Напружено-деформований стан

сукупність внутрішніх напружень і деформацій конструкції або її елементу, що виникають при дії на неї зовнішніх навантажень, температурни

Напружено-деформо́ваний стан — сукупність внутрішніх напружень і деформацій конструкції або її елементу, що виникають при дії на неї зовнішніх навантажень, температурних полів чи інших факторів. Напружено-деформований стан визначається розрахунковими та експериментальними методами у вигляді розподілу напружень, деформацій і переміщень в конструкції і є базою для оцінки статичної міцності і ресурсу конструкцій на всіх етапах їх життєвого циклу.

Види напружено-деформованого стану

ред.

Розрізняють загальний і локальний напружено-деформований стан.

Загальний — визначається в силових елементах конструкції без урахування концентрації напружень, викликаних місцевими конструктивно-технологічними особливостями (отворами, виточками та ін.)

Локальний — визначається поблизу концентратора напружень з урахуванням виду концентратора і прикладеного навантаження.

Напружено-деформований стан у точці

ред.

Сукупність напружень у вигляді тензора напружень,   повністю характеризує напружений стан у точці тіла. Цю сукупність записують у вигляді:

 

Сукупність компонентів деформації характеризує деформований стан у точці тіла. Цю сукупність записують у вигляді тензора деформації  :

 

Часткові випадки напружено-деформованого стану

ред.

Пружний розтяг

ред.

При розтягу та стиску осьова деформація   залежно від напруження   в умовах пружності описується законом Гука:

 

де E — модуль Юнга.

Поперечні деформації для цього випадку описуються законом Пуассона:

 

де   — коефіцієнт Пуассона.

Пружний зсув

ред.

При плоскому чистому зсуві деформація зсуву   пружного тіла залежно від дотичного напруження   визначається співвідношенням:

 

де G — модуль зсуву.

Види напруженого стану

ред.

Деякі з головних напружень можуть дорівнювати нулю. В залежності від кількості відмінних від нуля головних напружень розрізняють такі види напруженого стану:

  • лінійний (одновісний);
  • плоский (двовісний);
  • об'ємний (тривісний).

Об'ємний напружено-деформований стан у загальному випадку можна розкласти на суму двох станів: тривісного розтягу і складного зсуву в трьох координатних площинах.

Див. також

ред.

Джерела

ред.
  • Опір матеріалів. Підручник /Г. С. Писаренко, О. Л. Квітка, Е. С. Уманський. За ред. Г. С. Писаренка — К.: Вища школа,1993. — 655 с. — ISBN 5-11-004083-4
  • Опір матеріалів: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. Рекомендовано МОН / Шваб'юк В. І. — К., 2009. — 380 с.
  • Я. И. Дуб, И. В. Огирко, М. Ф. Ясинский. Напряженно-деформированное состояние фотополимерных печатных форм — Львов: ФМИ, 1987.  — 200 экз.