Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

УНДІАСД
Адреса: вул. Лук'янівська, 77
Транспорт: трамвай № 14, 18, автобус 119 (зуп. "Вул. Соляна", "Сквер Гейдара Алієва")
Час роботи: пн.-пт. 9:00-18:00
Директор: Скальський Віталій Валерійович

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) - державна науково-дослідна установа у системі державних архівних установ України у підпорядкуванні Державної архівної служби України


Головна мета діяльності інституту полягає в розробленні науково-теоретичних та нормативно-методичних проблем розвитку архівної справи та документознавства.

Історія

ред.

Інститут розпочав діяльність згідно з наказом начальника Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України 1 листопада 1994 р. № 45 на підставі Постанови Верховної Ради України від 24 грудня 1993 р. № 3815-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. № 311 «Про створення в м. Києві Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства».

В складі інституту діяли: відділ архівознавства з секторами історії та теорії архівної справи, забезпечення схоронності документів, формування Національного архівного фонду, науково-довідкового апарату та обліку документів; відділ документознавства; науково-інформаційний відділ.

1998 р. з метою поліпшення управління інститутом та раціонального розподілу кадрів структура була реорганізована таким чином: відділ історії та теорії архівної справи, відділ фізико-хімічних досліджень, відділ теорії та технологій формування національного архівного фонду, відділ науково-довідкового апарату та обліку документів, відділ документознавства, науково інформаційний відділ з сектором науково-технічної інформації.

В 2013 р., відповідно до основних завдань, визначених Статутом, введено в дію нову структуру УНДІАСД. 2001 р. у зв’язку з реорганізацією організаційної форми інституту з державного підприємства на державну наукову установу з назви інституту вилучено термін «державний».

Директори

ред.

Першим директором УНДІАСД було призначено к. і. н. В. П. Ляхоцького. Протягом 2001–2009 рр. інститут очолювала д. і. н., проф. І. Б. Матяш, 2009-2010 рр. - к. і. н. І. М. Мага, 2010-2023 рр. - к. і. н. О. Я. Гаранін, з 2023 - к.і.н. Віталій Скальський.

За час роботи інституту науковцями здійснено близько 200 наукових та науково-методичних розробок в числі яких посібники, довідники, галузеві та державні стандарти, правила, порядки, інструкції, галузеві нормативи, методичні рекомендації, аналітичні огляди тощо.

Спільно з Державною архівною службою України, архівними установами, академічними інститутами та іншими організаціями проведено 32 наукові конференції, читання, семінари, круглі столи. Серед них міжнародні наукові та науково-практичні конференції «Українське архівознавство: сучасний стан і перспективи», «Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.)», «Архіви – складова інформаційних ресурсів», «Архіви та краєзнавство: шляхи інтеграції», «Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства», "Архівознавство як наука", "Електронний документ: актуальні завдання та практичне впровадження (Життєвий цикл електронного документа)", "Архівознавчі та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі", науково-практичний семінар на тему «Архівна україніка: пошук, реєстрація та комплектування архівів» тощо.

Інститутом започатковано випуск 5 періодичних та продовжуваних видань, 2 з яких (щорічник «Студії з архівної справи та документознавства» і археографічний щорічник «Пам’ятки») внесені до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук.

Колектив інституту відзначено Подякою Кабінету Міністрів України, та Подякою Української спілки краєзнавців (2004 р.). Працівники інституту неодноразово нагороджувалась почесними грамотами та подяками Державного комітету архівів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України, Київської міської та Солом’янської районної державних адміністрацій.

Структура

ред.
 • Відділ архівознавства
 • Відділ документознавства
 • Відділ технологічного забезпечення архівної справи
 • Відділ науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності

Основні напрями діяльності

ред.
 • здійснення теоретичних та прикладних наукових досліджень з проблем архівознавства, документознавства;
 • організаційно-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення державних архівних установ системи Укрдержархіву;
 • координація наукової діяльності державних архівних установ системи Укрдержархіву;
 • міжнародне співробітництво з профільними установами та організаціями;
 • підготовка наукових кадрів для архівної галузі в аспірантурі;
 • проведення експертиз наукових праць, дисертацій, рецензування посібників та підручників, надання консультаційних послуг під час проведення дисертаційних досліджень і підготовки дисертацій, приймання кандидатських іспитів;
 • підготовка матеріалів для випуску періодичних та неперіодичних видань з документознавства, архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін;
 • проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, "круглих столів", у тому числі міжнародних;
 • участь у формуванні та проведенні експертизи змісту навчання і підвищення кваліфікації фахівців у галузі архівної справи, документознавства та діловодства;
 • здійснення авторського нагляду за використанням наукових розробок УНДІАСД та забезпечення захисту права інтелектуальної власності.

Аспірантура

ред.

