Рівноприскорений рух — найпростіший вид механічного руху, при якому прискорення залишається сталим. Частковим випадком рівноприскореного руху є рівносповільнений рух, який відбувається тоді, коли напрямки початкової швидкості і прискорення протилежні[1].

Рівноприскорений рух у полі тяжіння Землі. На малюнку видно, що переміщення складається з прямолінійного рівномірного руху і вільного падіння

Прикладом такого руху є політ в однорідному полі сили тяжіння каменя, кинутого під кутом до горизонту за умови, що опором повітря можна знехтувати: камінь летить зі сталим прискоренням , спрямованим вертикально вниз.

Траєкторія має вигляд ділянки параболи або прямої.

Загальна формула:

,

де  — прискорення (визначається в SI в м/с2),  — кінцева швидкість,  — початкова швидкість,  — час.

Формули швидкості та шляху для прискореного руху:

1) при одновимірному рівноприскореному русі швидкість тіла змінюється з часом лінійно за законом:

;

2) формула координати тіла:

;

3) формула проєкції переміщення:

;

4) формула проєкції переміщення, якщо невідомий:

Характер рівноприскореного руху

ред.

Рівноприскорений рух відбувається в площині, що містить вектори прискорення   і початкової швидкості  . З урахуванням того, що   (тут   — радіус-вектор), траєкторію описує вираз

 .

На заданому інтервалі часу вона являє собою ділянку параболи, яка за паралельності (тобто спів- або проти-спрямованості) векторів   і   перетворюється на відрізок прямої.

Для кожної з координат, скажімо  , можна записати вирази аналогічної структури:

 ,

де   — складова прискорення вздовж осі  , а   — радіус-вектор матеріальної точки в момент   ( ,  ,   — орти).

У прикладі з каменем  , компоненти прискорення  ,  , початкова швидкість  ,  ,  , при цьому  , а отже,  .

Переміщення і швидкість

ред.

У разі рівноприскореного руху будь-яка з компонент швидкості, наприклад  , залежить від часу лінійно:

 .

При цьому зв'язок між переміщенням ( ) вздовж координати   і швидкістю вздовж тієї ж координати такий:

 .

Звідси можна отримати вираз для  - складової кінцевої швидкості тіла за відомих  -складових початкової швидкості і прискорення:

 .

Якщо  , то  , а  .

Вирази для зміщень  ,   і компонент швидкості вздовж координат   і   набувають такого ж вигляду, як для   і  , але символ   усюди слід замінити на   або  .

У підсумку, за теоремою Піфагора, модуль переміщення буде

 ,

а модуль кінцевої швидкості знайдемо як

 .

Рівноприскорений рух не може відбуватися необмежено довго: це означало б, що, починаючи з якогось моменту часу  , модуль швидкості тіла   перевищить величину швидкості світла у вакуумі  , що виключено теорією відносності.

Умова здійснення

ред.

Рівноприскорений рух реалізується, коли на тіло (матеріальну точку) діє стала сила  , зазвичай в однорідному гравітаційному або електростатичному полі, якщо величина швидкості тіла значно менша, ніж швидкість світла  . Тоді, за другим законом Ньютона, прискорення буде

 

де через   — маса тіла. У прикладі з каменем роль   відіграє сила тяжіння.

Якщо ж швидкість тіла порівнянна зі швидкістю світла, то закон Ньютона в наведеному вигляді непридатний. При цьому, в разі дії сталої сили, відбувається так званий релятивістський рівноприскорений рух, за якого сталим є тільки власне прискорення, а прискорення у фіксованій інерційній системі відліку наближається з часом до нуля в міру наближення величини швидкості до її межі  .

Теорема про кінетичну енергію точки

ред.

Формула переміщення при рівноприскореному русі використовується для доведення теореми про кінетичну енергію. Для цього слід перенести прискорення в ліву частину і домножити обидві частини на масу тіла:

 .

Записавши аналогічні співвідношення для координат   і   і підсумувавши всі три рівності, отримаємо співвідношення:

 .

Зліва стоїть робота сталої рівнодійної сили  , а праворуч — різниця кінетичних енергій у кінцевий і початковий моменти руху. Отримана формула являє собою математичний вираз теореми про кінетичну енергію точки для випадку рівноприскореного руху[2].

Рівнозмінний рух

ред.

Рівнозмінним називають рух, за якого тангенціальна (паралельна швидкості) складова прискорення стала[3]. Такий рух не є рівноприскореним, крім ситуації, коли він відбувається вздовж прямої, але в математичному плані його можна розглянути аналогічно.

У цьому випадку вводиться узагальнена координата  , яку часто називають шляхом, що відповідає довжині пройденої траєкторії (довжині дуги кривої). Таким чином, формула набуває вигляду:

 ,

де   — тангенціальне прискорення, яке «відповідає» за зміну модуля швидкості тіла. Для швидкості маємо:

 .

При   маємо рух зі сталою за модулем швидкістю.

Іноді прикметник рівнозмінний замінюють на криволінійний равноприскорений, що вносить плутанину, оскільки, скажімо, рівноприскорений рух каменя по кривій (параболе) в поле тяжіння не рівнозмінний.

Див. також

ред.

Примітки

ред.
  1. Física 4ª (іспанська) . Мексика: CECSA. 2004. ISBN 970-24-0257-3. {{cite book}}: |first= з пропущеним |last= (довідка)
  2. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. — 11-е изд. — М. : «Высшая школа», 1995. — С. 214. — ISBN 5-06-003117-9.
  3. Див. Физический энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, под. ред. А. М. Прохорова (1983), стаття «Равнопеременное движение», стор. 602.