Відмінності між версіями «Список акронімів хімічних речовин»

нема опису редагування
(Створена сторінка: '''Список акронімів хімічних речовин''': * АБК -...)
 
 
'''Список [[Акронім|акронімів]] [[Речовина|хімічних речовин]]''':
 
* [[Абсцизова кислота|АБК]] - — '''Аб'''сцизова '''к'''ислота
* [[Аденозиндифосфат|АДФ]] - — Аденозиндифосфат
* [[АЗТ]] - — '''Аз'''идо'''т'''имідин
* [[Аланінамінотрансфераза|АЛТ]] - — '''Ал'''анінаміно'''т'''рансфераза
* [[Аденозинмонофосфат|АМФ]] - — '''А'''денозин'''м'''оно'''ф'''осфат
* [[Аполіпопротеїн E|АпоЕ]] - — '''Апо'''ліпопротеїн '''E'''
* [[Ангіотензинперетворювальний фермент|АПФ]] - — '''А'''нгіотензин'''п'''еретворювальний '''ф'''ермент
* [[Аспартатамінотрансфераза|АСТ]] - — '''Ас'''партатаміно'''т'''рансфераза
* [[Аденозинтрифосфат|АТФ]] - — '''А'''денозин'''т'''ри'''ф'''осфат
* [[Гамма-аміномасляна кислота|ГАМК]] - — '''Г'''амма-'''а'''міно'''м'''асляна '''к'''ислота
* [[Гуанозиндифосфат|ГДФ]] - — '''Г'''уанозин'''д'''и'''ф'''осфат
* [[Гексаметилентрипероксиддіамін|ГМТД]] - — '''Г'''екса'''м'''етилен'''т'''рипероксид'''д'''іамін
* [[Гуанозинтрифосфат|ГТФ]] - — '''Г'''уанозин'''т'''ри'''ф'''осфат
* [[ДДТ]] - — '''Д'''ихлор'''д'''ифеніл'''т'''рихлорметилмет
* [[Діетилпірокарбонат|ДЕПК]] - — '''Д'''і'''е'''тил'''п'''іро'''к'''арбонат
* [[Диметилсульфоксид|ДМСО]] - — '''Д'''и'''м'''етил'''с'''ульф'''о'''ксид
* [[Диметилформамід|ДМФА]] - — '''Д'''и'''м'''етил'''ф'''орм'''а'''мід
* [[Дезоксирибонуклеїнова кислота|ДНК]] - — '''Д'''езоксирибо'''н'''уклеїнова '''к'''ислота
* [[Ізопропіл-β-D-1-тіогалактопіранозид|ІПТГ]] - — '''І'''зо'''п'''ропіл-β-D-1-'''т'''іо'''г'''алактопіранозид
* [[Комплементарна ДНК|кДНК]] - — '''К'''омплементарна '''Д'''езоксирибо'''н'''уклеїнова '''к'''ислота
* [[Креатинфосфокіназа|КФК]] - — '''К'''реатин'''ф'''осфо'''к'''іназа
* [[Лютеїнізуючий гормон|ЛГ]] - — Лютеїнізуючий гормон
* [[Лактатдегідрогеназа|ЛДГ]] - — '''Л'''актат'''д'''егідро'''г'''еназа
* [[ЛСД]] ({{lang-en|LSD: '''L'''y'''s'''ergic acid '''d'''iethylamide}}) - — Диетиламід лізергінової кислоти, галюциногенна речовина
* [[Мітохондріальна ДНК|МтДНК]] - — '''М'''і'''т'''охондріальна '''д'''езоксирибо'''н'''уклеїнова '''к'''ислота
* [[Нікотинамідаденіндинуклеотид|НАД]] - — '''Н'''ікотинамід'''а'''денінди'''н'''уклеотид
* [[Несиметричний диметилгідразин|НДМГ]] - — '''Н'''есиметричний '''д'''и'''м'''етил'''г'''ідразин
* [[Парааміносаліцилова кислота|ПАСК]] - — '''П'''ара'''а'''міно'''с'''аліцилова '''к'''ислота
* [[Полівінілацетат|ПВА]] - — '''П'''олі'''в'''ініл'''а'''цетат
* [[Поліетилентерефталат|ПЕТ]] - — '''П'''олі'''е'''тилен'''т'''ерефталат
* [[Рибосомна ДНК|РДНК]] - — '''Р'''ибосомна '''д'''езоксирибо'''н'''уклеїнова '''к'''ислота
* [[РНК]] - — '''Р'''ибо'''н'''уклеїнова '''к'''ислота
* [[Рибосомна РНК|РРНК]] - — '''Р'''ибосомна '''р'''ибо'''н'''уклеїнова '''к'''ислота
* [[Тетрагідрофуран|ТГФ]] - — '''Т'''етра'''г'''ідро'''ф'''уран
* [[Тетранітропентаеритрит|ТЕН]] - — '''Т'''етранітроп'''ен'''таеритрит
* [[Тенерес|ТНРС]] - — '''Т'''ри'''н'''ітро'''р'''езорцинат '''с'''винцю
* [[Тринітротолуол|ТНТ]] - — '''Т'''ри'''н'''ітро'''т'''олуол
* [[Транспортна рибонуклеїнова кислота|ТРНК]] - — '''Т'''ранспортна '''р'''ибо'''н'''уклеїнова '''к'''ислота
* [[Тиреотропний гормон|ТТГ]] - — '''Т'''ирео'''т'''ропний '''г'''ормон
* [[Флавінаденіндинуклеотид|ФАД]] - — '''Ф'''лавін'''ад'''еніндинуклеотид
* [[Флавінмононуклеотид|ФМН]] - — '''Ф'''лавін'''м'''оно'''н'''уклеотид
* [[Фолікулостимулюючий гормон|ФСГ]] - — '''Ф'''олікуло'''с'''тимулюючий '''г'''ормон
* [[Хоріонічний гонадотропін|ХГЛ]] - — '''Х'''оріонічний '''г'''онадотропін '''л'''юдини
* [[Циклічний аденозинмонофосфат|ЦАМФ]] - — '''Ц'''иклічний '''а'''денозин'''м'''оно'''ф'''осфат