Відмінності між версіями «Гавриленко Олександр Анатолійович»

* Історія органів внутрішніх справ. Навчальні матеріали до спецкурсу / Л.О. Зайцев, О.А. Гавриленко, В.Є. Кириченко та ін. – Кіровоград: Імекс ЛТД, 2003. - 236 с.
* Історія державності України: Експериментальний підручник / За заг. ред. Бандурки О.М., Ярмиша О.Н. – Харків: ТОВ „Одіссей”, 2004. – 608 с.
* Право античних держав Північного Причорномор’я. Навчальний: навчальний посібник / О.А. Гавриленко. – Харків: НУВС, 2004. – 111 с.
* Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.). Монографія / О.А. Гавриленко. – Харків: Парус, 2006. – 352 с.
* Основні риси права скіфських ранньодержавних утворень / О.А. Гавриленко // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 1. – С. 17-22.
* Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України / Цибулькін В. В., Рожен Л. М., Ведєнєєв Д. В., Гавриленко О.А. та ін. – К.: Преса України, 2011. – 536 с.
* Історія держави і права України: стародавня доба : навчальний посібник / О.А. Гавриленко. – Харків : ХНУВС, 2011. – 64 с.
* Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку : монографія / ред[І.Б. Усенко (керівн. авт. колективу), В.С. Бігун, І. ББойко, Т.І. УсенкоБондарук, О.А. Гавриленко, О.Н. Ярмиш та ін.]. – К. : Наукова думка, 2014. – 501 с.
* Історія держави і права України: хрестоматія-практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України напряму підготовки 6.030202 – «Міжнародне право» / О. А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, Л. В. Новікова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 348 с.
*  Формування підґрунтя принципу мирного вирішення міжнародних спорів у стародавній час та добу середньовіччя / О.А. Гавриленко // Український часопис міжнародного права. – 2015. – № 2. – С. 59-64.
* Еволюція воєнного мистецтва : навч. посібник : у 2 ч. Ч. 2 / [Д.В. Вєдєнєєв, О.А. Гавриленко, С.О. Кубіцький, В.В. Цибулькін та ін. ; за заг. ред. В.В. Остроухова]. – Київ : Нац. акад. СБУ, 2017. – 336 с.
* Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини : Посібник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / [Т.Л. Сироїд, О.А. Гавриленко, Є.Б. Тітов, Л.О. Фоміна ; за заг. ред. Т.Л. Сироїд]. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. – 292 c.
* Основи права Європейського Союзу: підручник / [Т.М. Анакіна, О.А. Гавриленко, Т.Л. Сироїд, Л.О. Фоміна, А.О. Червяцова та ін.]. – Харків : Право, 2018. – 456 c.
* Історія держави і права України. Підручник / За ред. О.М. Бандурки; О.М. Головко, В.А. Греченко, О.А. Гавриленко та ін. – Х. : Майдан, 2018. – 640 с.
 
107

редагувань