Відмінності між версіями «Пірко Василь Олексійович»

м
суміш розкладок, Replaced: ІІI → III з допомогою AWB
м (суміш розкладок, Replaced: ІІI → III з допомогою AWB)
1959 року з відзнакою закічив університет і до 1963 року працював учителем історії та вихователем у школі-інтернаті у місті [[Хирів]] на Львівщині, де керував краєзнавчим гуртком і разом з учнями вивчав місцеву історію, а в період літніх канікул в процесі туристських походів і екскурсій вивчав історичні пам'ятки не тільки України та Молдавії, але й [[Москва|Москви]] та [[Ленінград]]а.
 
1963 року вступив до аспірантури при кафедрі історії південних і західних слов'ян Львівського університету. Під час навчання в аспірантурі в архівах і рукописних відділах бібліотек Києва і Львова ним була опрацьована велика кількість різних видів джерел, що давали можливість відтворити стан аграрних відносин на Перемишльщині наприкінці XVIІXVII — у XVIIІXVIII ст., особливо це стосується такого виду джерел, які мало використовувалися дослідниками як ревізії, що охоплювали всі населені пункти регіону. Опубліковані ним в архівознавчих і джерелознавчих українських виданнях статті про цей вид джерел були схвально оцінені спеціалістами. На підставі ревізій, люстрацій та інвентарних описів населених пунктів різних форм власності в його кандидатській дисертації була дана всебічна оцінка стану аграрних відносин в Перемишльській землі в зазначений період. Зібраний в архівах матеріал було використано ним при редагуванні окремих нарисів і довідок з історії міст і сіл Львівської області, які в той час готувалися до видання в серії книг «Історія міст і сіл УРСР».
 
Після закінчення аспірантури Міністерством освіти УРСР був направлений на роботу до [[Донецький університет|Донецького університету]], де працює з 1 вересня 1966 року й понині, пройшовши шлях від асистента до професора (з 1997 р.).
У 1970—1974 роках виконував обов'язки заступника декана історичного факультету. У 1980—1985 роках і від 1992 року завідує кафедрою історіографії, джерелознавства, археології і методики викладання історії. З його ініціативи з 1997 року при кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю «Історіографія, джерелознавство і спеціальні історичні дисципліни», а з 2000 року спеціалізацію «Архівознавство».
Кандидатську дисертацію захистив 1970 року на тему «Помісне господарство Перемишльської землі в першій половині XVIIІXVIII ст.», докторську — 1996 року на тему «Освоєння Степової України в XVI — XVIIІXVIII ст.» Вона стала підсумком майже 30-річної його роботи в архівах Києва, Москви, Ленінграда, Харкова, Одеси, Ростова, Дніпропетровська, Воронежа у пошуку джерел до історії регіону в зазначений час.
 
1968 року був включений до авторського колективу по написанню історії міст і сіл Донецької області. Це спонукало його до глибшого вивчення проблеми, підготовки і публікації статей, підбірок документів і монографій історії Степової України 16-18 ст. На сьогодні Пірко опублікував 2 збірника документів «Описи Харківського намісництва кінця 18 ст.» (Київ, 1991), «Джерела до історії населених пунктів Донеччини» (Донецьк, 2001), а також ряд монографій: «Заселення Степової України у 16-18 ст.» (Донецьк, 1998), "Заселення Донеччини у 16-18 ст. " (Донецьк, 2003), "Заселення і господарське освоєння Степової України у 16-18 ст. " (Донецьк, 2004), «Соляні промисли Донеччини у 17-18 ст.» (Донецьк, 2005 р.) та ін.
 
