Система́тика (від дав.-гр. ἡ συστηματική — упорядковання) — біологічна наука про розмаїття живих організмів, завданням якої є опис і упорядковування різноманітних існуючих і вимерлих видів, їх розподіл, (класифікація) на певні систематичні групи (таксони) та опрацювання природної системи органічного світу.[1]

Термін було запропоновано Карлом Ліннеєм.

Синонімом або складовою частиною систематики вважають біологічну класифікацію.

Умовно складається із 3 основних розділів:

Відповідно до завдань, що стоять перед систематикою, у її складів виділяють зокрема такі дисципліни:

  • Таксономія — наука про об'єднання живих істот у групи на основі аналізу притаманних їм ознак. Фактично, основною задачею таксономії є групування організмів. Це робиться з допомогою будування зручної системи класифікації організмів, та філогенетики, що займається з'ясуванням їх зв'язків. В систематиці також виділяють діагностику, що опрацьовує питання опису усіх існуючих видів на всіх стадіях розвитку, раціональні норми й вимоги до опису ознак певних таксонів, а також до складання таблиць для їхнього визначення. Разом з тим саме таксономію іноді називають систематикою, проте, як така, вона є лише частиною власне систематики.

Сучасна систематика є синтетичною наукою, що розвивається у тісному зв'язку з еволюційною морфологією, екологією, біохімією, генетикою та біогеографією і використовує методи цих наук.

Систематика робить внесок в теоретичну та прикладну біологію, еволюційну теорію, охорону довкілля.

Примітки

ред.
  1. Систематика // Біологічний словник / ред. К. М. Ситник, В. О. Топачевський. — Київ: УРЕ, 1986. — С. 530.

Література

ред.
  • Біологічний словник / за ред. I. Г. Підоплічка. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974. — Т. 3. — 552 с.
  • Глущенко В. И., Акулов А. Ю., Леонтьев Д. В., Утевский С. Ю. Основы общей систематики: уч. пособие.-Харьков: ХНУ, 2004 (рос.)
  • Джеффри Ч. Биологическая номенклатура. Пер. с англ. М., 1980 (рос.)
  • Заренков Н. А. Лекции по теории систематики. М., 1976 (рос.)
  • Основи зоологічної номенклатури та систематики: навч. посіб. для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / М. М. Ковблюк. — Сімферополь: ДІАЙПІ, 2008. — 148 с. — Бібліогр.: с. 137—144. — ISBN 978-966-491-028-3
  • Систематика птиц: учеб. пособие / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; [сост. Т. А. Атемасова]. — Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2015. — 199 с. : рис. — ISBN 978-966-285-152-6
  • Систематика тварин. Зоологічний довідник: навч. посіб. для студ. за напрямом підгот. 6.090201 «Вод. біоресурси та аквакультура» / Г. П. Воловик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. — Рівне: НУВГП, 2011. — 138 с. — Бібліогр.: с. 137—138.
  • Систематика хордових тварин: Навчальний посібник з зоології для студентів природничо-географічного фак-ту / І. В. Марисова, Б. Ю. Кедров ; Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. — Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. — 132 с.

Посилання

ред.