Часткова похідна (частинна похідна) функції кількох змінних — це похідна по одній із змінних, причому інші змінні приймаються як константи. Часткові похідні використовуються у векторному численні та диференційній геометрії.

Часткова похідна функції від змінної може мати різні позначення:

Іноді, для функції часткові похідні по позначають як Оскільки часткова похідна взагалі має ті ж самі аргументи, що і початкова функція, то її функціональна залежність має явне позначення, таке як:

Символ, яким позначають часткову похідну, — . Це заокруглена форма літери d, що використовується для запису повної похідної. Перше використання цього символу приписують Марі Кондорсе — він використав цей символ для позначення часткових похідних у 1770 році[1]. Сучасне позначення часткових похідних було запропоноване Лежандром у 1786 році, хоча згодом він відмовився від нього. Повторно використання символу запровадив у своїх працях Карл Якобі починаючи з 1841 року. [2]

Означення ред.

Графік функції z = x2 + xy + y2. Для часткової похідної в (1, 1) при якій y приймають як сталу, буде отримана відповідна дотична пряма, що є паралельною площині xz.
Розріз вищенаведеного графіку показує більш детально функцію в площині xz при y = 1. Зверніть увагу, що дві осі показані із різним масштабом. Кутовий коефіцієнт дотичної лінії дорівнює 3.

Нехай f — функція, що залежить більш ніж від однієї змінної. Наприклад,

 

Тут f можна інтерпретувати як родину функцій від однієї змінної при заіндексованій іншій:

 

Іншими словами, при виборі нового значення x утворюється нова функція fx, котра є функцією від одного дійсного аргументу. Тобто,

 
 

Припустимо, що значення x вибрано, покладемо його a, тоді f(x, y) визначає функцію fa, залежну тільки від y: a² + ay + y²:

 

В цьому виразі, a — константа, а не змінна, отже fa — функція від одного дійсного аргументу — y. Відповідно до означення похідної функції одного аргументу:

 

Наведену процедуру можна здійснити для довільного вибору a. Узагальнивши всю сім'ю функцій, отримаємо похідну функції f по змінній y:

 

Тут використовується символ ∂, котрий називають символом часткової похідної.

В загальному випадку, часткову похідну функції f(x1,…,xn) за змінною xi в точці (a1,…,an) записують так:

 

У цьому різницевому відношенні усі змінні, крім xi, зафіксовані. Іншими словами, різний вибір індексу a приводить до утворення родини функцій як у наведеному прикладі. Цей приклад також показує, що обчислення часткової похідної, в обчислювальному сенсі, простіше, ніж повної похідної.

Важливим прикладом функції кількох змінних є випадок скалярної функції f(x1,…xn) в евклідовому просторі Rn (наприклад, R² або R³). В цьому випадку f має часткову похідну ∂f/∂xj по кожній змінній xj. У точці a ці часткові похідні визначають вектор

 

Цей вектор називають градієнтом f в точці a. Якщо f диференційовна в кожній точці певної області, то градієнт — векторна функція ∇f, котра в точці a перетворюється у вектор ∇f(a). Відповідно градієнт визначений у векторному полі.

Приклади ред.

Рівняння, що містять часткові похідні, називають рівняннями в часткових похідних, і вони часто використовуються у фізиці, інженерії та інших науках і прикладних дисциплінах.

Геометрія ред.

 
Об'єм конуса залежить від висоти та радіусу.

Об'єм конуса V залежить від висоти h та радіусу r за формулою

 

Часткова похідна об'єму V за радіусом r буде

 

Вона описує, як змінюється об'єм конуса від зміни радіуса при сталій висоті.

Часткова похідна за висотою h

 

показує, як змінюється об'єм конуса при зміні висоти, коли радіус є сталим.

Тепер для порівняння знайдемо повні похідні V за змінними r та h. Вони, відповідно, мають вигляд

 

та

 

Бачимо, що різниця між повною та частковою похідними полягає у виключенні непрямих залежностей між змінними в останній.

Тепер припустимо, що з певних причин пропорції конуса мають залишитись сталими, і відношення між висотою та радіусом буде сталим числом k:

 

Це дає повну похідну:

 

яка спрощується до:

 

Аналогічно, повна похідна по h буде:

 

Повна похідна відносно обох змінних r та h від об'єму, як від скалярної функції цих двох змінних, задається вектором градієнта

 .

Термодинаміка і математична фізика ред.

Часткові похідні застосовуються в рівняннях термодинаміки, таких як рівняння Гіббса-Дюгема[en], а також в інших рівняннях математичної фізики.

Масштабування зображення ред.

Часткові похідні є одним із ключовим елементів в алгоритмах масштабування зображень до бажаного розміру. Широко відомий алгоритм, який називається англ. seam carving[en], потребує аби кожному пікселю зображення було приписане деяке числове значення 'енергії', яке описує їх відмінність від ортогонально суміжних пікселів. Алгоритм поступово убирає рядки або стовпці з найменшою енергією. Формула, що обирається для визначення енергії пікселя (величина градієнта в пікселі) здебільшого використовує для побудови часткові похідні.

Нотація ред.

Нехай надалі f — функція, залежна від x, y та z.

Часткові похідні першого порядку мають вигляд:

 

Часткові похідні другого порядку:

 

Мішані похідні другого порядку:

 

Часткові та мішані похідні вищих порядків:

 

Коли йдеться про функції багатьох змінних, варто звернути увагу на те, що деякі з них можуть залежати від інших, і може виникнути потреба в уточненні змінних, котрі є сталими. У таких дисциплінах, як статистична механіка, часткова похідна функції f за змінною x, при зафіксованих y та z, часто записується так:

 

Формальне означення та властивості ред.

Як і звичайні похідні, часткова похідна позначається як границя. Нехай U — відкрита підмножина функції Rn та f: UR. Частковою похідною функції f в точці a = (a1, …, an) ∈ U за i-ю змінною xi є

 

Навіть якщо всі часткові похідні ∂f/∂xi(a) в точці a існують, функція не обов'язково є в ній неперервною. Та якщо всі часткові похідні існують в околі точки a і є в ньому неперервними, то f є диференційовною в цьому околі і повна похідна є неперервною. В такому разі кажуть, що f належить простору функцій C1. Цей факт можна використати для узагальнення в простір векторних функцій (f : URm), по компонентам вибираючи аргумент.

Часткову похідну   можна розглядати як іншу функцію на області U і частково диференціювати ще раз. Якщо всі мішані часткові похідні другого порядку неперервні в точці (чи проміжку), кажуть, що f в точці (або на проміжку) належить простору функцій C2; за таких умов часткова похідна може бути замінена за теоремою Клеро:

 

Джерела ред.

  1. Cajori, Florian (1952). A History of Mathematical Notations (англ.). Т. 2 (вид. 3). с. 396. 
  2. Miller, Jeff (14 червня 2009). Earliest Uses of Symbols of Calculus. Earliest Uses of Various Mathematical Symbols. Архів оригіналу за 1 травня 2015. Процитовано 20 лютого 2009.