З 28 лютого 2003 р. в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства відкрито аспірантуру зі спеціальності 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, з 01 листопада 2004 р. відкрито спеціальність 07.00.01 - історія України, а з 30 листопада 2012 р. - спеціальність 27.00.02 - документознавство, архівознавство.

Відкриття аспірантури створило завершену систему багаторівневої підготовки наукових кадрів для архівної галузі, якісного зростання рівня архівної освіти у ВНЗ різних рівнів акредитації, забезпечення державних архівних установ висококваліфікованими науковими кадрами.

Діяльність аспірантури регламентувалася Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів ( Постанова КМУ від 1.03.99 р. № 309) та Положенням про аспірантуру Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

Підготовка аспірантів в аспірантурі інституту здійснювалася: - за держзамовленням; - за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту; - на підставі договорів між інститутом та архівними установами.

Станом на листопад 2014 р. в аспірантурі навчалося 6 аспірантів. З них за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни – 4 аспіранти та за спеціальністю 07.00.01 – історія України – 1 аспірант.

У квітні 2003 р. згідно з наказом Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 28.02.2003 р.(протокол № 112) в інституті відкрито аспірантуру з заочною формою навчання за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, а у листопаді 2004 р. в аспірантурі відкрито спеціальність 07.00.01 – історія України (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.11.2004 р. № 834). За обома спеціальностями нині випущено 7 і продовжує навчатися 6 аспірантів.

У травні 2003 р. згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2003 р. № 265, відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 21 травня 2003 р. № 3-11/5 в Інституті створено спеціалізовану вчену раду К 26.864.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; 27.00.02 – документознавство, архівознавство. За цей період в спеціалізованій вченій раді було захищено 54 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Після реформи системи підготовки науковців аспірантура була закрита.

Міжнародні зв'язки

ред.

У 1999-2022 рр. Інститут спвпрацював із Всеросійським науково-дослідним інститутом документознавства та архівної справи та Білоруським науково-дослідним інститутом документознавства та архівної справи [Архівовано 16 березня 2022 у Wayback Machine.]. Тристоронню українсько-російсько-білоруську угоду про співпрацю в галузі архівознавства та документознавства було підписано 2 листопада 1999 р. Її предметом стали повномасштабна співпраця у здійсненні спільних науково-дослідних робіт, видання збірників документів та наукових праць, проведення науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, взаємне рецензування науково-дослідних робіт і дисертацій, інформування про планові роботи та заходи (конференції, семінари тощо), обмін бібліографічною і реферативною інформацією в галузі документознавства та архівної справи, а також науково-методичними розробками з усіх напрямків діяльності.

Результатом співпраці Інституту з Історико-архівним інститутом Російського державного гуманітарного університету стало видання у 2008 р. «Української архівної енциклопедії» (Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України. УДНДІАСД; Редколегія: І. Б. Матяш (голова) та ін.; К., 2008. - с. 680). Її актуальність полягає в узагальненні досягнень вітчизняної архівної науки й визначення її місця серед інших галузей історичної науки та суміжних дисциплін, репрезентації історичного досвіду українських архівів та їхніх видатних представників, з’ясування ролі архівістики України в світовому архівному просторі. Досягнення поставленої мети уможливлює звільнення впродовж останнього десятиліття наук гуманітарного циклу від “класичних радянських ідеологем”, “повернення” імен і праць видатних українських архівістів, а також сприяє розширенню доступу до архівної інформації.

Спільно з Гомельським державним університетом імені Ф. Скорини на підставі угоди, підписаної 1999 р., підготовлено збірник статей та документів про видатного історика, архівознавця, педагога М. В. Довнар-Запольського (Даследчык гісторыі трох народаў: М. В. Доўнар-Запольскі: Зб. навук. артыкулаў і дакументаў / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны; Брянскі дзярж. пед. ін-т імя І. Пятроўскага; УДНДІАСД, Речыцкі гарадскі выканкам; Пад рэд. В.М. Лебедзевай. - Гомель; Рэчыца, 2000. - 293 с.); укладено бібліографію та реєстр архівних фондів, у яких зберігаються документи про життя та діяльність М. В. Довнар-Запольського (Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі: Біябібліягр. паказальнік / Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны; Беларускі навукова-даследчы ін-т дакументазнаўства і архіўнай справы; Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь; Украінскі дзярж. навукова-даследчы ін-т архіўнай справы і дакументазнаўства; Бранскі дзярж. пед. ун-т імя акадэміка І. Г. Пятроўскага; Уклад.: В. М. Лебедзева (кіраўнік), В. У. Скалабан, Т. М. Махнач, І. Б. Матяш, Р. У. Рамановскі, С. С. Артамонова та ін. - Выд. 2-е, дапов. - Мінск, 2007. - 168 с.). Співробітники Інституту брали участь у Довнарівських читаннях (Речиця, Республіка Білорусь), а викладачі університету – в наукових конференціях, які проводилися на базі УНДІАСД.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну угоди з Білоруським науково-дослідним інститутом документознавства та архівної справи та Всеросійським науково-дослідним інститутом документознавства та архівної справи були розірвані.

