Відкрити головне меню

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України

Зміст

ІсторіяРедагувати

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України (НДЦ ІПР НАНУ) веде свою історію з 1957 року, коли відповідно до розпорядження Президії Академії наук УРСР у м. Харкові було створено філіал Інституту економіки АН УРСР. У 1965 р. згідно з постановою Президії АН УРСР від 21 вересня 1965 року № 224 на базі філіалу було створено Харківське відділення Інституту економіки АН УРСР (з 1994 р. – Харківське відділення Інституту економіки НАН України). З 1 січня 2006 р. Харківське відділення Інституту економіки НАН України (відповідно до постанови Президії НАН України від 14.12.2005 № 275) було перейменовано у Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України.

Головними напрямами наукової діяльності НДЦ ІПР НАНУ визначені: А. Фундаментальні та прикладні дослідження: – обґрунтування моделі розвитку суспільства; – аналіз інтеграційних процесів в ЄС і вибір політики інтегрування до його складу України; – розробка послідовності проведення реформ у країні та окремих її галузях; – формування моделі економічної політики в країні і стратегій розвитку окремих її секторів; – розпізнавання на ранній стадії зародження і розвитку кризових процесів в економіках країн світу та України й окремих їх секторах; – розробка напрямків забезпечення енергетичної безпеки країни; – обґрунтування дерегуляторної політики в країні і боротьби з корупцією; – розробка моделі адміністративно-територіального устрою країни та її регіонів, напрямів подолання депресивності у соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних одиниць; – вибір інноваційного шляху розвитку країни на основі NBIC-технологій (N – нано-, B – біо-, I – інформаційних, C – когнітивних) як бази нового технологічного укладу.

Б. Експертно-аналітична діяльність: – моніторинг розвитку економіки країни та окремих її секторів, експертиза та розробка законопроектів у галузі економічної політики; – моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів країни, експертиза та розробка законопроектів у сфері регіональної політики; – моніторинг та розробка законодавчих актів у галузі дерегуляторної політики та боротьби з корупцією в країні.

В. Проектна діяльність: – розробка національних проектів у паливно-енергетичному комплексі; – розробка регіональних проектів у сільському господарстві; – розробка локальних проектів у різних секторах економіки країни; – проектування структури секторів економіки країни (паливно-енергетичного, агропромислового, гірничо-металургійного та ін.)

Основні розробки НДЦ ІПР НАНУ:

А. На рівні національної економіки:

– пропозиції щодо оцінки тенденцій концентрації й централізації капіталу в промисловості України (направлені до Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики); – пропозиції до робочого проекту плану першочергових та системних заходів, спрямованих на запобігання неконтрольованого розвитку ситуації в економіці та соціальній сфері, структурних змін та зростання конкурентоспроможності національної економіки в умовах кризи (направлені до Федерації роботодавців України); – програма загальнодержавних антикризових заходів, розроблена спільно Федерацією роботодавців України та НДЦ ІПР НАНУ і представлена при затвердженні Плану спільних заходів, спрямованих на подолання фінансово-економічної кризи і мінімізацію її негативних наслідків для розвитку підприємств і реалізації трудових прав працівників; – пропозиції щодо концепції сучасної державної промислової політики України (прийняті та схвалені Радою національної безпеки і оборони України); – щомісячні та щоквартальні аналітичні матеріали «Моніторинг поточного стану та прогнозування соціально-економічного розвитку України та її регіонів».

Б. На рівні регіональної економіки:

– стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2011 р.;

– стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 р.;

– проект угоди про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та Харківською обласною державною адміністрацією;

– концептуальні засади регіонального розвитку на основі побудови науково-виробничих кластерних структур;

– регіональна програма розвитку експортного потенціалу Харківської області на 2006—2007 рр.;

– програма підвищення рівня та покращення якості життя населення Харківської області на період до 2015 р.;

– програма науково-технічного та інноваційного розвитку регіону на період до 2015 р.;

– програма розвитку інвестиційної діяльності Харківської області до 2015 р.;

– програма подолання депресивного стану Ізюмського району.

– пропозиції та зауваження до порядку проведення оцінки соціально-економічного розвитку АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, представлені до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

В. На рівні секторальної економіки:

– стратегія розвитку високотехнологічних галузей промислового комплексу України; – концепція державної цільової економічної програми розвитку машинобудування України на період до 2020 року (направлена у Міністерство промислової політики України); – концепція державної цільової програми підтримки розвитку виробництва вітчизняної системи машин та обладнання сільськогосподарського призначення для обробки ґрунту на період до 2020 р. (направлена у Міністерство промислової політики України);

– проект «Село майбутнього» (направлений до Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України); – попереднє техніко-економічне обґрунтування складової національного проекту «Енергія природи»: «Виробництво альтернативних видів палива, включаючи водневе» (направлено до Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України).

