Тамільське письмо (தமிழ் அரிச்சுவடி tamiḻ ariccuvaṭi) — абугіда, яка використовується для запису тамільської мови. Це письмо також застосовується для мов бадаґа, ірула, панія та саураштра (поряд із письмом саураштра)[1].

Тамільське письмо
தமிழ் அரிச்சுவடி
Вид
абугіда
Мови тамільська, бадага, ірула, панія, саураштра, каніккаран
Період
700 — сьогодення
Походження
Сестринські системи
грантха
малаялам
тігаларі
ваттелутту
сингальське
дхівес акуру
Напрям зліва направо
U+0B80–U+0BFF
Сторінка з тамільськомовного перекладу Біблії 1723 року

ІсторіяРедагувати

Подібно до багатьох інших індійських писемностей. тамільське письмо походить від письма брахмі, яке виникло близько III століття до н. е. Найдавніший напис тамільською мовою датується 254 роком до н. е. Цей напис на камені зроблено особливою формою письма брахмі — тамільським брахмі.[2] В тамільському брахмі були додаткові знаки для тамільських приголосних, відсутніх у санскриті[3]. У 5 — 6 столітті з цього різновиду брахмі виникає раннє письмо ваттелутту (vaṭṭeḻuttu)[4].

Сучасне тамільське письмо виникло у VII столітті шляхом спрощення письма грантха та додаванням до нього чотирьох знаків з письма ваттелутту для особливих звуків тамільської мови[5]. Письмо грантха виникло з письма паллава та чера, які в свою чергу походять з одного з південноіндійських варіантів брахмі. Ґрантха використовується донині для запису текстів санскритом, класичною мовою індуїзму. Письмо ваттелутту продовжувало використовуватись для тамільської мови аж до 15-го століття, після чого було витіснене тамільським письмом[6].

У XVI столітті з'явилися перші друковані тексти, набрані тамільським письмом. Це була християнська література, яку друкували місіонери. Італійський місіонер Константіне Бескі (1680–1743) був автором кількох реформ тамільського письма. Він ввів додаткові букви, аби краще розрізняти голосні e та ē, а також o та ō.[7] В 19 столітті форми деяких букв були спрощені для полегшення друку. В кінці 1970-х років відбулася ще одна реформа тамільського письма: було впорядковано поєднання приголосних знаків з голосними, і було вилучено нестандартні поєднання.

Короткий описРедагувати

 
Розвиток тамільського брахмі (середній стовпчик ) у письмо ваттелутту (найлівіший стовпчик) та у тамільське письмо (найправіший стовпчик)

Тамільська писемність складається з 12 голосних (உயிரெழுத்து uyireḻuttu), 18 приголосних (மெய்யெழுத்து meyyeḻuttu) та знаку айтам ஃ (ஆயுத எழுத்து). У письмі є також 216 поєднань голосних з приголосними (உயிர்மெய்யெழுத்து uyirmeyyeḻuttu). Відсутність прикріпленої голосної [а] позначається знаком пуллі (вірама). Для запису санскриту додатково використовуються шість букв з абуґіди грантха (ஜ் ஸ் ஷ் ஹ் ஶ் க்ஷ்). Тамільське письмо відрізняється від інших індійських абуґід меншою кількістю знаків, оскільки передає тільки власне тамільські звуки. В тамільській мові дзвінкі та придихові проривні приголосні вважаються алофонами.

Знаки письмаРедагувати

Знаки для приголосних[8]Редагувати

Знак для
приголосного
Транслітерація МФА
க் k [k], [ɡ], [x], [ɣ], [h]
ங் [ŋ]
ச் c [t͡ʃ], [d͡ʒ], [ʃ], [s]
ஞ் ñ [ɲ]
ட் [ʈ], [ɖ], [ɽ]
ண் [ɳ]
த் t [t̪], [d̪], [ð]
ந் n [n̪]
ப் p [p], [b], [β]
ம் m [m]
ய் y [j]
ர் r [ɾ]
ல் l [l]
வ் v [ʋ]
ழ் [ɻ]
ள் [ɭ]
ற் [r], [t], [d]
ன் [n]

Додаткові знаки для приголоснихРедагувати

Для передачі звуків, відсутніх у тамільській мові, з письма ґрантха було запозичено шість букв.

