Стандартне відображення

Стандартне відображення (англ. Standard map), відоме також як стандартне відображення Чирікова (англ. Chirikov standard map) та відображення Чирікова — Тейлора (англ. Chirikov-Taylor map) — нелінійне відображення (що зберігає об'єм) для двох канонічних змінних, (імпульсу та координати). Відображення відоме своїми хаотичними властивостями, які вперше були досліджені[1] Борисом Чиріковим в 1969 році.

Відображення задається такими ітераційними рівняннями:

де параметр K контролює хаотичність системи.

Модель ротатора Редагувати

Стандартне відображення описує рух класичного ротатора — фіксованого стрижня, на який не діє сила тяжіння і який обертається без тертя в площині навколо осі, що проходить через один з його кінців. Ротатор також зазнає спричинених зовнішньою силою періодичних в часі (з періодом одиниця) ударів нескінченно короткої тривалості. Змінні   та   відповідають куту повороту ротатора та його кутовому моменту після n-ого удару. Стала K описує силу удару. Функція Гамільтона ротатора може бути записана так:

 

де функція   періодична з періодом 1 функція, що на одному періоді збігається з  -функцією Дірака. З вищенаведеної функції Гамільтона елементарно одержується стандартне відображення.

Властивості Редагувати

 
Рис.1. K=0.5
 
Рис.2. K=0.971635
 
Рис. 3. K=1.5

Для випадку K=0 відображення є лінійним, тому існують лише періодичні та квазіперіодичні тректорії. При   відображення стає нелінійним, згідно з теоремою КАМ, відбувається руйнування інваріантних торів та утворення стохастичних шарів, в яких динаміка є хаотичною. Зростання K призводить до збільшення областей хаосу на фазовій площині  . Завдяки періодичності функції  , динаміку системи можна розглядати на циліндрі [взявши  ] або на торі [взявши  ].

Стаціонарні точки відображення визначаються з умови
 . На інтервалі  ,   такими точками є   та   (внаслідок симетрчності фазової площини системи   при інверсії стосовно точки   стаціонарні точки   та   можна не розглядати). Аналіз лінійної стійкості відображення зводиться до аналізу системи рівнянь

 
 
З умови   можна визначити власні значення матриці   для обидвох стаціонарних точок [  та  ]:
   

Оскільки K>0, то звідси випливає нерівність  . В той же час справедлива нерівність   для довільних K>0. Таким чином стаціонарна точка   є нестійкою гіперболічною точкою. Стаціонарна точка   є стійкою еліптичною точкою при  , оскільки тоді  . Для   стаціонарна точка   втрачає стійкість і стає гіперболічною.

Нижче критичного значення параметру,   (Рис. 1) інваріантні тори ділять фазовий простір системи так, що момент імпульсу p є обмеженим — іншими словами, дифузія p в стохастичному шарі не може виходити за границі, обмежені інваріантними торами. Золотий інваріантний тор руйнується коли число обертання досягає значення  , що відповідає критичному значенню параметра   (фазовий простір системи для   зображено на Рис. 2). Зараз строго не доведено, що  , проте чисельні розрахунки свідчать, що це найімовірніше так. На сьогоні існує лише строге доведення того, що при  . При   спостерігається режим глобального хаосу, коли стохастичне море з окремими острівцями стійкості покриває весь фазовий простір (див. рис. 3.). Інваріантних торів, що обмежують еволюцію в фазовому просторі, вже немає і можна говорити про дифузію траєкторії в хаотичному морі.

Ентропія Колмогорова-Синая стандартного відображення добре описується співвідношенням   для значень контрольного параметра  [2]

Квантове стандартне відображення Редагувати

Перехід до квантового стандартного відображення відбувається заміною динамічних змінних   квантовомеханічними операторами  , що задовільняють комутаційному співвідношенню  , де   — ефективна безрозмірна стала Планка.

Основною властивістю квантового відображення у порівнянні з класичним є т. зв. явище динамічної локалізації, що полягає в придушенні хаотичної дифузії за рахунок квантових ефектів[3].

Застосування Редагувати

Багато фізичних систем та явищ зводяться до стандартного відображення. Це, зокрема

  • Динамкіка частинок в прискорювачах;
  • Динаміка комети в Сонячній системі;
  • Мікрохвильова іонізація рідбергівських атомів та автоіонізація молекулярних рідбергівських станів;
  • Електронний магнетотранспорт в резонансному тунельному діоді;
  • Конфайнмент заряджених частинок в дзеркальних магнітних пастках;

Модель Френкеля — Конторової Редагувати

Модель Френкеля — Конторової слід виділити окремо як першу модель, в якій рівняння стандартного відображення були записані аналітично. Ця модель використовується для опису динаміки дислокацій, моношарів на поверхнях кристалів, хвиль густини заряду, сухого тертя. Модель у стаціонарному випадку задає зв'язок між положеннями взаємодіючих частинок (наприклад атомів) в полі просторово-періодичного потенціалу. Функція Гамільтона одновимірного ланцюжка атомів, що взаємодіють з найближчими сусідами через параболічний потенціал взаємодії та знаходяться в полі косинусоїдального потенціалу, який описує кристалічну поверхню, має насутпний вигляд:
 
Тут   — відхилення атома від свого положення рівноваги. У стаціонарному випадку ( ) це призводить до наступного рівняння

 

яке заміною   можна звести до звичайного запису стандартного відображення.

Застосування квантового стандартного відображення Редагувати

Див. також Редагувати

Посилання Редагувати

  1. B.V.Chirikov, «Research concerning the theory of nonlinear resonance and stochasticity», Preprint N 267, Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk (1969), (Engl. Trans., CERN Trans. 71-40 (1971)).
  2. B.V.Chirikov, «A universal instability of many-dimensional oscillator systems», Phys. Rep. 52: 263 (1979).
  3. G.Casati, B.V.Chirikov, F.M.Izrailev, J.Ford, Lecture Notes in Physics, Springer, Berlin, 93: 334 (1979)

Література Редагувати