Литовські Статути: відмінності між версіями

нема опису редагування
[неперевірена версія][неперевірена версія]
Немає опису редагування
[[Файл:LT-2004-50litų-Statutas-b.png|thumb|181 px|[[Литовський лит]] присвячений 475-річчю укладання першого Статуту Великого князівства Литовського 1529 року]]
 
'''Стату́т Вели́кого кня́зівства Лито́вського'''  — основний кодекс права [[Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське|Великого князівства Литовського, Руського, Жемайтійського]]. Видавався у трьох основних редакціях [[1529]], [[1566]] і [[1588]] років, які відомі як '''Литовські статути'''.
Джерелами Литовського статуту були звичаєве литовське, білоруське, українське право, відповідна місцева судова практика, «Руська правда», польські судебники та кодекси інших держав.
 
Статут Великого князівства Литовського увібрав у себе основні положення державного, цивільного, сімейного, кримінального і процесуального права князівства, норми римського, руського, польського і німецького кодифікованого [[Звичаєве право|звичаєвого права]], відповідна місцева судова практика, «[[Руська правда]]», польські судебники. Його положення діялибули чинними на землях Литви і Русі-України аж до середини XIX століття.<br />
 
Статут [[Декларування|декларував]] рівність громадян незалежно від соціального стану й походження, віротерпимість, відповідальність суддів перед законом, заборону перетворювати вільних людей на рабів і т. &nbsp;ін. Водночас запроваджував привілеї князів, магнатів та [[Шляхта|шляхти]], у тому числі право на [[Кріпацтво|закріпачення]] селян. Литовський статут був основним збірником права в Україні з XVI &nbsp;ст. до 40-х років XIX &nbsp;ст. Став джерелом російського [[Соборне уложення|«Соборного уложения»]] (1649 &nbsp;р.), «Прав, по которым судится малороссийский народ» та приватних українських кодифікаційних проектів. На території Київської, Подільської та Волинської губерній діючинність Литовського статуту було припинено сенатським указом від 25 червня 1840 &nbsp;р. У Лівобережній Україні 4 березня 1843 &nbsp;р. його було замінено Зводом законів Російської імперії<ref>Тимочко Н. &nbsp;О. Економічна історія України: Навч. посіб. &nbsp;— К.: КНЕУ, 2005. &nbsp;— 204 &nbsp;с. ISBN 966-574-759-2</ref>.
== Редакція 1529 року ==
[[Файл:Lithuanian Statute I.jpg|thumb|[[1529]]]]
Протягом 16 XVI&nbsp;ст. було видано три Литовські статути: Перший або Старий Литовський Статут 29 вересня 1529&nbsp;року складався з 243 артикулів (за Слуцьким списком&nbsp;— 272), об'єднаних в 13 розділах, в яких були зібрані норми судово-процесуального, кримінального, цивільного та господарського права. Провідною думкою цього кодексу була охорона інтересів держави і, зокрема, шляхти, а особливо магнатів. Так, мисливський собака оцінювався в 2 разивдвічі дорожче за «мужика тяглого».
 
Цей статут регулював відносини в усіх кінцях різномовної держави, до нього увійшли деякі положення «Руської Правди» та норми звичаєвого права, ряд пунктів з польських та німецьких судебників, а також з [[Саксонське зерцало|«Саксонського Зерцала»]].
Зміст: Перший розділ трактував питання про верховну владу та ставлення до неї населення. Другий&nbsp;— про «земську оборону», себто про організацію військової служби. Третій&nbsp;— про шляхетські вольності. Четвертий&nbsp;— про суддів та про суди. Всі інші містили норми права цивільного й карного, а також порядок судового процесу. Статут був, безперечно, підсумком певної боротьби між панами-магнатами та шляхтою й фіксував ту сукупність прав і привілеїв, які здобула собі шляхетська верства. Шляхті було гарантовано: її не можна карати без судового публічного процесу; землю не можна одібрати без вини; відповідальність шляхтича за злочин встановлювалася лише індивідуально. Шляхта також дістала право апеляції на рішення суду воєводи або старости до самого великого князя, мала свободу виїзду за кордон. Шляхетські піддані увільнялися від усяких податків і повинностей.
 
За убивство шляхтича шляхтич платив 100 &nbsp;коп. грошей «головщини» родині вбитого і стільки ж «вини»&nbsp;— великому князю. За убивство ж шляхтича холоп платив головою.
 
