Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України

Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України (ДНУ ІІБП НАПрН України) — державна науково-дослідна установа, яка входить до складу Національної академії правових наук України та функціонує на засадах самоврядування відповідно до законодавства України. В 2021 році на базі НДІІП НАПрН України було утворено Державну наукову установу «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» (ДНУ ІІБП НАПрН України).

Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України
Основні дані
Засновано 21 червня 2001
Приналежність Національна академія правових наук України
Тип академічна установа[d]
Вебсторінка ippi.org.ua

Головні завдання

ред.

Відповідно до Статуту головними завданнями Інституту є: проведення комплексних фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових знань з теоретико-правових проблем розбудови інформаційного суспільства та інтеграції України у світовий інформаційний простір, в галузі інформаційного права, правової інформатики та інформаційної безпеки, розробки і впровадження у практику сучасних методів і засобів обробки даних, електронних систем і баз даних в галузі держави і права, сприяння державним органам у розвиткові України як демократичної, правової, соціальної держави[1].

Історія Інституту

ред.

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в Україні та світі, їх впровадження, практично, у всі сфери суспільного життя створило необхідність унормування нових інформаційних відносин.

Початком системної роботи в Україні у сфері інформатизації можна вважати 4 лютого 1998 року, коли вперше на пострадянському просторі було прийнято закони України «Про Концепцію національної програми інформатизації» та «Про Національну програму інформатизації», що стало передумовою для формування у 1999 році у складі Академії правових наук України Центру правової інформатики, а згодом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 671 від 21.06.2001 р., було створено Науково-дослідний центр правової інформатики з правами науково-дослідного інституту (НДЦПІ НАПрН України) у складі Академії правових наук України (з 2010 року — Національної академії правових наук України).[2]

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 року № 1375 «Про затвердження Статуту Національної академії правових наук України», постановою Президії НАПрН України від 25.05.2012 р. № 82/11 та постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2012 року № 902 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 року № 1518 та від 23 травня 2012 року № 486» назву Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України було змінено на Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України (НДІІП НАПрН України).[3]

У 2001–2010 рр. Науково-дослідний центр правової інформатики очолював Швець Микола Якович — доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, академік Української академії інформатики, заслужений діяч науки і техніки України.

З 2010 р. наукову установу очолює Пилипчук Володимир Григорович — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України.

Напрямки досліджень

ред.

Пріоритетні напрямки наукових досліджень Інституту:

 • теоретико-правові основи становлення і розвитку інформаційного суспільства, забезпечення прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері;
 • теоретико-методологічні засади правового регулювання інформаційної діяльності, розвитку інформаційного права та інформаційного законодавства України;
 • актуальні проблеми правової інформатики та системної інформатизації нормотворчої, правозастосовної і правоосвітньої діяльності;
 • розробка і впровадження інформаційно-правових підсистем електронного парламенту та уряду, електронних систем і баз даних в галузі держави і права;
 • правові засади захисту персональних даних, інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та інших проблем інформаційної безпеки в умовах глобалізації;
 • проблеми юридичної відповідальності та протидії правопорушенням в інформаційній сфері;
 • досвід іноземних країн та історичний досвід правового регулювання в інформаційній сфері, проблеми імплементації норм міжнародного інформаційного права в законодавство України.

Структура Інституту

ред.

Наукові підрозділи

ред.

Науковий відділ теорії та історії інформаційного права — проводить дослідження теорії інформаційного права, теоретико-правових основ становлення і розвитку інформаційного суспільства, теорії і практики забезпечення прав і свобод людини в інформаційній сфері, відповідного іноземного та історичного досвіду;

Науковий відділ правових проблем інформаційної діяльності — досліджує актуальні проблеми інформаційних відносин та інформаційної діяльності, становлення і розвитку національного інформаційного законодавства, імплементації норм міжнародного інформаційного права в законодавство України, юридичної відповідальності за злочини та інші правопорушення в інформаційній сфері;

Науковий відділ правових проблем інформаційної безпеки — проводить дослідження сучасних викликів і загроз інформаційній безпеці та міжнародно-правових проблем інтеграції України у світовий інформаційний простір, актуальних правових проблем захисту інформації та безпеки людини, суспільства і держави в інформаційній сфері;

Науковий центр проблем інформатизації законодавчого процесу та управління — проводить дослідження з актуальних проблем правової інформатики, інформатизації та розвитку національної системи правової інформації, проблем електронного парламенту та урядування, розробляє, впроваджує і забезпечує підтримку електронних систем і баз даних в галузі держави і права;

Навчально-науковий центр інформаційного права і правових питань інформаційних технологій НТУУ "КПІ" та НДІІП НАПрН України — здійснює наукові дослідження з актуальних проблем правового регулювання суспільних інформаційних відносин та відносин, що виникають у зв’язку з розробкою і застосуванням інформаційних технологій і забезпеченням інформаційної безпеки, а також бере участь у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», «спеціаліст» і «бакалавр» у сфері інформаційного права та правових питань інформаційних технологій;

Науковий організаційний сектор — здійснює науково-організаційне і документальне забезпечення діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права та Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, бере участь у підготовці та проведенні наукових конференції, семінарів, круглих столів та інших заходів, забезпечує наукове та міжнародне співробітництво НДІІП НАПрН України.

Центри

ред.

З метою формування і розвитку наукових шкіл та проведення актуальних наукових досліджень в галузі інформаційного права, правової інформатики та інформаційної безпеки згідно з рішеннями Вченої ради створюються та функціонують (на громадських засадах) центри (за напрямами наукової діяльності) при НДІІП НАПрН України:

 • Центр філософії інформаційного права
 • Центр інформаційного та соціально-правового моделювання
 • Центр проблем інформології і права
 • Центр проблем методології інформаційного права
 • Центр проблем інформаційного правопорядку
 • Центр інформаційно-правових проблем колективної безпеки
 • Центр науково-правових експертиз та прогнозування.

Дирекція

ред.
 • Пилипчук Володимир Григорович — директор.
 • Фурашев Володимир Миколайович — перший заступник директора з наукової роботи.
 • Леонов Дмитро Борисович — заступник директора з загальних питань.
 • Савінова Наталія Андріївна — т.в.о. вченого секретаря Інституту.
 • Лебединська Олена Володимирівна — головний бухгалтер.

Видання Інституту

ред.
 

Фахові періодичні видання Інституту:

Примітки

ред.
 1. Статут Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук, затв. Президією Національної академії правових наук України № 83/14 від 20.11.2012 р.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Науково-дослідного центру правової інформатики» № 671 від 21.06.2001 р.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 1999 р. № 1518 та від 23 травня 2012 р. № 486» № 902 від 03.10. 2012 р.
 4. Сайт журналу "Інформація і право"
 5. Сайт журналу "Правова інформатика"

Посилання

ред.

Джерела

ред.
 1. Науково-дослідний центр правової інформатики Академії правових наук України (стан та результати): Науково-популярне видання / Створення оригінал-макета В. Брижко: за редакцією М. Швеця, О. Гладківської. — К.: НДЦПІ АПрН України. 2009. — 16 с.