З метою подальшого розвитку українсько-канадських наукових і культурних зв’язків 2007 року Інститутом було укладено договір про співпрацю з Канадським інститутом українських студій Альбертського університету. Одна із статей договору передбачає виявлення документів архівної україніки в канадських архівах та підготовку спільного видання українською та англійською мовами «Архівна україніка в Канаді. Довідник». На виконання зазначеної статті договору директором Інституту проф. І. Матяш було підготовлено монографію (Матяш І. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст / Ірина Матяш; Держкомархів України, УНДІАСД, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій при Альберт. ун-ті. - К.: Горобець, 2008. - 152 с.: іл.).

2010 р. вийшов друком комплексний довідник про документи української культурної спадщини та пов’язані з історією України і українців документи іноземного походження (архівну україніку), що відклалися у архівах, архівах-музеях та бібліотеках Канади (державних, громадських, приватних) (Архівна україніка в Канаді: довідник / упоряд.: І. Матяш (керівник), Р. Романовський, М. Ковтун та ін.; Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. – К., 2010. – 882 с.). Довідник став результатом плідної співпраці науковців Канадського інституту українських студій і Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Державного комітету архівів України. Видання вміщує відомості про склад та зміст документів архівної україніки, які зберігаються у 57 архівних установах Канади. Довідник також включає матеріали до бібліографії архівної україніки в Канаді; довідковий апарат складають покажчик імен, а також покажчик установ, організацій, церков. Презентація довідника відбулася 19 квітня 2010 р. у Посольстві Канади в Україні (м. Київ, Україна). Найближчим часом видання також буде презентовано в Канадському інституті українських студій Альбертського університету (м. Едмонтон, Канада).

Результативність наукової співпраці УНДІАСД із зарубіжними архівознавцями засвідчує й видавнича діяльність інституту. Для поширення наукових ідей у галузі архівної справи, публікації результатів наукових досліджень в галузі теорії та методики архівознавства, документознавства, спеціальних історичних дисциплін, публікації архівних документів 1996 р. було засновано науковий щорічник УНДІАСД “Студії з архівної справи та документознавства”, 1998 р. – археографічний щорічник “Пам’ятки”, 1999 р. – міжвідомчий науковий збірник “Архівознавство. Археографія. Джерелознавство”. Членами редакційних колегій цих видань є М. В. Ларін, Є. В. Старостін (Російська Федерація), А. Є. Рибаков, С. В. Жумарь, М. Ф. Шумейко (Республіка Білорусь). У щорічнику “Студії з архівної справи та документознавства” спеціальний розділ присвячено питанням розвитку архівної справи в зарубіжних країнах, на сторінках періодичних видань інституту систематично друкуються статті російських, білоруських, польських, німецьких, канадських авторів.

Співробітники УНДІАСД регулярно брали участь у роботі міжнародних наукових конференцій, зокрема: "Управління документацією: минуле, сьогодення, майбутнє" (21–22 березня 2013 р., Москва), «Colloquia Jerzy Skowronek dedicata» (22-23 травня 2013 р., Варшава), «Документація в інформаційному суспільстві: ефективне управління електронними документами» (20-21 листопада 2013 р., Москва) тощо.

Друковані видання

ред.
 • Науковий щорічник «Студії з архівної справи та документознавства»
 • Археографічний щорічник «Пам’ятки»
 • Міжвідомчий науковий збірник "Архівознавство. Археографія. Джерелознавство"
 • Серійне видання "Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки"
 • Серійне видання "Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела"
 • Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства

Посилання

ред.

Література

ред.
 • Матяш Ірина. Десятиліття діяльності УНДІАСД і розвиток архівної науки в Україні / Ірина. Матяш // Студії з архівної справи та документознавства. - 2004. - Т. 12. - С. 14-20.
 • Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 1994–2009: [буклет]. – [К., 2009]. – 16 с.
 • Українська архівна енциклопедія / Держкомархів України, УДНДІАСД; Редколегія: І. Б. Матяш (голова) та ін. – К., 2008. – 680 с.
 • Видання Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства: [буклет]. – [К., 2008]. – 21, [1] с.
 • Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України, УНДІАСД; редкол.: Г. Боряк (голова), І. Матяш, Г. Папакін; упоряд.: Л. Андрієвська, І. Мага, І. Матяш, Н. Московченко, Л. Одинока, Н. Павловська, Л. Приходько, Р. Романовський, Н. Христова. – К., 2005. – 692 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).
 • Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (1994–2004): [Буклет]. – [К., 2004]. – [16]с.