Пірамідальне сортування

Пірамідальне сортування (англ. Heapsort, «Сортування купою») — алгоритм сортування, працює гарантовано за Θ(n log n) операцій при сортуванні n елементів. Кількість застосовуваної службової пам'яті не залежить від розміру масиву (тобто, O(1)).

Пірамідальне сортування
Приклад сортування випадкового набору чисел за алгоритмом пірамідальне сортування.
Приклад сортування випадкового набору чисел за алгоритмом пірамідальне сортування.
Приклад сортування випадкового набору чисел за алгоритмом пірамідального сортування.
Клас Алгоритм сортування
Структура даних масив
Найгірша швидкодія
Найкраща швидкодія [1]
Середня швидкодія
Просторова складність у найгіршому випадку основний, допоміжний
Оптимальний Інколи
Стабільний Нестійка

Опис алгоритму ред.

 
Приклад сортувального дерева
 
Структура зберігання даних сортувального дерева

Сортування пірамідою використовує бінарне сортувальне дерево. Сортувальне дерево — це таке дерево, у якого виконані умови:

 1. Кожен лист має глибину або  , або  , де   — максимальна глибина дерева;
 2. Значення в будь-якій вершині не менші (інший варіант — не більші) за значення їх нащадків.

Зручна структура даних для сортувального дерева — такий масив Array, що Array[1] — елемент в корені, а нащадки елемента Array[i] є Array[2i] і Array[2i+1].

Алгоритм сортування складатиметься з двох основних кроків:

1. Вибудовуємо елементи масиву у вигляді сортувального дерева:

 

 

при  

Цей крок вимагає   операцій.

2. Будемо видаляти елементи з кореня по одному за раз і перебудовувати дерево. Тобто на першому кроці обмінюємо Array[1] і Array[n], перетворюємо Array[1], Array[2], … , Array[n-1] в сортувальне дерево. Потім переставляємо Array[1] і Array[n-1], перетворюємо Array[1], Array[2], … , Array[n-2] в сортувальне дерево. Процес продовжується до тих пір, поки в сортувальному дереві не залишиться один елемент. Тоді Array[1], Array[2], … , Array[n] — впорядкована послідовність.

Цей крок вимагає   операцій.

Переваги та недоліки ред.

Переваги алгоритму ред.

 • час роботи в найгіршому випадку —  ;
 • вимагає   додаткової пам'яті.

Недоліки алгоритму ред.

 • нестійкий — для забезпечення стійкості потрібно розширювати ключ;
 • на майже відсортованих даних працює так само довго, як і на хаотичних даних;
 • складний в реалізації;
 • на одному кроці вибірку доводиться робити хаотично по всій довжині масиву — тому алгоритм погано поєднується з кешуванням і (рос. "файлом підкачки", укр. "файлом довантаження") ― віртуальної пам'яті;
 • методу потрібно «миттєвий» прямий доступ; не працює на зв'язаних списках та інших структурах пам'яті послідовного доступу.

Приклади реалізації ред.

C++ ред.

 #include <iostream>
 #include <cmath>
 
 using namespace std;
 
 void RestoreHeap(int m[], int father, int last_N)
 {
 	while(father<=last_N/2)
 	{
 		int maxson=2*father;
 		if (2*father+1<=last_N && m[2*father]<m[2*father+1]) maxson=2*father+1;
 		if (m[maxson]>m[father])
 		{
         swap(m[maxson],m[father]);
         father=maxson;
 		}
 		else return;
 
 	}
 }
 void HeapSort(int m[], int N)
 {
 	for (int i=N/2; i>=1; i--)
 		RestoreHeap(m,i,N);
 	for (int i=N; i>1; i--)
 	{
 		swap(m[1],m[i]);
 		RestoreHeap(m,1,i-1);
 	}
 }
 void read_mas(int m[],int &N)
   {
     cin >> N;
     for(int i=1;i<=N;i++)
     cin >> m[i];
   }
 void write_mas(int m[],int N)
 {
     for(int i=1;i<=N;i++)
     cout << m[i] << " ";
 }
 int main()
 {
   int m[100000],N;
   read_mas(m,N);
   HeapSort(m,N);
   write_mas(m,N);
   return 0;
 }

