Семеног Олена Миколаївна

Семеног Олена Миколаївна
Семеног Олена Миколаївна
Семеног Олена Миколаївна
Народилася 1963(1963)
с. Лиман Зміївського району Харківської області
Місце проживання Суми
Громадянство Україна
Національність українка
Діяльність науковець
Alma mater ХНУ імені В. Н. Каразіна
Сфера інтересів освіта, лінгводидактика, лінгвоперсонологія
Заклад Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор педагогічних наук
Науковий керівник доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАПН України Мацько Л.І.; кандидат педагогічних наук, професор Люрина Т.І.; кандидат педагогічних наук, ст.наук. співробітник Ігнатенко П.Р.
Відомі учні Сидоренко Вікторія, доктор педагогічних наук, Вовк Мирослава, доктор педагогічних наук, Базиль Людмила, доктор педагогічних наук
Відома завдяки: навчальні посібники для студентів-філологів

Семеног Олена Миколаївна (нар. 1963, с. Лиман Зміївського району Харківської області) — український науковець, педагог. Доктор педагогічних наук (з 2006 р.), професор (з 2008 р.). Представляє наукову школу доктора філологічних наук, професора, академіка НАПН України Мацько Любові Іванівни.

Авторка наукових досліджень із теорії і методики вищої професійної (філологічної) освіти, культури наукової мови,  методики викладання української мови, етнолінгводидактики, української лінгвоперсонології. 

БіографіяРедагувати

Олена Срібна народилась  р. у с. Лиман Зміївського району Харківської області. Із золотою медаллю закінчила Лиманську загальноосвітню школу. Класному керівникові, учительці української мови і літератури Черкасовій Зіні Степанівні присвячена  монографія О.Семеног «Українська культуромовна особистість учителя» (2007). Нарис Олени Срібної до трьохсотріччя села Лиман Зміївського району Харківської області було визнано найкращим серед публікацій районної газети у 1983 році.  

ОсвітаРедагувати

1980 — 1985 рр. — навчання на філологічному факультеті Харківського державного університету імені О.М.Горького (тепер — Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна), який закінчила з відзнакою. Фах – філолог, викладач української мови та літератури. Фахові предмети читали кандидати філологічних наук, доценти Л.Авксентьєв, І.Муромцев, В. Калашник, Л. Венєвцева, Ю.Безхутрий, Н.Гноєва, Н.Корж, доктори філологічних наук, професори З.Голубєва, Ф.Медведєв, О.Міхільов. Друкувала  репортажі і нариси в газетах «Харківський університет», обласного («Ленінська зміна»), республіканського («Молодь України») рівнів. О.Срібна була стипендіатом імені Т.Г.Шевченка. Дипломна робота «Індивідуально-авторські неологізми у творах О.Гончара» (науковий керівник - кандидат філологічних наук, доцент Муромцев І.В.) нагороджена дипломом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР першого ступеня (1985).

Трудова діяльністьРедагувати

У 1987 — 2004 рр. працювала у Глухiвському державному педагогiчному інституті (тепер Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) на посадах асистента (1987 — 1990 рр.), старшого викладача, доцента кафедри української мови (1997 – 2002), завідувачки кафедри української літератури (1998 — 2002).  

У жовтні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію без відриву від виробництва.

У 2002 — 2005 рр. навчалася в докторантурі,у лютому 2006 р. захистила докторську дисертацію “Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету)”.

У 2005 — 2016 рр. працювала в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (директор — доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України І.А.Зязюн) на посадах старшого наукового співробітника, головного наукового співробітника.

У 2007 -2018 рр. – працювала на посаді професора, завідувачки кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

З 2019 рр. – професор, завідувачка кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Наукова діяльністьРедагувати

Дослідниця має понад 300 наукових праць, з-поміж яких: 2 одноосібні і 12 колективних монографій, 18 посібників (10 — з грифом МОН України) для формального, інформального та неформального навчання, статті у вітчизняних фахових і закордонних виданнях (польською, англійською мовами).

Член 2 спеціалізованих вчених рад у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка. Гарант програми ІІІ-го освітньо-наукового рівня доктора філософії 015 Професійна освіта (2016-2019); гарант освітньої програми другого рівня Середня освіта. Українська мова і література. Член Наукової ради МОН, секції за фаховим напрямом «Соціально-історичні науки» (2016-2018); Науково-методичної ради МОН України (НМК №15 «Науково-методична комісія з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти», спеціальність 301 (2016-2018); член експертної комісії Міністерства освіти і науки України для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців (2018), голова координаційної ради університету (2018-2019).

