Модуль:Mapframe для карток

{{i}} Документація модуля[створити]
--отримати текст виду <mapframe width=300 height=300 zoom=4 longitude=30 latitude=50 align=center frameless>{"type": "ExternalData","service": "geoshape","ids": "Q170036"}</mapframe> для вставки в шаблони-картки
local p = {}

--функція яка перевіряє чи присутнє певне значення в масиві
function value_in_array(tab, value)
	for _ , v in ipairs(tab) do
		if(v == value) then return true; end
	end
	return false
end

--функція яка перевіряє чи не є текстовий рядок порожнім (розміром 0 або значення nil) 
function is_not_empty(var)
	if(var) then
		if(string.len(var)>0) then return true; else return false; end
	else return false;
	end
end

--функція для відображення одразу декількох контурів
function multiple_shapes(items)
	shape_res = {}
	start_str = '{"type": "ExternalData", "service": "';
	end_str = '", "properties": {"fill-opacity": 0.2}},';
	items_list = mw.text.split(items, ";");
	for _ , q in ipairs(items_list) do
		q = mw.text.split(q, " ")[1]
		if(string.find(q, ".map")) then geo_type = 'page", "title": "'; else geo_type = 'geoshape", "ids": "'; end
    	table.insert(shape_res, start_str..geo_type..q..end_str);
	end
	return table.concat(shape_res);
end

function p.main(frame)
	--отримуємо аргументи, передані до шаблону
	parent = frame:getParent();
	args = parent.args;

	--при помилці буде повертатись таке значення
	errormessage = "[[Категорія:Сторінки із некоректними мапами]]";
	--шаблони, що використовують цей модуль, будуть включатись до спеціальної категорії
	templatescat = "[[Категорія:Шаблони, в яких використовується mapframe]]";
	--при відсутності властивості Вікіданих для географічних координат (P625), повернеться таке значення
	no_p625 = "[[Категорія:Вікідані:P625:відсутня]]";
	if(is_not_empty(args["no_p625"])) then no_p625 = "[["..args["no_p625"].."]]"; end
	--при відсутності властивості Вікіданих для площі (P2046), повернеться таке значення
	no_p2046 = "[[Категорія:Вікідані:P2046:відсутня]]";
	if(is_not_empty(args["no_p2046"])) then no_p2046 = "[["..args["no_p2046"].."]]"; end

	--змінні для збереження значень аргументів, або за їх відсутності, значень за замовчуванням
	width = 300; height = 300; frameless = " frameless"; text = ""; align = "center";

	--перевіряємо чи присутній аргумент елемента Вікіданих, якщо ні, то беремо елемент для поточної сторінки
	if(is_not_empty(args["елемент"])) then element = args["елемент"];
	else element = mw.wikibase.getEntityIdForCurrentPage(); end
	if(not element) then return errormessage; end

	--перевіряємо чи присутні аргументи ширини і висоти мапи, якщо ні, то залишаємо значення за замовчуванням
	if(is_not_empty(args["ширина"])) then width = args["ширина"]; end
	if(is_not_empty(args["висота"])) then height = args["висота"]; end

	--перевіряємо чи присутні аргументи широти (північ-південь) та довготи (захід-схід), якщо ні, то пізніше їх отримаємо з Вікіданих
	if(is_not_empty(args["широта"]) and is_not_empty(args["довгота"])) then latitude = args["широта"]; longitude = args["довгота"]; end

	--перевіряємо чи присутній аргумент масштабу, якщо ні, то пізніше отримаємо з Вікіданих
	if(is_not_empty(args["масштаб"])) then zoom = args["масштаб"]; end

	--перевіряємо інші аргументи
	if(is_not_empty(args["рамка"])) then frameless = ""; end
	if(is_not_empty(args["текст"])) then text = args["текст"]; end
	if(is_not_empty(args["вирівнювання"])) then align = args["вирівнювання"]; end
	geo = "geoshape";
	if(is_not_empty(args["geo"])) then geo = args["geo"]; end
	if(is_not_empty(args["geoshape"])) then geo = "geoshape"; end

	--перевіряємо чи були отримані координати та масштаб із аргументів, якщо ні то працюватимемо із Вікіданими
	if( ((not latitude) and (not longitude)) or (not zoom) ) then
		--отримуємо об'єкт для елемента Вікіданих
		item = mw.wikibase.getEntity(element);
		if(not item) then return errormessage; end

		--отримуємо список властивостей для елемента
		properties = item:getProperties()

