Список населених пунктів повіту Горж

Нижче наведено список населених пунктів повіту Горж, Румунія.

Назва Румунська назва Тип Належить до
(комуна, місто)
Албень Albeni село Албень
Алексень Alexeni село Стенешть
Алімпешть Alimpești село Алімпешть
Алуніш Aluniș село Кепрень
Андреєшть Andreești село Владімір
Анінішу-дін-Вале Aninișu din Vale село Красна
Анінішу-дін-Дял Aninișu din Deal село Красна
Аніноаса Aninoasa село Аніноаса
Апа-Нягре Apa Neagră село Падеш
Аржоч Arjoci село Годінешть
Аркань Arcani село Аркань
Арпадія Arpadia село Цинцерень
Арсурі Arsuri село Скела
Артану Artanu село Негомір
Аршень Arșeni село Мушетешть
Балошань Baloșani село Стежарі
Баніу Baniu село Бореску
Барза Barza село Денешть
Бая-де-Ф'єр Baia de Fier село Бая-де-Ф'єр
Бедешть Bădești село Бренешть
Безевань Băzăvani село Самарінешть
Бекень Becheni село Рошія-де-Амарадія
Белань Bălani село Стенешть
Беленешть Bălănești село Беленешть
Белечешть Bălăcești село Болбоші
Белешть Bălești село Белешть
Белчешть Bălcești село Бенджешть-Чокадія
Бенджешть Bengești село Бенджешть-Чокадія
Бербетешть Bărbătești село Бербетешть
Берлешть Berlești село Берлешть
Берчешть Bercești село Новач
Бечешть Băcești село Стежарі
Билта Bâlta село Рунку
Билтень Bâlteni село Билтень
Билтішоара Bâltișoara село Рунку
Бирзею-де-Джилорт Bârzeiu de Gilort село Албень
Бирзею Bârzeiu село Берлешть
Биркачу Bârcaciu село Мушетешть
Бирсешть Bârsești село Тиргу-Жіу
Бібешть Bibești село Сеулешть
Бібулешть Bibulești село Денчулешть
Бірчій Bircii село Бенджешть-Чокадія
Блахніца-де-Жос Blahnița de Jos село Тиргу-Кербунешть
Блахніца-де-Сус Blahnița de Sus село Сечелу
Блідарі Blidari село Беленешть
Бобая Bobaia село Аніноаса
Бобоєшть Boboiești село Чуперчень
Бобу Bobu село Скоарца
Божину Bojinu село Крушец
Бока Boca село Самарінешть
Болбоаса Bolboasa село Болбоші
Болбочешть Bolbocești село Албень
Болбоші Bolboși село Болбоші
Бореску Borăscu село Бореску
Бороштень Boroșteni село Пештішань
Ботороджі Botorogi село Денешть
Бохорел Bohorel село Негомір
Боя Boia село Жупинешть
Бребеней Brebenei село Бренешть
Бредет Brădet село Метесарі
Бредецел Brădețel село Метесарі
Бредічень Brădiceni село Пештішань
Бренешть Brănești село Бренешть
Бретешть Brătești село Кепрень
Бретуя Brătuia село Денешть
Броштеній-де-Сус Broștenii de Sus село Плопшору
Броштень Broșteni село Плопшору
Будієнь Budieni село Скоарца
Будухала Buduhala село Телешть
Бузешть Buzești село Красна
Букуряса Bucureasa село Денешть
Букшана Bucșana село Прігорія
Булбучень Bulbuceni село Кепрень
Бумбешть-Жіу Bumbești-Jiu місто
Бумбешть-Піцик Bumbești-Pițic село Бумбешть-Піцик
Бурлань Burlani село Прігорія
Бустукін Bustuchin село Бустукін
Бусуйоч Busuioci село Хурезань
Вайдей Vaidei село Стенешть
Валя-Бісерічій Valea Bisericii село Самарінешть
Валя-Вієй Valea Viei село Турчень
Валя Valea село Болбоші
Валя-Дешулуй Valea Deșului село Владімір
