Числівникові префікси

Числівникові префікси або числівники-префікси — префікси отримані з числівників або іноді з чисел. В європейських мовах такі префікси використовуються, щоб відобразити в слові чи ряді слів поняття кількості, наприклад: одноколісний (пор. уніцикл, моноцикл) — двоколісний — триколісний — чотириколісний, трикутник — чотирикутник — п'ятикутник — шестикутник, тетраедр, гектар і т. ін. Існують дві основні системи числівникових префіксів, взяті з латини та грецької мови, кожна з декількома підсистемами; крім того, санскрит займає маргінальне становище.

Таблиця числівникових префіксів іншомовного походженняРедагувати

Число Латинські префікси Грецькі префікси[a] Санскрит
Кількісні Множинні Розподільчі Порядкові Кількісні Множинні
Пропорціональні
Квантативні/Кількісні
Порядкові
0 нуллі- (nulli-)  – меден-/міден- (μηδέν-, meden-), ouden-  –  –
112 unci-  – Для дробів в грецькій мові використовуються порядкові числівники (напр. δώδεκατο-, dodecato-)  –
18 октант- (octant-)  –  –  – Як зазначено вище: огдо- (όγδοο–, ogdoö–)  –
16 секстант- (sextant-)  –  –  – Як зазначено вище: гекто- (έκτο-, hecto–)  –
14 квадрант- (quadrant-)  –  –  – Як зазначено вище: tetarto–  –
13 trient-  –  –  – Як зазначено вище: тріто- (τρίτο-, trito-)  –
12 семі- (semi-)  – демі- (demi-)[1]  – гемі- (ημι, hemi-)
напр. геміцелюлоза
 –  –  –
34 dodrant-  –  –  –  –  –
1 уні- (uni-)
напр. універсум
сим-/сім- (sim-)
напр. симплекс
singul- prim- моно- (μονό-, mono-) («один», «поодинці»)
напр. моногамія
голо- (ολό-, holo-) («цілий», «повний»)
напр. голокост, голографія
ген- (έν-, hen-)[2] рідкісний префікс
прот-/прото- (πρῶτ-, prot-)[3][недоступне посилання][4]
напр. протагоніст, прототип
eka-[джерело?]  –
1+14  – кваскі- (quasqui-)  –  –  –  –  –  –
1+12  – сескві- (sesqui-
напр. сесквігідрати
 –  –  –  –  –  –
2 du- bi-, bis-
напр. біполярність, біплан
bin- second- ді-/ди- (δι-, di-) напр. диполь, ди-/ді- (δυ-, dy-) (δυάς, dyad), дуо- (δύο, duo-)[5], dyo- діс- (δίς, dis-)[6] («двічі») загальновживаний
dyakis- («двічі») рідкісний
diplo- («дубль»)
dyad- («два одного
виду»)
дейтер- (δεύτερ-, deuter-)(δεύτερος) [7]
напр. дейтерій, дейтеранопія
deuteraio- («[every] second day»)
dvi-
3 tri-
e.g. trireme
ter- tern-, trin- terti- трі- (tri-)
н-д тріатлон
tris-[8] («thrice») common
triakis- («thrice») rare
triplo- («triple»)
triad- («three of a kind»)
trit-[9] («third»)
e.g. Triton/ium
tritaio- («[every] third day»)
tri-
4 quadri-, quadru-[10] quater-[11] quatern-[12] quart-[13] tetra-, tessara- tetrakis- («four times»)
tetraplo- («quadruple»)
tetrad- («four of a kind»)
e.g. tetrahedron
tetarto- («fourth»)
tetartaio-
(«[every] fourth day»)
chatur-
5 quinque-[14]  – quin-[15] quint-[16] penta- pentakis-
pentaplo-
pentad-
e.g. pentahedron
pempt-[17]
pemptaio-
pancha-
6 sexa-[18]  – sen-[19] sext-[20] hexa-[21] hexakis-
hexaplo-
hexad-
e.g. hexahedron
hect-[22]
hectaio-
shat-
7 septem-, septi- septen-[23] septim- hepta-[24]
e.g. heptathlon
heptakis-
heptaplo-
heptad-
hebdomo- («seventh»)
hebdomaio- («seventh day»)
e.g. hebdomas
sapta-
8 octo-
e.g. October
 – octon-[25] octav-[26] octo-
e.g. octopus
octakis-
octaplo-
octad-
e.g. octahedron
ogdoö-
ogdoaio-
ashta-
9 novem-
e.g. November
noven- nona- ennea-[27] enneakis-
enneaplo-
ennead-
enat-[28]
enataio-
navam-
10 decem-, dec- den-[29] decim-[30] deca-[31]
e.g. decathlon, Decapolis
decakis-
decaplo-
decad-
e.g. decahedron, decagon
decat-[32]
decataio-
dasham-
11 undec- unden-[33] undecim-[34] hendeca-[35] hendeca/kis/plo/d- hendecat-[36]/o/aio- ekadasham-
12 duodec- duoden-
e.g. duodenum
duodecim- dodeca-[37]
e.g. dodecadactylum
dodeca/kis/plo/d-
e.g. dodecahedron
dodecat-[38]/o/aio- dvadasham-
13 tredec- treden- tredecim- tria(kai)deca-, decatria-
e.g. triskaidekaphobia
tris(kai)decakis-,
decatria/kis/plo/d-
decatotrito-
etc.
trayodasham-
14 quattuordec- quattuorden- quattuordecim- tessara(kai)deca-, decatettara-, decatessara- tetra(kai)decakis-,
decatetra/kis/plo/d-
e.g. tetradecahedron/decatetrahedron
decatotetarto- chaturdasham-
15 quinquadec-, quindec-[39] quinden-[40] quindecim-[41] pente(kai)deca-, decapente- penta(kai)decakis-,
decapentakis- etc.
decatopempto- panchadasham-
16 sedec-,[42] sexdec-