Знак для
приголосного
Транслітерація МФА
ஶ் ś [ɕ], [ʃ]
ஜ் j [d͡ʒ]
ஷ் [ʂ]
ஸ் s [s]
ஹ் h [h]
க்ஷ் kṣ [kʂ]

Буквосполучення க்ஷ் [kʂ] в індійських системах письма часто вважається окремою буквою. З нещодавніх часів для передачі інших запозичених звуків (наприклад, для передачі слів та імен, запозичених з англійської та арабської мов) використовується поєднання знаку ஃ зі знаком для приголосної: ஃப для f, ஃஜ для z. Наприклад, asif = அசிஃப், azaarudheen = அஃஜாருதீன்.

Незалежні та залежні знаки для голосних[9]Редагувати

Незалежний знак
для голосного
Залежний знак
для голосного
Транслітерація і
транскрипція МФА
Написання зі знаком க் Транслітерація і
транскрипція МФА
a [ʌ] ka [kʌ]
ā [аː] கா kā [kа:]
ி i [i] கி ki [kі]
ī [i:] கீ kī [kі:]
u [u], [ɯ] கு ku [ku], [kɯ]
ū [u:] கூ kū [ku:]
e [e] கெ ke [ke]
ē [e:] கே kē [ke:]
ai [ʌj] கை kai [kʌj]
o [o] கொ ko [ko]
ō [o:] கோ kō [ko:]
au [ʌʋ] கௌ kau [kʌʋ]

Додаткові знакиРедагувати

Залежний
знак
Назва
анусвара
айтам, вісарґа
пуллі, вірама

Анусвара — залежний знак для позначення носового призвуку в кінці голосного звуку, або для позначення назалізації голосного.

Айтам, вісарґа — залежний знак, позначаючий придих після голосного.

Пуллі, вірама — залежний знак, слугуючий для відміни прикріпленого короткого голосного [а] в знаках для приголосних.

Поєднання приголосних та голосних знаківРедагувати

Основні знаки

க் கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ங் ஙா ஙி ஙீ ஙு ஙூ ஙெ ஙே ஙை ஙொ ஙோ ஙௌ
ச் சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞ் ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
ட் டா டி டீ டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ண் ணா ணி ணீ ணு ணூ ணெ ணே ணை ணொ ணோ ணௌ
த் தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
ந் நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ப் பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
ம் மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
ய் யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ர் ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
ல் லா லி லீ லு லூ லெ லே லை லொ லோ லௌ
வ் வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
ழ் ழா ழி ழீ ழு ழூ ழெ ழே ழை ழொ ழோ ழௌ
ள் ளா ளி ளீ ளு ளூ ளெ ளே ளை ளொ ளோ ளௌ
ற் றா றி றீ று றூ றெ றே றை றொ றோ றௌ
ன் னா னி னீ னு னூ னெ னே னை னொ னோ னௌ

Додаткові знаки

ஶ் ஶா ஶி ஶீ ஶு ஶூ ஶெ ஶே ஶை ஶொ ஶோ ஶௌ
ஜ் ஜா ஜி ஜீ ஜு ஜூ ஜெ ஜே ஜை ஜொ ஜோ ஜௌ
ஷ் ஷா ஷி ஷீ ஷு ஷூ ஷெ ஷே ஷை ஷொ ஷோ ஷௌ
ஸ் ஸா ஸி ஸீ ஸு ஸூ ஸெ ஸே ஸை ஸொ ஸோ ஸௌ
ஹ் ஹா ஹி ஹீ ஹு ஹூ ஹெ ஹே ஹை ஹொ ஹோ ஹௌ

ЦифриРедагувати

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
சுழியம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது
chuḻiyam oṉṟu iraṇṭu mūṉṟu nāṉku aintu āṟu ēḻu eṭṭu oṉpatu

Тамільське письмо має свій набір знаків для позиційної десяткової системи числення. Ці знаки можна використовувати так само, як і звичайні індо-арабські цифри. За допомогою тамільських цифр можна записати число будь-якої величини, оскільки ця система позиційна.

