Відмінності між версіями «Абдулаєва Гульнара Анвярівна»

 
 
== Автор книг ==
* Битви із історії Кримського ханства: Нариси. Гульнара Абдулаєва, КримнаучпедвидКримнаукпедвид, 2013, ISBN 978-966-354-571-4<ref>[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Абдулаева%20Г$ Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського]</ref>
* Золота епоха Кримського ханства: Нариси. Гульнара Абдулаєва, КримнаучпедвидКримнаукпедвид, 2012, ISBN 978-966-354-512-7
* Шагін Гірай. Гульнара Абдулаєва: Серія: Династія кримських ханів. видавництво «Тезис», 2008, ISBN 978-966-470-007-5