{{i}} Документація модуля[створити]
local p = {}
 
local Regions = mw.loadData("Модуль:Statistical/Regions")
bit32 = require( 'bit32' )
 
 	local function LimitDouble(Val)
	  local MaxNumber = 2147483648
  	return Val - (math.floor(Val / MaxNumber) * MaxNumber)
	end
	
	local function shl(Val, Shift)
	  if Shift > 0 then
  	  return LimitDouble(Val * (2 ^ Shift))
	  else
  	  return Value
	  end 
	end

	local function shr(Val, Shift)
	  if Shift > 0 then 
  		return math.floor(Val / (2 ^ Shift))
	  else
  		return Val
	  end
	end

	local function MakeHash(PlaceName)  
		local dataLength = mw.ustring.len(PlaceName)
  	if dataLength == 0 then return 0 end
		local hash = dataLength
		local remainingBytes = math.fmod(dataLength, 2)
	  local numberOfLoops = math.floor(dataLength / 2)
	  local currentIndex = 0
  	local tmp = 0
  	while (numberOfLoops > 0) do 
			hash = LimitDouble(hash + mw.ustring.codepoint(PlaceName, currentIndex + 1))
			tmp = bit32.bxor(shl(mw.ustring.codepoint(PlaceName, currentIndex + 2), 11), hash)
			hash = bit32.bxor(shl(hash, 16), tmp)
			hash = LimitDouble(hash + shr(hash, 11))
			currentIndex = currentIndex + 2
			numberOfLoops = numberOfLoops - 1
	  end
		if remainingBytes == 1 then
			hash = LimitDouble(hash + mw.ustring.codepoint(PlaceName, currentIndex + 1))
			hash = bit32.bxor(hash, shl(hash, 10))
			hash = LimitDouble(hash + shr(hash, 1))
	  end
		hash = bit32.bxor(hash, shl(hash, 3))
		hash = LimitDouble(hash + shr(hash, 5))
		hash = bit32.bxor(hash, shl(hash, 4))
		hash = LimitDouble(hash + shr(hash, 17))
		hash = bit32.bxor(hash, shl(hash, 25))
		hash = LimitDouble(hash + shr(hash, 6))
		return hash
	end
 
local function First_less_Second(a, b) 
  local LenA = mw.ustring.len(a)
  local LenB = mw.ustring.len(b)
  for i = 1, (LenA < LenB) and LenA or LenB do
    if mw.ustring.codepoint(a, i, i) ~= mw.ustring.codepoint(b, i, i) then
      return mw.ustring.codepoint(a, i, i) < mw.ustring.codepoint(b, i, i) 
    end
  end
  return LenA < LenB
end
 
function GetHashData(PlaceHash)   
 	local NumPage = math.floor((PlaceHash - 1) / 33554432 + 2)
	if NumPage == 2 and (PlaceHash - 1) < 16777216 then NumPage = 1 end
	local templatename
	if NumPage < 10 then templatename = "Населення РФ/STA-00"..NumPage else templatename = "Населення РФ/STA-0"..NumPage	end
	local frame=mw.getCurrentFrame()
	HashData= frame:expandTemplate{ title = templatename, args = { PlaceHash } }
	if (HashData=="") then HashData=nil 
	elseif (tonumber(HashData)~=nil) then HashData=tonumber(HashData) end
	return HashData
end

function p.GenerateAndReturnHash(frame)
	local args = frame:getParent().args

  if args == nil then return "Введіть назву об'єкта АТД" end
  local PlaceName = args[1]
 
  if PlaceName == nil then return "Введіть назву об'єкта АТД" end
  PlaceName = mw.text.trim(PlaceName)
  local PlaceHash = MakeHash(PlaceName)
 	local NumPage = math.floor((PlaceHash - 1) / 33554432 + 2)
	if NumPage == 2 and (PlaceHash - 1) < 16777216 then NumPage = 1 end
	local templatename
	if NumPage < 10 then templatename = "Населення РФ/STA-00"..NumPage else templatename = "Населення РФ/STA-0"..NumPage	end  
  return PlaceHash..' → '..'[[Шаблон:'..templatename..']]'
end

