Редукція (лат. скоро­чую) — видозміна звуків, що є наслідком меншої напру­женості й тривалості артикуляції. Ненаголошеність безпосередньо пов'язана з редук­цією звуків.

Є два типи редукції звуків: кількісна і якісна. ред.

Кількісна редукція ред.

Під кількісною редукцією розуміють зменшен­ня тривалості голосних при збереженні характерного тембру.

Наслідки експериментального дослідження тривалос­ті голосних переконливо доводять, що в усіх позиціях (крім позиції абсолютного кінця слова) ненаголошені голосні в 2–3 рази коротші за наголошені, що є яскра­вим свідченням наявності в українській мові кількіс­ної редукції голосних.

Якісна редукція ред.

Виявляється в тому, що нена­голошені голосні втрачають напруженість і утворюються при нейтральному або більш чи менш близькому до ней­трального положення мовних органів, що змінює якісні характеристики голосних.

Звичайно кількісна і якісна редукція виявляються одночасно. Більше того, вважають, що якісна редукція є безпосереднім наслідком кількісної редукції.

Асиміляція голосних (гармонійна асиміляція) ред.

Випадків суміжної асиміляції голосних в українсь­кій літературній мові звичайно не буває, оскільки все­редині морфем немає їх збігу. Зате характерна особли­вість українського ненаголошеного вокалізму — гар­монійна асиміляція (інакше — дистантна асиміляція, або вокальна асиміляція, або гармонія голосних). Це особливий вид регресивної асиміляції голосних у су­міжних складах, який полягає в тому, що попередній голосний більше або менше уподібнюється до наступного голосного. В результаті вокальної гармонії відбувається чергування алофонів тієї самої фонеми. Зміни відбува­ються в артикуляційному аспекті за ознаками підняття, ряду й лабіалізації.

Гармонійної асиміляції зазнають передусім ненаголошені голосні в позиції перед наступним наголоше­ним. В інших ненаголошених позиціях вона вияв­ляється менш послідовно або не на всьому відрізку го­лосного, а тільки в кінцевому сегменті перед приго­лосним.

Повнота вияву гармонійної асиміляції залежить від багатьох факторів: передусім від стилю мовлення, а та­кож місця ненаголошеного голосного у фонетичній струк­турі слова, впливу діалектного субстрату.

Гармонійна асиміляція займає особливе положення в ряду інших типів змін голосних. З одного боку, вона зближується з комбінаторними змінами, зберігаючи свою своєрідність, яка полягає в такому: комбінаторні зміни відбуваються внаслідок взаємодії суміжних зву­ків, а гармонійна асиміляція є результатом взаємодії голосних, розділених приголосними. З другого боку, як правило, гармонійна асиміляція якнайтісніше поєд­нана з ненаголошеним вокалізмом, тобто з позиційними амінами[1].

Див. також ред.

Примітки ред.