Екологічний стан України

Екологічний стан України — це набір відомостей щодо екологічної ситуації у всіх регіонах держави, в тому числі — інформація стосовно її актуальних екологічних проблем.

Екологічна ситуація в Україні на кінець XX стРедагувати

Основними центрами зосередження екологічних проблем наприкінці XX ст. в Україні були високоурбанізовані райони, міські агломерації та великі промислові центри. Питома вага забруднених стічних вод у загальному їх обсязі становить в цілому по Україні 28%, в тому числі у Харківській та Луганській областях — більш ніж 70%, у Чернівецькій, Одеській, Донецькій областях — понад 50%. Майже 1/4 частина шкідливих викидів промислових підприємств не уловлювалася і потрапляла в атмосферу без очищення. Найбільші викиди цих шкідливих речовин в атмосферу також характерні для високо урбанізованих областей. Так, на Донецьку область припадало майже 1/3 всіх викидів по Україні, до 30% — на Дніпропетровську і майже 15% — на Луганську область. Основні обсяги скидів у воду та викидів у повітря локалізовані у містах та міських агломераціях. Основними забруднювачами були промислові підприємства. В УРСР було зосереджено 1200 шкідливих виробництв союзного підпорядкування. У 78 містах республіки шкідливі речовини в атмосфері перевищували гранично припустимі норми в 60 разів, у 76 містах забрудненість питної води перевищувала норми в 12 разів. Надмірно забрудненими стали Дніпро, Сіверський Донець, Дністер, Південний Буг. Екологічно тривожний стан склався в акваторії Чорного та Азовського морів.

Ядерні та промислові проблемиРедагувати

В Україні на середину 1980-х років було зосереджено до 40% потужностей атомних електростанцій СРСР. Найбільші викиди речовин в атмосферу спостерігалися в великих індустріальних центрах: Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Єнакієвому, Донецьку, Дебальцевому, Макіївці та ін.

Екологія довкілляРедагувати

Величезна сільськогосподарська освоєність та невиправдана розореність земель, концентрація промислового виробництва та його застаріла технологія, хижацьке ставлення людини до природи унеможливлюють стабільний розвиток на нашій Землі. Варто лише зауважити, що забруднення проявляється через надмірну концентрацію тих чи інших хімічних елементів або енергії вище фонових або допустимих норм. Воно може бути природного й техногенного походження, і може викликати якісні зміни характеристик основних компонентів природи та їх складових і негативно впливати на живі організми.

Рівень екологічних змінРедагувати

Масштаби змін природного середовища залежать від двох основних факторів: інтенсивності прояву речового складу забруднювачів та здатності природи до самоочищення. Остання властивість лежить в основі поняття стійкості окремих компонентів природи до антропогенного навантаження на основі відмінностей у поширенні забруднювачів у різних середовищах. Тверді, рідкі й газоподібні викиди забруднюючих речовин поступають у всі компоненти природи: води, ґрунти, атмосферне повітря. Найбільше викидів здійснюється в атмосферне повітря, через яке небезпечні речовини поширюються в інші компоненти природи, підвищуючи тим самим уже існуючий у них рівень забруднення. У процесі довготривалої дії забруднювачів погіршуються чи порушуються основні природні, соціально-економічні функції природного середовища. Це ускладнює життя всіх живих організмів, а особливо людини. Слід зважити також на явище синергізму (сукупної дії чинників, яке характерне як для самого процесу забруднення, так і для викликаних ним наслідків). Важливо відмітити властивість деяких хімічних елементів поступово накопичуватися в об'єктах середовища, що призводить до посилення пагубної дії при їх проходженні біологічними ланцюгами.

Регіональні екологічні проблемиРедагувати

На екологічну ситуацію в регіонах України впливає також прояв еколого-географічних проблем. Серед них для України характерними є:

 • зменшення запасів корисних копалин, вичерпання ресурсів, зниження їх якості й розмаїття,
 • небезпека порушення середовища внаслідок добування корисних копалин тощо);
 • зміна структури земельних ресурсів унаслідок вилучення земель під господарські потреби й забудови, а також через розвиток негативних процесів у ландшафтах (ерозії, абразії, карсту, суфозії та просідання ґрунтів, підтоплення і заболочення, тощо);
 • зниження родючості ґрунтів унаслідок вимивання гумусу, засолення, підтоплення тощо;
 • забруднення важкими металами, пестицидами й іншими речовинами;
 • зменшення запасів і забруднення поверхневих та підземних вод унаслідок посиленого водозабору, * внесення забруднюючих речовин у водні об'єкти в процесі виробництва й ведення комунального господарства;
 • забруднення повітря та зміна його складу внаслідок промислових та інших викидів у атмосферу;
 • скорочення розмаїття рослинного й тваринного світу та зміни в його генофонді;
 • зменшення біологічної продуктивності ландшафтів ;
 • погіршення геогігієнічних та санітарно-епідеміологічних умов життєдіяльності людини та існування живих організмів.

