Відкрити головне меню

Зміни

12 872 байти вилучено, 3 роки тому
Скасування редагування № 17226947 користувача. Частина реферату. Див. http://osvita.ua/vnz/reports/logika/25094/
 
== Формування гіпотез ==
Гіпотези в своєму розвитку проходять три стадії:
Будь-яка гіпотеза зароджується, виникає, проходить етап становлення і розвитку (уточнюється, виправляється, доповнюється) і, зрештою, або обґрунтовується і стає справді науковим, достовірним знанням, або спростовується і поступається місцем іншій гіпотезі.
# Накопичення матеріалу, висунення гіпотези;
 
# Формування основної гіпотези та її обґрунтування;
'''Процес формування гіпотези та її застосування проходить такі ступені:'''
# Перевірка отриманих результатів на [[практика|практиці]].
* початковий здогад, що, як правило, використовується як робоча гіпотеза;
* уточнення й ускладнення початкового здогаду і формулювання наукової гіпотези;
* виведення можливих наслідків з гіпотези, її основного [[припущення]];
* перевірка того, наскільки названі наслідки відповідають об'єктивній дійсності, виявленим фактам.
Зародження початкового здогаду є складним і суперечливим процесом освоєння [[Інформація|інформації]] про відповідний фрагмент реальності. Та оскільки він часто має інтуїтивний чи напівінтуїтивний характер, логічні засоби, які використовують у цьому процесі, не завжди усвідомлюють. Тому створюється видимість несподіваності виникнення цього здогаду, ніби він виникає з нічого. Історія науки свідчить, що більшість гіпотез постала в процесі міркування за формою [[Аналогія|аналогії]] та неповної [[Індукція (логіка)|індукції]], хоча цю роль можуть виконувати й інші форми [[Умовивід|умовиводів]], які з певних причин не спроможні забезпечити достовірні висновки.
 
'''Початковий здогад відрізняється від наукової гіпотези''' тим, що він менш обґрунтований, а тому й менш імовірний, простіший за своєю будовою, оскільки ще не став системою знань.
 
За умов дефіциту інформації про певний об'єкт іноді доводиться вдаватися до початкового здогаду як єдино можливого засобу хоч якось пояснити досліджувані явища, надати аналізові цих явищ упорядкованого цілеспрямованого характеру, систематизувати наявну інформацію. Тому здогад у його первісному чи дещо досконалішому вигляді часто використовують як робочу гіпотезу, яка, не претендуючи на статус готової відповіді на питання про природу досліджуваних явищ, вважаючись заздалегідь тимчасовим припущенням, разом з тим дає можливість розпочати організований і цілеспрямований процес дослідження відповідних явищ, згрупувати їх, дати попереднє пояснення.
 
== Наукова гіпотеза та гіпотеза в широкому сенсі слова ==
Гіпотеза в широкому сенсі слова є здогадом про що завгодно, як правило, узагальнюючим підсумком [[Спостереження|спостережень]], коротким описом зв'язку між певними [[Явище|явищами]].
 
== Вимоги, що висуваються до наукової гіпотези ==
== Перетворення робочої гіпотези на наукову ==
'''Перетворення робочої гіпотези на наукову''' пов'язане з пошуками найзагальнішого припущення, здатного найповніше і найглибше пояснити досліджувані явища, передбачити і виявити нові факти. При цьому робоча гіпотеза часто зазнає значних змін - виправляється, уточнюється, доповнюється, а іноді й відкидається, і тоді на зміну їй приходить інша гіпотеза з розряду конкуруючих.
 
До наукової гіпотези можуть висуватися такі вимоги<ref>Баженов Л.&nbsp;Б.&nbsp;Современная научная гипотеза&nbsp;— в кн. «Материалистическая диалектика и методы естественных наук».&nbsp;— М., 1968.</ref>:
Трапляється, що з [[Трансформація (значення)|трансформацією]] робочої гіпотези в наукову остання розгортається в складну, розгалужену систему знань. Так, у середині минулого століття німецький учений [[Карл Фрідріх Гаус|К. Гаусс]] висловив здогад про скінченну швидкість поширення електромагнітних взаємодій. Через 13 років його учень [[Бернгард Ріман|Г. Ріман]] розвинув цей здогад і одержав рівняння, розв'язання якого привело до висновку про скінченну швидкість поширення електричної дії.
 
У працях [[Майкл Фарадей|М. Фарадея]] і [[Бернгард Ріман|Г. Рімана]] здогад про скінченну швидкість поширення електромагнітних процесів набув рівня гіпотези. На основі цієї гіпотези [[Джеймс Клерк Максвелл|Дж. К. Максвелл]] розробив систему знань, яка зусиллями багатьох учених була перетворена на електромагнітну теорію поля.
 
