Договір майнового найму

Договір майнового найму — цивільно-правовий договір, за яким одна сторона (наймодавець) зобов'язується надати іншій стороні (наймачев) майно у тимчасове користування за плату, а наймач зобов'язується вчасно вносити плату і повернути майно після закінчення строку договору.

Ознаки договору майнового найму:

 • це угода, на основі якої здійснюється надання певного майна особою, яка уповноважена ним розпоряджатися, у володіння та користування (або тільки у користування) іншій особі без переходу до такої особи права власності. Власником майна залишається наймодавець.
 • має тимчасовий характер. По закінченні строку оренди майно повертається наймодавцю. Цим цей вид договору принципово відрізняється від договору купівлі-продажу;
 • завжди оплатний: наймач завжди має сплачувати наймодавцеві за користування майном. Цим договір найму принципово відрізняється від договору позички (безоплатного користування майном);
 • двосторонній — оскільки права та обов'язки за договором найму виникають як у наймача, так і у наймодавця.

Договір майнового найму може бути правочином:

 • консенсуальним;
 • реальним.

Зміст договору найму являє собою сукуп­ність усіх його умов, які конкретизують права та обов'язки наймодавця та наймача, які вони приймають на себе за договором.

Предметом договору найму може бути:

 • річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ);
 • майнові права, наприклад, майнові права автора та володільця об'єкта промислової власності, а також пра­ва на чужі речі.

Законом можуть бути встановлені види майна, що не можуть бути об'єктом договору найму. Так, не можуть здаватися в найм (оренду) речі, вилучені із цивільного обігу. Речі, обмежені в обігу, можуть здаватися в оренду лише суб'єктами, які мають відповідні повноваження на використання таких речей.

В договорі найму вказується строк, на який він укладається. Якщо до­говір найму без зазначеного в ньому строку оренди майна, то він вважається укладеним на невизначений строк. В такому випадку кож­на із сторін такого договору може відмовитися від нього у будь-який час, письмо­во попередивши про це іншу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна — за три місяці.

Основні умови договору найму — умови про майно (об'єкт оренди), про порядок і строки передачі його наймачеві, вартість найму та порядок оплати.

Види договорів Редагувати

Виокремлення окремих видів договорів оренди здійснено в ЦКУ залежно від виду майна, що надається в оренду:

 • прокат;
 • найм (оренда) земельної ділянки;
 • найм будівлі або іншої капітальної споруди;
 • найм транспортних засобів;
 • лізинг.


Див. також Редагувати

Посилання Редагувати