Під науковим керівництвом і за наукового консультування докт.пед. н., проф. Семеног О. М. захищено 3 докторські та 7 кандидатських дисертацій з проблем формування культуромовної особистості фахівця-дослідника у процесі неперервної освіти. Доктори і кандидати наук наукової школи успішно працюють у закладах вищої освіти та науково-дослідних установах України, здійснюють керівництво докторськими і кандидатськими дисертаціями здобувачів.

Результати діяльності наукової школиРедагувати

 • розроблено і обґрунтовано систему професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури в педагогічному університеті; обґрунтовано теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності (Базиль Людмила Олександрівна), формування дослідницьких умінь (Олександр Земка), медіаумінь майбутнього вчителя української мови і літератури в умовах вищого педагогічного навчального закладу (Марина Михайлівна Ячменик);
 •  обґрунтовано науково-методичну систему розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника в умовах післядипломної освіти з урахуванням положень андрагогічного, акмесинергетичного, аксіологічного, праксеологічного, компетентнісного, інтегративного, герменевтичного підходів (Сидоренко Вікторія Вікторівна ); модель розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти в процесі підвищення кваліфікації, організаційно-педагогічні умови, які забезпечують позитивну динаміку розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителів початкових класів (Кожем"якіна Ірина Володимирівна);
 •  здійснено комплексне дослідження наукових засад і традицій освітньої практики вивчення фольклористики у класичних університетах України другої половини ХІХ – на початку ХХІ ст. (Вовк Мирослава Петрівна) ;
 •  обґрунтовано педагогічні умови і технології підготовки майбутніх фахівців юридичних (Насілєнко Людмила Анатоліївна), економічних (Гордієнко Валентина Павлівна), медичних спеціальностей (Кравченко Олена Павлівна ) як культуромовних  особистостей; розроблено зміст, форми, методи мовної допрофесійної підготовки іноземних абітурієнтів як невід’ємного складника системи неперервної медичної освіти (Проскуркіна Яна Іванівна).

Творчий доробокРедагувати

 • Розроблено й обґрунтовано навчально-методичну систему професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури в педагогічному університеті, побудовану на основі компетентнісного підходу.
 • Основні положення: система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури, побудована на основі компетентнісно-орієнтованого підходу, ґрунтується на органічному поєднанні навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності, навчально-пошукових і педагогічних практик студентів. Її системоутворювальним компонентом є науково-дослідна діяльність студентів; єдність навчально-пізнавальної, науково-дослідної, виховної та практичної діяльності в системі професійної підготовки активізує діалогову взаємодію у полікультурному інформаційному суспільстві, сприяє підготовці культуромовних фахівців з широким філологічно-педагогічним світоглядом, що реалізується на основі етнокультурознавчого, соціолінгвістичного підходів; науково-методичний супровід підготовки учителів-словесників, побудований з урахуванням елементів модульного навчання та сучасних інформаційних технологій, забезпечує функціонування підсистем навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності, навчально-пошукових і педагогічних практик та сприяє формуванню професійної компетентності педагогів. 
 • Розроблено і впроваджено в освітній процес:
  • навчальні програми і посібники з курсів "Український фольклор" (ГРИФ МОН УКРАЇНИ), "Вступ до слов´янської філології" (ГРИФ МОН УКРАЇНИ) , "Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника" (ГРИФ МОН УКРАЇНИ), "Практика в системі професійної підготовки вчителя-словесника"(ГРИФ МОН УКРАЇНИ) , "Професійна компетентність учителя української мови і літератури"; "Культура наукової української мови" (ГРИФ МОН УКРАЇНИ); "Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах"; "Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах" (ГРИФ МОН УКРАЇНИ); "Мовне родинознавство (виховний потенціал рідного краю)", "Урок української мови у вимірах педагогічної дії"; "Формування культури педагогічного спілкування засобами української літератури", "Академічне письмо"; "Лінвоперсонологія"; "Культура фахової мови"; "Мовна особистість учителя в художній літературі"(ГРИФ МОН УКРАЇНИ); електронний навчально-методичний комплекс "Словесник", дистанційний курс "Мовна культура дослідника".
 • Науковий керівник фундаментального дослідження  "Формування культуромовної особистості майбутнього вчителя української мови і літератури" (2006—2008);
 • Керівник науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (з 2016 р.);
 • Науковий керівник колективної теми  "Формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти" (з 2018); керівник ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури (з 2019 р.);
 • Співвиконавець наукових проєктів  «Європеїзація докторських програм у галузі теорії освіти на засадах міждисциплінарного та інклюзивного підходів»   ЄС ЕРАЗМУС+: Жан Моне, 2018 р., 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE (з 2018 р.); УЧАСНИК українсько-польського проєкту "Інноваційний університет і лідерство. Фаза І Y. Уніерситет - школа: комунікаціійні стратегії і тактики" (2018 -2019 рр., №4309/6/2019,120 год), «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (2019-2020).
 • Для профільного навчання, самонавчання старшокласників   одноосібно і у співавторстві підготувала програми з української мови, затверджені МОН України (2008, 2017), посібники («Мова наша – українська, «Мовне родинознавство», «Урок української мови у вимірах педагогічної дії», «Українська лексикографія: діалог особистостей», "Українська мова: 10 клас".

