Відкрити головне меню

Розробка родовищ нафти і газу (рос. разработка месторождений нефти и газа; англ. exploitation of oil and gas fields; нім. Abbau der Erdöl- und Erdgaslagerstätten) — технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутніх їм корисних компонентів, який складається з двох послідовних етапів — дослідно-промислової та промислової розробки родовища.

Зміст

Дослідна експлуатація родовищ нафти і газуРедагувати

На першій стадії розробки родовища і ставить за мету прискорення розвідки родовища з отриманням додаткової геологічної інформації для підрахунку запасів за рахунок буріння експлуатаційних свердловин, що, в результаті, прискорює введення родовища в промислову розробку. Схема дослідної експлуатації — перший проектний документ на розробку нафтового (газового) родовища, який містить короткий опис геологічної будови родовища, наближену оцінку запасів нафти і газу, визначає розміщення експлуатаційних свердловин і черговість їх буріння та приблизну оцінку капіталовкладень.

Розробка нафтового (газового) експлуатаційного об'єкта (родовища)Редагувати

Розробка нафтового (газового) експлуатаційного об'єкта (родовища) (рос. разработка нефтяного (газового) эксплуатационного объекта (месторождения); англ. development of an oil (gas) deposit (field), нім. Abbau des Erdöl- (Erdgas)betriebsobjektes (der Lagerstätte)) — комплекс робіт з вилучення нафти (газу) із пласта-колектора шляхом керування процесом руху рідин і газу в пласті до вибоїв видобувних свердловин за допомогою розміщення свердловин, встановлення їх кількості та порядку введення в експлуатацію, режиму їх роботи та балансу пластової енергії.

Розробка пласта випереджувальнаРедагувати

Розробка пласта випереджувальна — у нафтовидобутку — розробка багатопластового експлуатаційного об'єкта, що передбачає відбирання нафти з найбільш дебітного продуктивного пласта, особливо якщо він є нижнім, вищими темпами, ніж з інших пластів об'єкта.

Розробка пластів рівношвидкіснаРедагувати

Розробка пластів рівношвидкісна — один з принципів регулювання розробки багатопластового експлуатаційного об’єкта, який передбачає однакові темпи відбору нафти з усіх пластів. Див. інтенсивність розробки пласта.

Розробка родовища нафти і газу дослідно-промисловаРедагувати

Розробка родовища нафти і газу дослідно-промислова (рос. разработка месторождения нефти и газа опытно-промысловая; англ. pilot and commercial development of an oil and gas field, нім. industrieller Forschungsabbau der Erdöl- und Erdgaslagerstätte) — стадія геологічного вивчення родовища, на якій здійснюється видобування з родовища обмеженої кількості нафти і газу з метою визначення його промислової цінності, уточнення гірничо-геологічних та технологічних параметрів, необхідних для підрахунку запасів нафти, газу і супутніх компонентів та обґрунтування вибору раціонального методу (технології) промислової розробки родовища. Введення родовища або окремого покладу в дослідно-промислову розробку здійснюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі, на підставі обґрунтованої заяви користувача нафтогазоносними надрами, до якої додаються проект дослідно-промислової розробки родовища (покладу) та проект його облаштування.

Розробка родовища нафти і газу промисловаРедагувати

Розробка родовища нафти і газу промислова (рос. разработка месторождения нефти и газа промысловая; англ. commercial development of an oil and gas field, нім. industrieller Abbau der Erdöl- und Erdgaslagerstätte) — технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутніх їм корисних компонентів, що здійснюється на основі відповідних проектних документів після завершення геологічного вивчення родовища, геолого-економічної оцінки і затвердження у встановленому порядку запасів нафти, газу і супутніх компонентів.

