Відмінності між версіями «Погребняк Галина Петрівна»

м
→‎Бібліографія: оформлення
(зміна структури, інтролінки, картка. попереднє збереження.)
Мітка: редагування коду 2017
м (→‎Бібліографія: оформлення)
Мітка: редагування коду 2017
 
=== '''Статті:''' ===
{{Дві колонки|
 
* Погребняк Г. П. До проблеми виразних засобів у творчості Ю.Іллєнка /Г. П. Погребняк// Зміна парадигми: зб.наук.праць. — КДІТМ.-1995- С.102-111.
* Погребняк Г. П. Юрій Іллєнко. Дивосвіт автора// Українська культура.- 1993.- № 4. - С.6-8.
* Погребняк Г. П. Автор у кіно. Хто він?// [[Культура і життя]].- 1993.-№ 4.- 30 січня 1993
* Погребняк Г. П. Проблема сенсу життя. Мистецтвознавчий аспект// Художня культура: історія, теорія, практика: зб.наук.праць. -К., 1996.- Вип.1.- С.144-152.
* Погребняк Г. П. Виразність слова у фільмі. Повернення до проблеми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць. — 2007.- Вип. XVIII.- С.202-207.- Вип. XIX.- С.165-169.
* Погребняк Г. П. Естетичне поле телебачення в сучасному соціально-культурному просторі // Вісник НАКККіМ: наук.журнал.- К.:Міленіум.-2009.- № 2.- С.56-61.-№ 3.- С.81-86.
* 21. Погребняк Г. П. Сучасна масова культура в кіно та її вплив на глядача // Мистецтвознавчі записки: зб.наук.праць. — К.:Міленіум 2010.- Вип.17. - С.84-90.
* 22. Філософське осмислення дійсності як джерело мистецького пошуку// Культура і сучасність: Альманах. — К.:Міленіум. — 2011.- № 2.- С.216-219.
* 23. Погребняк Г. П. Морально-етичні засади філософських поем І.Франка. Паралелі з сучасністю. До питання про сутність поняття « слуга народу»// Вісник НАКККіМ: наук. журнал. — К.:Міленіум.- 2011.- № 4.- С. 153–158.
* 24. Погребняк Г. П. Морально-етичні засади філософських поем І.Франка. Паралелі з сучасністю. Герой та антигерой. Проблема соціального замовлення // Вісник НАКККіМ: наук. журнал. — К.:Міленіум. — 2012.- № 1.- С.-112-118.
* 25. Погребняк Г. П. Філософські мотиви в творчості Ю.Іллєнка // Вісник КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого: зб.наук.праць.-К., 2011.- Вип.9.- С.186-192.
* 26. Погребняк Г. П. Особливості моделювання професійної освіти фахівця кінематографічної сфери // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні: зб.наук.праць.-К.:Фенікс,2012.- Вип.7.- С.93-100.
* 27. Модель продюсерського кіно в Україні: проблема виживання // Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: традиції, концепції, перспективи: зб.наукових праць (за матеріалами Міжнародної наук.-практ.конф., Київ20-21грудня 2012року) — К.:НАКККіМ,2013.- С.193-196.
* 28. Філософія екзистенціалізму як підґрунтя світоглядної моделі авторського кіно //Вісник НАКККіМ:наук.журнал. -К.:Міленіум. — 2013.- № 3- С.120-124.- № 4 — С.126-132.
* 29. Світоглядні засади художнього відтворення картини світу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць.- К.:Міленіум, 2013.-Вип. XXX.- С.212-221.
* 30. Світоглядні засади художнього відтворення світу. Кінематографічна модель. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць.- К.:Міленіум, 2013.-Вип. XXXI.- С.213-224.
* 31. Теорія авторського кіно як відкрита проблема / Г. П. Погребняк // Культура : открытый формат — 2013 (библиотековедение, библиографоведение и книговедение, искусствоведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность) : сб. науч. ст. / ред. сов.: В. Р. Языкович (пред.) [и др.]; сост.: Т. Н. Бабич, Ю. А. Переверзева, Е. Н. Шаройко; Мин-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. — Минск : БГУКИ, 2013. — С. 211–216.
* 32. Погребняк Г. П. Режиссерский кинематограф как базовая модель современного авторского кино // Культура и образование. — Декабрь 2013. — № 4 [Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20131224113248/http://vestnik-rzi.ru/2013/12/1129
