під час візиту було урочисто підписано меморандум про співпрацю між Освітній дім прав людини в Чернігові та Хмельницьким кооперативним торговельно-економічним інститутом було підписано Меморандум про співпрацю, метою якого є посилення спроможності закладів вищої освіти розвивати академічну свободу, що формує навчальне середовище, в якому освіта в сфері прав людини заохочує повсякденну реалізацію прав людини шляхом сприяння взаєморозуміння, взаємоповаги та взаємної відповідальності.

 
Нагородження представників студентського Віче ХКТЕІ грамотами міського голови.

Мистецькі проекти ХКТЕІРедагувати

У 2010 році було започатковано реалізацію проекту «Від мистецтва – до освіти і науки», очолюваного народним артистом України Миколою Балемою.

 
Студенти-актори студії історичних реконструкцій ХКТЕІ у ДІКЗ "Самчики"

Проект об’єднав студентський хор «Прибузькі солов’ї»[13], вокальну студію «Сузір’я мрій», хореографічну студію «Модерн»[14][15][16], студію історичних реконструкцій і туризму «Хмельниччина мистецько-історична»[17][18][19][20], гурток ерудитів-інтелектуалів «Еврика», літературну студію «Дивослово».

У рамках реалізації проекту студії історичних реконструкцій і туризму «Хмельниччина мистецько-історична»[21] створено цикл міні-п’єс:

«Особистості, які творили історію Поділля. Історії кохання шляхетської доби»,

«Історії кохання Межибізької фортеці"[22][23][24][25];

реалізовано театралізовану екскурсію «Проскурів торгово-гостинний».

У ХКТЕІ створено унікальний простір розкриття та вдосконалення талантів особистості, змістовного дозвілля, що не лише робить незабутніми студентські роки, але й дозволяє молоді розвинути навички самопрезентації, комунікативності, креативності, емоційного інтелекту[26].

У ХКТЕІ реалізується мистецький проект «Галерист» (відображення через твори образотворчого мистецтва (шедеври світової класики, сучасне мистецтво) спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ХКТЕІ; відображення епох розвитку української мови і літератури через видатні твори українських митців-художників).

Наукове обґрунтування виховної роботиРедагувати

З 2009 року у ХКТЕІ реалізується масштабний проект "Від мистецтва - до освіти і науки" (фундатори - ректор інституту, д.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України Л.М.Коваль та народний артист України, професор М.О.Балема).

У 2017 р. розпочато реалізацію загальноінститутської науково-методичної проблеми виховної роботи ХКТЕІ і коледжу ХКТЕІ: «Інтелігентність як базова риса композиції Особистості фахівця».

 
Студентський весняний бал у ХКТЕІ

Нагороди та репутаціяРедагувати

За багаторічну інноваційну педагогічну діяльність з модернізації освіти України навчальний заклад удостоєний почесного звання МОНУ та Академії педагогічних наук «Лідер сучасної освіти» (лютий 2008), а в березні 2014 року Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут нагороджений золотою медаллю Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2014» у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача».

За підсумками 2017 року Міністерством молоді і спорту України мистецькі проекти ХКТЕІ було визнано кращими практиками роботи з молоддю і опубліковано у "Каталозі кращих практик молодіжної роботи в Україні - 2017".

Репутацію ХКТЕІ підтверджують більше ніж 40 тис. висококваліфікованих фахівців – випускників вищого навчального закладу з 1957 р. Серед випускників ХКТЕІ – народні депутати України Олександр Володимирович Герега (меценат, співзасновник національної мережі гіпермаркетів будівельних матеріалів «Епіцентр К»), Сергій Іванович Мельник (міський голова м. Хмельницького у 2006-2014 рр.).

2017-2018 навчальний рік є знаковим для Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. 15 червня 2017 року ЗВО відзначив 95 річницю від дати фундації кооперативної освіти на Хмельниччині, 11 березня 2018 р. виповнюється 10 років від дня створення на базі коледжу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (постанова 107 Правління Хмельницької облспоживспілки від 11.03.2008 р.).