Введення родовища або окремого покладу нафти і газу в промислову розробку здійснюється за рішенням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання в нафтогазовій галузі, на підставі обґрунтованої заяви користувача нафтогазоносними надрами. Для введення родовища (покладу) нафти і газу в промислову розробку користувач нафтогазоносними надрами повинен мати:

 • спеціальний дозвіл на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ);
 • затверджену у встановленому порядку геолого-економічну оцінку запасів родовища (покладу) за результатами розвідувальних робіт;
 • акти або угоди на користування земельними ділянками та акт про надання гірничого відводу для розробки родовища;
 • затверджений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі, технологічний проект (схему) промислової розробки родовища (покладу), а також комплексний проект його облаштування, виконаний згідно з чинним законодавством;
 • дозвіл центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нагляду за охороною праці.

Під час здійснення промислової розробки родовищ нафти і газу користувачі нафтогазоносними надрами зобов’язані:

 • застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпечують раціональне використання нафтогазоносних надр та найповніше вилучення з нафтогазоносних надр і використання нафти, газу і супутніх компонентів;
 • не допускати вибіркової розробки найпродуктивніших ділянок родовищ;
 • безумовно і своєчасно виконувати всі технічні вимоги затвердженого технологічного проекту (схеми) розробки родовища і комплексного проекту його облаштування;
 • дотримуватися правил розробки нафтових і газових родовищ, затверджених рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі;
 • забезпечувати достовірний облік видобутих нафти, газу, супутніх компонентів, а також запомповування в пласти води та газу за кожною свердловиною, покладом і за родовищем у цілому, своєчасне подання відповідним органам виконавчої влади встановлених форм звітності відповідно до чинного законодавства;
 • забезпечувати безумовне виконання встановлених стандартів, норм і правил щодо забезпечення раціонального використання нафтогазоносних надр під час промислової розробки родовищ, а також вимог чинного законодавства з питань охорони праці та охорони довкілля;
 • у разі виявлення фактів вилучення нафти і газу на родовищах, розташованих у прикордонних зонах, з території сусідніх держав, негайно повідомляти про це відповідні органи державної влади;
 • надавати представникам органів, які здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням правил і нормативів користування нафтогазоносними надрами, під час виконання ними службових обов’язків необхідну інформацію та забезпечувати вільний доступ на об’єкти нафтогазової галузі;
 • забезпечувати повне і своєчасне виконання умов спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами;
 • відшкодувати заподіяні ними збитки підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю.

Виведення родовищ нафти і газу з промислової розробки, а також контроль за впливом ліквідованих при цьому промислових об’єктів на довкілля здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з додержанням чинного законодавства.

При розробці нафтогазоносних надр власники спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами зобов’язані укласти страхові угоди на випадок:

 • завдавання екологічної шкоди внаслідок аварій чи технічних неполадок при розробці нафтогазового родовища;
 • пошкодження державного майна протягом терміну розробки родовища, наданого в користування.

Власник спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами також має право укладати угоди про добровільне страхування.

Спільна розробка нафтових (газових) пластівРедагувати

Це розробка двох або декількох пластів як єдиного експлуатаційного об’єкта єдиною сіткою свердловин без застосування методів одночасно-роздільної експлуатації. Нафтові (газові) родовища (поклади), як правило, є багатопластовими, причому продуктивні пласти неоднорідні перш за все за колекторськими властивостями: мають різну проникність, товщину, піскуватість, розчленованість, витриманість по площі. На кожний з продуктивних пластів бурити свою сітку видобувних та нагнітальних свердловин (за необхідності діяння на них, напр., заводненням) часто є економічно збитково. У такому разі нафтове (газове) родовище вводять в промислову розробку шляхом об’єднання продуктивних пластів в єдиний експлуатаційний об’єкт (одночасного відбирання з них рідини і газу єдиною сіткою свердловин).