== Редакція 1566 року ==
[[Файл:Statut Vialikaha Kniastva Litoŭskaha. Статут Вялікага Княства Літоўскага (1566).jpg|thumb|left|150px|2 статут Великого Князівства Литовського]]
Для розроблення проекту 2 Литовського статуту було створено комісію з 10 чоловік (5 католиків і 5 православних). Статут було затверджено сеймом в 1554 &nbsp;р., але він набув чинності лише 1566 &nbsp;р.
2-й Л. &nbsp;С. з уваги на особливу роль волинської [[Шляхта|шляхти]] при його укладанні званий Волинським, 1566 &nbsp;р. (367 артикулів у 14 розділах), здійснив адміністративно-політичну реформу держави (поділ на повіти), а також поширив привілеї рядової шляхти. До сейму були введені, поруч з вищою палатою ([[пани-рада]]), представники рядової шляхти — повітові посли. Цей кодекс є юридичним оформленням панівної ролі шляхти в державі і дальшого обмеження прав селянства (в містах діялобуло чинним т.&nbsp;зв. [[магдебурзьке право]]).
Статут 1566 &nbsp;р., в суті речей, на високому рівні кодифікаторської техніки завершив розвиток Великого князівства Литовського як правової держави, підтвердивши цикл реформ, що передували оголошенню самого Статуту. Відкриває цю низку актів королівський привілей 1563 &nbsp;р. про скасування обмежень православних порівняно з католиками (це мало, як уже зазначалося, радше моральне, ніж юридичне значення). Наступний крок — це Більський привілей 1564 &nbsp;р., за яким і для магнатів, і для шляхти запроваджувалися спільні виборні шляхетські суди за зразком земського судочинства в Польщі. Розвиваючи початі реформи, Віленський привілей 1565 &nbsp;р. проголосив створення регулярних повітових сеймиків і вальних сеймів із правом шляхти «на містцях гловнійших повітом… зьєждчатися, радити, обмовляти й обмишляти». Утворення земських судів і повітових сеймиків вимагало уточнення адміністративно-територіального поділу держави, що тоді ж було проведене й зафіксоване у так званому «Списаньі повітов Великого князства Литовского й врадников в них». Згідно з новим адміністративним поділом, на теренах майбутньої України встановлено такі адміністративні одиниці-воєводства: Київське — з двома судовими (Київським і Мозирським) і двома несудовими (Житомирським і Овруцьким) повітами; Волинське — з Луцьким, Володимирським і Крем’янецьким судовими повітами; Брацлавське &nbsp;— з одним судовим повітом (Брацлавським) і одним несудовим (Вінницьким), а також Підляське та Берестейське (з Пінськом) Цей поділ, що з незначними змінами проіснував до кінця XVIII ст., безпосередньо торкався і політичних прав шляхти, бо лише володіння «осілістю», тобто маєтком, у конкретному повіті служило підставою для участи в місцевих сеймиках і надавало право голосу в земських самоврядних органах. У такий спосіб Другий Литовський Статут 1566 р. радикально зреформував усю систему органів влади й управління, остаточно утвердивши ідею самоврядної і шляхетської держави, зближеної в типі основних політичних структур із Польським королівством. Крім того, Другий Статут продемонстрував високий рівень системної правничої думки. Це розуміла й політична еліта Великого князівства Литовського, яка вважала, що її країна дуже урочиста та гарна.
 
== Редакція 1588 року ==
[[Файл:Statut-1588.jpg|thumb|1588]]
 
Статут Великого князівства Литовського [[1588]] року, названий Третім, був складений після [[Люблінська унія|Люблінської унії]] [[1569]] року, об’єднання [[ВКЛ|Великого князівства Литовського]] і [[Королівство Польське (1385—1569)|Корони Польської]]. Статут містив 488 [[артикул]]ів, розбитих на 14 розділів. Він позначався засвоєнням багатьох польських юридичних понять у заново систематизованому і значно поширеному кримінальному й цивільному праві Статуту, а особливо в остаточному закріпленні привілеїв шляхти і в повному закріпаченні селян. Цей статут, що діявчинний, зокрема, у Київській, Подільській та Волинській губерніях до 1840, юридичне запровадив кріпосне право на Брацлавщині (тепер Вінницька і частина Хмельницької області) і Придніпров’ї. Написаний руською мовою, а в 1614 його перекладено і видано польською, згодом &nbsp;— французькою, латинською та ін. мовами.
 
Закріплював феодальну власність на землю, передбачаючи і власність на неї селян. Третій статут оформив створення єдиного стану кріпосних селян шляхом злиття закріпачених слуг з ін. розрядами залежних селян.
Договори, як правило, укладаються в письмовій формі. Інколи вимагалася їх реєстрація в суді та присутність свідків. Найпоширенішими були договори купівлі-продажу, позики, [[Договір майнового найму|майнового найму]]. Для забезпечення зобов’язань застосовувалася застава. Право спадщини належало синам, дочки могли одержати не більше четвертини майна у вигляді приданого.
 
За вмисні злочини винний відповідав повною мірою. Наприклад, за вмисне вбивство злочинець карався смертю, а з його майна стягувалася т. зв. головщина, також ін. видатки, пов’язані з нанесенням матеріальної шкоди. При необережному вбивстві винний звільнявся від покарання, але зобов’язаний був сплатити родичам убитого годовщину. Суд повинен був враховувати і вік злочинця. Так, не несли кримінального покарання неповнолітні особи (за Статутом 1566 &nbsp;— які не досягли 14 років, а за статутом 1588 -&nbsp;— 16 років). Кримінальне законодавство знало просту і складну [[співучасть]].
 
Статут 1588 встановив, що при простій співучасті всі винні повинні були каратися однаково. При складній співучасті злочинці поділялися на виконавців, пособників і підбурювачів. Приховання і недонесення по деяких злочинах також підлягали карі. Наприклад, у випадку державної зради батька повнолітні сини, які знали про підготовку зради, підлягали покаранню.
 
== Переклади ==
У 1614 &nbsp;р. з’явився 1-й переклад &nbsp;— редакція Л. &nbsp;С. &nbsp;— польською мовою у Вільно; 1811 &nbsp;р. Л. &nbsp;С. перекладено на російську мову. Він був одним із джерел при укладанні кодексу московського царя Олексія Михайловича ([[Соборне уложення|«Соборне Уложення»]]) в 1649 &nbsp;р.
 
Протягом кількох століть Л. &nbsp;С. був основним збірником права в Україні, навіть у тій частині, яка була приєднана до Польщі. Був головним джерелом українського права на Гетьманській Україні і становив основне джерело кодексу «Права, по которым судится Малороссийский народ». На Правобережній Україні Л. &nbsp;С. діялибули чинними аж до скасування указом царя Миколи І 25 червня 1840 &nbsp;р. Деякі законоположення Л. &nbsp;С. були внесені до збірника законів Російської імперії і зберегли законну силу в Чернігівській і Полтавській губерніях аж до 1917 &nbsp;р.
 
== Див. також ==