(but hybrid hexadecimal)

seden- sedecim- hexa(kai)deca-,
hekkaideca-,
decahex-
hexa(kai)decakis-,
decahexakis- etc.
decatohecto- shodasham-
17 septendec- septenden- septendecim- hepta(kai)deca-,
decahepta-
hepta(kai)decakis-,
decaheptakis- etc.
decatohebdomo- saptadasham-
18 octodec- octoden- octodecim- octo(kai)deca-,
decaocto-
octa(kai)decakis-,
decaoctakis- etc.
decatoogdoö- ashtadasham-
19 novemdec-, novendec- novemden- novemdecim- ennea(kai)deca-, decaennea- ennea(kai)decakis-,
decaenneakis- etc.
decatoenato- navadasham-
20[b] viginti- vicen-, vigen- vigesim- (e)icosi- eicosa/kis/plo/d-
e.g. (e)icosahedron
eicosto- vimshati-
22 duovigint- (e)icosidyo-, dyo(e)icosi- rare
e.g. docosa-hexaenoic acid (a pejoration of dyoicosa-hexanoic)
(e)icosidyakis-
(e)icosidiplo-
(e)icosidyad-
eicostodeutero-  –
24 quattuorvigint- (e)icositettara-, (e)icosikaitettara-
rare
(e)icositetrakis-
(e)icositetraplo-
(e)icositetrad-
e.g. (e)icositetragon
eicostotetarto- chaturvimshati-
25 quinvigint- (e)icosipente-
e.g. eicosapenta-enoic acid
(e)icosipentakis-
(e)icosipentaplo-
(e)icosipentad-
eicostopempto-  –
30 triginti- tricen- trigesim- triaconta- triacontakis- etc.
e.g. triacontahedron
triacosto- trimshat-
31 untriginti- triacontahen- triacontahenakis-
triacontahenaplo-
triacontahenad-
triacostoproto-
triacostoprotaio-
 –
40 quadraginti- quadragen- quadragesim- tettaraconta-,
tessaraconta-
tettaracontakis-,
tessaracontakis- etc.
tessaracosto- chatvarimshat-
50 quinquaginti-[43] quinquagen-[44] quinquagesim-[45] penteconta-
e.g. penteconter
pentecontakis- etc. pentecosto-
e.g. pentecost
panchashat-
60 sexaginti- sexagen- sexagesim- hexeconta- hexecontakis- etc. hexecosto- shasti-
70 septuaginti-
e.g. Septuagint
septuagen- septuagesim-[46] hebdomeconta- hebdomecontakis- etc. hebdomecosto- saptati-
80 octogint- octogen- octogesim- ogdoëconta- ogdoëcontakis- etc. ogdoëcosto- ashiti-
90 nonagint- nonagen- nonagesim- eneneconta- enenecontakis- etc. enenecosto- navati-
100 centi- centen- centesim- hecato(n)- hecatontakis-
hundred times
hecatontaplo-
hundred-multiple
hecatontad-
hundred of a kind
also abbreviated in
hec[aton]tad-
hecatosto-
hundredth
hecatostaio-
the hundredth day
shata–
120 viginticenti-  –  – hecaton(e)icosi- hecaton(e)icosakis- etc. hecatostoeicosto-  –
200 ducenti- ducen-, bicenten- ducentesim- diacosia- diacosakis- etc. diacosiosto-  –
300 trecenti- trecen-, tercenten-, tricenten- trecentesim- triacosia- etc. triacosakis-
triacosaplo-
triacosad-
triacosiosto-  –
400 quadringenti- quadringen-, quatercenten-, quadricenten- quadringentesim- tetracosia- tetracosakis- etc. tetracosiosto-  –
500 quingent-,[47] quincent-[48] quingen-,[49] quingenten-, quincenten- quingentesim-[50] pentacosia- pentacosakis- etc. pentacosiosto-  –
600 sescenti-, sexcenti- sescen-, sexcenten- sescentesim- hexacosia- hexacosakis- etc. hexacosiosto-  –
700 septingenti- septingen-, septingenten-, septcenten- septingentesim- heptacosia- heptacosakis- etc. heptacosiosto-  –
800 octingenti- octingen-, octingenten-, octocenten- octingentesim- octacosia- octacosakis- etc. octacosiosto-  –
900 nongenti- nongen- nongentesim- ennacosi-[51]
derived from
en(n)iacosia-,
a pejoration of
enneacosia-
enneacosakis- etc. enacosiost-,[52]
alt. spelling
en(n)iacosiost(o)-
a pejoration of
enneacosiosto-
 –
1000 milli- millen- millesim- chili-,[53] kilo- chiliakis-
chiliaplo-
chiliad-
chiliost-[54] sahasra–
2000 duomilli  –-  – dischili-[55] dischiliakis- etc. dischiliosto-  –
3000 tremilli- trischili-[56]  – trischiliost-[57]  –
5000 quinmilli– pentacischili-[58]  –  –  –
10000 decamilli– myria-,[59] decakischilia-
e.g. myriapoda
myriakis-
myriaplo-
myriad-
decakischiliakis- etc.
myriast-,[60]
decakischiliosto-
ayuta–
80000 octogintmilli– octacismyri-[61]  –  –  –
105 centimilli– decakismyria-, hecatontakis chilia- decakismyriakis-,
hecatontakis
chiliakis-
etc.  –
106 million-  – hecatommyria- hecatommyriakis-
(«a million times»)
hecatommyriaplo-
(million-multiple)
hecatommyriad-
(a million of a kind)
hecatommyriosto-
(ranked millionth;
also one piece of
a million [fraction] see above in
fractions)