Основні умови об’єднання неоднорідних пластів в єдині експлуатаційні об’єкти:

 • однакові швидкості витіснення нафти водою по всьому продуктивному розрізу в пластах з різною проникністю або випереджувальне витіснення в малопроникних пластах, коли об’єми нафтонасиченої породи (покладу) відрізняються несуттєво;
 • випереджувальне витіснення у високопроникних пластах, коли об’єми покладу в них у 4 рази вищі, ніж у малопроникних пластах;
 • випереджувальне витіснення в пластах з меншою гідропровідністю при різній в’язкості нафт;
 • здійснення спільного відбирання пластової рідини з видобувних свердловин, що проведені на вибрані пласти, та роздільного закачування води у випадку різкої відмінності фізико-геологічних характеристик пластів при диференційованому тиску нагнітання;
 • досягнення економічної ефективності від спільної розробки нафтових пластів.

Виділення нафтових пластів для їх спільної розробки — складна комплексна проблема. Для правильного її вирішення на стадії проектування розробки родовища необхідно мати надійну інформацію про геологічну будову пластів, фізичні властивості порід-колекторів, фізико-хімічні властивості пластових рідин, початкові термобаричні характеристики пластів, технології розробки, котрі забезпечують повноту вилучення нафти, технології та технічні засоби піднімання рідини із видобувних свердловин, найсприятливіші системи заводненняі технічні можливості їх здійснення, економічні нормативи усіх елементів нафтовидобування. Неправильне об’єднання пластів при спільній розробці призводить до зменшення продуктивності свердловин, зниженняо хоплення виробкою запасів нафти по розрізу об’єктів, створює труднощі в регулюванні нагнітання води (падіння пластового тиску, утворення широких зон розгазування, передчасне обводнення видобувних свердловин). Після об’єднання пластів в єдиний експлуатаційний об’єкт їх розбурюють за єдиною сіткою видобувних та нагнітальних свердловин.

Спільна розробка ведеться з використанням обладнання для одночасно-роздільної експлуатації свердловин. У процесі експлуатації родовища повинен проводитися затверджений комплекс геофізичних та гідродинамічних методів дослідження пластів і свердловин з метою підтвердження або зміни в об’єднанні нафтових пластів для їх спільної розробки.

Регулювання розробки родовищаРедагувати

Регулювання розробки родовища — цілеспрямоване пiдтримування необхiдного, заданого режиму перебiгу процесу розробки родовища (умов відбирання флюїдів) у рамках прийнятих технологічних рішень з метою отримання високих технологічних і економічних показників розробки.

При розробцi нафтових родовищ режим здiйснення процесу задається проектними документами, технологiчною схемою, проектом розробки тощо, а вiдтак коректується роботами з аналiзу розробки конкретного родовища. Якщо припустити, що в цих документах режим процесу встановлено оптимальним, то необхiдно було б, проводячи систематично контроль за параметрами процеса, вiдповiдним чином здiйснювати пiдтримування заданого режиму. Але на практицi регулювання ускладнено рядом обставин:

 • пласт неоднорiдний; характер неоднорiдностi виявляється дуже наближено, особливо у перших проектних документах за даними по кiлькох свердловинах; процес розробки iстотно схематизується; кожна свердловина i кожний окремий елемент покладу працюють з деякими вiдхиленнями вiд середнього, що виявляється лише в процесi експлуатацiї покладу;
 • встановлений у проектних документах режим відбирання флюїдів внаслiдок неточностi iнформацiї при проектуваннi або змiни вимог до експлуатацiйного об’єкта може виявитися не оптимальним;
 • немає змоги пiдтримувати заданий режим через порушення режиму дiї на поклад або через вiдсутність технiчних можливостей здiйснювати вiдповiдний режим роботи свердловин;
 • за рiзних причин може частково або повнiстю бути вiдсутнiм систематичне здiйснення контролю за процесом, що ускладнить уяву про його стан.

Отже, маємо чотири обставини, що ускладнюють процес регулювання, а саме:

 1. змiна уявлень про властивостi покладу в процесi розбурювання i експлуатацiї;
 2. встановлений режим роботи (що виявився не оптимальним) необхiдно вiдрегулювати;
 3. обмеження технiчних можливостей пiдтримування режиму експлуатацiї;
 4. складнiсть системи контролю за ходом процесу розробки.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати