Ефективність (англ. efficiency; performance; нім. Effektivität f, Wirkunsgrad m, Wirksamkeit f) -

1) відношення корисного ефекту (результату) до витрат на його одержання;

  • Ефективність економічна —

1)показник економії суспільної праці в результаті застосування певних заходів;

2)зіставлення результатів (зокрема побічних і непрямих) господарської діяльності з витраченими ресурсами: трудовими, матеріальними, природними, фінансовими, основним капіталом тощо. Теорія ефективності розробляє методи вимірювання витрат і результатів функціонування національного господарства та його окремих ланок.

  • Ефективність технологічна — ступінь віддачі виробництва, машин, апаратів.

2) Властивість певного процесу, яка зумовлена його якістю та кількістю засобів, що беруть участь у процесі, а також конкретною ситуацією; Ефективність уможливлює виконання певної задачі; характеризується певним співвідношенням між отримуваним сумарним ефектом та сумарними витратами на створення і використання засобів, що беруть участь у процесі, його організацію та здійснення.

3) У системах обробки інформації — швидкість обробки одиниці інформації, питомі витрати на обробки одиниці інформації.

4) (від лат. effectivus — діяльний, творчий) — відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, що визначається як відношення результату до затрат, які зумовили його одержання.

Література ред.