hecatommyriostaio-
(«the millionth day»)
 –
109 billion-  – dis
hecatommyria-
dis
hecatommyriakis-
etc.  –
1012 trillion-  – tris
hecatommyria-
tris
hecatommyriakis-
etc.  –
1015 quadrillion-  – tetrakis
hecatommyria-
tetrakis
hecatommyriakis-
etc.  –
1018 quintillion-  –  –  –  –  –
1021 sextillion-  –  –  –  –  –
1024 septillion-  –  –  –  –  –
1027 octillion-  –  –  –  –  –
1030 nonillion-  –  –  –  –  –
1033 decillion-  – decakis
hecatommyria-
decakis
hecatommyriakis-
etc.  –
10303 centillion-  – hecatontakis
hecatommyria-
hecatontakis
hecatommyriakis-
etc.  –
103003  – chiliakis
hecatommyria-
chiliakis
hecatommyriakis-
etc.  –
1030003  – myriakis
hecatommyria-
myriakis
hecatommyriakis-
etc.  –
10300003  – decakismyriakis
hecatommyria- and so on —
virtually endless
decakismyriakis
hecatommyriakis-
etc.  –
Few
(1–20)
pauci-
e.g. pauciparous
 – oligo-
e.g. oligomer, oligonucleotide, oligopeptide, oligosaccharide, oligopoly
 –  –  –
Many
(> 1)
multi-, pluri-
e.g. multilingual, multiple, pluripotent, pluricentric
 – poly-
e.g. polyhedra, polygamy, polypod, polyglot, polymath
pollakis- (many times)
pollaplo- (multiple)
plethos- (many of a kind)
e.g. plethora
pollosto-
(rank/order of many [manieth])
bahut–
 1. Числівникові прикметники в грецькій мові є флективними щодо роду (тобто напр. μόνος [чоловічий рід однини /одинокий, самотній], μόνη [жіночий рід однини /одинока, самотня] і μόνον [середнійй рід однини /одиноке, самотнє], відмінку (номінатив, генетив і т. п.) і числа (множина/однина). Префікси утворюються за замовчуванням/означенням з прикметників чоловічого роду називного відмінка однини.
 2. Латинізації префіксів для 21, 22 і т. д. використовує шаблон другого десятка: unvigint-, duovigint-, і т. д. Для більших чисел може використовуватися зворотний порядок: для 36 буде trigintisex-. У грецькій мові вживається слово kai ("і"): icosikaihena-, icosikaidi-, pentacontakaipenta-, і т. д. В подібних префіксах kai часто опускається, але не в трискайдекафобії. (Невідповідність трискайдекафобії вищевказаній таблиці пояснюється тим, що грецьку букву каппа можна транслітерувати або "c", або "k".) В хімічній номенклатурі 11 як правило, є змішаним латино-грецьким undeca-, а числівникові префікси для другого десятка утворюються на основі -cos-, наприклад tricos- для 23.


Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Demi- французькою з латини dimidium — половина.
 2. а б Грецький префікс для 'один' як правило є моно-. Ген- (έν-, hen-) 'один' вживається тільки в складних числівниках (έντεκα, hendeka - 11) і кількох словах типу henad (= monad), генотеїзм. Гапло- (ἁπλο-, haplo-) 'одиничний' використовується в біології, напр. гаплоїд.
 3. πρῶτος. Liddell, Henry George; Scott, Robert; A Greek–English Lexicon at the Perseus Project
 4. πρῶτος. Процитовано 13 листопада 2019. 
 5. δύο
 6. δίς
 7. δεύτερος
 8. τρίς
 9. τρίτος
 10. The forms related to quattuor «four», like the previous three integers, are irregular in Latin and other Indo-European languages, and the details, while presumably a form of assimilation, are unclear. Andrew Sihler, New comparative grammar of Greek and Latin, p. 412, and Carl Darling Buck, Comparative grammar of Greek and Latin. In particular, quadri- has the alternate form quadru- before p in some Latin words, such as quadruple.
 11. quăter. Процитовано 14 травня 2011. 
 12. quăterni. Процитовано 14 травня 2011. 
 13. quartus. Процитовано 14 травня 2011. 
 14. quinque. Процитовано 14 травня 2011. 
 15. quīni. Процитовано 14 травня 2011. 
 16. quintus. Процитовано 14 травня 2011. 
 17. πέμπτος
 18. Sometimes Greek hexa- is used in Latin compounds, such as hexadecimal, due to taboo avoidance with the English word sex.
 19. sēni. Процитовано 14 травня 2011. 
 20. sextus. Процитовано 14 травня 2011. 
 21. ἕξ
 22. ἕκτος
 23. septēni. Процитовано 14 травня 2011. 
 24. ἑπτά
 25. octōni. Процитовано 14 травня 2011. 
 26. octāvus. Процитовано 14 травня 2011. 
 27. ἐννέα
 28. ἔνατος
 29. dēni. Процитовано 14 травня 2011. 
 30. dĕcĭmus. Процитовано 14 травня 2011. 
 31. δέκα
 32. δέκατος
 33. undēni. Процитовано 14 травня 2011. 
 34. undĕcĭmus. Процитовано 14 травня 2011. 
 35. ἕνδεκα
 36. ἑνδέκατος
 37. δώδεκα
 38. δωδέκατος
 39. quindĕcim. Процитовано 14 травня 2011. 
 40. quindēni. Процитовано 14 травня 2011. 
 41. quindĕcĭmus. Процитовано 14 травня 2011. 
 42. sēdĕcim. Процитовано 14 травня 2011. 
 43. quinquāginta. Процитовано 14 травня 2011. 
 44. quinquāgēni. Процитовано 14 травня 2011. 
 45. quinquāgēsĭmus. Процитовано 14 травня 2011. 
 46. Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary, S , septĭfārĭam , septŭāgēsimus. www.perseus.tufts.edu. Процитовано 26 лютого 2019. 
 47. quingenti. Процитовано 14 травня 2011. 
 48. quincenti. Процитовано 14 травня 2011. 
 49. quingēni. Процитовано 14 травня 2011. 
 50. quingentēsĭmus. Процитовано 14 травня 2011. 
 51. ἐννακόσιοι
 52. ἐνακοσιοστός
 53. χίλιοι
 54. χιλιοστός
 55. δισχίλιοι
 56. τρισχίλιοι
 57. τρισχιλιοστός
 58. πεντακισχίλιοι
 59. μυρίος
 60. μυριαστός
 61. ὀκτακισμύριοι

ДжерелаРедагувати

Є.І. Світлична, І.О. Толок. § 139. Грецькі числівники-префікси в хімічній номенклатурі // Латинська мова. — підручник. — К., «Центр учбової літератури», 2011. — ISBN 978-611-01-0241-4.