Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2019 року

Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2019 року.

Згідно з постановою Президії НАН України від 12 лютого 2020 року № 47 за підсумками конкурсу 2019 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України лауреатами премій стали:

Премія Премійовані роботи Лауреати Коротко про лауреата
Премія НАН України імені М. Г. Крейна за цикл праць «Нормально розв'язні крайові задачі» Бойчук Олександр Андрійович член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії Інституту математики НАН України
Журавльов Валерій Пилипович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Житомирського національного агроекологічного університету
Самойленко Анатолій Михайлович академік НАН України, директор Інституту математики НАН України
Премія НАН України імені О. В. Погорєлова за цикл праць «Геометрія і топологія підмноговидів та фракталів в ріманових та евклідових просторах» Амінов Юрій Ахметович доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
Працьовитий Микола Вікторович доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник Інституту математики НАН України
Премія НАН України імені А. О. Дородніцина за цикл робіт «Сучасні адаптивні комп'ютерні технології розв'язання задач обчислювальної та прикладної математики» Задірака Валерій Костянтинович академік НАН України, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Хіміч Олександр Миколайович член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Премія НАН України імені С. О. Лебедєва за комплексну роботу «Створення он-лайн платформи системного аналізу і сценарного планування сталого розвитку країн і регіонів світу в контексті якості та безпеки життя людей» Згуровський Михайло Захарович академік НАН України, ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Премія НАН України імені О. К. Антонова за серію праць «Теоретичне та науково-практичне забезпечення покращення аеродинамічних характеристик крил і літальних апаратів при створенні перспективної авіаційної техніки» Воропаєв Геннадій Олександрович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту гідромеханіки НАН України
Довгий Станіслав Олексійович академік НАН України, завідувач відділу Інституту гідромеханіки НАН України
Кудрявцев Володимир Олександрович головний конструктор з аеродинаміки Державного підприємства «Антонов»
Премія НАН України імені Г. С. Писаренка за серію праць «Розробка експериментальних методів дослідження особливостей деформування та руйнування конструкційних матеріалів в екстремальних умовах експлуатації» Стрижало Володимир Олександрович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України
Писаренко Георгій Георгійович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України
Матохнюк Лев Євгенович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України
Премія НАН України імені С. Я. Брауде за розвиток теорії хвильових процесів у складних магнітодіелектричних середовищах та її застосування для опису резонансного розсіяння Ваврів Дмитро Михайлович член-кореспондент НАН України, заступник директора Радіоастрономічного інституту НАН України
Мележик Петро Миколайович академік НАН України, директор Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України
Просвірнін Сергій Леонідович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Радіоастрономічного інституту НАН України
Премія НАН України імені Б. І. Вєркіна за передбачення та експериментальне виявлення особливостей кооперативних явищ у новітніх твердотільних системах — топологічних ізоляторах та екзотичних надпровідниках Гнезділов Володимир Петрович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
Пашкевич Юрій Георгійович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна НАН України
Петер Лемменс доктор наук, професору Інституту фізики конденсованого стану (Німеччина)
Премія НАН України імені О. С. Давидова за розвиток статистичних методів дослідження структурно-невпорядкованих багаточастинкових систем Головач Юрій Васильович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту фізики конденсованих систем НАН України
Головко Мирослав Федорович член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем НАН України
Загородній Анатолій Глібович академік НАН України, директор Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Премія НАН України імені Н. Д. Моргуліса за встановлення фізичних механізмів чутливості наноструктурованих матеріалів до багатокомпонентних середовищ Кукла Олександр Леонідович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Сминтина Валентин Андрійович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова
Чегель Володимир Іванович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Премія НАН України імені П. А. Тутковського за монографію «Атлас-определитель каменноугольных спириферид Восточной Европы» Полєтаєв Владислав Інокентійович доктор геолого-мінералогічних наук, виконуючий обов'язки завідувача відділу Інституту геологічних наук НАН України
Премія НАН України імені Є. О. Патона за цикл праць «Розроблення технологій для виготовлення і ремонту металевих конструкцій машин і інженерних споруд цивільного та військового призначення із високоміцних сталей з границею текучості 350…1200 МПа» Позняков Валерій Дмитрович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Гайворонський Олександр Анатолійович доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Премія НАН України імені Г. В. Карпенка за цикл праць «Закономірності руйнування металів у хлоридних і сірководневих середовищах та розроблення засобів їх протикорозійного захисту» Хома Мирослав Степанович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України