КерівництвоРедагувати

Адміністративно-управлінський персонал:

 • Кизим Микола Олександрович – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, директор НДЦ ІПР НАНУ. Іванов Юрій Борисович – д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи.
 • Клімко Олександр Іванович – помічник директора із загальних питань.
 • Бєлікова Надія Володимирівна –д.е.н., доцент, вчений секретар.
 • Михайленко Дар'я Геннадіївна – к.е.н., доцент, завідувач докторантури та аспірантури.
 • Мурзік Лариса Олексіївна – головний бухгалтер.
 • Харченко Світлана Дмитрівна – головний економіст.

Завідувачі відділів:

Шпілєвський Володимир Вікторович – к.е.н., завідувач відділу економічних проблем машинобудування. Іванов Юрій Борисович – д.е.н., професор, завідувач відділу проблем розвитку регіональної економіки.

 • Волик Ірина Миколаївна – к.е.н., доцент, завідувач відділу інноваційного розвитку і конкурентоспроможності.
 • Завідувачі науково-дослідних та аналітичних лабораторій, інформаційного центру:
 • Антоненко Сергій Вікторович ‑ к.е.н., завідувач лабораторії проектування.
 • Ярошенко Ігор Васильович – завідувач експертно-аналітичної лабораторії.
 • Полякова Ольга Юріївна ‑ к.е.н., доцент, завідувач лабораторії проблем моделювання.
 • Матюшенко Ігор Юрійович ‑ к.т.н., професор, завідувач лабораторії NBIC-технологій.
 • Кизим Микола Олександрович – д.е.н., професор, завідувач лабораторії соціально-економічних проблем суспільства (спільно з ХНЕУ ім. С. Кузнеця).
 • Крячко Євген Миколайович – к.е.н., завідувач інформаційно-аналітичного центру.

СтруктураРедагувати

До складу Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України входять:

Наукові відділи:

- відділ економічних проблем машинобудування;

- відділ проблем розвитку регіональної економіки;

- відділ інноваційного розвитку та конкурентоспроможності.

Науково-дослідні лабораторії:

 • лабораторія проектування;
 • експертно-аналітична лабораторія;
 • лабораторія проблем моделювання;
 • лабораторія NBIC-технологій;
 • лабораторія соціально-економічних проблем суспільства (спільно з ХНЕУ, ім. С.Кузнеця).

Інформаційно-аналітичний центр.

Наукові школиРедагувати

У Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України (НДЦ ІПР НАНУ) склалися дві наукові школи.

1. Наукова школа «Адаптивне управління соціально-економічними системами різного рівня ієрархії».

2. Наукова школа «Проблеми стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств і їх інтегрованих структур».

Наукова школа «Адаптивне управління соціально-економічними системами різного рівня ієрархії» є однією з провідних в Україні. Засновник наукової школи – академік Міжнародної академії інформатизації, член Міжнародної асоціації з прикладної математики і механіки, д. е. н., проф., Забродський В. А., один із провідних вчених в Україні з економічної кібернетики, який тісно співпрацював з відомим англійським вченим Ст. Біром.

Напрямки досліджень, що здійснюються у рамках цієї наукової школи: – економіко-математична теорія адаптивного управління країною, регіонами, економіко-виробничими системами; – проблеми вимірювання рівня і якості життя населення, визначення впливу на них таких факторів, як: глобалізація, концентрація, конкурентоспроможність та інновації; – вплив процесів глобалізації і регіоналізації на стан науково-виробничих комплексів та розвиток теорії і практики управління науково-технічною й інноваційною сферами на національному і регіональному рівнях; – розробка методів і економіко-математичних моделей раннього попередження дестабілізації функціонування економічних систем та підтримки прийняття рішень; – проблеми податкової політики і регулювання податків на різних рівнях ієрархії: держава, регіони, підприємства.

На сьогодні продовжують дослідження в межах даної наукової школи такі вчені-представники НДЦ ІПР НАНУ: д. е. н., проф. Кизим М. О.; д. е. н., проф. Клебанова Т. С.; д. е. н., проф. Іванов Ю. Б.; д. е. н., проф. Раєвнєва О. М.; к. т. н., проф. Матюшенко І. Ю.; к. е. н., доц. Хаустова В. Є. та ін.


