Ніколаєв Микола Ілліч – народ. 21. 12. 1951 в м. Миколаїв, український історик, д.і.н., професор кафедри Ізмаїльського державного гуманітарного університету ( з 2021 р.), головний редактор Наукового вісника Ізмаїльського державного

  • гуманітарного університету (серія:історичні науки), професор кафедри Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету Григорія Сковороди (2020-2021 р.), член Спеціалізованої вченої ради Д 27.053.01,
  • член редакціних колегій "Українського нумізматичного щорічника", збірника "Соціум. Документ. Комунікація".
  • дослідник Північного Причорномор'я античної доби, відновлювач літочислення Ольвії Понтійської

, Наукові досягнення

Майже за двісті років досліджень Ольвії Понтійської – одного з найзначніших давньогрецьких полісів Північного Причорномор’я – виявлено та опрацьовано величезну кількість писемних джерел: лапідарних написів, графіті, керамічних клейм, магічних заклять, монет тощо. На жаль, до сьогодні ці пам’ятки не розглядалися з єдиних хронологічних та просопографічних позицій, через що, певною мірою, їхнє датування залишається недостатньо точним. Традиційний інструментарій щодо датування стародавніх написів (палеографічний, діалектологічний, формулярний методи тощо) дає змогу визначити час напису, переважно, лише у рамах певного століття або ще ширше. До того ж, у процесі застосування цих інструментів до писемних джерел на дослідження часто-густо накладають свій відбиток і суб’єктивні фактори. Таким чином, традиційні методи вивчення написів мають певні вади, які a priori зумовлюють нескінченні дискусії з того чи іншого питання. Яскравим прикладам таких дискусій є багаторічні суперечки щодо відносного та абсолютного датування всесвітньо відомих декретів на честь Протогена, синів херсонесита Аполлонія, Нікерата Папієва, хронології емісії «борисфенів», низки інших епіграфічних та нумізматичних пам’яток. Дискусійною залишається й інформація щодо родового складу ольвійської громади, соціально-політичних відносин у ній впродовж століть. Водночас, знахідка календаря стародавніх народів, як правило, супроводжується реальним "проривом" у датуванні епіграфічних пам'яток та дослідженні соціально-політичної історії, додаючи багато нових історичних свідчень. Зокрема, соціально-політична історія таких полісів як Мілет та Афіни грунтується на так званих епонімних каталогах -порокових переліках архонтів або жерців тощо. Головною проблемою у застосуванні таких календарів є наявність в них хронологічного реперу. Наприклад, синхронізація (прив'язка до сучасного літочислення) каталогу мілетських стефанефорів базується на відомому факті виконання епонімної посади Олександром Македонським у Мілеті у 333 р. до Р.Х. тощо. В Ольвії є відомим великий перелік громадян IPE I2 201. У 1980 рр. Ю.Г. Виноградов та В.В. Рубан незалежно один від одного припустили , що цей каталог є переліком ольвійських епонімв - жерців Аполлона Дельфінія. На жаль фрагментарний стан цього каталогу та відсутність в ньому хронологічного реперу не давали можливості виконати синхронізацію. Відновлення ольвійського календаря з 380-х рр. до Р. Х. до 94-88 рр. до Р.Х. було досягнуто по допомогу методів системного аналізу та математичного моделювання у 2008-2014 р. українським дослідником М.І. Ніколаєвим.


Сфера наукових інтересів: історія стародавнього світу, давньогрецькі колонії Північного Причорномор’я, соціальна історія, історична хронологія, хронологія, просопографія, нумізматика, епіграфіка, палеографія, ономастика та інші спеціальні історичні дисципліни, системний аналіз та математичне моделювання в історичних дослідженнях. Основні праці:(Скорочення: BE Bulletin épigraphique. Revue des Études Grecques; SEG – Supplementum epigraphicum Graecum

Монографії

1.Политическая и культовая элита Ольвии IV – I вв. до н.э. : научное монографическое издание. г Николаев : Шамрай, 2008. – 262 c. Коментарі, рецензії: BE – 2010, SEG 58:763; 58:766 .

2.Просопография Ольвии Понтийской V в. до н.э. – І в. н.э. : (монография в двух книгах) – К. : О. Филюк, 2014. – 316 с. Коментарі, рецензії: BE –2015; SEG 64–679; Ancient West & East 2017; Εμινακο, 2016- № 2 (14)

3.Хронологія Північного Причорномор’я IV–I до н. е. Вибрані праці. Ізмаїл. 2022. (в стадії видання).

Статті:

1.Νέα ανάγνωση της επιγραφής IosPE I2 161 από την Ολβία // ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΝ. ΑΘΗΝΑ – 2013. – № 2.– Σελ. 67-70. Греція. (новогрецькою мовою). Коментар: BE –2015; SEG 64:681;

2.New Data about Inscriptions of Olbian molpoi // Ancient West & East. 2017. Велика Британія. (англ. мовою). Коментар: BE – 2018; SEG;

3.Deux nouvelles defixionum tabellae du territoire d’Olbia du Pont // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. – 2016. – Bd. 197. – S. 167-177. (співавтори М. Dana, A. Belousov). Німеччина. (франц. мовою). Коментар: BE –2017; SEG 65:609, 65:610;

4. Просопографія політичної та культової еліти Ольвії Понтійської V в. до н.е. - I в. н.е. (на основі синхронізації епонімного каталогу IosPE. I2. 201). 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. (525 с.). Науковий консультант – д.і.н., проф. В. В. Ставнюк Київ. 2016. Інститут історії України НАНУ.