* Деякі питання вивчення суспільствознавства в школі // Радянське Прикарпаття. — 1963. — 12 серпня.
* Економічна руїна в Перемишльській землі на початку ХУІІIХУIII ст. // Вісник Львівського університету. — 1965. — Серія 1. — Випуск 3.
* Зв'язок фільварків Перемишльської землі з ринком на початку ХУШ ст. // 40-а наукова конференція професорсько-викладацького складу ЛДУ. — 1966.
* Ревізії — важливе джерело для вивчення соціально-економічної історії //Архіви України. — 1966. — № 6.
* Роль народных миграций в заселении Северного Приазовья (XVI- нач. XVIII вв.) /Материалы Всесоюзн. симпозиума по изучению проблем аграрной истории. — Таллин, 1986. — Вып.1 (0,7 л.).
* Предсказано Ломоносовым // Донбасс. — 1986. — № 5 (0,4 л.).
* Топографические описания наместничеств как источник по истории культуры крестьян России XVIII в. Итоги и задачи изучения аграрной истории СССР в свете решений ХXVIIXXVII съезда КПСС. ХХІ сессия Всесоюзн. сим- поз. по изучению аграрной истории. Тезисы докладов и сообщ. — М., 1986. (0,2 л.).
* Методические указания к проведению уроков по теме «Наш край» в ІХ-Х кл. общеобразовательной школы (для студентов-практикантов и стажеров). — Донецк: ДонГУ, 1987 (3,0 л., соавт. Р. Д. Лях, Н. П. Троян).
* Роль музея этнографии ДонГУ в пропаганде дружбы и сотрудничества между народами СССР и других стран //Роль этнографии в идеологической работе и в ускорении социально-экономического развития общества. Всесоюзн. научн. конфер. — Омск, — 1987 (0,2 л.).
* Северное Приазовье в XVI-XVIII вв. — К., УМК ВО, 1988. (8,45 л.).
* К вопросу о роли Северного Причерноморья в укреплении торговых связей между Восточной и Западной Европой //Международные связи в средневековой Европе. Тезисы докладов и сообщений научно-практического семинара. — Запорожье: ЗГУ.- 1988 (0,2 л.).
* Особенности градостроительства в Северном Приазовье в XVIІXVII-XVIII вв. //2-ая Всесоюзн. конференц. по истор. краевед. Тезисы докладов и сообщ. — Пенза: ПГПИ, 1989 (0,2 л.).
* Методические указания и материалы к семинарским заняттям по источниковед. истории СССР. Тема «Экономико-стиатистические описания второй пол. XVIII в.» Донецк: ДонГУ, 1989 (2,0 л.).
* Днепровская укрепленная линия //Вопросы истории СССР. Межведом. сб. — Харьков: ХГУ, 1989. -Вып. 34(0,5 л.).
* Советская историография истории промы-шленности и рабочих Донбасса. — Донецк, 1989 //Рукопись деп.. в ИНИОН СССР. — 1989. — № 37743 (7,0 л., в соавтор.).
* История фабрик и заводов Донбасса в советской историографии. — Донецк, 1989 //Рукопись деп. в ИНИОН СССР. — 1989. — № 38843 (5,2 л., в соавт.).
* Законодавчі акти Російської держави як джерело до історії півдня України XVIІІXVIII ст. // IV Республіканська наук. конференц. з істор. краєзнавства. Тези доповід. та повідом. — К., 1989.
* У истоков просвещения Донетчины //Народное образование Донецкой области: история и современность (К 200-летию открытия первой школы в Донбассе). — Тезисы докладов. — Донецк: Пед. об-во, 1990 (0,2 л.).
* Не про пень и старшего брата — об истории края //Донбасс. — 1990. — № 6 (0,5 л.).
* Козацтво на Донеччині //Рідний край. Історико-краєзнавчий альманах № 1. — Донецьк, 1995.
* Перша печатка підприємств Донбасу //Там же.
* До питання про стан землеробської культури півдня України у XVШXVIII ст. //Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали наукових читань, присвячених пам'яті Д. П. Пойди. — Дніпропетровськ, 1995.
* Питання східних кордонів Війська Запорозького у творчій спадщині Д.І.Яворницького //Регіональне і загальне в історії. Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від народження Д.І.Яворницького та 90-літтю ХІІІ Археологічного з'їзду. — Дніпропетровськ, 1995.
* Наступ на землі Війська Запорозького в період Нової Січі //Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Матеріали IV Всеукраїнських історичних читань. — Київ-Черкаси, 1995.
* Історія Слобідського козацтва в Топографічному описі Харківського намісництва І.Переверзєва// Донецький вісник НТШ.- Донецьк, 2003.-Т.4 (0,5 а.).
* Заселення Донеччини у XVI—XVIII ст.- Донецьк, 2003 (11,6 а.).
* Матеріали РДАДА як джерело до історії Південно-Східної України XVIІXVII-XVIII ст. // Студії з архівної справи та документознавства.- К., 2003 (0,5 а.).
* Заселення Південної України в XVI—XVIII ст. в російсько-українській історіографії XVIII — першої половини ХІХ ст.// Вісник ДонНУ.- 2003.- № 2, сер. Б (0,5 а., у співавтор.).
* Соляні промисли Донбасу XVIІXVII-XVIII ст. в економіко-історичній літературі// Донецький вісник НТШ, т.5, — Донецьк, 2004. — (0,5 а., співавтор М. Литвиновська).
* Європейські технології в соляній промисловості Донбасу XVIII ст. // Донбасс: прошлое, настоящее, будуще.- Донецк,- 2004.- (0,3 а., співавтор М. Литвиновська).
* Найдавніші міста Донеччини (міфи і реальність)// Схід.- 2004.- вересень.
* Підсумки та завдання МАН// Південно-Східна Україна (із стародавності у ХХІ ст.). Перша обласна історико-краєзнавча конференція учнівської молоді. Матеріали та тези доповідей. — Донецьк, 2005 (0,2 а.)
* Найдавніші міста Донеччини// Кроки до успіху.- 2005, 26 березня (передрук із ж. Схід.- 2004, вересень).
* Соляні промисли Донеччини в XVIІXVII-XVIII ст.- Донецьк, 2005.- 136 с.(співавтор М. Литвиновська).
* Про стан землеробства на Донеччині у XVII—XVIIIстXVII—XVIII ст. // Донецький вісник НТШ, т.8. — Донецьк, 2005 (0,5 а.).
 
== Джерела ==
54 996

редагувань