Java ред.

import java.util.Arrays;

public class HeapSort {

  public static void main(final String[] args) {
    final int[] a = { 3,4,5,6,2,23,567,9,1,4,0 };
    System.out.println(Arrays.toString(a));
    heapSort(a, a.length);
    System.out.println(Arrays.toString(a));
  }

  private static void heapSort(final int[] array, final int count) {
    heapify(array, count);

    int end = count - 1;
    while (end > 0) {
      swap(array, end, 0);
      siftDown(array, 0, --end);
    }
  }

  private static void swap(final int[] array, final int a, final int b) {
    final int temp = array[a];
    array[a] = array[b];
    array[b] = temp;
  }

  private static void heapify(final int[] array, final int count) {
    int start = count / 2 - 1;

    while (start >= 0) {
      siftDown(array, start, count - 1);
      start--;
    }
  }

  private static void siftDown(final int[] array, final int start, final int end) {
    int root = start;

    while (root * 2 + 1 <= end) {
      int child = root * 2 + 1;
      int swap = root;
      if (array[swap] < array[child]) {
        swap = child;
      }
      if (child + 1 <= end && array[swap] < array[child + 1]) {
        swap = child + 1;
      }
      if (swap != root) {
        swap(array, root, swap);
        root = swap;
      } else {
        return;
      }
    }
  }
}

Python ред.

def heapSort(li):
  def downHeap(li, k, n):
    new_elem = li[k]
    while k <= n/2:
      child = 2*k;
      if child < n and li[child] < li[child+1]:
        child += 1
      if new_elem >= li[child]:
        break
      li[k] = li[child]
      k = child
    li[k] = new_elem
    
  size = len(li)
  for i in range(round(size/2-1),-1,-1):
    downHeap(li, i, size-1)
  for i in range(size-1,0,-1):
    temp = li[i]
    li[i] = li[0]
    li[0] = temp
    downHeap(li, 0, i-1)
  return li

Delphi ред.

program Heap_sort_v2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils;

type
 aint=array [1..20] of integer;

var
 Arr:aint; 
 n:integer;

procedure change(var a, b:integer);
var
 tmp:integer;
begin
 tmp:=a;
 a:=b;
 b:=tmp;
end;

procedure rebuild(var A2:aint; f,d:word);
var
 MaxSon:word;
begin
 MaxSon:=f;
 if (2*f<=d)and(A2[Maxson]<a2[2*f]) then
  MaxSon:=2*f;
 if (2*f+1<=d)and(A2[MaxSon]<A2[2*f+1]) then
  MaxSon:=2*f+1;
 if MaxSon<>f then
 begin
  change(A2[f],A2[MaxSon]);
  rebuild(A2,MaxSon,d);
 end;
end;

procedure build (var A3:aint; n3:word);
var
 j:word;
begin
 for j:=n3 div 2 downto 1 do
  rebuild(a3,j,n3);
end;

procedure heapsort(var A1:aint; n1:word);
var
 j:word;
begin
 build(a1,n1);
 for j:=n1 downto 2 do
 begin
  change(A1[1],A1[j]);
  rebuild(A1,1,j-1);
 end
end;

procedure RndArrInput(var A4:aint; n4:word);
var
 i:word;
begin
 Randomize;
 for i:=1 to n4 do
  a4[i]:=random(10)-5;
end;

Procedure ArrOutput(var A5:aint; n5:word);
var
 i:word;
begin
 for i:=1 to n5 do
  write(a5[i],' ');
end;

begin
 Writeln('enter data');
 readln(n);
 RndArrInput(arr,n);
 ArrOutput(arr,n);
 heapsort(arr,n);
 readln;
 Arroutput(arr,n);
 writeln('that''s all');
 readln;
end.

Примітки ред.

Посилання ред.