Відкрити головне меню

Зміни

нема опису редагування
[[Кафедра (освіта)|Кафедра]] — це базовий структурний підрозділ закладу вищої освіти державної (комунальної) форми власності (його філій, інститутів, факультетів), що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого входить не менше п'яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.
 
Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти строком на п'ять років (для національного вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти — строком на сім років). Із завідувачем кафедрою укладається контракт.
 
=== Факультет ===
Заклад вищої освіти зобов'язаний мати у своєму складі [[Бібліотека|бібліотеку]], [[бібліотечний фонд]] якої має відповідати вимогам стандартів освітньої діяльності.
 
=== Структурні підрозділи вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти І та ІІ рівнів акредитації ===
''Структурними підрозділами вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти першого та другого рівнів акредитації є відділення і предметні (циклові) комісії''
* '''Відділення''' — структурний підрозділ, що об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Відділення створюється рішенням керівника вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів.
* '''Предметна (циклова) комісія''' — структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Предметна (циклова) комісія створюється рішенням керівника вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти за умови, якщо до її складу входить не менше ніж три педагогічних працівники.
 
== Форми навчання ==
* консультація.
 
ВищимЗакладом навчальнимвищої закладомосвіти може бути встановлено інші види навчальних занять.
 
== Управління ==
 
Безпосереднє управління діяльністю вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти здійснює його керівник — [[ректор]] (президент), начальник, директор тощо.
 
'''Керівник вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти''' в межах наданих йому повноважень:
* вирішує питання діяльності вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти, затверджує його структуру і штатний розпис;
* видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти;
* представляє вищийзаклад навчальнийвищої закладосвіти ув державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищийзаклад навчальнийвищої закладосвіти;
* є розпорядником майна і коштів;
* виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;
* забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
* визначає функціональні обов'язки працівників;
* формує контингент осіб, які навчаються у вищомузакладі навчальномувищої закладіосвіти;
* відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються у вищомузакладі навчальномувищої закладіосвіти;
* контролює виконання навчальних планів і програм;
* контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
* забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
* здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти;
* разом із профспілковими організаціями подає на затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його.
 
Керівник вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти відповідає за провадження освітньої діяльності у вищомузакладі навчальномувищої закладіосвіти, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна.
 
Для вирішення основних питань діяльності відповідно до статуту керівник вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.
 
Керівник вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти щорічно звітує перед власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти.
 
Керівник вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти відповідно до статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.
 
* При виході на [[пенсія|пенсію]] з посади керівника вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти керівник, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначений на посаду почесного ректора (президента), начальника, директора тощо вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти із виплатою грошового утримання за рахунок навчального закладу в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.
 
Призначення почесного ректора (президента), начальника, директора тощо вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти здійснюється у порядку, встановленому [[Кабінет Міністрів України|Кабінетом Міністрів України]]. Умови призначення та виплати грошового утримання визначаються у статуті вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти.
 
{{anchor|декан}}'''Керівництво факультетом здійснює декан'''. [[Декан (посада)|Декан]] факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.
 
* Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету. Розпорядження декана є обов'язковими для виконання всіма працівниками факультету і можуть бути скасовані керівником вищого навчального закладу вищої освіти. Керівник вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти скасовує розпорядження декана, які суперечать закону, статутові вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти чи завдають шкоди інтересам вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти.
 
'''Керівництво відділенням здійснює завідувач'''. Завідувач відділення призначається на посаду керівником вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи.
 
* Завідувач відділення забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів.
 
=== Вчені ради ===
[[Вчена рада вищого навчального закладу]] є колегіальним органом закладу вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації і утворюється строком до п'яти років (для національного закладу вищої освіти — строком до семи років).
 
[[Вчена рада вищого навчального закладу]]факультету є колегіальним органом вищого навчальногофакультету закладу вищої освіти третього абоі четвертого рівнярівнів акредитації і утворюється строком до п'яти років (для національного вищого навчального закладу — строком до семи років).
 
У вищомузакладі навчальномувищої закладіосвіти третього або четвертого рівня акредитації можуть бути створені вчені ради інших структурних підрозділів. Їх повноваження визначаються керівником вищого навчального закладу…
Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації.
 
У вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації можуть бути створені вчені ради інших структурних підрозділів. Їх повноваження визначаються керівником вищого навчального закладу…
 
=== Наглядова рада ===
У національному вищомузакладі навчальномувищої закладіосвіти в обов'язковому порядку створюється Наглядова рада.
 
Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти, забезпечує ефективну взаємодію вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.
У національному вищому навчальному закладі в обов'язковому порядку створюється Наглядова рада.
 
Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку вищого навчального закладу, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва вищого навчального закладу, забезпечує ефективну взаємодію вищого навчального закладу з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.
 
Склад Наглядової ради національного вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти затверджується Кабінетом Міністрів України. Положення про Наглядову раду національного вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти затверджує голова Наглядової ради за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
 
Термін повноваження Наглядової ради становить не менше ніж три роки, але не більше ніж п'ять років.
 