Числові знакиРедагувати

10 100 1000
பத்து நுறு ஆயிரம்
pattu nūṟu āyiram

Приклад текстуРедагувати

மனிதப் பிறவியினர் சகலரும் சுதந்திரமாகவே பிறக்கின்றனர்; அவர்கள் மதிப்பிலும் உரிமைகளிலும் சமமானவர்கள். அவர்கள் நியாயத்தையும் மனசாட்சியையும் இயற்பண்பாகப் பெற்றவர்கள். அவர்கள் ஒருவருடனொருவர் சகோதர உணர்வுப் பாங்கில் நடந்துகொள்ளல் வேண்டும்.

Транслітерація:

Maṉitap piṛaviyiṉar čakalarum čutantiramākavē piṛakkiṉṛaṉar; avarkaḷ matippilum urimaikaḷilum čamamāṉavarkaḷ. Avarkaḷ niyāyattaiyum maṉačāṭčiyaiyum iyaṛpaṇpākap peṛṛavarkaḷ. Avarkaḷ oruvaruṭaṉoruvar čakōtara uṇarvup pāṅkil naṭantukoḷḷal vēṇṭum.

Переклад:

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.[10].

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Lewis, M. Paul, ред. (2009). Ethnologue: Languages of the World (вид. 16th). Dallas, Tex.: SIL International. Процитовано 28 серпня 2009. 
 2. E. Annamalai, Sanford B. Steever: Modern Tamil. In: Sanford B. Steever (Hrsg.): The Dravidian Languages. London / New York 1998, p. 101.
 3. http://www.unicode.org/charts/PDF/U11000.pdf
 4. Mahadevan Iravatham, "Early Tamil epigraphy from the earliest times to the sixth century A.D."
 5. Д. Дирингер, "Алфавит" (Перевод с английского И. М. Дунаевской, Г. А. Зографа, И. А. Перельмутера. Общая редакция, предисловие и примечания И. М. Дьяконова.). Стр. 451 — 452. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DIRINGER_David/_Diringer_D..html
 6. Д. Дирингер, "Алфавит" (Перевод с английского И. М. Дунаевской, Г. А. Зографа, И. А. Перельмутера. Общая редакция, предисловие и примечания И. М. Дьяконова.). Стр. 452 — 453. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DIRINGER_David/_Diringer_D..html
 7. Vasu Renganathan, Harold F. Schiffman, "Tamil script reform and glyph rendering approach in Unicode: past and present attempts to simplify Tamil writing system". Ст. 4. https://web.archive.org/web/20160430121255/http://ccat.sas.upenn.edu/~vasur/papers/scriptpaper.pdf
 8. "The world's writing systems". Edited by Peter T. Daniels, William Bright. Ст. 430. https://books.google.com.ua/books?id=ospMAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false
 9. "The world's writing systems". Edited by Peter T. Daniels, William Bright. Ст. 427. https://books.google.com.ua/books?id=ospMAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false
 10. «Загальна декларація прав людини» Стаття 1. 

Зразки письмаРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • Helga Anton: The Script and Pronunciation of Modern Tamil. Alamu Printing Works, Madras 1976, S. 1–18.
 • Albert Henry Arden: A Progressive Grammar of Common Tamil (= Tamil Study Series. Nr. 2). 5th edition. Christian Literature Society for India, Madras 1942, S. 33–63 (5th edition, 5th reprint. ebenda 1976).
 • William Bright: The Dravidian Scripts. In: Sanford B. Steever: The Dravidian Languages. Routledge, London u. a. 1998, ISBN 0-415-10023-2, S. 40–71.
 • Tamil writing. In: Florian Coulmas: The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems. Blackwell Publishers, Oxford u. a. 1996, ISBN 0-631-19446-0, S. 490 ff.

ПосиланняРедагувати