Лямбда-куб

наочна класифікація восьми типізованих лямбда-числень з явним приписуванням типів

Ля́мбда-куб (λ-куб) — наочна класифікація восьми типізованих лямбда-числень з явним приписуванням типів (систем, типізованих за Черчем). Куб організований відповідно до можливих залежностей між типами і термами цього числення і формує природну структуру для числення конструкцій. Ідею λ-куба запропонував 1991 року нідерландський логік і математик Генк Барендрегт. Подальші узагальнення лямбда-куба можна отримати, розглядаючи чисту систему типів.

λ-куб. Стрілка уздовж кожного ребра вказує на напрямок включення; простіша система є окремим випадком складнішої.

Структура λ-куба

ред.

У системах λ-куба змінні відносять до одного з двох сортів:   або  . Всі допустимі вирази теж поділяються за сортами. Твердження про належність виразу до сорту надбудовується над твердженням типізації, тобто висловлювання   читається так: елемент   має тип   і належить до сорту  . Сорт   використовується для звичайних змінних і термів λ-числення, сорт   — для змінних і виразів типу. Тому в системах λ-куба типи сорту   і елементи сорту   розглядаються як перетинні. Наприклад, тип терма   можна записати як елемент «вищого» сорту  . Типи сорту   іноді називають родами.

Під залежністю розуміють можливість визначати і використовувати функції, які відбивають елементи одного сорту в інший (або той самий). Елементи сорту   залежать від елементів сорту  , якщо:

  • для допустимого виразу  , який, можливо, містить змінну  , можна визначити лямбда-абстракцію  ;
  • для функції   має бути допустимим її застосування до елемента  , при цьому результат має бути елементом типу   сорту  , тобто  .

Базовою вершиною куба є система  , що відповідає просто типізованому лямбда-численню. Терми (елементи сорту  ) залежать від термів; типи (елементи сорту  ) в залежностях участі не беруть. Три осі, що виходять з базової вершини, породжують такі системи:

  • терми, які залежать від типів: система   (лямбда-числення з поліморфними типами, система F);
  • типи, які залежать від типів: система   (лямбда-числення з операторами над типами);
  • типи, які залежать від термів: система   (лямбда-числення з залежними типами).

Решта систем є різними комбінаціями перелічених залежностей. Найбагатша система   (поліморфне лямбда-числення вищого порядку з залежними типами) фактично є численням конструкцій.

Властивості систем λ-куба

ред.

Всі системи лямбда-куба мають властивість сильної нормалізації[en]: будь-який допустимий терм (і тип) за скінченне число β-редукцій зводиться до єдиної нормальної форми.

Підтримка в мовах програмування

ред.

Різні функційні мови підтримують різні підмножини поданих у лямбда-кубі систем типів.

Посилання

ред.