Валя-ку-Апе Valea cu Apă село Феркешешть
Валя-Маре Valea Mare село Рунку
Валя-Минестірій Valea Mânăstirii село Кетунеле
Валя-Міке Valea Mică село Самарінешть
Валя-Мотрулуй Valea Motrului село Веджулешть
Валя-Перілор Valea Perilor село Кетунеле
Валя-Поєній Valea Poienii село Самарінешть
Валя-Пожарулуй Valea Pojarului село Бустукін
Валя-Рачилор Valea Racilor село Негомір
Веджулешть Văgiulești село Веджулешть
Веєнь Văieni село Падеш
Векаря Văcarea село Денешть
Веларі Vălari село Стенешть
Велень Văleni село Плопшору
Велуца Văluța село Крушец
Вилчауа Vâlceaua село Килнік
Вилчеле Vâlcele село Тісмана
Винета Vânăta село Тісмана
Виртопу Vârtopu село Чуперчень
Відін Vidin село Жупинешть
Вієршань Vierșani село Жупинешть
Владімір Vladimir село Владімір
Вледулень Vlăduleni село Билтень
Войніджешть Voinigești село Белешть
Войтештій-дін-Вале Voiteștii din Vale село Беленешть
Войтештій-дін-Дял Voiteștii din Deal село Беленешть
Гевенешть Găvănești село Белешть
Гелешоая Găleșoaia село Килнік
Гемань Gămani село Мушетешть
Гилчешть Gâlcești село Берлешть
Гирбову Gârbovu село Турчень
Глогова Glogova село Глогова
Глодень Glodeni село Беленешть
Годінешть Godinești село Годінешть
Горнечел Gornăcel село Скела
Горновіца Gornovița село Тісмана
Грошеря Groșerea село Аніноаса
Груй Grui село Мушетешть
Гура-Менць Gura-Menți село Бореску
Гура-Шушицей Gura Șușiței село Іонешть
Гурень Gureni село Пештішань
Делень Deleni село Плопшору
Денешть Dănești село Денешть
Денчулешть Dănciulești село Денчулешть
Джилорту Gilortu село Бренешть
Димбова Dâmbova село Дрегуцешть
Діділешть Didilești село Килнік
Добрана Dobrana село Прігорія
Добріца Dobrița село Рунку
Долчешть Dolcești село Сеулешть
Досень Doseni село Албень
Дрегоєнь Drăgoieni село Тиргу-Жіу
Дрегоєшть Drăgoiești село Красна
Дреготешть Drăgotești село Дреготешть
Дрегуцешть Drăguțești село Дрегуцешть
Дукулешть Duculești село Самарінешть
Думбревень Dumbrăveni село Красна
Дялу-Вієй Dealu Viei село Рошія-де-Амарадія
Дялу-Віїлор Dealu Viilor село Кетунеле
Дялу-Леулуй Dealu Leului село Стежарі
Дялу-Помілор Dealu Pomilor село Мотру
Дялу-Спірей Dealu Spirei село Кепрень
Єзурень Iezureni село Тиргу-Жіу
Жеріштя Jeriștea село Сечелу
Жилцу Jilțu село Турчень
Жупинешть Jupânești село Жупинешть
Зеїкою Zăicoiu село Денчулешть
Зорзіла Zorzila село Чуперчень
Зорлешть Zorlești село Прігорія
Инсурецей Însurăței село Мотру
Іджиросу Igirosu село Болбоші
Ізвоареле Izvoarele село Плопшору
Ілієшть Iliești село Іонешть
Іонешть Ionești село Іонешть
Ісварна Isvarna село Тісмана
Йорменешть Iormănești село Глогова
Калаперу Calapăru село Бореску
Капу-Дялулуй Capu Dealului село Бренешть
Картіу Cartiu село Турчинешть
Келешть Călești село Стенешть
Келугерень Călugăreni село Падеш
Келугеряса Călugăreasa село Прігорія
Кемуєшть Cămuiești село Глогова
Кепрень Căpreni село Кепрень
Кербунешть-Сат Cărbunești-Sat село Тиргу-Кербунешть