5.Хронологія ольвійських «борисфенів // Український нумізматичний щорічник. 2020. 4 с. 14-42.

6.Ольвія і Зопіріон: нове історичне джерело // Проблеми і перспективи нумізматики Античної та Римської доби на теренах Південно-Східної Європи: 26 вересня 2019. Меджибіж.

7.Новий магічний напис з Ольвії . Вісник ІДГУ (Серія: історичні науки) (Співавтор Є. Сліпець). 2021.

8.Нове епіграфічне джерело з історії грошового обігу Ольвії. Forum Numizmatyczne. 2021. №5. С.5-16. (Співавтор Є. Сліпець).

9.Ольвийские "борисфены": П.О. Карышковский или В.А. Анохин? Стародавнє Причорномор'я. Вип. ХIII. 2021. С.290-299. Одесса.

10.Еще один шаг к завершению дискуссии о хронологии декрета в честь Протогена // STRATUM PLUS. 2021. 6. В печати.

11.Об основании Неаполя Скифского // STRATUM PLUS. 2020. 6. C. 213-227.

12.. Скіро-галатська навала близько 215 р. до н. е. як причина загибелі великої хори Ольвії та масової тезаврації скарбів "борисфенів.

13.Неаполь Скифский в свете ольвийской просопографии / STRATUM PLUS. 2019. №6. С. 63-82.

14.О преобразовании ономастического материала в полноценный исторический источник (на примере нового магического опистографа из Ольвии)// SCRIPTA ANTIQUA.

15.Ономастика та просопографія у відновленні монетних монограм (на прикладі Ольвії IV ст. до н. е.). Український нумізматичний щорічник. 2019. 3.

16.Борьба кланов в Ольвии IV—III вв. до н. э. //STRATUM PLUS 6. 2018. C. 73-87. Коментар: BE –2019;

17.Развитие просопографической модели общины небольшого античного города (на примере Ольвии) // Древние цивилизации: социум и человек. ЯрГУ. 2018. Коментар: BE –2019;

18.Агораноми елліністичної Ольвії // Історія_торгівлі_податків_та_мита. №1-2 (15) 2017. с.12-30.

19.Політична історія Ольвії Понтійської ІІ ст. до н.е. у світлі відновленого літочислення // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. History. 2018. 1.

20.Кто был советником царя Скилура в Неаполе Скифском? \\Стародавнє Причорномор"я. ХІІ. 2018. Одеса. C. 368-375. Коментар: BE –2019;

21.Ольвийские декреты в честь граждан Херсонеса в контексте локальных хронологий Ольвии, Херсонеса и Понтийского царства. Аристей. XV. 2017. С. 55-76.

22.До соціально–політичної історії Ольвії 380–340 рр. до н.е. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 26-27. C. 73-87. Київ -2015.

23.Просопография в магических надписях Ольвии // Вопросы эпиграфики. № 9. 2016. М. С. 217-278.

24.Теоретичні основи та джерела вивчення просопографії Ольвії VI – V ст. до н. е. // Чорноморський літопис. – 2011. – Вип. 4. – С. 132-138. Коментар: BE –2012;

25.Новая эпиграфическая находка с Юга Украины // Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження". 2016. С. 47-49. (співавтор Е.Р. Джумажанов). Коментар: Bulletin épigraphique –2017;

26. Два новых заклятия с ольвийской хоры // Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. – 2015. – Т. 12. – (Соавторы Белоусов А. В., Дана М.);

27.Новые сведения об ольвийских эпонимах // Стародавнє Причорномор’я. Випуск ХІ. Одеса. 2016. С. 386-392.

28.К реконструкции посвятительной надписи жрецов-Леократидов из Ольвии) // ЧДУ ім. Петра Могили. Наукові праці. Вип. 116, 2010. Том 129. С. 118-125.

29.О датировке ольвийского декрета IosPE. I2. 34 в честь Никерата Папиева). Olbio. In memoriam V.V. Krapivina. – К., 2015. – С. 137-146. – (Археологiя i давня iсторiя Украïни. Вип. 1 (14)).

30.Аксиома ольвийской просопографии IV-I вв. до н.э. ) // Історичний архів. №12. 2014. С. 156-164. Коментар:BE –2015;

31.Ольвия и Митридат: новый исторический источник // Історичний архів. № 10. 2013. С.166-173.

32.Видатні історичні постаті у монограмах елліністичних монет Ольвії // Древнее Причерноморье. Одесса. 2013. С.471-478.

33.Новые сведения об ольвийском происхождении декрета ISM I 65 из Драгомирны) // Гiлея. 2013. № 75. С.197-198.

34.Фрагмент эллинистического декрета из Ольвии о взыскании (долга) // Вопросы эпиграфики. №7. 2013. С.452-463.

35.The synchronization of Olbian eponymous calendar IosPE 201 is objective reality // Гілея : науковий вісник. – 2012. – Вип. 67. – C.159-167. – In English. Коментар: BE –2013;

36.Надгробие Артемидора, сына Дионисермова из Ольвии. 2013. IX Миколаївська краєзнавча конференція. Історіографія. Етнографія. Культура. Нові дослідження. Миколаїв - 2013. Коментар: BE –2015; SEG 63:589;

37.Хронология декрета в честь Протогена на основе синхронизации эпонимного календаря Ольвии) // Археологія. К. 2012. С.26-41.

38.О реконструкции посвятительной формулы коллегии мольпов из Ольвии ) // Античная цивилизация: политические структуры и правовое регулирование. Ярославль. 2012. С. 46-55. 2012. Коментар: BE –2013;

39.О новом направлении исследований надписей позднеклассической и эллинистической Ольвии )// Вопросы эпиграфики № 6. M. 2012. C. 445-514. Коментар: BE –2013; SEG 63:584;

40.До просопогрфічної реконструкції, інтерпретації та датуванню групи написів Ольвії 4-3 ст. до н.е.) //Гілея. 2012. №65. Коментар: BE –2013; SEG 63:584;

41.Просопографія в ранніх епіграфічних пам’ятках Ольвії // Гілея. № 58. 2012. С. 203-209. Коментар: BE –2013; SEG 63:584;

42.Деякі спільні принципи формування епонімних списків Мілета та Ольвії / Гілея. №60. 2012. С. 299-303. Коментар: BE –2013; SEG 63:584;

43.Ольвія Понтійська у лапідарних пам’ятниках античного світу// Наукові праці [ЧДУ ім. Петра Могили]. Серія : Історія . – 2012. – Вип. 195. – Т. 207. – С. 80-84. Коментар: BE –2013;

44.Нові матеріали про діяльність Калініка Євксенова в Ольвії в IV ст. до н.е. // Гілея : науковий вісник. – 2012. – Вип. 57. – C. 158-167. Коментар: BE –2013; SEG 63:584;

45.Про графічну реконструкцію епонімного календаря Ольвії ΙV–I ст. до н.е. 2012. Гілея. 61. 2012. С. 211-215. Коментар: BE –2013; SEG 63:584;

46.New Materials on Activities in Olbia of Stephan the Son of Alexander of Smyrna // Гілея. № 64. 2012. Коментар: BE –2013;

47.Хронология событий декрета в честь Протогена на основе синхронизации эпонимного календаря Ольвии // IX чтения памяти проф. П. О. Карышковского. Одесса. 2011. C. 342-348.

48.Просопография в интерпретации и датировке лапидарных надписей догетской Ольвии // Боспорский феномен. СПб. 2011. С. 474-478. Коментар: BE –2012 (312,313); SEG 60:832;

49.Синхронізація епонімного літочислення та просопографія Ольвії ІV – І ст. до н. е. // Археологія. 2010. №4. С. 19-30. 2010. Коментар: –BE 2012; SEG 60:830;

50.Митридат VI Евпатор – эпоним Ольвии // Тезисы научной конференции "Историк и текст". 2019. Коментар: BE –2020.


Нагороди та відзнаки

Нагрудні знаки: «Изобретатель СССР» (1984 р.) ; «Лауреат премии ВОИР» (1985 р.); «Лауреат премії М.М. Аркаса» (2008 р.); «Академік АСНУ» (Академія соціальних наук України, 2017 р.); Дипломи: Миколаївської обласної державної адміністрації переможцю ІІІ обласного конкурсу «Краща Миколаївська книга – 2008» у номінації «Краще історико-краєзнавче видання»; лауреата обласної премії ім. Миколи Аркаса («історія, археологія). (м. Миколаїв, 2008 р.); лауреата премії Центральної Ради Всесоюзного товариства винахідників та раціоналізаторів (№ 727, м. Москва,1985 р.) Миколаївського обласного відділення Інженерної академії України (2004 р.); Почесні грамоти: ВО ЗОРЯ за досягнення у винахідницькій діяльності (1984, 1985, 1987, 1988, 1989 рр.); Галузевої Ради Всесоюзного товариства винахідників та раціоналізаторів (1988 р.); Обласної Ради Всесоюзного товариства винахідників та раціоналізаторів (1988 р.); Голови Миколаївської облдержадміністрації (2001, 2002 рр.); Адміністрації Заводського району м. Миколаїв (2006 р.)

Деякі нагрудні відзнаки М.І. Ніколаєва

Примітки

1.Поточна наукова діяльність висвітлюється на сторінці Ancient Northern Black Sea region: epigraphy, prosopography, chronology, numismatics. Стародавнє Північне Причорномор'я: епіграфіка, просопографія, хронологія, нумізматика. Эпиграфика, просопография, хронология , нумизматика.

2. Всі статті виставлені у свободному доступі на сайті https://independent.academia.edu/NikolayNikolaev