Прабатьківщина слов'ян — територія, яку займали давні слов'яни (праслов'яни), згідно з археологічними, антропологічними та мовними ознаками, до розселення по історично засвідчених місцях проживання.

Балто-слов'янські діалекти 600 рік до н. е.

Теорія ред.

 
Історичний розподіл слов'янських мов.
   Заштрихований у рожевий колір є Празько-Пеньківсько-Колочинський комплекс культур VI — VII ст. н.е, що відповідає поширенню слов'янсько-мовних племен в цей час.
   Менша (червона) — територія, на якій знаходяться найдавніші слов'янські гідроніми, або назви річок і озер (after Mallory & Adams (1997:524ff).

Проблема прабатьківщини слов'ян є складною і загальноприйнятого розв'язання не має. Вона вирішується головним чином на основі лінгвістичних та археологічних даних, оскільки окремі ареали палеоантропологічних залишків здебільшого не збігаються з межами територіального поширення відповідних мов. Разом з тим самі по собі лінгвістичні дані не можуть забезпечити формулювання остаточних висновків про територію слов'янської прабатьківщини, необхідно враховувати також відомості історії, антропології, етнографії та інших наук.

З лінгвістичних даних найважливіше значення для висвітлення питання про прабатьківшину слов'ян має топоніміка (зокрема гідроніміка), давні лексичні запозичення в праслов'янській мові з інших мов і в інші мови з праслов'янської та результати реконструкції структурних елементів праслов'янської мови у відношенні до елементів інших індоєвропейських мов, а коли йдеться про одиниці лексичного складу, — також у ролі позначень природних реалій, здавна специфічних для певних територій.

Концепції ред.

Існує ряд історичних концепцій щодо спільної прабатьківщини слов'ян:

 • Вісло-Одерська. Сформульована в XIX столітті чеським істориком і засновником славістики, Павелом Шафариком, в подальшому польськими вченими і російським славістом Олексієм Шахматовим. Локалізує прабатьківщину слов'ян у Польщі, між долинами Вісли та Одеру.
 • Вісло-Дніпровська. Запропонована радянським істориком Борисом Рибаковим. Локалізує прабатьківщину слов'ян східніше попереднього ареалу, на Волино-Поліссі, між долинами Вісли та Дніпра.
 • Дніпровсько-Одерська. Розширена попередня концепція, західну межу ареалу прабатьківщини слов'ян посунуто до Одри, тобто включено включено ареал шафариковської концепції.
 • Дунайська. Нестор Літописець писав що слов'яни розселились з Дунаю:
  По раздрушеніи же столпа и по раздѣлении языкъ, прияша сынове Симовы въсточныя страны, а Хамовы же сынове полуденныя страны; Афетови же сынове западъ прияша и полунощьныя страны. Оть сихъ же 70 и дву языку бысть языкъ Словенескъ отъ племени же Афетова, нарицаемѣи Норци, иже суть Словенѣ.[1]  

Використовуючи ці літописні згадки, російський історик Олег Трубачов розміщує прабатьківщину слов'ян на Середньому Дунаї, в Західному Норіку[2]. Таку концепцію Олексій Толочко вважає містифікацією[3].

  Про Словян вперше згадують чужі письменники у І та II столітті по Різдві Христа, але звуть їх венетами. Тільки через 500 літ вперше бачимо наймення «Словен», «Славен», і то звуть так не всіх Словян, тільки західніх. Саме наймення слов'ян пішло найскоріш од слово — тобто се такі люде, що говорять зрозуміло по людськи, а не «німці», що говорити не вміють[4].  

Розселення ред.

 
Розселення слов'ян у 1-му тисячолітті

З часом прабатьківщина слов'ян не залишалася незмінною, вона переміщувалася й розширювалася, її найдавніша територія знаходилася там, де ранні праслов'яни (не пізніше середини І тисячоліття до н. е.) виділялися з-поміж сусідніх з ними предків інших індоєвропейських народів — прабалтів, прагерманців та інших. Це могло мати місце в південно-східній частині Центральної Європи, можливо, в середньому Подунав'ї або в північному Прикарпатті. На наступному етапі відбулося, очевидно, значне переміщення прабатьківщини слов'ян у північному напрямі приблизно до верхів'я Прип'яті. Звідси почалося поширення праслов'ян на схід до Дніпра (можливо, спочатку по території північніше Прип'яті з наступним переміщенням на південь по правобережжю Дніпра і на захід до Вісли та Одера). В VI ст. звідси почалося масове розселення слов'ян через Наддністрянщину і Карпати на Балкани.

Аль-Фазарі у 772–773 роках згадує володіння слов'ян, площа яких складала 3 500 на 700 фарсангів.[5]

У XI ст. слов'яни займали вже значну територію в Східній і Центральній Європі від Адріатичного й Егейського морів до Балтійського моря і Ладозького озера та від правобережжя Ельби (Лаби) до лівобережжя Дніпра. Дивись також Слов'янські мови.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. http://litopys.org.ua/ipatlet/ipat01.htm
 2. Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования / 2-е изд., дополн.. — М.: Наука, 2003. — С.389.
 3. Толочко О. П., Толочко П. П. Україна крізь віки. Том IV — Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 1998. — 352 с. — ISBN 966-7217-51-7
 4. Аркас М. Історія України-Русі. Том 1. 1908.
 5. А. Я. Гаркави. Сказание мусульманских писателей о славянах и русских

Джерела ред.

 • Давні слов'яни. Археологія та історія: навч. посіб. [для викл. і студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл., вчителів загальноосвіт. шк.] / Н. С. Абашина, Д. Н. Козак, Є. В. Синиця, Р. В. Терпиловський ; НАН України, Ін-т археології, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. археології та музеєзнавства. — К. : Стародавній світ, 2012. — 366 с. : іл. — Бібліогр.: с. 360—363. — ISBN 978-966-2608-05-2
 • Кобычев В. П., «В поисках прародины славян», г. Москва, изд. Наука, 1973 г., 168 с. (рос.)
 • Коломиец В. Т. Значение данных сравн.-истор. фонетики для исследования славян. этногенеза. В кн.: IX Міжнар. з'їзд славістів. Слов'ян, мовознавство: Доповіді. К., 1983;
 • Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевроп. язык и индоевропейцы, кн. 1-2. Тбилиси, 1984;
 • IX Междунар. съезд славистов. Мат-лы дискуссии: Языкознание. К., 1986;
 • Бирнбаум X. Праславян. язык. М., 1987;
 • Півторак Г. П. Формування і діал. диференціація давньорус. мови. К., 1988;
 • Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян. М. 1991.
 • Сегеда С. Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект (Розділ VI) Видавництво ім. Олени Теліги 2001 256 ст. (144—196 ст.) ISBN 966-7601-34-Х

Посилання ред.