Керпініш Cărpiniș село Красна
Кетунеле Cătunele село Кетунеле
Килнік Câlnic село Килнік
Килніку-де-Сус Câlnicu de Sus село Килнік
Килчешть Câlcești село Годінешть
Кимпофень Câmpofeni село Аркань
Кимпу-Маре Câmpu Mare село Скоарца
Кинепешть Cânepești село Беленешть
Кирбешть Cârbești село Дрегуцешть
Кирліджей Cârligei село Бумбешть-Піцик
Кирчу Cârciu село Веджулешть
Кіліу Chiliu село Годінешть
Кічора Chiciora село Цинцерень
Клешнешть Cleșnești село Глогова
Клошань Cloșani село Падеш
Ковріджі Covrigi село Веджулешть
Кожань Cojani село Тиргу-Кербунешть
Кожменешть Cojmănești село Слівілешть
Кокорень Cocoreni село Билтень
Кокорова Cocorova село Турбуря
Колібаші Colibași село Скоарца
Колцешть Colțești село Логрешть
Кондеєшть Condeiești село Негомір
Копечоаса Copăcioasa село Скоарца
Корнету Cornetu село Кепрень
Корнешть Cornești село Белешть
Коробей Corobăi село Дреготешть
Коршору Corșoru село Алімпешть
Костень Costeni село Тісмана
Костешть Costești село Аніноаса
Красна Crasna село Красна
Красна-дін-Дял Crasna din Deal село Красна
Крецешть Crețești село Тиргу-Кербунешть
Кройч Croici село Метесарі
Крушец Crușeț село Крушец
Курпен Curpen село Стенешть
Курсару Cursaru село Плопшору
Куртішоара Curtișoara село Бумбешть-Жіу
Куртяна Curteana село Тиргу-Кербунешть
Лазурі Lazuri село Скоарца
Ларга Larga село Самарінешть
Лезерешть Lăzărești село Бумбешть-Жіу
Лелешть Lelești село Лелешть
Леурда Leurda село Мотру
Лікуріч Licurici село Лікуріч
Лінтя Lintea село Скоарца
Ліхулешть Lihulești село Берлешть
Логрешть-Моштень Logrești-Moșteni село Логрешть
Лупоая Lupoaia село Кетунеле
Лупойца Lupoița село Мотру
Магерешть Magherești село Сечелу
Марінешть Marinești село Крушец
Мезерой Măzăroi село Стенешть
Менцій-дін-Дос Menții din Dos село Бореску
Меру Măru село Логрешть
Мерфулешть Merfulești село Денешть
Метесарі Mătăsari село Метесарі
Мечешу Măceșu село Тиргу-Кербунешть
Меяг Măiag село Крушец
М'єлушей Mielușei село Стойна
М'єрічауа Miericeaua село Крушец
М'єря Mierea село Крушец
Міклосу Miclosu село Болбоші
Мікулешть Miculești село Слівілешть
Мілута Miluta село Бореску
Мірословень Mirosloveni село Албень
Могошань Mogoșani село Скоарца
Мой Moi село Билтень
Моторджі Motorgi село Бустукін
Мотру Motru муніципій
Мотру-Сек Motru Sec село Падеш
Мурджешть Murgești село Турчень
Мурджилешть Murgilești село Веджулешть
Мускулешть Musculești село Бербетешть
Мушетешть Mușetești село Мушетешть
Негоєшть Negoiești село Прігорія
Негомір Negomir село Негомір
Негрень Negreni село Лікуріч
Немете Nămete село Бустукін
Ністорешть Nistorești село Алімпешть
Новач Novaci місто
Нучету Nucetu село Негомір
Обиршія Obârșia село Денчулешть
Обрежа Obreja село Стенешть
Оларі Olari село Плопшору
Олтяну Olteanu село Глогова
Орзешть Orzești село Падеш
Орзу Orzu село Негомір
Охаба Ohaba село Беленешть
Охаба-Жіу Ohaba-Jiu село Болбоші
