Наукова діяльність Національного університету «Одеська юридична академія»

Наукова діяльність Національного університету «Одеська юридична академія» — індивідуальна та колективна діяльність наукових і науково-педагогічних працівників Національного університету «Одеська юридична академія» і наукова діяльність здобувачів вищої освіти цього закладу освіти.

Фундаментальна юриспруденція ред.

Публічне право ред.

Приватне право ред.

Кримінальна юриспруденція ред.

Міжнародне право ред.

Лінгвістика ред.

Дослідження в інших галузях ред.

Власне наукова діяльність ред.

Серед наукових досягнень найвідоміших вчених університету слід відзначити такі:

Науковці університету беруть участь у виданні енциклопедичних видань. Так, у виданні тому 2 Великої української юридичної енциклопедії взяли участь доктори юридичних наук, професори Ю. М. Оборотов (член редакційної колегії 2-го тому, автор 3-х і співавтор 4-х статей), Н. М. Крестовська (авторка 8 статей), О. С. Мельничук (авторка 2 статей), М. Дамірлі (автор 1-ї і співавтор 1-ї статті), кандидати юридичних наук К. В. Горобець (автор 7-и та співавтор 3-х статей), І. С. Кривцова (співавторка 1 статті), Ю. В. Хижняк (співавторка 1 статті), О. М. Палій (авторка 1 статті)[21].

Монографії та підручники науковців НУ «ОЮА» неодноразово визнавалися найкращими:

Південний регіональний центр НАПрНУ ред.

 
Завідувач кафедри кримінального права, вчений секретар Південного регіонального центру НАПрНУ Євген Стрельцов

З метою сприяння подальшому комплексному розвитку правової науки, підвищення ефективності наукових досліджень у галузі права, координації діяльності наукових установ і закладів вищої освіти юридичного профілю у розробленні наукових проблем, які мають важливе значення для розвитку Південного регіону України, Указом Президента України № 635/2010 від 21 травня 2010 року на базі Національного університету «Одеська юридична академія» було створено Південний регіональний центр Національної академії правових наук України (ПРЦ НАПрН України)[38].

Діяльність ПРЦ поширюється на Південний регіон, до складу якого зараз входять Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області. ПРЦ є єдиним центром у складі Національної академії правових наук України, який має затверджену наукову тему (з 2013 року ПРЦ розробляє наукову тему № 86/16 «Актуальні напрямки розвитку юридичної науки для подальшого розвитку регіонів України», затверджену Президією НАПрН України 18 жовтня 2013 року). Також ПРЦ є єдиним центром у складі НАПрН України, який має фаховий[4] науковий журнал, а саме «Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України»[39].

Наукові звання ред.

Наукова діяльність у Національному університеті «Одеська юридична академія» провадиться, передусім, академіками, членами-кореспондентами академій наук і докторами та кандидатами наук. Так, академіком Національної академії правових наук України, академіком Національної академії педагогічних наук України є С. В. Ківалов. Також він є членом Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України[40].

Членами-кореспондентами НАПрНУ є такі науковці НУ «ОЮА», доктори юридичних наук, професори, як: завідувач кафедри кримінального процесу до вересня 2016 р. Ю. П. Аленін, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права В. М. Дрьомін, професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції А. Ф. Крижановський, завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції Ю. М. Оборотов, завідувач кафедри господарського права і процесу О. П. Подцерковний, завідувач кафедри кримінального права Є. Л. Стрельцов, завідувач кафедри криміналістики В. В. Тіщенко, проректор з міжнародних зв'язків В. О. Туляков, завідувач кафедри цивільного права Є. О. Харитонов, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права О. І. Харитонов, декан соціально-правового факультету Г. І. Чанишева[41].

