Функціональні групи

група атомів у молекулі, що визначають її хімічні властивості

Функціона́льні гру́пи (функці́йні гру́пи)  — це специфічні групи атомів всередині молекул, які відповідають за властивості цих молекул в хімічних реакціях. Одна і та ж функціональна група однаково себе поводить в хімічних реакціях, незважаючи на розмір молекули, частиною якої є ця група.[1]. Проте їх хімічну активність можуть змінити сусідні функціональні групи.

Бензилацетат має естерну функціональну групу (виділена червоним), ацетильну частка (обведена зеленим) і бензилетанолова частка (обведена помаранчевим)

Поєднання назв функціональних груп з назвами вихідних алканів утворило потужну систематичну номенклатуру, за допомогою якої можна назвати будь-яку сполуку.

Безводневі атоми функціональних груп зв'язуються між собою та з рештою молекули за допомогою ковалентних зв'язків. Коли група атомів зв'язана з рештою молекули переважно йонними силами, група, як правило, відноситься до багатоатомного йону чи комплексного йону.

Перший вуглецевий атом після атома вуглецю, котрий зв'язаний із функціональною групою, називають грецькою буквою альфа, другий — бета, третій — гамма і т. д. Якщо сполука містить ще одну функціональну групу, котра зв'язана з таким атомом вуглецю, її можуть називати грецькою літерою, як наприклад гамма-амін.

Основні функціональні групи ред.

Вуглеводневі групи ред.

Клас органічних сполук Група Формула Структурна формула Префікс Суфікс Приклад
Алкани Алкіл RH   алкіл- -ан  
Етан
Алкени Алкеніл R2C=CR2   алкеніл- -ен  
Етилен
(Етен)
Алкіни Алкініл RC≡CR'   алкініл- -ин, -ін[2]  
Ацетилен
(Етин)
Похідні бензену Феніл RC6H5
RPh
  феніл- -бензол  
Кумол
(2-фенілпропан)
Похідні толуену Бензил RCH2C6H5
RBn
  бензил- -толуол  
Бензилбромід
(бромотолуен)

Відомо багато інших функціональних груп з цієї категорії, які мають специфічні назви, наприклад: ізопропіл, трет-бутил і т. д.

Галогенові групи ред.

Клас органічних сполук Група Формула Структурна формула Префікс Суфікс Приклад
Галогеноалкани галоген RX   галогено- алкілгалогеніди  
Хлороетан
(Етилхлорид)
Флуоралкани Флуор RF   флуоро- алкілфлуорид  
Флуорометан
(Метилфторид)
Хлороалкани Хлор RCl   хлоро- алкілхлорид  
Хлорометан
(Метилхлорид)
Бромоалкани Бром RBr   бромо- алкілбромід  
Бромометан
(Метилбромід)
Йодоалкани Йод RI   йодо- алкілйодид  
Йодометан
(Метилйодид)

Кисневмісні функціональні групи ред.

Клас органічних сполук Група Формула Структурна формула Префікс Суфікс Приклад
Спирти Гідроксил ROH   гідрокси- -ол  
Метанол
Кетони Карбоніл RCOR'   -оніл- (-COR')
або
оксо- (=O)
-он  
Бутанон
(Метилетилкетон)
Альдегіди Альдегід RCHO   форміл- (-COH)
або
оксо- (=O)
-аль  
Етаналь
(Ацетальдегід)
Галогеноангідриди Галоформіл RCOX   карбонофлуоридол-
карбонохлоридол-
карбонобромідол-
карбонойодидол-
-олгалід  
Ацетилхлорид
(Етанолхлорид)
Ангідрид Ангідрид ROCOOR   (алкоксикарбоніл)окси- алкілкарбонат  
Трифосген
(Ди(трихлорметил)карбонат)
Карбоксилат Карбоксилат RCOO  

 

карбокси- -ат  
Ацетат натрію
(Натрію етаноат)
Карбонові кислоти Карбоксил RCOOH   карбокси- -ова кислота  
Оцтова кислота
(Етанова кислота)
Естери RCOOR'   alkanoyloxy-
or
алкоксикарбоніл
алкілалканоат  
Етилбутират
(Етилбутаноат)
Гідроперексиди Гідроперокси ROOH   гідроперокси- алкілгідропероксид  
Метилетилкетонпероксид
Пероксиди Перокси ROOR   перокси- алкілпероксид  
Дитретбутилпероксид
Етери ROR'   алкокси- алкілетер  
Діетилетер
(Етоксиетан)
Геміацеталі Геміацеталь RCH(OR')(OH)   алкокси -ол -ал алкілгеміацетал
Гемікеталь Гемікеталь RC(ORʺ)(OH)R'   алкокси -ол -он алкілгемікетал
Ацеталі Ацеталь RCH(OR')(OR")   диалкокси- -ал диалкілацеталь
Кеталь (або Ацеталь) Кеталь (або Ацеталь) RC(ORʺ)(OR‴)R'   диалкокси- -он диалкілкеталь
Ортоестери Ортоестер RC(OR')(ORʺ)(OR‴)   триалкокси-
Ортокарбонат естер Ортокарбонат естер C(OR)(OR')(ORʺ)(OR″)   тетралкокси- тетраалкіл ортокарбонат

Див. також ред.

Примітки ред.

Джерела ред.

  • Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.. Л.М.Литвиненка НАН України, Донецький національний університет - Донецьк:»Вебер», 2008. – 758 с. ISBN 978-966-335-206-0.

Посилання ред.