Падеш Padeș село Падеш
Палтіну Paltinu село Негомір
Педжень Pegeni село Хурезань
Пежиштеле Păjiștele село Скела
Пейшань Păișani село Стойна
Петрекей Petrăchei село Денчулешть
Петрешть Petrești село Бербетешть
Пештішань Peștișani село Пештішань
Пештяна-Вулкан Peșteana-Vulcan село Чуперчень
Пештяна-де-Жос Peșteana de Jos село Феркешешть
Пештяна-Жіу Peșteana-Jiu село Билтень
П'єптань Pieptani село Килнік
Пирвулешть Pârvulești село Стенешть
Пириу-Боя Pârâu Boia село Жупинешть
Пириу-Віу Pârâu Viu село Берлешть
Пириу-де-Вале Pârâu de Vale село Годінешть
Пириу-де-Пріпор Pârâu de Pripor село Годінешть
Пириу Pârâu село Бренешть
Піку Picu село Іонешть
Піноаса Pinoasa село Килнік
Піскою Piscoiu село Стежарі
Піскурі Piscuri село Плопшору
Піштештій-дін-Дял Pișteștii din Deal село Скоарца
Плеша Pleșa село Бумбешть-Жіу
Плопу Plopu село Хурезань
Плопшору Plopșoru село Плопшору
Плоштіна Ploștina село Мотру
Поєнарі Poienari село Бумбешть-Піцик
Поєніца Poienița село Бустукін
Пожару Pojaru село Бустукін
Пожоджень Pojogeni село Тиргу-Кербунешть
Покруя Pocruia село Тісмана
Полата Polata село Тиргу-Жіу
Половраджі Polovragi село Половраджі
Попешть Popești село Логрешть
Попешть-Стежарі Popești-Stejari село Стежарі
Почоваліштя Pociovaliștea село Новач
Пояна Poiana село Турбуря
Пояна-Сечурі Poiana-Seciuri село Бустукін
Прігорія Prigoria село Прігорія
Пріпору Priporu село Чуперчень
Прунешть Prunești село Албень
Пряжба-Маре Preajba Mare село Тиргу-Жіу
Пуркару Purcaru село Сеулешть
Радоші Radoși село Красна
Раковіца Racovița село Половраджі
Ракоць Racoți село Тісмана
Расова Rasova село Белешть
Расовіца Rasovița село Лелешть
Рач Raci село Негомір
Редінешть Rădinești село Денчулешть
Рекіць Răchiți село Рунку
Ретез Rătez село Годінешть
Рипа Râpa село Мотру
Ровінарі Rovinari місто
Рогожел Rogojel село Феркешешть
Рогожень Rogojeni село Тиргу-Кербунешть
Роминешть Românești село Тиргу-Жіу
Рошіуца Roșiuța село Мотру
Рошія-де-Амарадія Roșia de Amaradia село Рошія-де-Амарадія
Рошія-Жіу Roșia-Jiu село Феркешешть
Руджет Ruget село Рошія-де-Амарадія
Руджі Rugi село Турчинешть
Рунку Runcu село Рунку
Рункурел Runcurel село Метесарі
Самарінешть Samarinești село Самарінешть
Сату-Ноу Satu Nou село Кепрень
Сенетешть Sănătești село Аркань
Серденешть Sărdănești село Плопшору
Сеука Seuca село Пештішань
Сеулешть Săulești село Сеулешть
Сечелу Săcelu село Сечелу
Сечуріле Seciurile село Рошія-де-Амарадія
Симботін Sâmbotin село Скела
Сирбешть Sârbești село Алімпешть
Сітешть Sitești село Новач
Скела Schela село Скела
Скоарца Scoarța село Скоарца
Скорушу Scorușu село Бореску
Скрада Scrada село Берлешть
Скурту Scurtu село Берлешть
Слевуца Slăvuța село Крушец
Слемнешть Slămnești село Крушец
Слівілешть Slivilești село Слівілешть
Слобозія Slobozia село Тиргу-Жіу
Соку Socu село Бербетешть
Соходол Sohodol село Тісмана
Спахій Spahii село Турбуря
Стежарі Stejari село Стежарі