Наглядова рада може бути створена також у вищомузакладі навчальномувищої закладіосвіти третього або четвертого рівня акредитації за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або іншим центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться вищийзаклад навчальнийвищої закладосвіти.
 
== Робочі та дорадчі органи ==
 
Для вирішення поточних питань діяльності вищогозакладу вищої освіти третього або четвертого рівня акредитації
навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації
створюються робочі органи:
* ректорат;
* [[приймальна комісія вищого навчального закладу|приймальна комісія]].
 
Положення про робочі органи затверджуються наказом керівника вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти відповідно до статуту вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти.
 
Для вирішення поточних питань діяльності вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти першого або другого рівня акредитації створюються робочі органи:
* адміністративна рада;
* [[приймальна комісія вищого навчального закладу|приймальна комісія]].
 
Дорадчим органом вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти першого або другого рівня акредитації є Педагогічна рада. Педагогічну раду очолює керівник вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти. До складу Педагогічної ради входять заступники директора, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, голови предметних (циклових) комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер.
 
Також дорадчу функцію виконує [[орган студентського самоврядування ВНЗ|студентське самоврядування]].
 
Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом керівника вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти відповідно до статуту вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти.
 
== В Україні ==
[[Файл:University Lviv 2009 1.JPG|thumb|Найстаріший університет в Україні — [[Львівський національний університет імені Івана Франка]]]]
[[Файл:NaUKMA today.jpg|thumb|Києво-Могилянська академія]]
'''ВищийЗаклад навчальнийвищої закладосвіти державної форми власності''' — вищийзаклад навчальнийвищої закладосвіти, заснований державою, що фінансується з державного бюджету і підпорядковується відповідному центральному
органу виконавчої влади;
 
'''ВищийЗаклад навчальнийвищої закладосвіти, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим''' — вищийзаклад навчальнийвищої закладосвіти, заснований органами влади Автономної Республіки Крим, що фінансується з бюджету
Автономної Республіки Крим і підпорядкований органам влади Автономної Республіки Крим;
 
'''ВищийЗаклад навчальнийвищої закладосвіти [[Комунальна власність|комунальної форми власності]]''' — вищийзаклад навчальнийвищої закладосвіти, заснований місцевими органами влади, що фінансується з місцевого бюджету і підпорядкований місцевим
органам влади;
 
'''ВищийЗаклад навчальнийвищої закладосвіти приватної форми власності''' — вищийзаклад навчальнийвищої закладосвіти, заснований на приватній власності і підпорядкований власнику чи власникам;
 
=== Типи закладів вищої освіти ===
{{Див. також|Рівень акредитації вищого навчального закладу}}
Станом на жовтень 2011 серед вищихзакладів навчальнихвищої закладівосвіти України І-IV рівнів акредитації
* 197 університетів,
* 62 академії,
* 1 консерваторія<ref>Проект «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012—2021 роки». Жовтень 2011</ref>.
 
Закон України «Про вищу освіту» 2002 року встановлював відповідно до рівнів акредитації шість типів вищихзакладів навчальнихвищої закладівосвіти:<ref>[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2984-14 Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 №&nbsp;2984-III (втратив чинність на підставі Закону України №&nbsp;1556-VII від 01.07.2014)]</ref>
 
# '''[[Університет]]'''&nbsp;— багатопрофільний вищийзаклад навчальнийвищої закладосвіти [[Рівень акредитації вищого навчального закладу|четвертого рівня акредитації]], який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність. Можуть створюватися класичні та профільні (технічні, технологічні, економічні, педагогічні, медичні, аграрні, мистецькі, культурологічні тощо) університети;
#
# '''[[Академія]]'''&nbsp;— вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;
#
# '''[[Інститут]]'''&nbsp;— вищийзаклад навчальнийвищої закладосвіти третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;
#
# '''[[Консерваторія]]''' (музична академія)&nbsp;— вищийзаклад навчальнийвищої закладосвіти третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у галузі культури і мистецтва&nbsp;— музичних виконавців, композиторів, музикознавців, викладачів музичних дисциплін, проводить наукові дослідження, є провідним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;
#
# '''[[Коледж]]'''&nbsp;— вищийзаклад навчальнийвищої закладосвіти другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;
#
# '''[[Технікум]]''' ([[училище]])&nbsp;— вищийзаклад навчальнийвищої закладосвіти першого рівня акредитації або структурний підрозділ вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями, і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
 