Зінь Іван Миколайович доктор технічних наук, завідувач відділу Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України
Корній Сергій Андрійович доктор технічних наук, старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України
Премія НАН України імені Г. Ф. Проскури за серію праць «Науково-технічні основи моделювання та проектування високоефективних проточних частин енергетичних турбоустановок» Русанов Андрій Вікторович член-кореспондент НАН України, директор Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
Гнесін Віталій Ісайович доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
Хорєв Олег Миколайович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
Премія НАН України імені О. І. Лейпунського за цикл робіт «Матеріалознавчий та дозиметричний супровід безпечної експлуатації корпусів реакторів ВВЕР енергоблоків АЕС України» Буканов Володимир Миколайович кандидат фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту ядерних досліджень НАН України
Ревка Володимир Миколайович кандидат фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту ядерних досліджень НАН України
Чирко Людмила Іванівна кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України
Премія НАН України імені А. І. Кіпріанова за цикл праць «Створення методів синтезу і дослідження хімічних властивостей фторовмісних гетероциклічних сполук нових типів — потенційних засобів для лікування вірусних захворювань» Шермолович Юрій Григорович доктор хімічних наук, заступник директора Інституту органічної хімії НАН України
Тимошенко Вадим Михайлович доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник Інституту органічної хімії НАН України
Сірий Сергій Андрійович кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту органічної хімії НАН України
Премія НАН України імені М. М. Амосова за цикл праць «Сучасні клініко-організаційні аспекти хірургічного лікування пацієнтів з хворобами та травмами серця і магістральних судин» Лазоришинець Василь Васильович академік Національної академії медичних наук України, директор Державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України»
Цимбалюк Віталій Іванович член-кореспондент НАН України, академік Національної академії медичних наук України, президент Національної академії медичних наук України
Лурін Ігор Анатолійович член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заступник керівника Головного управління внутрішньої та гуманітарної політики, завідувач відділу охорони здоров'я Офісу Президента України
Премія НАН України імені В. П. Комісаренка за серію праць «Визначення патофізіологічних основ розвитку імунозалежних захворювань з метою розробки ефективних способів їх лікування» Гольцев Анатолій Миколайович академік НАН України, директор Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Премія НАН України імені П. Г. Костюка за цикл праць «Структурні зміни нервової тканини головного мозку при ішемічний ураженні» Скибо Галина Григорівна член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Лушніковій Ірина Василівна доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Коваленко Тетяна Миколаївна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Премія НАН України імені О. В. Палладіна за серію праць «Мультифункціональне використання ензимівв біосенсориці» Дзядевич Сергій Вікторович доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Солдаткін Олександр Олексійович кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Солдаткін Олексій Петрович академік НАН України, завідувач відділу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Премія НАН України імені І. І. Шмальгаузена за серію праць «Карабоїдні жуки та наземні молюски України та прилеглих територій, їх біоценотичне та практичне значення» Пучков Олександр Васильович доктор біологічних наук, завідувач лабораторії Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
Балашов Ігор Олександрович кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України
Премія НАН України імені В. Я. Юр'єва за цикл праць «Мутаційна мінливість організмів в умовах радіаційного та хімічного забруднення навколишнього середовища» Якимчук Руслан Андрійович доктор біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
Премія НАН України імені М. І. Туган-Барановського за цикл робіт «Перспективи, напрями і механізми розвитку смарт-промисловості в Україні» Вишневський Валентин Павлович академік НАН України, завідувач відділу Інституту економіки промисловості НАН України
Гаркушенко Оксана Миколаївна кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України
Чекіна Вікторія Денисівна кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України
Премія НАН України імені М. П. Василенка за цикл праць «Порівняльно-правова картина світу: діалектика розвитку» Уїльям Елліот Батлер іноземний члену НАН України, професору Університету штату Пенсильванія
Кресін Олексій Веніамінович доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Петришин Олександр Віталійович академік Національної академії правових наук України, президенту Національної академії правових наук України
Премія НАН України імені М. І. Костомарова за серію праць з української історіографії ХІХ–ХХ ст. Ясь Олексій Васильович доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України
Премія НАН України імені І. Я. Франка за праці «У пошуках архітвору (з історії української літератури ХХ століття)» (автор) і «Самі про себе. Автобіографії українських митців 1920-х років» (упорядник) Мовчан Раїса Валентинівна доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Джерела ред.