Наукова школа «Проблеми стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств і їх інтегрованих структур» також є однією з провідних в Україні. Засновник наукової школи – видатний український вчений економіст, д. е. н., проф. Ліберман О. Г., один із ідеологів концепції економічної реформи 1965 р. у колишньому СРСР.

Напрямки досліджень, що здійснюються у рамках цієї наукової школи: – економічні методи підвищення ефективності суспільного виробництва; – методи організації праці і виробництва, розробка принципів структурної перебудову машинобудівного комплексу України, підвищення ефективності промислового виробництва; – проблеми конкурентоспроможності і стратегічного розвитку суб’єктів господарювання та їх інтегрованих структур у трансформаційній економіці; стратегічні напрями соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання в умовах євроінтеграційних процесів; – стратегічне управління діяльністю підприємств і процесами реального інвестування, управління персоналом підприємства; – становлення та розвиток системи корпоративного управління; – проблеми управління та соціально-економічного розвитку корпорацій, теорія та практика менеджменту персоналу в системі корпоративного управління; менеджмент, організаційна поведінка, соціально-психологічні технології управління, формування і розвиток інтелектуального капіталу.

Дослідження в межах даної наукової школи продовжували та проводять й на сьогодні такі вчені-представники НДЦ ІПР НАН України: д. е. н., проф. Тищенко О. М.; д. е. н., проф. Дороніна М. С.; к. е. н., доц. Волик І. М. та ін.

Вчена радаРедагувати

Вчена рада формується в порядку, визначеному основними принципами організації діяльності Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (НДЦ ІПР НАНУ). Кворум і порядок голосування на загальних зборах (конференції) наукових працівників НДЦ ІПР НАНУ при обранні членів ради залишаються тими самими, що й при висуненні кандидатів на посаду директора центру. Структура і персональний склад вченої ради затверджуються бюро відділення НАН України на термін повноважень директора інституту.

Список членів вченої ради науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України:

1. Кизим Микола Олександрович, директор НДЦ ІПР НАНУ, д. е. н., професор – голова вченої ради;

2. Іванов Юрій Борисович, заступник директора з наукової роботи НДЦ ІПР НАНУ, д. е. н., професор – заступник голови вченої ради;

3. Бєлікова Надія Володимирівна, вчений секретар НДЦ ІПР НАНУ, к. е. н. – секретар вченої ради;

4. Волик Ірина Миколаївна, завідувач відділу інноваційного розвитку і конкурентоспроможності НДЦ ІПР НАНУ, к. е. н., доцент – член вченої ради;

5. Пономаренко Володимир Степанович, головний науковий співробітник відділу економічних проблем машинобудування НДЦ ІПР НАНУ, д. е. н., професор – член вченої ради;

6. Пастухова Валентина Володимирівна, головний науковий співробітник відділу економічних проблем машинобудування НДЦ ІПР НАНУ, д. е. н., професор – член вченої ради;

7. Дороніна Майя Степанівна, головний науковий співробітник відділу інноваційного розвитку та конкурентоспроможності НДЦ ІПР НАНУ, д. е. н., професор – член вченої ради;

8. Хаустова Вікторія Євгенівна, старший науковий співробітник відділу інноваційного розвитку та конкурентоспроможності НДЦ ІПР НАНУ, к. е. н., доцент – член вченої ради;

9. Олійник Алла Дмитріївна, науковий співробітник відділу економічних проблем машинобудування НДЦ ІПР НАНУ – член вченої ради, голова профспілкового комітету;

10. Рудика Віктор Іванович, директор ДП «Гипрококс», к. е. н. – член вченої ради;

11. Красноносова Олена Миколаївна, старший науковий співробітник відділу проблем розвитку регіональної економіки НДЦ ІПР НАНУ, к. е. н., доцент – член вченої ради;

12. Шпілевський Володимир Вікторович, завідувач відділу економічних проблем машинобудування НДЦ ІПР НАНУ, к. е. н. – член вченої ради;

13. Ярошенко Ігор Васильович, науковий співробітник відділу проблем розвитку регіональної економіки НДЦ ІПР НАНУ – член вченої ради;

14. Матюшенко Ігор Юрійович, старший науковий співробітник відділу інноваційного розвитку та конкурентоспроможності НДЦ ІПР НАНУ, к. т. н., професор – член вченої ради;

15. Губарєва Ірина Олегівна, старший науковий співробітник відділу інноваційного розвитку та конкурентоспроможності НДЦ ІПР НАНУ, к. е. н., доцент – член вченої ради.


