Деревність графа

найменша кількість лісів, на які можна розкласти ребра графа

Деревність неорієнтованого графа — це найменша кількість лісів, на які можна розкласти його ребра. Еквівалентно це є найменшим числом кістякових дерев, необхідних для покриття ребер графа.

Приклад ред.

 
Розбиття повного двочасткового графа   на три ліси, що показує, що його деревність дорівнює трьом.

На малюнку показано повний двочастковий граф   з розфарбованими в різні кольори розбиття графа на три ліси.   не можна розбити на менше лісів, оскільки будь-який ліс на восьми вершинах має максимум сім ребер, тоді як весь граф має шістнадцять ребер, що більше, ніж подвоєне число ребер одного лісу. Отже, деревність графа   дорівнює трьом.

Деревність як міра щільності ред.

Деревність графа є мірою щільності графа — графи з великим числом ребер мають високу деревність, а графи з високою деревністю повинні мати щільні подграфи.

Точніше, оскільки будь-який  -вершинний ліс має не більше   ребер, деревність графа з   вершинами і   ребрами не менша  . Крім того, підграфи будь-якого графа не можуть мати деревності, більшої за деревність самого графа, або, еквівалентно, деревність графа має бути не меншою за найбільшу деревність його підграфів. Неш-Вільямс[en] довів, що ці два факти можна скомбінувати для характеризації деревності — якщо   і   позначають відповідно число вершин і ребер довільного підграфа   даного графа, тоді деревність графа дорівнює  

Будь-який планарний граф з   вершинами має максимум   ребер, звідки випливає формула Неша-Вільямса, що деревність планарного графа не перевищує трьох. Шнайдер використовував спеціальну декомпозицію планарного графа на три ліси, звану лісом Шнайдера, щоб знаходити вкладення у вигляді прямих відрізків будь-якого графа в решітку малої площі.

Алгоритми ред.

Деревність графа можна виразити як частковий випадок загальнішої задачі розкладу матроїда[en], в якій потрібно виразити число елементів матроїда через об'єднання меншої кількості незалежних множин. Як наслідок, деревність можна обчислти за допомогою алгоритму з поліноміальним часом виконання[1].

Пов'язані концепції ред.

Зіркова деревність графа — це розмір найменшого лісу, кожне дерево якого є зіркою (дерево з максимум однією вершиною, що не є листком), на які можна розкласти ребра графа. Якщо саме дерево не є зіркою, його зіркова деревність дорівнює двом, що можна побачити, якщо розбити ребра на дві підмножини — з непарною і парною відстанями від кореня. Отже, зоряна деревність графа не менша від його деревності і не більша від його подвоєної деревності.

Лінійна деревність графа — це розмір найменшого лінійного лісу (ліс, у якому всі вершини інцидентні максимум двом ребрам), на який можна розкласти ребра графа. Лінійна деревність графа тісно пов'язана з його найбільшим степенем вершин та його числом нахилів.

Псевдодеревність графа — це найменше число псевдолісів, на які можна розкласти ребра. Еквівалентно це число дорівнює найбільшому відношенню числа ребер до числа вершин у будь-якому підграфі графа. Як і у випадку деревності, псевдодеревність має матроїдну структуру, що забезпечує обчислювальну ефективність[1].

Товщина графа — це найменша кількість планарних підграфів, на які можна розділити ребра. Оскільки будь-який планарний граф має деревність три, товщина будь-якого графа не менша від третини деревності і не більша від деревності.

Виродженість графа — це найбільше число, за всіма породженими підграфами графа, мінімуму степенів вершин підграфа. Виродженість графа з деревністю   не менше   і не більше  . Число розфарбування графа, відоме також як число Секереша — Вілфа[2], завжди дорівнює його виродженості плюс 1[3].

Потужність графа — це дробове значення, ціла частина якого дає найбільше число неперетинних кістяків, які можна намалювати на графі. Обчислення цього числа є задачею пакування, двоїстою до задачі покриття, що виникає із задачі визначення деревності.

Дробова деревність — це вдосконалена деревність, визначена для графа   як   Іншими словами, деревність графа — це стеля дробової деревності.

(a, b)-розкладаність узагальнює деревність. Граф є  -розкладаним, якщо його ребра можна розкласти на   множин, кожна з яких дає ліс, за винятком однієї, яка дає граф з найбільшим степенем  . Граф із деревністю   є  -розкладаним.

Примітки ред.

Література ред.