Розділ Вікіпедії: Фізика
Проєкт  |  Портал (Скор.: П:ФІЗ)
Ласкаво просимо до порталу
ФІЗИКА
Atom-1472657.png
Фізика (від грец. φυσικός, фізікос — природний) — природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова. Фізики вивчають поведінку та властивості матерії в широких межах її проявів, від субмікроскопічних елементарних частинок, з яких побудоване все матеріальне, до поведінки всього Всесвіту, як єдиної системи.
« Головне у фізиці — вміння знехтувати. «

Лев Ландау

Вибрана стаття Вибране зображення
Bundesarchiv Bild183-R57262, Werner Heisenberg.jpg

Ве́рнер Карл Ге́йзенберг (нім. Werner Karl Heisenberg; 1901—1976) — німецький фізик-теоретик, один із творців квантової механіки, лауреат Нобелівської премії з фізики (1932), член кількох академій та наукових товариств світу.

Гейзенберг є автором низки фундаментальних результатів у квантовій теорії: він заклав основи матричної механіки, сформулював принцип невизначеності, застосував формалізм квантової механіки до проблем феромагнетизму, аномального ефекту Зеемана та інших. Брав активну участь у розвитку квантової електродинаміки (теорія Гейзенберга—Паулі) та квантової теорії поля (теорія S-матриці), в останні десятиріччя життя робив спроби створення єдиної теорії поля.Добра стаття Цікаві факти
Dihydrogen-HOMO-phase-3D-balls.png

Моле́кула во́дню — найпростіша хімічна молекула, що складається з двох атомів водню. До її складу входять два ядра хімічного елементу водню й два електрони. Внаслідок взаємодії між електронами утворюється ковалентний хімічний зв'язок. Окрім основної ізотопічної модифікації H2, існують різновиди, в яких один або обидва протії замінені іншими ізотопами водню — дейтерієм і тритієм: HD, HT, D2, DT, T2. Симетричність чи несиметрічність молекули відіграє роль при її обертанні. Квантово-механічну теорію ковалентного зв'язку в молекулі водню розробили в 1927 році Вальтер Гайтлер і Фріц Лондон.


Основні теми

Класична механіка Класична механіка

Центр інерції · Кінематика · Динаміка · Кінетична енергія · Потенціальна енергія · Дія · Сила · Момент сили · Закони Ньютона · Маса · Гармонічний осцилятор · Система відліку · Статика · Швидкість Категорія:Класична механіка

Матеріалознавство Фізика матеріалів

Сплави · Корозія · Кристалографія · Деформація · Фазова діаграма · Твердість · Агрегатний стан · Сегнетоелектрики · Феромагнетики · Матеріал · Композити · Метали · Модуль Юнга · Полімери · Фонон · П'єзоефект · Квазікристал · Напівпровідник · Надпровідність · Скло Категорія:Матеріалознавство

Термодинаміка Термодинаміка

Калориметрія · Теплоємність · Цикл Карно · Термодинамічна ентропія · Рівняння стану · Ідеальний газ · Розподіл Больцмана · Температура · Кінетична теорія · Параметр порядку Категорія:Термодинаміка

Атом Атомна фізика

Атом · Атом водню · Конденсація Бозе — Ейнштейна · Електронна конфігурація · Квантове число · Атомний номер · Лінійчатий спектр · Зонна теорія Категорія:Атомна фізика

Ядерна фізика Ядерна фізика

Ядро атома · Нейтрон · Протон · Атомний номер · Ізотоп · Період напіврозпаду · Радіоактивність · α-, β-, γ-радіоактивність · Ядерна реакція · Поділ ядра · Ядерний синтез  Категорія:Ядерна фізика

Фізика елементарних частинок Фізика елементарних частинок

Прискорювач заряджених частинок · Бозон · Бозон Хіггса · Квантова електродинаміка · Електрон · Ферміон · Глюон · Стандартна модель · Нейтрино · Елементарна частинка · Фотон · Кварк · Квантова теорія поля · Баріонний заряд · Лептонний заряд  Категорія:Фізика елементарних частинок

Оптика Оптика

Колір · Дифракція · Корпускулярно-хвильовий дуалізм · Інтерференція світла · Лазер · Закон Снеліуса · Світло · Геометрична оптика · Фотон · Заломлення  Категорія:Оптика

Класична електродинаміка Класична електродинаміка

Магніт · Магнітне поле · Електростатика · Рівняння Максвела · Сила Лоренца · Хвилевід · Гігантський магнетоопір · Електромагнітна хвиля · Фотон · Радіо  Категорія:Електродинаміка

Електротехніка

Змінний струм · Постійний струм · Напруга · Потенціал · Потужність · Електричний опір · Гальванічний елемент · Електричне коло · Електрична схема · Провідник · Напівпровідник · Електродвигун · Світлодіод · Конденсатор · Трансформатор · Правила Кірхгофа  Категорія:Електротехніка

Акустика Акустика

Звук · Ефект Доплера · Луна · Розсіювання частинок і хвиль · Швидкість звуку  Категорія:Акустика

Квантова фізика Квантова фізика

Кіт Шредінгера · Рівняння Шредінгера · Інтеграл вздовж траєкторій · Копенгагенська інтерпретація · Бра-кет нотація · Квантовий рух у прямокутній потенційній ямі · Принцип виключення Паулі · Спін · Теорія збурень  Категорія:Квантова фізика

