Документна комунікація

Докуме́нтна комуніка́ція — процес поширення інформації в суспільстві, який здійснюється за допомогою документів.

Документна комунікація є підсистемою соціальної комунікації. Процес передавання документної інформації в суспільстві називається соціальною документною комунікацією.

У процесі соціальної документної комунікації беруть участь три основні елементи: комунікант, комунікат і реципієнт.

Комунікант — відправник документного повідомлення, що починає акт комунікації (автор повідомлення).

Реципієнт повідомлення — його одержувач, приймач (читач, слухач, глядач). Між комунікантом і реципієнтом встановлюється канал комунікації, без якого зв'язок не може відбутися.

Комунікат — документне повідомлення. Документну комунікацію можна вважати такою, що відбулася тільки у тому випадку, коли реципієнт (споживач) одержав закодовану на матеріальному носії інформацію, відправлену комунікантом.

Джерела ред.

  1. Документна комунікація
  2. Комова М. В. , Документознавство : Навч. посіб. // Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук. — Львів: «Тріада плюс», 2007. — 296 с. — ISBN 978-966-486-006-9.