Ці проблеми виникли тому, що структура господарства України, що розвивалося десятиліттями, не відповідала в багатьох регіонах їх інтегральному потенціалу. При цьому не враховувались об'єктивні потреби й інтереси людей, що тут проживали, та екологічні можливості конкретної території. Провідними галузями господарства є енергетика, гірнично- та вугледобувна, хімічна промисловість, машинобудування. Фізично й морально застаріле устаткування в цих галузях обумовило інтенсивне використання енергії, води, землі та інколи не контрольовані викиди забруднюючих речовин у всі компоненти природи. Щорічно в процес виробництва залучається близько 1,5 млрд т первинної сировини, а обсяг відходів цих галузей промисловості становить близько 15 млрд т. Таким чином, на сьогодні для України стан розвитку виробництва є головним еколого-формуючим фактором. Акцентуємо увагу, що стан природи в Україні — критичний, а в деяких її регіонах деградація має незворотний характер.

ДжерелаРедагувати

 • Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945–1991 рр: Монографія/ М. А. Алфьоров — Донецьк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім» 2012. — 552 с.
 • Екологічна безпека навколишнього природного середовища України. Контури проблеми / Г. І. Рудько, Б. Ю. Депутат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. - 2003. - № 4. - С. 22-29. - Бібліогр.: 20 назв.
 • Екологічна небезпека та геохімічна спеціалізація компонентів техногенних ландшафтів України / Т. М. Єгорова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. - 2004. - № 1. - С. 57-65. - Бібліогр.: 12 назв.
 • Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промислових регіонах України / А.М. Сердюк, В.П. Стусь, В.І. Ляшенко ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України [та ін.]. - Д. : Пороги, 2011. - 486 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 464-480. - ISBN 978-617-518-162-1
 • Економічні проблеми екології в Україні / М. Чумаченко // Людина і політика. - 2000. - № 6. - С. 74-77. - Бібліогр.: 14 назв.
 • Екологія Львівщини 2009 : бюлетень / Держ. упр. охорони навколиш. природн. середовища в Львів. обл. ; уклад.: О. Ковальчук, А. Захарків, Т. Кобак. - Л. : ЗУКЦ, 2010. - 122 с. : табл., іл. - ISBN 978-966-1518-67-3
 • Екологія Північного Приазов'я / О. П. М'ягченко. - Бердянськ : ВПК "Запоріжжя", 1999. - 207 c. - Бібліогр.: 139 назв.
 • Екологія Херсонщини : Навч. посіб. / М. Ф. Бойко, С. Г. Чорний; Херсон. держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - 155 c.
 • Київ як екологічна система: природа - людина - виробництво - екологія / В. В. Стецюк, С. П. Романчук, Ю. В. Щур, О. Ю. Дмитрук, В. О. Гуцал; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Всеукр. екол. ліга. - К. : Центр екол. освіти та інформації, 2001. - 315 c.
 • Показники здров'я та надання медичної допомоги потерпілим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1991,1992,1993рр.) : довідник / МОЗ України, Центр мед. статистики. - К. : Вид-во "Техніка, медицина, екологія", 1994.
Ч. 1 : Контингенти потерпілих та надання їм медичної допомоги. - 1994. - 166 с. : табл.
Ч. 2 : Захворюваність, інвалідність та причини смертності серед контингентів, які перебувають під диспансерним наглядом. - 1994. - 318 с. : табл.
Ч. 3 : Окремі показники здоров'я населення, яке проживає в районах радіоекологічного контролю. Контрольні райони: Ружинський, Лохвицький, Глухівський. - 1994. - 309 с. : табл.
 • Проблеми екологізації розвитку України / О. С. Поступак // Стратегія розв. України: соціол., економіка, право. - 2008. - № 1/2. - С. 664-669. - Бібліогр.: 7 назв.
 • Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 10-11 трав. 2006р. / Карпат. ін-т підприємництва, Карпат. біосфер. заповідник ; Редкол.: Гамор Ф.Д. (відп. ред.) та ін. - Хуст ; Рахів : [б. в.], 2006. - 322 с. - ISBN 966-7524-56-6
 • Чорнобиль: екологія і здоров'я : науково-практичний збірник / за заг. ред. Ю.І. Бандажевського. - Іванків : Координац. аналіт. центр "Екологія і здоров"я", 2014 - .
Вип.1. - 2014. - 116 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці ст. - ISBN 978-617-7257-21-8

ПосиланняРедагувати