Джерела та посиланняРедагувати

 1. Іващенко М. Ф. Очерки о кооперативном движении на Подолии /  М. Ф. Іващенко  – Хмельницкий: Облполиграфиздат, 1989. – 14 с.
 2. Васильчук М. П. Крізь нашарування століття / М. П. Васильчук. – Хмельницький, 1997. – 240 с.
 3. Коваль Л. М. Економічна освіта на Хмельниччині: Сторінки історії ХКТЕІ / Л.М. Коваль, В. С. Церклевич, Г. П. Зеленська // Подільські вісті: Газета Хмельницької обласної ради та обласної державної адміністрації.— 2012. — № 165 (166). – С.4.
 4. Коваль Л. М. Теоретико-методологічні аспекти впровадження ідеї продуктивного навчання: від загальноосвітньої до вищої школи / Л. М. Коваль, В. С. Церклевич // Вища школа – № 11. – 2017. – С.21-37.
 5. Коваль Л. М. Інтегральні засади функціонування споживчої кооперації та кооперативної освіти: відповіді на виклики ХХІ століття / Л. М. Коваль, В. С. Церклевич // Вища школа – № 12. – 2017. – С.7-25
 1. а б User, Super. Кооперативний інститут. oss.km.ua (uk-ua). Процитовано 2018-04-11. 
 2. а б Візитна картка ХКТЕІ - Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. www.xktei.km.ua. Процитовано 2018-04-11. 
 3. Коваль, Людмила Миколаївна; Церклевич, Вікторія Сергіївна (2014-04-15). Економічна освіта на Хмельниччині: вагомі віхи історії Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.. Науковий вісник PUET: Economic Sciences (uk) 0 (52). Процитовано 2018-04-11. 
 4. Глущак С. О. - Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. www.xktei.km.ua. Процитовано 2018-04-11. 
 5. Васильчук М. П. - Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. www.xktei.km.ua. Процитовано 2018-04-11. 
 6. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут - Керівники навчального закладу. www.xktei.km.ua. Процитовано 2018-04-11. 
 7. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут - Керівники навчального закладу. www.xktei.km.ua. Процитовано 2018-04-11. 
 8. Коваль, Людмила Миколаївна (2017). Кроки історії у незалежній Україні - Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. www.xktei.km.ua (українська). ХКТЕІ. Процитовано 2018-04-11. 
 9. Web ІРБІС. irbis.kspu.kr.ua. Процитовано 2018-04-11. 
 10. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут - Наукові конференції. www.xktei.km.ua. Процитовано 2018-04-11. 
 11. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут - Наукові видання. www.xktei.km.ua. Процитовано 2018-04-11. 
 12. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут - Студентське Віче інформує. www.xktei.km.ua. Процитовано 2018-04-11. 
 13. Містер та міс ХКТЕІ – Ексклюзив Хмельницький. newsvideo.su. Процитовано 2018-04-11. 
 14. Укркоопспілка - Студенти Хмельницького кооперативного інституту вальсували та змагалися у кмітливості (фоторепортаж). www.coop.com.ua (uk-ua). Процитовано 2018-04-11. 
 15. Укркоопспілка - Студенти Хмельницького кооперативного інституту вальсували та змагалися у кмітливості (фоторепортаж). www.coop.com.ua (uk-ua). Процитовано 2018-04-11. 
 16. Бесенюк, Діма. Під знаком патріотичності минув ХХІ фестиваль-конкурс «Містер та Міс ХКТЕІ» (відео) - khmelnytsky.com.ua. khmelnytsky.com.ua (uk). Процитовано 2018-04-11. 
 17. Свято української казки і етніки: «Гарбузова ніч» відбулася у Меджибізькій фортеці / Музейний простір. Музеї України та світу. prostir.museum (ua). Процитовано 2018-04-11. 
 18. “Ніч музеїв – 2016” відкрила нові таємниці друзям Меджибізької фортеці / Музейний простір. Музеї України та світу. prostir.museum (ua). Процитовано 2018-04-11. 
 19. Наталка. "Ніч музею" у фортеці "Білий лебідь". tviypog.org (uk-ua). Архів оригіналу за 2018-04-12. Процитовано 2018-04-11. 
 20. “Історії кохання Меджибізької фортеці” вперше побачили гості заповідника |. mezhibozh.com (uk). Процитовано 2018-04-11. 
 21. Студія історичних реконструкцій - Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. www.xktei.km.ua. Процитовано 2018-04-13. 
 22. А 150-річну пляшку вина так і не відкоркували… | Новини Хмельницького АКТУАЛЬНО. aktualno.km.ua (uk). Процитовано 2018-04-13. [недоступне посилання з липень 2019]
 23. “Ночь музеев – 2016” открыла новые тайны друзьям Меджибожской крепости | www.album-gallery.ru. www.album-gallery.ru (ru-RU). Процитовано 2018-04-13. 
 24. Студія історичних реконструкцій - Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. www.xktei.km.ua. Процитовано 2018-04-13. 
 25. Свято української казки і етніки: «Гарбузова ніч» відбулася у Меджибізькій фортеці / Музейний простір. Музеї України та світу. prostir.museum (ua). Процитовано 2018-04-13. 
 26. Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут - Події культурно-мистецького життя. www.xktei.km.ua. Процитовано 2018-04-11.