Відкрити головне меню

Інвестиції в людський капітал

Інвестиції в людський капітал – це витрати коштів, часу і енергії для створення або збільшення людських продуктивних характеристик: здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій – заради підвищення ефективності їх використання та зростання доходів від економічної діяльності. [1]

Категорія «людський капітал» завжди зорієнтована на розвиток, створення додаткової вартості як джерела для подальшого самозростання капітальної вартості. Розвиток сучасної економіки визначається не простим зростанням обсягів виробництва, а тією його складовою, яка відбувається за рахунок різного роду інноваційних, якісних зрушень у господарстві.[2]

Такими інноваційними внесками у людський капітал визнають інвестиції у людський капітал, оскільки вони прямо пов’язані зі зростанням продуктивності праці на підприємстві та сприяють збільшенню економічних вигід у майбутньому.

Інвестиції в людський капітал можуть проявлятися у формах:

 • Підвищення кваліфікації працівників
 • Зростання фізичних та моральних показників розвитку людського організму
 • Створення нових стимулів для подальшого вдосконалення своїх результатів
 • Бажання вдосконалювати аспекти свого морального, соціально-культурного та духовного розвитку

Інвестиції в людський капітал можна класифікувати за такими групами витрат:

 • первинна освіта (дошкільна, початкова, середня, професійно-технічна, вища);
 • охорона здоров"я (подовження життя, зміцнення фізичної та психологічної сили);
 • самовдосконалення, додаткова освіта;
 • соціалізація працівників, підвищення їх комунікативних навичок;
 • поліпшення умов працевлаштування, міграція працівників;
 • пошук економічно важливої інформації.

Витрати, які сприяють зростанню продуктивності, можна розглядати як інвестиції, тому що поточні витрати здійснюються з тим розрахунком, що вони будуть багаторазово компенсовані збільшеним потоком доходів у майбутньому.[3] Оскільки віддача від людського капіталу значно вища за ефект від «фізичного капіталу», поняття інвестицій займає провідну роль у формуванні трудового потенціалу працівників, зростання функціональних показників господарської діяльності та загалом підвищення рівня освіченості індивіда. Особливість інвестицій у людський капітал пов’язана з фактором часу, оскільки такі внески здійснюються з моменту народження людини, і до її смерті. Процес інвестування супроводжується як фізичним так і моральним розвитком особистості. Тому поняття людського капіталу є показником накопичених вкладів, інвестицій у розвиток особистості.

Інвестиції в людський капітал є невід’ємною складовою роботи підприємств, оскільки витрати, понесені на підвищення рівня професіоналізму працівників сприяють збільшенню конкурентоспроможності підприємства, покращують його діяльність, зростанню як обсягів виробництва, так і доходів.

Завдання роботодавця - не тільки забезпечити високу пряму, адресну віддачу від інвестицій у людський капітал, а й за рахунок вкладених інвестицій досягти високого рівня економічного й соціального розвитку підприємства, що додатково створює відповідний корпоративний імідж і буде заохочувати висококваліфікованих працівників інших компаній змагатися за право працювати на такому підприємстві.

ПриміткиРедагувати

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко, Г. Т. Завіновська та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2009. - 711 с. - с. 283.
 2. Хромов М. І. Інвестиції в людський капітал: особливості визначення та критерії оцінки ефективності / М. І. Хромов.
 3. Макконел К.Р. Экономикс: В 2 т. / пер. с англ. / К.Р. Макконел, С.А. Брю. – Баку: Азербайджан, 1992. – Т. 1. – 399 с. – с.171.