* 33. Погребняк Г. П. Авторський кіносвіт Отара Іоселіані // Видатні постаті в контексті сучасних мистецьких практик: зб.наук праць (за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ.конф., [[Київ]] 23 квітня 2013року) — К.:НАКККіМ,2013.- С. 67-71.
* 34. Погребняк Г.П. Французский кинематограф «Новой волны» / Г.П. Погребняк // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E: Педагогические науки. – 2013. – № 15. – С. 129–133.
* 35. Погребняк Г.П. Технологія дистрибуції авторського кіно: до постановки проблеми / Г.П.Погребняк // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології: зб.матеріалів Сьомої Міжн.наук-творчої конф., м.Київ, 9 квітня 2014 р. - К.; НАКККіМ,2014- С 53-55. 
* 36. Pogrebniak Galina The traditions of cinema avant-garde in the modern models of author's cinema /Galina Pogrebniak // Нumanities and Social Sciences in Europe: Achivements and Perspektives: proceedings of 2 nd International symposium ( February 15,2014).- "East West" Аccociation for Advanced Studies and Higher Education GmbH.- Vienna, 2014.- Р.17-23.
* 37. Погребняк Г.П. Пространство и время в авторском кинематографе Андрея Тарковского / Г.П.Погребняк // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Е. - №7. - 2014. - С. 114-118. 
* 38. Погребняк, Г.П. Особенности изображения национальной темы в авторском кино / Г.П. Погребняк // Культура. Наука. Творчество : VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15 мая 2014 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: В.М. Черник (пред.) [и др.]. - Минск : БГУКИ, 2014. – С. 51-56.
* 39. Погребняк Г.П. Формирование национальной идентичности с помощью медиаобразов (Использование авторского кино в образовательном процессе) / Г.П.Погребняк, А.В.Хованская // Информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе: сборник научных трудов / редкол. Т.С.Волкова, Ю.Б.Шувалова; М-во образования и науки Пермского края; федеральное гос. бюджет. образ. учреждение высшего образ. «Пермская гос.с-х.акад Д.Н.Прянишникова; Центр социально-псих.исследов; Белорусский гос. агр. техн.у-т.- Пермь:ИПЦ «Прокрость», 2014.- С.74-77.
* 40. Погребняк Г.П. Особенности проката авторского кино /Г.П.Погребняк // Культура и образование. – Октябрь 2014. ̶ № 10 [Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20160305145623/http://vestnik-rzi.ru/2014/10/2372
* 41. Погребняк Г.П. Духовний світ режисера-автора. До питання підготовки режисерських кадрів / Г.П. Погребняк // Особливості хореографа в сучасному соціокультурному просторі: Зб.матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-творчої конференції, Київ,19 травня 2014. ̶ К.:НАКККіМ,2014.- С. 23-26.
* 42. Погребняк Г.П. Світоглядні засади художнього відтворення картини світу. Модель інтелектуального авторського кіно / Г.П.Погребняк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.-К.:Міленіум. ̶ 2014. ̶ Вип.ХХХІІ ̶ С. ̶ 26-35.
* 43. Погребняк Г.П. Формирование модели авторства в кино / Г.П Погребняк // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (28-29 лістапада 2013 г., гор. Мінск) : У 2 частках. Ч. 1 :/ уклад. Н.С. Бункевiч [i iнш.]; гал. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск :Права і эканоміка, 2014. – С.311 ̶ 315.
* 44. Погребняк Г.П. Проблеми використання комунікативної методики в режисерській освіті. До питання виховання режиссера-автора / Г.П.Погреняк // Охорона культурної спадщини: аспекти соціокультурної взаємодії: матеріали науково-практичної конференції в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв 5 ̶ 6 червня 2014 року. ̶ 2014року. ̶ К.: НАКККіМ. – 2014. ̶ С.240 – 245.
* Погребняк Г. П. Автор у кіно як універсальна категорія / Г.П.Погребняк // Креативні індустрії в сучасному культурному просторі : збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції, Київ, 26 травня 2016 р. / Міністерство культури України, Київська міська державна адміністрація, Міжнародна суспільно-патріотична фундація «Дні України», Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Інститут практичної культурології та артменеджменту, кафедра арт-менеджменту та івент-технологій. – К. : НАКККіМ, 2016. ̶ С.166 ̶ 169.