БібліографіяРедагувати

Монографії:

 • Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури.-Суми: Мрія.-2005.-401 с.
 • Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки) : монографія / за ред. Л. І. Мацько. – Київ, 2007. – 303 с.
 • Концептосфера освіта в українському та польському дискурсах: міждисциплінарний підхід: монографія / наук. ред. Ю.Громик. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 246с.
 • Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів-словесників: теорія і практика: монографія / О.М. Семеног, О.І. Земка. –. Суми : Ніко, 2014.-254 с.
 • Формування професійної етики майбутньої медичної сестри у вимірах педагогічної дії : монографія / О. Семеног, О. Кравченко. – Черкаси : видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 304 с.
 • Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів : теорія і практика : [монографія] / О. М. Семеног,- Л. А. Насілєнко - Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка,2015.– 324 с.
 • Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів: колективна монографія / Зязюн І.А., Лавріненко О.А., Солдатенко М.М., Семеног О.М., Пономаревський С.Б., Іванова Т.В., Боровік О.М., Грищенко О.А., Тринус О.В., Падалка О.С.
 • Академічна культура дослідника в культурно-освітньому просторі університету : монографія / О. Семеног, М. Вовк. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 284 с.
 • Ефективні технології навчання  у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців / О.Семеног, В.Герман, О.Рудь, Н.Громова, Н.Пономаренко, І. Левенок, М. Ячменик /за ред. О.Семеног.   – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 376 с.
 • Концептосфера освіта в українському та польському дискурсах: міждисциплінарний підхід: монографія / Олена Семеног: наук. ред. Ю.Громик. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 246 с.
  Мовно-методична підготовка майбутнього вчителя-словесника до використання засобів медіаосвіти: монографія / О.М. Семеног, М.М.Ячменик. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 211 с.

Посібники:

Український фольклор: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів.-Глухів: РВВ ГДПУ.-254 с.

Культура наукової української мови; – 2-ге вид. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 216 с.

 • Українська мова. 10 клас: навчально-методичний посібник для вчителя / Л.І.Мацько, О.М.Семеног, Н.Б. Голуб. Та ін. / За ред. Л.І.Мацько. – К. : Дивослово, 2020 – 520 с.
 • Методика викладання української мови у вищій школі;
 • Фахова практика вчителя-словесника: навч.посіб.  / О.М. Семеног, Л.О. Базиль, Т.І. Дятленко. – Луганськ : Ноулідж, 2011. – 420 с.
 • Етнолінгвістична культура вчителя-словесника.
 • Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід. (у співавторстві із Фаст Ольгою ).
 • Лінгвоперсонологія.
 • Мовне родинознавство (виховний потенціал лінгвокультури рідного краю) [Текст] : навчальний посібник / О. Семеног. – Київ – Глухів : РВВ ГДПУ, 2003. – 105 с.
 • Українська лінгводидактика.
 • Українська мова. Профільний рівень. Змістова лінія - громадянська відповідальність.
 • Українська мова для державних службовців : навчальний посібник / Автори-розробники, упорядники Пшенична Л. В., Рудь О. М., Семеног О. М. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – 280 с.

Програми:

 • Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах. Програма курсу для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови і літератури. – Київ ; Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – 58 с.
 • Практика в системі професійної підготовки вчителя-словесника. Програма спецкурсу для студентів спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література"/Уклад. О.Семеног.
 • Українська мова 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Л Мацько, Т. Груба,  О. Семеног, Т. Симоненко. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. 2017. № 12. С. 3–73.
 • Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра.