Аспірантура і докторантураРедагувати

Підготовка в аспірантурі і докторантурі Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (НДЦ ІПР НАНУ) здійснюється за такими спеціальностями:

Аспірантура:


08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 25.00.02 – механізм державного управління.

Докторантура:


08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.


Підготовка науково-педагогічних та наукових кадрів у НДЦ ІПР НАНУ здійснюється відповідно до таких нормативних документів: – Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів»; – Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1475 «Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників»; – Постанова Президії ВАК України від 9.04.2003 р. № 1-0214 про «Перелік спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань».

Аспірантура та докторантура у структурі НДЦ ІПР НАНУ створена на підставі розпорядження № 385 від 05.05.2006 р. «Про відкриття аспірантури в наукових установах НАН України за спеціальністю «економіка, організація і управління підприємствами» та розпорядження № 525 від 16.08.2006 р. «Про відкриття докторантури в наукових установах НАН України за спеціальністю «економіка та управління підприємствами». Згідно з розпорядженням №346 від 24.05.2007 р. у зв’язку з прийняттям нового переліку спеціальностей шифр напрямку підготовки наукових кадрів змінено з 08.04.01 на 08.00.04 «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». У 2008 р. (згідно з розпорядженням НАН України №71 від 11.02.2008 р.) відкрито аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»; в 2010 р. (згідно з розпорядженням НАН України № 121 від 19.03.2010 р.) відкрито аспірантуру за спеціальністю 25.00.02 «механізм державного управління»; в 2011 р. (згідно з розпорядженням НАН України № 325 від 16.05.2011 р.) – аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 08.00.05 «розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок: – коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства; – коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі: – міжнародних договорів України; – загальнодержавних програм; – договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які здатні на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою, можуть бути особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Терміни навчання в аспірантурі та докторантурі: – в аспірантурі з відривом від виробництва (денна форма) – 3 роки; без відриву від виробництва (заочна форма) – 4 роки; – у докторантурі з відривом від виробництва (денна форма) – 3 роки; термін підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук – 5 років.

Терміни прийому документів та зарахування в аспірантуру: – прийом документів – з 01.08 по 10.09; – вступні – з 15.09 по 10.10; – зарахування в аспірантуру – з 01.11.

Терміни прийому документів та зарахування в докторантуру: – прийом документів – до 15.08; – зарахування в докторантуру – з 01.09.

Прийом документів та прикріплення здобувачів відбувається протягом року.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити: – з філософії та з іноземної мови на вибір в обсязі програм для вищих навчальних закладів; – зі спеціальності.


Спеціалізована вчена радаРедагувати

У червні 2007 року в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України створено спеціалізовану вчену раду К 64.251.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів; металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів) (наказ ВАК України від 15.06.2007 р. № 385). Склад ради був затверджений у кількості 13 осіб, у тому числі 12 докторів економічних наук, з них 7 докторів наук – за спеціальністю 08.00.03, та 5 докторів наук – за спеціальністю 08.00.04.

Наказом ВАК України від 10.12.2008 р. № 763 до складу спеціалізованої вченої ради було введено двох докторів економічних наук за спеціальностями 08.00.03 та 08.00.04. Кількість членів ради на той час складала 15 осіб, у тому числі 14 докторів економічних наук, з них 8 докторів наук – за спеціальністю 08.00.03 та 6 докторів наук – за спеціальністю 08.00.04.

У червні 2009 року на підставі наказу ВАК України від 03.06.2009 № 409 відбулася зміна статусу ради, а саме створено спеціалізовану вчену раду Д 64.251.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів; металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів). До складу ради входило 15 осіб, у тому числі 14 докторів економічних наук, з них 7 докторів наук – за спеціальністю 08.00.03 та 7 докторів наук – за спеціальністю 08.00.04. У листопаді 2011 року до складу ради було введено одного доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 (наказ ВАК України від 17.11.2010 № 805).

На підставі наказу ВАК України від 03.06.11 № 508 відбулося розширення повноважень спеціалізованої вченої ради - до спеціальностей, за якими раді надано право прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій, додано спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Склад ради на даний час налічує 15 осіб, у тому числі 14 докторів економічних наук, з них 6 докторів наук – за спеціальністю 08.00.05, 8 докторів наук – за спеціальністю 08.00.03.