function p.GetStat(frame)
  local args = frame:getParent().args

  if args == nil then return "Введіть назву об'єкта АТД" end
  local PlaceName = args[1]
 
  if PlaceName == nil then return "Введіть назву об'єкта АТД" end
  PlaceName = mw.text.trim(PlaceName)

  local Region = args['Регион'] or ''

  local check = args['check'] or ''
  if check == '' or check == '0' or check == 'false' then
  	check = false;
  else
  	check = true;
  end
 
	local PlaceHash = MakeHash(PlaceName)
	local function FormatH()  
	  return PlaceHash
	end

  local PlaceData = nil
 	local RegionData = nil
 	local test = PlaceName:match("%((%P+)%)")
 	if Region=='' and test~='' then
 		-- Якщо в назві населеного пункту є уточнення з назвою регіону, то можна не користуватися індексною таблицею, тобто не викликати GetHashData
 		local value = Regions[test]
 		if(value) then
 				RegionData = mw.loadData("Модуль:Statistical/"..value)
 				PlaceData = RegionData[PlaceHash]
 		end
 	elseif Region ~= "" then
 		-- магія, що дозволяє зазначати не тільки індекс, але і безпосередньо значення
 		Region = Regions[Region] or Region
 		RegionData = mw.loadData("Модуль:Statistical/"..Region)
 		PlaceData = RegionData[PlaceHash]
 	end

	if PlaceData == nil then
		local RegionPage = GetHashData(PlaceHash)
		if RegionPage ~= nil then
			if type(tonumber(RegionPage)) == "number" then 
				-- дуже погана річ, бо GetHashData дуже дорога за пам'яттю функція
				PlaceHash=tonumber(RegionPage)
				RegionPage = GetHashData(PlaceHash) 
			end
			if type(RegionPage) == "table" then RegionPage = RegionPage[PlaceName] end
			if RegionPage ~= nil then 
				RegionData = mw.loadData("Модуль:Statistical/"..RegionPage) 
				if RegionData ~= nil then PlaceData = RegionData[PlaceHash] end
			end
		end
	end 

	local Format = mw.text.trim ( (args[2] or "Таблиця"))
  if PlaceData == nil then 
  	if check then
  		return 0;
  	elseif Format == 'Хеш' or Format == 'х' then
    	return FormatH()
  	else
  		return "#Н/Д"..frame:callParserFunction{name = '#tag:ref', args = {PlaceName .." > Дані не виявлені. Можливо, сторінка перейменовувалася. Перевірте довідник".. ((args.nocat and "") or "[[Категорія:Вікіпедія:Статті з неправильними параметрами шаблону Населення РФ]]")}} 
  	end
	end
	if check then
		return 1;
	end

  local LastRecord = 0
  for k in pairs(PlaceData) do LastRecord = LastRecord + 1 end
  local NumRecord = LastRecord
 
	local function FormatY()  
	  return PlaceData[NumRecord][1]
	end
 
	local function FormatN()  
	  return PlaceData[NumRecord][2]
	end
 
	local function FormatS(SourceType) 
	  if PlaceData[NumRecord][3] == "" then
	    return ""
	  else
	    local Source1
	    local Source2 
	    if string.find(PlaceData[NumRecord][3],"%d+[A-Z]+")==1 then
	      Source1 = RegionData['Джерела'][PlaceData[NumRecord][3]][1]
	      Source2 = PlaceData[NumRecord][3]
	    else
	      Source1 = PlaceData[NumRecord][3]
	      Source2 = ""
	    end
	    if string.find(Source1, "https?://")==1 then
	      Source1 = '['..Source1..']'
	    end
			if SourceType == "и" then
				return Source1
			end
	    if Source2 == "" then
	      return frame:callParserFunction{name = '#tag:ref', args = {Source1}}
	    else
	      return frame:callParserFunction{name = '#tag:ref', args = {Source1, name = Source2}}
	    end
	  end
	end    
 
	local function FormatF()
		local lang = mw.language.getContentLanguage()
		return lang:formatNum( PlaceData[NumRecord][2] )
	end
 
	local function FormatT()  
	  if NumRecord > 1 then
	    if PlaceData[NumRecord][2] > PlaceData[NumRecord - 1][2] then
	      return "<span style='color: #0c0; font-weight:bold; font-size: larger;'>↗</span>" 
	    elseif PlaceData[NumRecord][2] < PlaceData[NumRecord - 1][2] then
	      return "<span style='color: red; font-weight:bold; font-size: larger;'>↘</span>" 
	    else
	      return "<span style='color:#0AF;'>→</span>" 
	    end
	  else
	    return ""
	  end      
	end
 
  if Format == 'Рік' or Format == 'р' then
    return FormatY()  
  elseif Format == 'Безформат' or Format == 'Число' or Format == 'ч' then
    return FormatN()  
  elseif Format == 'Посилання' or Format == 'п' then
    return FormatS("с")  
  elseif Format == 'Джерела' or Format == 'д' then
    return FormatS("и")  
  elseif Format == 'Формат' or Format == 'ф' then
    return FormatF()  
  elseif Format == 'ФорматРік' or Format == 'фр' then
    return FormatF().." ("..FormatY()..")"  
  elseif Format == 'ФорматПосилання' or Format == 'фп' then
    return FormatF()..FormatS()  
  elseif Format == 'ФорматПосиланняРік' or Format == 'фпр' then
    return FormatF()..FormatS().." ("..FormatY()..")"
  elseif Format == 'Тренд' or Format == 'т' then
    return FormatT()..FormatF()  
  elseif Format == 'Значення' or Format == 'ТрендПосилання' or Format == 'тп' then
    return FormatT()..FormatF()..FormatS()
  elseif Format == 'ТрендПосиланняРік' or Format == 'тпр' then
    return FormatT()..FormatF()..FormatS().." ("..FormatY()..")"
  elseif Format == 'Хеш' or Format == 'х' then
    return FormatH()
	elseif Format == 'Діаграма' or Format == 'д' then
		local tempHeight = 320
		local tempWidth = 800
		local tempMod = math.fmod (LastRecord, 5)
		if LastRecord < 40 then 
			tempHeight = 200 + 170 * (LastRecord - 1) / 40
			tempWidth = 200 + 600 * (LastRecord - 1) / 40
		end
		local tempGroup = ""
		local tempTooltip = ""
		local tempLegend = ""
		for k in pairs(PlaceData) do 
			NumRecord = k
			tempGroup = tempGroup .. FormatN() .. ":"
			tempTooltip = tempTooltip .. FormatF() .. " (" .. FormatY() .. "):"
			if LastRecord < 5 or math.fmod (k, 5) == tempMod then tempLegend = tempLegend .. FormatY() end
			tempLegend = tempLegend .. ":"
		end
		tempGroup = string.sub (tempGroup, 1, string.len (tempGroup)-1)
		tempTooltip = string.sub (tempTooltip, 1, string.len (tempTooltip)-1)
		tempLegend = string.sub (tempLegend, 1, string.len (tempLegend)-1)
  	local barChart = require('Модуль:Chart')['bar chart'];
		local Diagram = {
			['height'] = tempHeight,
			['width'] = tempWidth,
			['group 1'] = tempGroup,
			['tooltip 1'] = tempTooltip,
			['colors'] = "#B0C4DE",
			['x legends'] = tempLegend,
			['group names'] = 'Чисельність населення',
			['default color'] = '#1E90FF'
			}  	
		local cframe = mw.getCurrentFrame();
		return barChart(cframe:newChild{ title=cframe.title, args = Diagram})
	elseif Format == 'Графік' or Format == 'графік' then
		local csv = "year,population\\n"
		for k in pairs(PlaceData) do 
			NumRecord = k
			csv = csv .. FormatY() .. "," .. FormatN() .. "\\n"
		end
		local json = [[{
 "version": 2,
 "width": 400,
 "height": 200,

 "data": [
  {
   "name": "table",
   "values": "]] .. csv .. [[",
   "format": {
    "parse": {"year": "integer", "population": "integer"},
    "type": "csv"
   },
   // Convert year integer (2016) into a date object (2016-01-01)
   "transform": [{ "type": "formula", "field": "date", "expr": "datetime(datum.year,0,1)" }]
  }
 ],

 "scales": [
  // The dates are scaled to the "x" axis - the width of the graph
  {
   "name": "x",
   "type": "time",
   "range": "width",
   "domain": {"data": "table", "field": "date"}
  },
  // The population are scaled to the "y" axis - the height of the graph
  {
   "name": "y",
   "type": "linear",
   "range": "height",
   "domain": {"data": "table", "field": "population"}
  }
 ],

 // Simple axis with horizontal grid lines
 "axes": [
  {"type": "x", "scale": "x", "ticks": 5},
  {"type": "y", "scale": "y", "ticks": 5, "grid": true, "orient": "right", "format": "d"}
 ],

 // The graph is drawn with two elements a thick line at the top, and a semi-transparent area below
 "marks": [
  {
   "type": "area",
   "from": {"data": "table"},
   "properties": {
    "enter": {
     "x": {"scale": "x", "field": "date"},
     "y": {"scale": "y", "value": 0},
     "y2": {"scale": "y", "field": "population"},
     "fill": {"value": "#99B2CC"},
     "fillOpacity": {"value": 0.35},
     "interpolate": {"value": "monotone"}
    }
   }
  },
  {
   "type": "line",
   "from": {"data": "table"},
   "properties": {
    "enter": {
     "x": {"scale": "x", "field": "date"},
     "y": {"scale": "y", "field": "population"},
     "stroke": {"value": "#99B2CC"},
     "strokeWidth": {"value": 3},
     "interpolate": {"value": "monotone"}
    }
   }
  },
  {
   "type": "symbol",
   "from": {"data": "table"},
   "properties": {
    "enter": {
     "x": {"scale": "x", "field": "date"},
     "y": {"scale": "y", "field": "population"},
     "stroke": {"value": "#99B2CC"},
     "fill": {"value": "#fff"},
     "size": {"value": 10}
    }
   }
  }
 ]
}]]
		local cframe = mw.getCurrentFrame()
		return cframe:callParserFunction( '#tag:graph', json )
  else
    -- Формування HTML-таблиці
	  local HTML = mw.html.create('table')

    local MaxData
    if args['Стовпців'] then
      Column = tonumber(args['Стовпців'])
    else
			Column = 7
    end
    if Column > LastRecord then Column = LastRecord end
 
    if args['Оформлення'] ~= nil then
      HTML:attr('class', args['Оформлення'])
    else
      HTML:attr('class', 'standard') 
    end
 
    local TempRow
    local NumRow = 0
    TempRow = HTML:tag('th'):attr('colspan', Column):wikitext(args['Заголовок'] or 'Чисельність населення')
    for i = 1, math.ceil(LastRecord / Column) do
      TempRow = HTML:tag('tr'):addClass("bright")
      for j = 1, Column do
				NumRecord = (i - 1) * Column + j
        if PlaceData[NumRecord] == nil then
          TempRow:tag('th'):wikitext("")
        else
          TempRow:tag('th'):wikitext(FormatY()..FormatS("с"))
        end
      end
 
      TempRow = HTML:tag('tr'):attr('align', 'center')
      for j = 1, Column do
				NumRecord = (i - 1) * Column + j
        if PlaceData[NumRecord] == nil then
          TempRow:tag('td'):wikitext("")
        else
          TempRow:tag('td'):wikitext(FormatT()..FormatF())
        end
      end
    end      
    return tostring(HTML)
  end
  return 1, Format
end

return p