Статті:

 • Ojciec I Rodzinne tradycje wychowawcze w projekcji analizy lingwistyczno-kulturologicznej.
 • Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна: лінгвоаксіологічний аспект .
 • Interdepartmental projects in the conditions of education content integration: experience of the A. S. Makarenko Sumy State Pedagogical University.
 • Медіаосвіта майбутнього вчителя у вищій філологічній школі: досвід зарубіжжя й України.
 • Цінності учительської праці в рефлексіях Івана Павла ІІ.
 • Науковий наставник як українська мовна особистість.
 • Особистість учителя у вимірах педагогічної майстерності Любові Мацько.
 • Рrofessional training of future teacher in cross-cultural dialogue Comparative rofessional Pedagogy.
 • Етноестетика мови української родини.
 •  Академічна культура – фундаментальний складник підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 «Професійна освіта».
 • The formation of professional mobility in the process of future philologists masters training in Ukraine and abroad.  
 • Підготовка майбутніх учителів до гурткової роботи з риторичної майстерності (на матеріалі творчої  спадщини Олександра Захаренка).
 • Цифрові наративи у фаховій підготовці майбутніхучителів української мови і літератури.
 •  Мовнокомунікативна особистість   академічного учителя-лідера крізь призму лінгвопраскеології. 
 • КУЛЬТУРОМОВНА ОСОБИСТІСТЬ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ В ОБ'ЄКТИВІ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА».
 • СЕМЕН УСТИМОВИЧ ГОНЧАРЕНКО: ПОКЛИКАННЯ АКАДЕМІЧНОГО УЧИТЕЛЯ.
 • Folklor Studies In the Canadian-Ukrainian Educational Space: Trends of Development.

НагородиРедагувати

"Відмінник освіти України" (1993), Почесна грамота голови Сумської обласної державної адміністрації (1999, 2002, 2009, 2012- 2020), Почесна грамота голови Сумської обласної ради (2019), грамота української всесвітньої координаційної ради (2006), Почесна грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (2008), Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (2013), нагрудний знак НАПН України медаль «Ушинський К.Д.» (2013), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2017), грамота ректора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2018, 2019), почесна грамота НАПН наук України (2018), подяка МОН, Ліги українських меценатів (2018), диплом лауреата премії імені Івана Андрійовича Зязюна - 2019 за творчий внесок у розвиток засадничих аспектів творчої спадщини академіка І.А.Зязюна, диплом ХІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (наказ №70 від 20.08.2019 р.).

Громадська діяльністьРедагувати

 • член редакційних колегій міжнародного наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка»; збірників фахових наукових праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки», «Фізико-математична освіта» (РУБРИКА: ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА), "Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології"; «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти».
 • голова журі обласного етапу Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика серед студентів ВНЗ Сумської області (2011 — 2019);
 • . співавтор книги "Історія кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка";
 • організаторка міжнародних і всеукраїнських щорічних науково-практичних конференцій "Академічна культура дослідника в освітньому просторі", "Інновації та педагогічна майстерність учителя-словесника", "Формування культуромовної особистості фахівця", "Філологія,  лінгводидактика,  професійна комунікація в науковому дискурсі ";
 • голова журі обласного конкурсу науково-дослідницьких робіт слухачів МАН (2017 – 2020).
 • дійсний член Української академії акмеологічних наук (з 2010 р.), дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (з 2017 р.); почесний громадянин села Лиман Зміївського району Харківської області (з 2007 р.).

ЛітератураРедагувати

 • Кульбабська О. В. Книга об’єднує українську філологічну родину.
 • Кульбабська О. В. Бути мудрим і толерантним провісником Знань і Досвіду, Справедливості й Добра
 • ЛУК"ЯНОВА Л.Б. АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Рецензія на монографію О. Семеног, М. Вовк «Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету» (Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 284 с.)
 • Отич О. Культура української наукової мови — запорука творчого поступу вітчизняної педагогічної науки.
 • Семеног Олена Миколаївна: бібліографічний покажчик (1988-2018 рр.) http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/11/Semenog.pdf
 • Бібліометричний профіль Олени Семеног https://scholar.google.com.ua/citations?user=oXOAu0MAAAAJ&hl=uk
 • Сайт Семеног О.М. "Педагогічна майстерність" http://pedmaster.ucoz.ua.
 • Ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури http://rctpd.sspu.edu.ua/