		--якщо вказані значення властивостей для крайніх точок, рахуємо координати та масштаб з них
		if(value_in_array(properties, 'P1332') and value_in_array(properties, 'P1333') and value_in_array(properties, 'P1334') and value_in_array(properties, 'P1335')) then
			--отримуємо значення властивостей, що відповідають крайнім точкам
			nlat = item:getBestStatements('P1332')[1].mainsnak.datavalue.value.latitude;
			slat = item:getBestStatements('P1333')[1].mainsnak.datavalue.value.latitude;
			wlon = item:getBestStatements('P1335')[1].mainsnak.datavalue.value.longitude;
			elon = item:getBestStatements('P1334')[1].mainsnak.datavalue.value.longitude;

			--якщо з аргументів не були отримані широта та довгота, отримуємо їх порахувавши середнє значення властивостей для крайніх точок
			if( ((not latitude) and (not longitude)) ) then
				latitude = tostring((nlat+slat)/2);
				longitude = tostring((wlon+elon)/2);
			end

			--якщо з аргументу не був отриманий масштаб, отримуємо його за відстанню між крайніми точками
			if(not zoom) then
				wid = math.abs(elon-wlon); --відстань між західною та східною крайніми точками
				hei = math.abs(nlat-slat); --відстань між північною та південною крайніми точками
				if(hei>wid) then distance = hei; else distance = wid; end
				if(hei>wid) then mapsize = height; else mapsize = width; end
				zoom = math.floor(math.log((distance/360)*(300/mapsize))/math.log(1/2) - 0.2);
			end
		end
	end

	--якщо координатів досі нема, отримаємо їх з властивості для географічних координат
	if( (not latitude) and (not longitude) and value_in_array(properties, 'P625') ) then
		latitude = item:getBestStatements('P625')[1].mainsnak.datavalue.value.latitude;
		longitude = item:getBestStatements('P625')[1].mainsnak.datavalue.value.longitude;
	end

	--якщо масштабу досі нема, отримаємо його з властивості для площі
	if((not zoom) and value_in_array(properties, 'P2046')) then
		area_obj = item:getBestStatements('P2046')[1].mainsnak.datavalue.value;
		area = area_obj.amount;
		area_unit = area_obj.unit;
		area_unit = string.sub(area_unit, string.find(area_unit, "Q"), -1);
		if(area_unit=="Q712226") then --кв км
		elseif(area_unit=="Q35852") then area = area/100; --га
		elseif(area_unit=="Q232291") then area = area*2.589988; --кв миля
		elseif(area_unit=="Q25343") then area = area/1000000; --кв м
		elseif(area_unit=="Q81292") then area = area*0.004046856; --акр
		else return no_p2046; end
		if (tonumber(area)<0.1) then zoom = 15 -- default zoom
		else zoom = math.floor(15 - (math.log(2.5*area)/math.log(4)) ); end
	end
	zoom = zoom or 12

	--якщо координати та масштаб визначені, повертаємо текстовий рядок з результатом
	if(latitude and longitude and zoom) then
		--якщо аргумент "текст" було задано, заміняємо в ньому лапки на html-коди
		if(text~="") then
			text = string.gsub(text, '"', "&quot;");
			text = string.gsub(text, "'", "&#39;")
			text = ' text="' .. text .. '"';
		end
		--записуємо всі необхідні змінні в таблицю, об'єднуємо її в текстовий рядок, який повертаємо як результат
		if(is_not_empty(args["контур"])) then shape = {'page","title": "', args["контур"]};
		else shape = {geo,'","ids": "', element}; end --нас цікавить саме об'єкт, а не оточення - geoshape"
		--можна задавати текст, який відображатиметься перед та після шаблону, якщо шаблон відображається
		--якщо шаблон не відображається, то і цей текст не відображатиметься
		--якщо префікс та постфкс не задані, присвоюємо їм порожнй рядок, щоб вони не мали значення nil
		if(not is_not_empty(args["префікс"])) then args["префікс"] = ""; end
		if(not is_not_empty(args["постфікс"])) then args["постфікс"] = ""; end
		if(not is_not_empty(args["додатково"])) then args["додатково"] = ""; end
		if(is_not_empty(args["перелік"])) then args["перелік"] = multiple_shapes(args["перелік"]); else args["перелік"] = ""; end
		res = {args["префікс"], "{{anchor|map-osm}}<mapframe width=", width, 
			" height=", height, " zoom=", zoom, " latitude=", latitude, 
			" longitude=", longitude, " align=", align, frameless, text, 
			'>[', args["перелік"], args["додатково"], '{"type": "ExternalData","service": "', table.concat(shape), 
			'\","properties": {"fill-opacity": 0.3}}]</mapframe>', args["постфікс"]};
		return frame:preprocess(table.concat(res));
	--якщо ні, то додаємо сторінку до необхідної категорії спостереження
	else
		if(string.find(tostring(mw.title.getCurrentTitle()), "Шаблон:")) then 
			return templatescat; 
		else 
			if(not zoom) then return no_p2046; end 
			if( (not latitude) or (not longitude) ) then return no_p625; end
		end
	end
end

return p;