Слідчий суддя – суддя суду першої інстанції, обраний зборами суддів зі складу суду, до повноважень яких належить здійснення у порядку, передбаченому законом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні

До компетенції слідчого судді за новим Кримінально-процесуальним кодексом України належать три групи питань: розгляд клопотань та надання дозволу на проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових)  дій, які обмежують права і свободи людини та контроль за їх провадженням; надання дозволу на застосування та контроль застосування запобіжних та інших заходів кримінально-процесуального примусу; розгляд скарг на дії (бездіяльність) та рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого, детектива та прокурора. 

Функції слідчого судді

ред.
 1. Розгляд питань, які стосуються застосування, зміни чи скасування заходів забезпечення кримінального провадження (у тому числі й запобіжних заходів);
 2. Нагляд за дотриманням законності в питаннях затримання особи та утримування її під вартою;
 3. Надання дозволів на вчинення окремих слідчих (розшукових) дій в ході досудового розслідування;
 4. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування;
 5. Вирішення питань щодо поміщення неповнолітнього у приймальник-розподільник та щодо направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи.

Порядок набуття статусу слідчого судді

ред.

Слідчий суддя в суді першої інстанції

ред.

Згідно Перехідних положень Кримінального Процесуального Кодексу України слідчий суддя обирається загальними зборами суддів відповідного суду. У випадку, якщо слідчий суддя не був обраний загальними зборами суддів, його функції виконує найстарший за віком суддя відповідного суду.

Слідчий суддя в апеляційному суді

ред.

На слідчого суддю в Апеляційному суді Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Київ та Севастополь покладається обов'язок розгляду клопотань стосовно негласних слідчих (розшукових) дій. Обов'язки слідчого судді Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя виконує голова відповідного апеляційного суду, а за його визначенням інший суддя цього суду.

Міжнародна практика

ред.

У кримінально-процесуальному законодавстві європейських країн і країн СНД по-різному визначається суб'єкт уповноважений здійснювати контрольні функції на досудовому провадженні. Приміром, посада слідчого судді існує в КПК Латвії й Італії. У кримінальному процесі Франції функціонують і слідчі судді, й судді по свободах та ув'язненню. Суддя по кримінальному переслідуванню передбачений за КПК Республіки Молдова. У КПК Литовської Республіки закріплено статус судді досудового провадження. У ФРН судові повноваження при проведенні дізнання покладаються на суддю-дізнавача. У деяких країнах навіть є тенденції щодо недоцільності виокремлення слідчого судді як спеціального суб'єкта, оскільки ці функції має здійснювати будь-який суддя, якому на розгляд в загальному порядку надходять відповідні клопотання чи скарги, розгляд яких на даний час віднесений до компетенції слідчого судді.

Див. також

ред.

Джерела

ред.
 • Офіційний вебпортал «Судова влада України»
 • Кримінальний процесуальний кодекс України
 • Ковтун Н. Н. О понятии и содержании понятия «судебный следователь» (следственный судья) / Н. Н.  Ковтун // – Российский судья. –  2010. – № 5.  – С. 15-20.
 • Макаренко І. С. Діяльність слідчого судді під час обрання запобіжних заходів / І.С. Макаренко // Право і суспільство. – 2013. –  №5. – С. 155-160.
 • Оверчук С.В. Підсудність кримінальних проваджень слідчому судді / Сергій Оверчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2015. – № 2(12) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n2/15osvpss.pdf.
 • Тертишник В. М. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Видання 13-те доповн. і перероб. / В. М. Тертишник. – К.: Правова єдність, 2017. – 824 с.
 • Усова А. В. Постановка та дослідження проблеми інституту слідчого судді в України / А. В. Усова, О. В. Ільченко // Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21-22 травня 2015 р. / За ред.: А.М. Куліша, М.М. Бурбики, О.М. Рєзніка. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 260-263.
 • Функція судового контролю у кримінальному процесі: монографія / Л.Д. Удалова, Д. О. Савицкий,  В. В. Рожнова, Т. Г. Ільєва. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 176 с.