Голова спеціалізованої вченої ради – Гейман Олег Айзікович, старший науковий співробітник відділу проблем розвитку регіональної економіки Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, доктор економічних наук, професор.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – Кизим Микола Олександрович, директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, доктор економічних наук, професор.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – Красноносова Олена Миколаївна, старший науковий співробітник відділу проблем розвитку регіональної економіки Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, кандидат економічних наук, доцент.


Досягнення науковцівРедагувати

Кизим Микола Олександрович доктор економічних наук, професор

У 2014 р. нагороджений премією НАН України ім. М. І. Туган-Барановського за цикл робіт «Високотехнологічні складові промислової політики в Україні». У 2013 р. нагороджений Урядом України орденом «За заслуги» III ступеня. У 2011 р. нагороджений медаллю «Двадцять років незалежності України». У 2010 та 2011 рр. нагороджений почесними грамотами Харківської облдержадміністрації. У 2009 р. відзначений почесним званням «Заслужений економіст України».

Іванов Юрій Борисович доктор економічних наук, професор

У 2013 р. – Подяка Харківського міського голови за вагомий внесок у розвиток науки. У 2009 р. нагороджений нагрудним знаком МОН «За наукові досягнення». У 2008 р. відзначений почесним званням «Заслужений економіст України». У 2007 р. нагороджений нагрудним знаком МОН «Відмінник освіти України».

Тищенко Олександр Миколайович

доктор економічних наук, професор

Згідно з Рішенням Комітету з призначення іменних стипендій Харківської облдержадміністрації в галузі науки видатним і молодим науковцям (Протокол від 4 травня 2007 року № 1) призначено стипендію імені Михайла Івановича Туган-Барановського (з економіки).

Олійник Аллі Дмитрівні та Мурзік Ларисі Олексіївні оголошена подяка за успіхи у трудовій діяльності, професіоналізм та ініціативу (Президія НАН України від 20.09.2005).

Бєлікова Надія Володимирівна (кандидат економічних наук) – переможець конкурсу на здобуття стипендії НАН України для молодих вчених (Постанова Президії НАН України від 06.10.10 року № 282).

Полякова Ольга Юріївна (кандидат економічних наук) – нагороджена Почесною грамотою Харківської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України (Постанова Президії від 01.09.2011 № 12).

Дороніна Майя Степанівна (доктор економічних наук, професор) – нагороджена почесною грамотою Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради (наказ від 23.04.2012 № 56).


Співробітництво в УкраїніРедагувати

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України (НДЦ ІПР НАНУ) активно співпрацює як з вітчизняними, так і зарубіжними організаціями та підприємствами.


Співробітництво в Україні.

До переліку основних партнерів НДЦ ІПР НАНУ належать: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця; Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості» (ДП «Гипрококс»); Інститут газу Національної академії наук України; ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)»; Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди.


Міжнародна діяльність.

Учасниками міжнародної співпраці НДЦ ІПР НАНУ виступають: Уральський федеральний університет імені першого Президента Росії Б.М. Єльцина; Інститут економіки Уральського відділення Російської академії наук.


Щорічні міжнародні заходи.

Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток України в сучасному просторі і часі (присвячена О. Г. Ліберману); Міжнародна науково-практична конференція «Соціальноекономічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики» (присвячена С. Кузнецю); Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»; Російсько-Український симпозіум «Теорія і практика податкових реформ»; Щорічна міжнародна конференція «Актуальні проблеми податкової політики».


Основні напрямки трудових міжнародних відносин:

Обмін інформацією про тематику досліджень, плани науково-дослідних робіт інститутів; Сприяння прямим контактам між науковими підрозділами, а також між окремими співробітниками, які виконують дослідження в суміжних галузях знання і мають спільні наукові інтереси; Обмін даними про майбутні наукові (науково-практичні) конференції, семінари, які проводяться як на території України, так і поза її межами; Проведення спільних науково-теоретичних семінарів, конференцій, симпозіумів з актуальних економічних проблем; Проведення спільних досліджень і наукових заходів, що фінансуються національними та міжнародними науковими фондами; Регулярний обмін науковими публікаціями співробітників інститутів: монографіями, збірниками праць, брошурами, статтями і т. д; Підготовка і випуск наукових праць за результатами спільних досліджень; Підготовка відгуків на дисертації, автореферати дисертацій, рецензування публікацій; Проведення спільних досліджень з актуальних проблем світового економічного розвитку, орієнтованих на ефективне регулювання економіки в контексті забезпечення економічної безпеки; Залучення співробітників до спільних тематик, фахівців з інших науково-дослідних організацій зарубіжних країн.