Чинний Закон України «Про вищу освіту» виділяє наступні три типи вищихзакладів навчальнихвищої закладівосвіти<ref name = “a1” />:
# '''[[Університет]]'''&nbsp;— багатогалузевий (класичний, технічний) або галузевий (профільний, технологічний, педагогічний, фізичного виховання і спорту, гуманітарний, богословський/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний тощо) заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність;
# '''[[Академія]]''', '''[[інститут]]'''&nbsp;— галузевий (профільний, технологічний, технічний, педагогічний, богословський/теологічний, медичний, економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний тощо) заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність, пов'язану з наданням вищої освіти на першому і другому рівнях за однією чи кількома галузями знань, може здійснювати підготовку на третьому і вищому науковому рівнях вищої освіти за певними спеціальностями, проводить фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-просвітницьку діяльність;
# '''[[Коледж]]'''&nbsp;— галузевий заклад вищої освіти або структурний підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження. Коледж також має право здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
 
Законом України «Про вищу освіту» встановлено, що вищізаклади навчальнівищої закладиосвіти I—II рівнів акредитації здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до 2020 року. Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться у 2019 році.<ref name = “a1” />
 
=== Національний статус ===
[[Університет]]у, [[Академія|академії]], [[Інститут|інституту]] незалежно від форми власності відповідно до законодавства може бути надано статус національного.
 
Надання закладу вищої освіти статусу національного здійснюється за пропозицією [[Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти|Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти]], що подається в порядку та за критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Встановлення відповідності діяльності національного вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти визначеним критеріям для підтвердження чи позбавлення його такого статусу здійснюється раз на сім років Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.
 
Національний заклад вищої освіти має право:
# отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені [[Державний бюджет України|державним бюджетом]] кошти для провадження [[Наукова діяльність|наукової]] і [[Науково-технічна діяльність|науково-технічної]] діяльності, проведення [[Фундаментальні дослідження|фундаментальних]] та [[Прикладні наукові дослідження|прикладних наукових]] досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення в обсязі не менш як 10 відсотків коштів державного бюджету, що виділяються на його утримання;
# визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;
# здійснювати перерозподіл: а) нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників; б) державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань в обсязі не більш як 5 відсотків загального обсягу державного замовлення національного вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти з обов'язковим інформуванням центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить вищийзаклад навчальнийвищої закладосвіти; в) ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями у межах відповідної галузі знань;
# здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами;
# отримувати на пріоритетних засадах фінансування для придбання наукового і навчального обладнання, комп'ютерних програм тощо за рахунок державного бюджету;
 
=== Проблеми територіальної організації ===
З набуттям незалежності України, відбувалося почасти анархічне утворення вищихзакладів навчальнихвищої закладівосвіти, що призвело до суттєвих диспропорцій. Наприклад, у невеликому містечку [[Глухів]] з 34-тисячним населенням діє [[Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка]], в якому навчається понад 5 тисяч студентів. Подібна ситуація і з [[Національний університет «Острозька академія»|Національним університетом «Острозька академія»]] в невеличкому містечку [[Острог]], де проживає всього 16 тисяч мешканців. А з іншого боку, у багатьох [[Міста України (за населенням)|великих містах]] Донбасу (для прикладу: [[Хрустальний]], [[Бахмут]], [[Кадіївка]], [[Єнакієве]], [[Костянтинівка]], [[Довжанськ]]) та інших територій України (для прикладу: [[Горішні Плавні]], [[Ковель]], [[Коростень]], [[Шепетівка]], [[Бердичів]], [[Конотоп]], [[Ізмаїл]] тощо) немає жодного вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти, що вкрай негативно відобразилося на морально-інтелектуальній ситуації у даних населених пунктах{{джерело?}}.
 
=== Статистика ===
{{main|Список вищихзакладів навчальнихвищої закладівосвіти України}}
 
== Див. також ==
* [[Вища освіта]]
* [[Список закладів вищої освіти України]]
* [[Ліцензування вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти]]
* [[Акредитація вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти]]
* [[Рівень акредитації вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти]]
* [[Педагогічні і науково-педагогічні працівники вишів]]
* [[Наукові ступені і вчені звання]]
* [[Спеціалізовані вчені ради]]
* [[Концепції вищогозакладу навчальноговищої закладуосвіти]]
* [[Документ про вищу освіту]]
* [[Програма з вищої освіти]]
* [[Галузеві стандарти вищої освіти]]
* [[Стандарти вищої освіти вищихзакладів навчальнихвищої закладівосвіти]]
* [[Рейтингування вищихзакладів навчальнихвищої закладівосвіти]]
* [[Заклад освіти]]
* [[Приймальна комісія вищого навчального закладу]]
* [http://ihed.org.ua/images/biblioteka/HigEducationUA_Zilyaev-Kovtunec-Syomkin_2015_96p.pdf Жиляєв І. Б., Ковтунець В. В., Сьомкін М.&nbsp;В.&nbsp;Вища освіта України: стан та проблеми / Ігор Борисович Жиляєв, Володимир Віталійович Ковтунець; Максим Володимирович Сьомкін.&nbsp;— К.: Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2015.&nbsp;— 96 с. ISBN 978-966-7909-71-0].
 
{{ВищіЗаклади навчальнівищої закладиосвіти України}}
 
[[Категорія:Вища освіта]]