* Погребняк Г.П. Національна ідея в українській моделі авторського кіно / Г.П.Погребняк // Сучасні соціокультурні та політичниі процеси в України. Треті наукові читання, присвячені памʼяті доктора філософських наук, професора О.М.Семашка: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. ̶ К.: НАКККіМ,2016. ̶ С.45 ̶ 46.
* Погребняк Г.П. Авторська творчість Лукіно Вісконті в сценічному та екранному просторі / Г.П.Погребняк // Культурно-мистецькі обрії ʼ 2016:зб.наукових праць / за заг. ред.К.І.Станіславської. ̶ К.:НАКККіМ,2016. ̶ Вип.2. ̶ С.31 ̶ 35.
* Погребняк Г.П. Авторське кіно як відображення духовного відродження нації / Г.П.Погребняк // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: Збірник наукових праць / Київський нац.ун-т театру,кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого; Редкол.:О.І.Безгін (голова) та ін. – К. ̶ Вип.19.– 2016. ̶ С.106 ̶ 113.
* Погребняк Г.П. / Моделі авторства в кіно:можливості взаємовпливу / Г.П.Погребняк // Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика.Кіно: [Голов.ред. Г.Скрипник ]. – К.: НАНУ, ІМФЕ ім.М.Т.Рильського, 2016. ̶ Чис. 3(55). ̶ С.51 ̶ 57.
* Погребняк Г.П. Авторська режисура Анджея Вайди / Г.П.Погребняк // Матеріали міжнародної викладацько-аспірантської конференції, присвяченої 120-річчю українського кіно. – К.: Київський національний університ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого,2017. – С. 39 – 42.
* Погребняк Г.П. Авторська режисура Інгмара Бергмана / Г.П.Погребняк // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : Матеріали Десятої Міжн. наук.-творчої конф., м. Київ, 20 квітня 2017 р. / за заг. ред. К. І. Станіславської. – К. : НАКККіМ, 2017. – С.127 – 130.
* Погребняк Г.П. Образ автора в кіно / Г.П.Погребняк // Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва: збірник матеріалів міжнародної науково-теоретичної конференції,27.04.2017 р. – К.:КНУТКіТ імені І.К.Карпенка-Карого. – С.81 – 84.
* Погребняк Г.П. Елементи автобіографізму в кіно / Г.П. Погребняк // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі:Зб.матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, [упор. В.С.Нечитайло], Київ,19 травня 2017р. ̶ НАКККіМ,2017. ̶ С. 32 – 36.
* Погребняк Г.П Авторська режисура в екранному та сценічному мистецтві / Г.П. Погребняк // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпен- ка-Карого: Збірник наукових праць / Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка- Карого; редкол.: О. І. Безгін (голова) та ін. – К., 2017 р. – Вип. 20. – С.115 – 122
* Погребняк Г.П. Природа авторства в сучасному кіно. До постановки проблеми / Г.П.Погребняк // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доповідей ІІІ Міжнар.наук.-практ.конф.,Київ. 21– 22 берез., 2018. – К.: Вид.центр КНУКіМ, 2018. – С. 171 – 173.
* Погребняк Г.П. Авторський кінематограф у сучасному культурному просторі / Г.П.Погребняк // Матеріали Міжнародної викладацько-аспірантської конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Івана кавалерідзе. – К.,2018. – С.36 –38.
* Погребняк Г.П. Авторський фільм і проблема колективного авторства / Г.П.Погребняк // Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології : Матеріали Одинадцятої Міжн. наук.-творчої конф., м. Київ, 12 квітня 2018 р. / за заг. ред. К. І. Станіславської. – К. : НАКККіМ, 2018. – С.130 – 132.
* Погребняк Г.П. Авторська творчість А.Тарковського в сценічному мистецтві / Г.П.Погребняк // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі:Зб.матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ,18 травня 2018р. ̶ НАКККіМ,201. ̶ С. 108 – 112. }}
{{Без джерел}}{{Ізольована стаття}}
 
1299

редагувань