Відмінність між початковим здогадом, робочою і науковою гіпотезами часто має умовний характер. Так, у 1704 p. P. Уолл висловив [[припущення]] (здогад), що електричний розряд можна порівняти з блискавкою і громом. А в 1746 р. Б. Франклін детально розробив цю аналогію, перетворивши початковий здогад на наукову гіпотезу, яку пізніше (в 1752 р.) підтвердив експериментально.
 
== Доведення істинності гіпотези ==
Будь - яка гіпотеза має ймовірний характер, а тому потребує перевірки на істинність. Існує кілька способів доведення гіпотези. Найпоширеніший — виведення з неї (з основного припущення) наслідків і їх [[верифікація]], тобто перевірка фактами.
 
Сформулювавши гіпотезу, намагаються вивести з неї якомога більше наслідків. При цьому ступінь імовірності гіпотези буде тим вищий, чим різноманітнішими і численнішими виявляться наслідки, виведені з цієї гіпотези, і чим більше вони будуть перевірені відповідними фактами. Міркують: якщо наше припущення відповідає дійсності й гадана закономірність справді існує, то вона якось повинна виявлятися.
 
Потім роблять висновок про те, якими мають бути ці вияви, і намагаються їх віднайти або викликати до життя з допомогою відповідних експериментів. Виявлення таких явищ, безумовно, підвищує ймовірність припущення, але не завжди може бути достатньою підставою для обґрунтування істинності гіпотези, оскільки ці явища можуть бути спричинені й іншими обставинами. Формалізувавши міркування, в якому рухаються від істинності наслідків до істинності підстави (у нашому випадку - гіпотези), одержимо неправильну форму стверджувального [[Модус|модусу]] умовно-категоричного [[Умовивід|умовиводу]].
 
Щоб домогтися необхідного висновку про істинність гіпотези на основі знання істинності наслідку, треба, щоб гіпотеза була достатньою і необхідною підставою для наслідку, а наслідок, у свою чергу, був достатньою і необхідною умовою для визнання істинності підстави (гіпотези). З цією метою з гіпотези намагаються вивести не один, а кілька наслідків, які в сукупності можуть становити не тільки необхідну, але й Достатню умову для того, щоб їх істинність була достатньою підставою для визнання істинності гіпотези. Схемою такого міркування буде знову ж таки умовнокатегоричний умовивід.
 
Існують й інші способи доведення гіпотез. Так, одиничну гіпотезу підтверджують безпосереднім виявленням того предмета (чи властивості предмета), існування якого передбачали в гіпотезі.
 
Важко перебільшити роль практики в процесі доведення гіпотези. За певних умов перевірка гіпотези може сприяти тому (і часто сприяє), що вона (гіпотеза) з імовірного припущення перетворюється на обґрунтоване, достовірне знання.
 
Гіпотезу як імовірне знання можна піддавати сумніву і [[Спростування|спростуванню]]. Вона піддається сумніву вже тоді, коли вступає в суперечність хоча б з одним фактом.
 
Спростування гіпотези здійснюють, фальсифікуючи наслідки, які з неї випливають. При цьому слід пам'ятати, що як відшукання фактів, що відповідають виведеним з гіпотези наслідкам, не завжди є достатньою підставою для оголошення гіпотези істинною, так само невиявлення очікуваних фактів не завжди свідчить про те, що гіпотезу спростовано. Спростованою її можна вважати лише тоді, коли буде точно встановлено, що фактів не просто немає, а їх взагалі не може бути, оскільки це суперечить об'єктивним законам.
 
У процесі розв'язання складних проблем часто пропонують не одну, а дві й більше гіпотез. Оскільки ж істина одна, то зрозуміло, що кілька гіпотез, які по-різному пояснюють одні й ті самі явища, не можуть бути одночасно істинними. Виникає необхідність вибирати одну з двох або й кількох конкуруючих гіпотез.
 
Судове дізнання підпорядковується тим самим законам логіки, що й будь-яке інше. В судовому слідстві при поясненні окремих фактів чи сукупності обставин часто висувають не одну, а кілька гіпотез, в яких по-різному пояснюють ці факти. Такі гіпотези називають версіями.
 
Версія в судовому слідстві - одне з можливих припущень (гіпотез), яке пояснює походження або властивості окремих обставин злочину або подію злочину загалом.
 
== Вимоги, що висуваються до наукової гіпотези ==
# Принципова перевірюваність ([[Фальсифікаціонізм|спростовуваність]]) пропонованої гіпотези;
# Максимальна загальність гіпотези, тобто, гіпотеза має пояснювати не тільки ті явища, для пояснення яких вона створюється, але й максимально широкий у межах можливого клас явищ, в тому числі й ті явища, які, на перший погляд, безпосередньо не пов'язані із первинними;