Стежару Stejaru село Рошія-де-Амарадія
Стежерей Stejerei село Килнік
Стейк Steic село Кетунеле
Стенешть Stănești село Стенешть
Стенчешть Stăncești село Мушетешть
Стенчешть-Ларга Stăncești-Larga село Мушетешть
Стерпоая Sterpoaia село Аніноаса
Стойна Stoina село Стойна
Столожань Stolojani село Белешть
Стримба-Вулкан Strâmba-Vulcan село Чуперчень
Стримба-Жіу Strâmba-Jiu село Турчень
Стримту Strâmtu село Слівілешть
Строєшть Stroiești село Аркань
Сура Sura село Слівілешть
Сусень Suseni село Рунку
Сяка Seaca село Логрешть
Телешть Telești село Телешть
Телпешешть Tălpășești село Белешть
Темешешть Tămășești село Белешть
Тетіла Tetila село Бумбешть-Жіу
Техомір Tehomir село Слівілешть
Тилвешть Tâlvești село Дрегуцешть
Тиргу-Жіу Târgu Jiu муніципій
Тиргу-Кербунешть Târgu Cărbunești місто
Тиргу-Логрешть Târgu Logrești село Логрешть
Тімішень Timișeni село Феркешешть
Тісмана Tismana місто
Топешть Topești село Тісмана
Тотя-де-Хурезань Totea de Hurezani село Хурезань
Тотя Totea село Лікуріч
Тояга Toiaga село Стойна
Трестіоара Trestioara село Дреготешть
Трокань Trocani село Денешть
Турбуря Turburea село Турбуря
Турчень Turceni місто
Турчинешть Turcinești село Турчинешть
Улмет Ulmet село Стойна
Унгурень Ungureni село Денешть
Урда-де-Жос Urda de Jos село Крушец
Урда-де-Сус Urda de Sus село Стойна
Урдарі Urdari село Урдарі
Урекешть Urechești село Дрегуцешть
Урсаць Ursați село Тиргу-Жіу
Урсоая Ursoaia село Негомір
Феркешешть-Мошнень Fărcășești-Moșneni село Феркешешть
Феркешешть Fărcășești село Феркешешть
Финтинеле Fântânele село Урдарі
Флорештень Floreșteni село Тиргу-Кербунешть
Флорешть Florești село Цинцерень
Фрасін Frasin село Владімір
Фретешть Frătești село Лелешть
Фринчешть Frâncești село Пештішань
Фрумушей Frumușei село Лікуріч
Фрунза Frunza село Логрешть
Хеєшть Hăiești село Сечелу
Хеленджешть Hălăngești село Денчулешть
Хірішешть Hirișești село Новач
Хобіца Hobița село Пештішань
Ходоряска Hodoreasca село Килнік
Хорезу Horezu село Турчинешть
Хорешть Horăști село Мотру
Хотероаса Hotăroasa село Урдарі
Хурезань Hurezani село Хурезань
Циклень Țicleni місто
Цинцерень Țânțăreni село Цинцерень
Циріой Țirioi село Самарінешть
Циркулешть Țârculești село Денешть
Чауру Ceauru село Белешть
Челей Celei село Тісмана
Чепля Ceplea село Плопшору
Черету-де-Копечоаса Cerătu de Copăcioasa село Скоарца
Черна-Сат Cerna-Sat село Падеш
Чернедія Cernădia село Бая-де-Ф'єр
Четатя Cetatea село Кепрень
Чокадія Ciocadia село Бенджешть-Чокадія
Чонць Cionți село Бустукін
Чорарі Ciorari село Стойна
Чуперченій-де-Олтец Ciupercenii de Olteț село Алімпешть
Чуперчень Ciuperceni село Чуперчень
Шаса Șasa село Денешть
Шипоту Șipotu село Турбуря
Шитоая Șitoaia село Рошія-де-Амарадія
Шіаку Șiacu село Слівілешть
Шоменешть Șomănești село Телешть
Штефенешть Ștefănești село Тиргу-Кербунешть
Штіукань Știucani село Слівілешть
Яші-Горж Iași-Gorj село Дрегуцешть