Наукові записки Інституту історії

Наукові записки Інституту історії — неперіодичний збірник наукових праць, що видавалися впродовж 1943–60 в Києві. Вийшли 2 книги та 11 томів (у 13-ти випусках). Книги 1–2 видані під грифом Інституту історії і археології України АН УРСР (див. «Наукові записки Інституту історії і археології України АН УРСР»), т. 3–4 — Інституту історії України АН УРСР, т. 5–13 — Інституту історії АН УРСР. Відп. редактори — К.Гуслистий (кн. 1–2), О.Касименко (т. 3–7, 9–13), І.Гуржій (т. 8). Наклад «Наукових записок» коливався від 1 тис. прим. (т. 9) до 15 тис. прим. (кн. 2). У кн. 1–2 (1943, 1946) вміщено статті й матеріали майже з усіх періодів укр. історії й археології, а також документи Великої вітчизн. війни Рад. Союзу 1941—1945. У 3-му т. (1950) видруковано узагальнюючі статті з укр. та слов'ян. історії, зокрема відомих учених М.Тихомирова й С.Сказкіна. У 4–5-му т. (1952–53) опубліковано більшість розвідок і матеріалів з укр. минувшини 19–20 ст. З 6-го т. (1955) впроваджується практика публікації тематичних збірників. Усього вийшло 6 таких збірників: «Революція 1905—1907 рр. на Україні: До 50-річчя першої російської революції» (т. 6), «Історичні зв'язки слов'янських народів» (1956, т. 7), «І. Я. Франко як історик» (1956, т. 8), «Великий Жовтень і революційний рух народів зарубіжних країн. (1917—1920 рр.)» (1957, т. 10), «З історії боротьби за встановлення Радянської влади на Україні» (1957, т. 11), «З історії суспільно-економічного розвитку та класової боротьби на Україні (XVI — початок ХХ ст.)» (1960, т. 13). Як тематичні, так і нетематичні збірники (1957, т. 9; 1958, т. 12) загалом не мали сталої структури рубрик чи відділів. У проблемно-тематичному відношенні в «Наукових записках» друкувалися розвідки практично з усіх періодів укр. історії, біобібліографічні матеріали, рецензії, спогади, інформація, хроніка та повідомлення, але істотно переважали праці з укр. історії 19–20 ст., зокрема домінувала проблематика, пов'язана з висвітленням історії революц. рухів, соціально-екон. історії 2-ї пол. 19 — поч. 20 ст., соціаліст. буд-ва, Великої вітчизн. війни Рад. Союзу 1941–45 та ін. Як і більшість укр. істор. видань рад. доби, «Наукові записки» зазнали істотних ідеологічних впливів, зокрема в 3–5-му т. надрукована низка статей з апологією праць Й.Сталіна тощо. На сторінках «Наукових записок» публікувалися студії відомих укр. і рос. учених, у тому числі О.Апанович, А.Барабоя, І.Гранчака, Б.Грекова, К.Гуслистого, В.Дядиченка, П.Калениченка, Л.Коваленка, О.Компан, І.Кулинича, М.Лещенка, Ф.Лося, М.Петровського, М.Рубача, А.Санцевича, В.Сарбея, С.Сказкіна, Л.Славіна, М.Супруненка, М.Тихомирова, Ф.Шевченка, С.Юшкова та ін.

Джерела та література

ред.

Література

ред.
  • Видання Академії наук УРСР: 1919–1967: Суспільні науки: Бібліографічний покажчик. К., 1969
  • Санцевич А.В., Комаренко Н.В. Развитие исторической науки в Академии наук Украинской ССР: 1936–1986 гг. К., 1986
  • Санцевич А.В. Інститут історії України Національної академії наук України: Історіографічний нарис (до 60-річчя установи). К., 1998
  • Інститут історії України НАН України: 1936–2006. К., 2006.