Термінологічний словник

Термінологічний словник один із різновидів лінгвістичного словника, в якому зібрано та систематизовано терміни й визначення певної галузі знання[1].

Призначення термінологічних словників – відображати понятійно-термінологічний апарат різних галузей науки й техніки та забезпечувати наукову, навчальну, виробничу діяльність. Термінологічний словник є найважливішим засобом опису тієї чи іншої терміносистеми.

Джерела [2]Редагувати

Укладання термінологічного словника починають з того, що з різних джерел відбирають терміни. Джерела можуть бути такими:

 • монографії та статті відомих вчених та фахівців-практиків;
 • підручники для вищих навчальних закладів, що міс­тять стандартизовані терміни;
 • галузеві енциклопедії;
 • вторинні документи(реферати й анотації з реферативних журналів; опис винаходів).

Після відбору термінів складають, власне , словник терміноло­гічного словника — реєстр одиниць (слів, словосполучень, скорочень, символів, сполучень слів і символів), які слід визначити та описати.

Під час укладання термінологічних словників, особливо у процесі вибору чи підборі термінів, можуть широко використовуватися діалектні слова, ремісничі етнічні терміни, які часто зараховують до народної термінології. Терміни такого зразка, будучи введеними в той чи інший термінологічний словник, не зразу стають елементами відповідної термінологічної системи. Для цього потрібний час «адаптації» їх у наукових дослідженнях, поширення на виробництві, утвердження у спеціальному усному науковому мовленні. Однак вже сам факт їх уведення в реєстр словника свідчить про пошук варіанта, про ймовірність його використання[3].

Крім того, постійно збільшується термінологічна лексика (зокрема набуває актуальності розвиток термінології з нанонауки): виникають нові терміни, а також розширю- ються значення наявних термінологічних одиниць. Це зумовлює потребу постійного доповнення словників.

Структура словникової статтіРедагувати

Для термінологічних словників дуже важливою ознакою є наявність і зміст лівої та правої частин словникової статті:

 • ліворуч — заголовне слово (термін);
 • праворуч — семантизація заголовного слова, що може містити такі відомості про термін:
 • зазначення щодо сфер вживання терміна;
 • переклад цього заголовку, якщо це перекладний словник;
 • граматична характеристика терміна:
 • вказують, яка це частина мови;
 • наводять закінчення іменників чоловічого роду у ро­довому відмінку;
 • наводять закінчення іменників жіночого роду у да­вальному та місцевому відмінках, якщо є чергування при­голосних;
 • наводять наголоси в однині та множині, якщо вони змінні; зважаючи на те, що в мові науки і техніки дієслова вживають найчастіше у формі 3-ї особи однини і множини, у словниках до всіх дієслів вказують саме ці закінчення;

Класифікація термінологічних словників [4]Редагувати

1. Видова класифікаціяРедагувати

1.1 Класифікація за інформаційним складникомРедагувати

 • Широта охоплення термінологічної лексики ( універсальні, багатогалузеві, галузеві, вузькогалузеві)
 • Спосіб опису лексичного значення слова ( перекладні (двомовні, багатомовні)  ; праці енциклопедично-довідкового типу (тлумачні, тлумачно-перекладні, довідники, енциклопедії, енциклопедичні словники)
 • Час творення термінів (словники сучасної термінології, словники історичної термінології)
 • Опис термінолексики, який ґрунтується на різних рівнях мови (орфографічний, словотвірний, синтаксичний, семантичний)

1.2. Класифікація за матеріальним складником документівРедагувати

 • Структура, кількість одиниць (серійні, однотомні,багатотомні)
 • Матеріальна форма носія інформації (кодексові, дискові, комбіновані)
 • Характер знакових засобів (текстові, матричні, комплексні)
 • Спосіб документування (друковані, електронні)
 • Повнота відображення мовної лексики (повні, середні, короткі, словники-мінімуми)
 • Порядок розміщення лексичного матеріалу (формальні (алфавітні, алфавітно-гніздові); логічні (систематичні, систематично-алфавітні) )

1.3. Класифікація за обставинами існування в зовнішньому середовищіРедагувати

 • Місце створення (корпоративні, загальнодержавні, зарубіжні
 • Поширеність вживання термінології (словники загальновживаної термінології, словники індивідуально-авторської термінології)

2. Типологічна класифікаціяРедагувати

 • Цільове призначення ( довідковий документ; науковий документ; науковопопулярний документ; виробничий документ; навчальний документ
 • Читацьке призначення (для широких кіл; для окремих категорій фахівців чи угруповань мовців)

СловникиРедагувати

 • Україна-етнос (довідник)
 • Словник сучасного правничого терміновживання
 • Сучасна архітектура: Термінологічний словник. Криворучко О. Ю. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – 136 с.
 • «Термінологічний довідник пакувальника» підготовлений за участю О. М. Гавви (1999)
 • Термінологічний словник з безпеки життєдіяльності / В. А. Лущенков, Д. А. Бутко, 0. В. Гранкін та ін. - К.: Tеxніка, 1995
 • Облік і аудит: Термінологічний словник. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. «Центр Європи», 2002. — 261 с.
 • [ http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/147922/CD828.pdf Горпинич О.В. Тлумачний українсько-англійський словник економічних термінів і термінологічних словосполучень : довід посіб. / О.В. Горпинич ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. — Д. : НГУ, 2016. — 74 с. ISBN 978 – 966 – 350 – 610 – 4 ]
 • Торгівля, маркетинг, реклама: Термінологічний словник. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Комарницький І.М. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 312 с.
 • Базовий термінологічний глосарій за програмою з клінічної фармації. / А.Б. Зіменковський, В.М. Пономаренко, О.Р. Піняжко, Т.Г. Калинюк. — Львів — Київ – 2004. – 446 с

ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати