Відмінності між версіями «Користувач:EugeneKononenkov/Задорін Євген Михайлович»

нема опису редагування
(додано посилання на отриманий патент, кандидатську дисертацію, редакційну Раду міжнародного журналу та участь у керівництві Державного підприємства "Науково-експертний центр лікарських засобів, створених на основі нанотехнологій НАН України")
}}{{Пишу-розділ}}
 
'''Задорін Євген Михайлович''' (нар. {{Дата народження|9|11|1977}}) &nbsp;— [[науковець]] у галузі [[Кардіологія|кардіології]]. [[Кардіологія|Кардіолог]]. Доктор. Кандидат медичних наук. Євген Задорін є заступником директора Державного підприємства "«Науково-експертний центр лікарських засобів, створених на основі нанотехнологій НАН України"» [[Національна академія наук України]] <ref>[http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000116]</ref>.
Винайшов спосіб діагностики та лікування Первинної Легеневої Гіпертензії. Отримано Патент України "«Спосіб діагностики первинної легеневої гіпертензії"»<ref>[http://uapatents.com/patents/zadorin-ehvgen-mikhajjlovich]</ref>.
 
 
Доктор Євген Задорін отримав вчений ступінь кандидата медичних наук у віці 28 років <ref> [http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%20%D0%84$] </ref>.
 
Він є директором NBScience контрактної дослідницької організації <ref>[https://ring.org.ua/company_house_ua/923018f58fe5b656481acb17c577c75bce5f5dc7]</ref>.
Євген Задорін опублікував понад 40 статей у відомих журналах.
 
Доктор Євген Задорін є членом міжнародної редакційної Ради Міжнародного журналу з питань регулювання обігу лікарських засобів (International Journal of Drug Regulatory Affairs) <ref> [http://ijdra.com/index.php/journal/editorial-board]</ref>
 
== Життєпис ==
Вчитель&nbsp;— професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, Амосова Катерина Миколаївна та професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України Губський Юрій Іванович.
 
== Дослідницька сфера інтересів ==
 
== Родина ==
Мати &nbsp;— Задоріна Ольга Вікторівна, вчений-біохімік, викладач кафедри біоорганічної та біологічної хімії НМУ(1955–20091955—2009).
 
Батько &nbsp;— Задорін Михайло Володимирович, інженер цивільної авіації НАУ.
 
Дружина &nbsp;— Задоріна Крістіна Володимирівна.
 
== Публікації ==
 
# Амосова К. М., Конопльова Л. Ф., Задорін Є. М., Юрженко Н. М., Губський Ю.&nbsp;І. &nbsp;Вплив антагоністів кальцію на процеси перекисного окислення ліпідів плазми крові хворих первинною легеневою гіпертензією та синдромом Ейзенменгера // Зб. щорічних наук. пр. Асоціації серцево-судинних хірургів в Україні « Серцево-судинна хірургія». -.Київ,2001 &nbsp;р.-С.90-93.[4]
# Задорін Є. М., Амосова К. М., Конопльова Л. Ф., Губський Ю.&nbsp;І. &nbsp;Спосіб діагностики первинної легеневої гіпертензії // Патент України UA 66281 A 7 A61В5/145; Заявл. 26.09.2003; Опубл. 15.04.2004, Бюл.№4№&nbsp;4, 2004 &nbsp;р. [5]
# Амосова К. М., Конопльова Л. Ф., Задорін Є. М., Юрженко Н. М., Губський Ю.&nbsp;І. &nbsp;Стан вільнорадикальних процесів у хворих на первинну легеневу гіпертензію // Практична медицина.-2002.-4 (Т.VIII).-С.18-22.
# Губський Ю. І., Амосова К. М., Конопльова Л. Ф., Задорін Є.&nbsp;М. &nbsp;Вільнорадикальні процеси в крові хворих із синдромом Ейзенменгера // Медична хімія.-2003.-Т.5, №2№&nbsp;2.- С.12-15 [6]
# Губський Ю. І., Амосова К. М., Конопльова Л. Ф., Задорін Є. М., Юрженко Н.&nbsp;М. &nbsp;Порівняльна оцінка показників перекисного окислення ліпідів у крові хворих із сидромом Ейзенменгера та первинною легеневою гіпертензією // Медична хімія.-2003.- Т.5, №3№&nbsp;3.- С.10-13.
# Амосова К. М., Губський Ю. І., Конопльова Л. Ф., Задорін Є. М., Брюзгіна Т.&nbsp;С. &nbsp;Зміни жирнокислотного складу ліпідів крові хворих на синдром Ейзенменгера та первинну легеневу гіпертензію // Доповіді НАН України.-2004.- №7№&nbsp;7.- С.187-192.
# Амосова К. М., Гула Н. М., Губський Ю. І., Коцюруба А. В., Задорін Є. М., Конопльова Л.&nbsp;Ф. &nbsp;Стан NO-системи в еритроцитах крові хворих з первинною легеневою гіпертензією та його зміни під час лікування дилтіаземом // Серце та судини.- 2004.- №2№&nbsp;2 (6).- С.76-83. [7]
# Задорін Є. М., Михайлова Н. О., Буряк О.&nbsp;О. &nbsp;Вивчення антиокислювальної активності та вмісту деяких вітамінів у крові дітей та дорослих з захворюваннями серцево-судинної системи // Тези доп. третьої науково-практичної конф. « Актуальні проблеми експериментальної медицини”медицини».-Київ, 8-10 квітня 1999 &nbsp;р.- С.73.
# Задорін Є. М., Васинюк О.&nbsp;О. &nbsp;Процеси перекисного окислення ліпідів та антиоксидантна активність плазми крові хворих з захворюваннями серцево-судинної системи // Тези доп. наук. конф. студ. та молодих вчених НМУ з міжнар. участю.-Київ,18-21 квітня 2000.- С.20.
# Амосова К. М., Конопльова Л. Ф., Задорін Є. М., Юрженко Н.&nbsp;М. &nbsp;Вплив антагоністів кальцію на перекисне окислення ліпідів при судинних формах легеневої гіпертензії // Тези доп. II Національного з”їздуз"їзду фармакологів України.&nbsp;— Дніпропетровськ, 1-4 жовтня 2001.-С.5.
# Задорін Є.&nbsp;М. &nbsp;Перекисне окислення ліпідів у крові хворих васкулярно-легеневою гіпертензією // Тези доп. 57 науково-практ. конф. студентів та молодих вчених НМУ з міжнар. участю „Актуальні«Актуальні проблеми сучасної медицини”медицини».&nbsp;— Київ, 17-20 вересня 2002.- С.123.
# Задорін Є.&nbsp;М. &nbsp;Газохроматографічний аналіз загальних ліпідів крові за первинної легеневої гіпертензії // Укр.біохім.журнал.-2002.-Т.74, додаток 1.- Матеріали VIII Українського біохімічного з”їздуз"їзду.&nbsp;— Чернівці, 1-3 жовтня 2002 &nbsp;р.&nbsp;— С.132-133.
# Амосова К. М., Конопльова Л. Ф., Задорін Є. М., Юрженко Н.&nbsp;М. &nbsp;Ліпідна пероксидація у крові хворих на судинно-легеневу гіпертензію // Укр.біохім.журнал.-2002.-Т.74, додаток 1.- Матеріали VIII Українського біохімічного з”їздуз"їзду.- Чернівці, 1-3 жовтня 2002 &nbsp;р.&nbsp;— С.108.
# Губський Ю. І., Амосова К. М., Конопльова Л. Ф., Задорін Є. М., Брюзгіна Т.&nbsp;С. &nbsp;Вільнорадикальні процеси та газохроматографічний аналіз ліпідів крові за наявності первинної легеневої гіпертензії // Матеріали науково-практ. конференції „Актуальні«Актуальні проблеми клінічної пульмонології”пульмонології». -Київ, 23 січня 2003 &nbsp;р.&nbsp;— С.34-35.
# Амосова К. М., Губський Ю. І., Конопльова Л. Ф., Задорін Є. М., Брюзгіна Т.&nbsp;С. &nbsp;Вільнорадикальне окислення та газохроматографічний аналіз ліпідів крові хворих васкулярно-легеневою гіпертензією // Укр. медичні вісті.-2003.- Т.5,число 1 (63).&nbsp;— Матеріали VII з”їздуз"їзду Всеукраїнського лікарського товариства.- Тернопіль, 16-17 травня 2003 &nbsp;р.- С.64.
# Амосова К. М., Гула Н. М., Коцюруба А. В., Задорін Є. М., Губський Ю. І., Конопльова Л.&nbsp;Ф. &nbsp;Дія блокатора кальцієвих каналів дилтіазему на систему оксиду азоту за умов первинної легеневої гіпертензії // Матеріали VII Національного конгресу кардіологів України.-. Дніпропетровськ, 21-24 вересня 2004 &nbsp;р.&nbsp;— С.314.
# Zadorin E. M. Oxydative stress and antioxidant activity in blood of patients with primary pulmonary hypertension // Free radicals, nitric oxide and inflammation: molecular, biochemical and clinical aspects.&nbsp;— Antalya- Tyrkey, September 23-October 3, 2001.&nbsp;— P. 115. 0-31.
 
== Примітки ==
{{reflist}}