Принцип відносності Теорія відносності

E=mc² · Дослід Майкельсона · Просторово-часовий інтервал · Гравітація · Гравітаційні хвилі · Парадокс близнят · Принцип еквівалентності · Загальна теорія відносності · Спеціальна теорія відносності · Світова лінія · Швидкість світла  Категорія:Теорія відносності

Теорія великого об'єднання Теорії великого об'єднання

Класична електродинаміка · Гравітація · Петльова квантова гравітація · Фундаментальні взаємодії · Слабка взаємодія · Сильна взаємодія · Суперсиметрія · Теорія струн · М-теорія · Брана  Категорія:Теоретична фізика

Статистична фізика Статистична фізика

Статистична сума · Термодинамічна ентропія · Броунівський рух · Статистика Бозе-Ейнштейна · Статистика Фермі-Дірака · Закон рівнорозподілу · Фазовий перехід  Категорія:Статистична фізика


Фізика в Україні

Видатні науковці

Ахієзер Олександр Ілліч · Бар'яхтар Віктор Григорович · Боголюбов Микола Миколайович · Голоняк Нік · Давидов Олександр Сергійович · Кістяківський Георгій Богданович · Лейпунський Олександр Ілліч · Ліфшиць Євген Михайлович · Пекар Соломон Ісакович · Пулюй Іван Павлович  · Раєвський Борис · Семиноженко Володимир Петрович · Синельников Кирило Дмитрович · Смакула Олександр Теодорович · Стасів Остап · Тимошенко Степан Прокопович · Юхновський Ігор Рафаїлович

Нобелівські лауреати-фізики, пов’язані з Україною

Ігор Тамм (1958) · Лев Ландау (1962) · Георгій Харпак (1992)

Відкриття зроблені українцями або в Україні

Формула Остроградського · Теорія альфа-розпаду · Антирефлексійне покриття лінз · Теорема Боголюбова — Парасюка · Лазерний діод · Рентгенівське випромінювання

Наукові установи

Інститут фізики · Інститут теоретичної фізики · Інститут ядерних досліджень · Інститут фізики напівпровідників · Фізико-технічний інститут низьких температур

Університети

Київський національний університет імені Тараса Шевченка · Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна · Львівський національний університет імені Івана Франка · Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Технічні університети

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» · Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» · Національний університет «Львівська політехніка»

Періодичні видання

«Фізика» всеукраїнська газета для вчителів фізики


Як Ви можете допомогти
Evolution-tasks.png

Запрошуємо Вас взяти участь у написанні статей про фізику.

Ви можете написати власні статті. Для цього наберіть слово або термін, про який Ви бажаєте створити статтю, у панелі "Пошук", що знаходится згори зліва, і натисніть кнопку "Перейти". Якщо статті за вказаним словом або терміном Ви не знайшли, можете створити її використовуючи панель "Створити статтю" розміщену нижче.


У незавершених статтях з фізики Ви знайдете матеріали, які потребують Вашої уваги, коментарів і доробки. Просимо витратити Ваш дорогоцінний час на них.

Запити на нові статті з фізики можете знайти або розмістити на Exquisite-kwrite.png цій сторінці...


Ранжування статей за розміром у кілобайтах — формальним показником якості:

Достатньо повні статті (понад 17k):

 1. Галілео Галілей (45k)
 2. Джеймс Прескотт Джоуль (36k)
 3. Ернест Резерфорд (43k)
 4. Майкл Фарадей (40k)
 5. Енріко Фермі (38k)
 6. Макс Планк (41k)
 7. Нікола Тесла (46k)
 8. Енергія (18k)
 9. Закон збереження енергії (15k)
 10. Електромагнітна хвиля (23k)
 11. Ультрафіолетове випромінювання (40k)
 12. Колір (32k)
 13. Магнітне поле (17k)
 14. Гравітація (21k)
 15. Метали (45k)
 16. Газ (40k)
 17. Рідина (40k)
 18. Тверде тіло (41k)
 19. Квантова механіка (46k)
 20. Радіоактивність (41k)
 21. Загальна теорія відносності (41k)
 22. Спеціальна теорія відносності (20k)
 23. Термодинаміка (49k)
 24. Міжнародна система одиниць (СІ) (41k)
 25. Електроніка (18k)
 26. Електричний конденсатор (40k)
 27. Котушка індуктивності (39k)
 28. Діод (44k)
 29. Резистор (40k)
 30. Магніт (45k)
 31. Прискорення (40k)
 32. Світло (18k)
 33. Сила (38k)
 34. Напівпровідник (19k)
 35. Час (43k)
 36. Частота (40k)
 37. Транзистор (40k)
 38. Швидкість світла (39k)


Фізика у Вікіпедії

Список нещодавно створених статей з фізики
Оновлюється автоматично

 • ATHENA — почато 27 листопада 2022 користувачем Alessot

Автоматично згенерований список статей, пов'язаних з порталом «Фізика», які редагуються на даний момент. Список призначений для комфорту патрулювання і не відображає вже відпатрульовані статті.


Братні портали


Фізика у розділах Вікімедіа