Академіками та членами-кореспондентами інших академій наук є такі науковці НУ «ОЮА», як: член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного правознавства Х. Бехруз[42][43], член-кореспондент Академії наук вищої освіти України[44][45], академік Міжнародної академії інформатизації[46] М. Д. Василенко, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного правознавства М. Дамірлі[42][43], академік Аерокосмічної академії України, заслужений винахідник України О. Ю. Нетудихатка[47], завідувач кафедри конституційного права (до 2011 р.), дійсний член (академік) Академії правових наук України та її першої Президії й академік-секретар фахового відділення, академік Української академії політичних наук, Української академії наук національного прогресу, академік–співзасновник Української муніципальної академії М. П. Орзіх[48], директор Інституту інтелектуальної власності НУ «ОЮА» (до 2015), член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України В. Д. Пархоменко[49], декан факультету заочного навчання № 2, член-кореспондент Академії наук вищої освіти України Б. А. Пережняк[50][45], академік Академії наук вищої школи України Т. В. Розова[51].

Завідувач кафедри кримінального права НУ «ОЮА» Є. Л. Стрельцов є віце-президентом Кримінологічної асоціації України[52].

Співпраця з органами влади ред.

Доктори юридичних наук, професори О. П. Подцерковний, О. І. Харитонова, Н. Ю. Голубєва, Р. М. Мінченко, Є. О. Харитонов є членами Науково-консультативної ради при Верховному Суді України[53]. Доктори юридичних наук, професори С. В. Ківалов, Г. І. Чанишева, В. В. Долежан є членами Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ[54]. Доктори юридичних наук, професори Л. Р. Біла-Тіунова, І. І. Каракаш, О. П. Подцерковний, Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова є членами Науково-консультативної ради Вищого господарського суду України[55].

Науковці НУ «ОЮА» беруть участь у доктринальному забезпеченні нормотворчої та правозастосовної діяльності. Зокрема, щороку готується низка законопроектів і пропозицій щодо їх вдосконалення та понад 100 наукових висновків на запити Верховної Ради України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, Одеської міської ради, Одеського апеляційного господарського суду, Державної служби інтелектуальної власності України, Державної пенітенціарної служби України, Міністерства закордонних справ України, Служби безпеки України тощо[56].

Крім того, вчені НУ «ОЮА» запрошуються для участі у робочих групах і комісіях із розробки проектів нормативних актів. Так, доктори юридичних наук, професори А. Р. Крусян та О. П. Подцерковний є членами Конституційної комісії (з 2015 р.)[57], М. В. Афанасьєва, С. В. Ківалов та А. Р. Крусян були членами Конституційної Асамблеї (2012—2014)[58]. Членами Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права (2010—2015) були О. К. Вишняков, В. В. Долежан, С. В. Ківалов[59]. Членами Робочої групи з питань судової реформи (2010—2014) були В. В. Долежан, В. В. Завальнюк, С. В. Ківалов[60]. Доценти кафедри міжнародного права та міжнародних відносин НУ «ОЮА» Т. Р. Короткий та Н. В. Хендель є членами Міжвідомчої комісії з імплементації в Україні міжнародного гуманітарного права[61].

У 2016 році за дорученням Міністерства освіти і науки України вченими НУ «ОЮА» було розроблено проект змін до Кодексу законів про працю України та проекту Трудового кодексу України, які надають можливість впровадити у трудове законодавство положення статей 6 та 10 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у частині щодо гнучкого та дистанційного режиму робочого часу для науковців[56].

Крім того, наукові розробки впроваджуються у законодавство та практику правозастосування — лише за 2016 рік впроваджено Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України, Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету Міністрів України, Державної служби інтелектуальної власності України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України[62], Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики[63] тощо.

Співпраця з вишами ред.

Професор Анцупова Тетяна Олександрівна, будучи експертом із права Ради Європи та керівником секції європейського права прав людини Української асоціації європейських студій, створеної при кафедрі права ЄС і порівняльного правознавства НУ «ОЮА»[64], запрошується для читання лекцій на кафедру права Європейського Союзу ім. Жана Моне Києво-Могилянської академії[65][66].

Співавторами підручника з права ЄС 2017 року, рекомендованого вченою радою Національного університету «Києво-Могилянська Академія», стали О. К. Вишняков, Т. О. Анцупова та Б. А. Кормич[67].

Підготовка наукових кадрів ред.

Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура. Аспірантура університету має ліцензію на проведення освітньої діяльності зі спеціальностей: 081 — право; 082 — міжнародне право; 052— політологія; 033 — філософія[68]. Спеціальність «право» має чотири спеціалізації: «Фундаментальна юриспруденція», «Публічне право», «Приватне право та підприємництво» та «Кримінальна юстиція»[69].

 
Зала засідань вченої ради

В університеті діють чотири спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за всіма юридичними спеціальностями:

 • спеціалізована вчена рада Д41.086.01 — зі спеціальностей: 12.00.01 — теорія та історія держави і права, історія політичних та правових учень; 12.00.02 — конституційне право, муніципальне право; 12.00.07 — адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право; 12.00.10 — судоустрій, прокуратура та адвокатура[70].
 • спеціалізована вчена рада Д41.086.03 — зі спеціальностей: 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право; 12.00.05 — трудове право, право соціального забезпечення; 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право; 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза[70].
 • спеціалізована вчена рада Д41.086.04 — зі спеціальностей: 12.00.04 — господарське право, господарсько-процесуальне право; 12.00.11 — міжнародне право; 12.00.12 — філософія права.
 • спеціалізована вчена рада СРД 41.086.05 — із обмеженим доступом зі спеціальностей: 12.00.07 — адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право; 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність.

У спеціалізованих вчених радах НУ «ОЮА» захищали дисертації такі відомі державники, як Президент України П. О. Порошенко, суддя Конституційного Суду Азербайджану, член Міжнародного комітету запобігання катуванням[en][71]Д. Я. Гараджаєв, народний депутат України V, VI, VII та VIII скликань, представник Президента України у Верховній Раді України Р. П. Князевич, Генеральний прокурор України (2005—2007, 2007—2010) О. І. Медведько[72], суддя Конституційного Суду України В. В. Кривенко[73], народний депутат України III, IV, VI та VIII скликань В. Й. Развадовський, народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, міський голова Дніпра Б. А. Філатов, народний депутат України V та VI скликань, голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2010—2012), суддя Верховного Суду України Л. І. Фесенко[74], секретар Пленуму та член президії Верховного Суду України Ю. Л. Сенін[75], перший заступник Голови Союзу юристів України, суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ В. М. Колесниченко[76].

Університет є видавцем найбільшої з юридичних наук кількості наукових видань, які входять до затвердженого переліку фахових наукових видань, затверджених МОН України: «Актуальні проблеми держави і права», «Актуальні проблеми політики», «Юридичний вісник», "Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія», «Lex Portus», «Часопис цивілістики», «Прикарпатський юридичний вісник»,​ ​"Вісник Чернівецького факультету ​​Національного університету «Одеська юридична академія»[4]. Наукове видання «Юридичний вісник» індексується базою Index Copernicus[77].


У Національному університеті «Одеська юридична академія» діє студентське наукове товариство, яке займається організацією наукових заходів: міжнародних, всеукраїнських та локальних конференцій, брейн-рингів, олімпіад, круглих столів тощо.

Одним із найвідоміших[78][79] є академічний і всеукраїнський брейн-ринги «Знавці Конституції». Учасникам ставляться запитання про зміст Конституції України, історію розробки й ухвалення її положень і внесення змін. Завдання вимагають не лише відмінного знання Конституції Україні, а й застосування логіки та творчого підходу[80], а рівень складності завдань відомий в Україні[81].

Вісім студентів НУ «ОЮА» стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук у 2016/2017 навчальному році, а одна студентка — з журналістики.

Кількість переможців 2010[82] 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 6[83] 2[84] 10[85] 8[86] 8[87] 7[88] 9[89] 9[90]
Всеукраїнських студентських олімпіад 3[91] 1[92] 2[93] 2[94] 1[95] 4
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 3[96] 1[97] 2[98]

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. Тут і надалі йдеться про відомих науково-педагогічних працівників — передусім докторів наук
 2. Редакційна колегія наукового видання «Одеський лінгвістичний вісник»
 3. Сторінка наукового журналу «Одеський лінгвістичний вісник»
 4. а б в Перелік наукових фахових видань. Архів оригіналу за 16 серпня 2017. Процитовано 14 вересня 2017. 
 5. Одеський лінгвістичний вісник в Індекс Копернікус (англ.)
 6. Додін Євген Васильович в Енциклопедії сучасної України
 7. Козюбра М. І. Дорогий Юрію Миколайовичу! // Оборотов Юрій Миколайович: біобібліографічний покажчик. — Одеса: Юридична література, 2016. — С. 11-12.
 8. Тихомиров О., Горобець К. Загальнотеоретична юриспруденція як науково-педагогічна школа Юрія Миколайовича Оборотова // Юридичний вісник. — 2016. — № 3. — С. 10—25.
 9. Рабінович П. М. Професор М. П. Орзіх — співфундатор людиноцентричної переорієнтації вітчизняного загальнотеоретичного правознавства // Юридичний вісник. — 2015. — № 3. — С. 20—22.
 10. Словська І. Науковий доробок М. П. Орзіха у становлення вітчизняної конституційно-правової науки // Юридичний вісник. — 2015. — № 3. — С. 47—50.
 11. Інформація про М. П. Орзіха на сайті Південноукраїнського інституту біографії
 12. Contemporary Why's Who. — North Carolina (USA). ABI, 2004.
 13. Воротнюк Г. Вездесущий Орзих // Голос Украины. — 2000, 21 ноября.
 14. 55-річчя члена-кореспондента НАПрН України Тулякова Вячеслава Олексійовича [Архівовано 2017-08-23 у Wayback Machine.] // Вісник Асоціації кримінального права України. 2016. № 2. С. 413—415.
 15. Туляков Вячеслав Олексійович на сайті НАПрНУ
 16. List of Ad hoc judges for the year 2017
 17. Інформація про Є. О. Харитонова на сайті «Наукова еліта Одеси» [Архівовано 11 серпня 2017 у Wayback Machine.] (рос.)
 18. Інформація про Є. О. Харитонова на сайті Південноукраїнського інституту біографії
 19. Інформація про Є. О. Харитонова на сайті НАПрН України
 20. Нетудихатка Олег Юрійович: біобібліографічний покажчик / уклад. С. І. Єленич ; наук. ред.: М. В. Афанасьєва, M. М. Солодухіна, Т. Ю. Іванійчук ; НУ ОЮА, наук. б-ка. — Одеса: Юрид. л-ра, 2015. — 132 с.
 21. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 2. Філософія права / Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. — Харків: Право, 2017. — 1128 с.
 22. Указ Президента України від 6 жовтня 2012 року № 583/2012 «Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2012 року»
 23. Правовая защита конкуренции в предпринимательстве Украины. — Одеса: АТ «Бахва». — 1998.
 24. История частного (гражданского) права Европы. — Одеса: АТ «Бахва». — 1998.
 25. Кооперативне право. — К. : «Ін Юре». — 1998.
 26. Правовий захист підприємництва в Україні: навчальний посібник. — К. : «Юрінком Інтер». — 1999.
 27. Історія держави і права України. Ч. 1. — Одеса, 1997. Ч. 2. — Одеса, 1998.
 28. Трудове право України: практикум. — К. : «Юрінком Інтер», 1999
 29. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации Общая часть: курс лекций. — Одесса: АТ «Бахва», 1998.
 30. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины (Научно-практический комментарий и сборник нормативних актов). — Харків: «Одісей», 1999.
 31. Гражданский кодекс Украины: Научно-практический комментарий. — Х. : «Одісей», 1999.
 32. Підсумки другого Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання. Архів оригіналу за 11 серпня 2017. Процитовано 14 вересня 2017. 
 33. Біографія Є. О. Харитонова на «Логос Україна»
 34. Бібліографічний покажчик про Г. І. Чанишеву на сайті Українського бібліографічного архіву. — С. 4—5
 35. Адміністративне право України / В. Б. Авер'янов, Є. В. Додін [та ін.] ; за ред. С. В. Ківалова. — Одеса. — «Юридична література». — 2003. — 896 с.
 36. Кращі юридичні видання // Юридичний вісник України. — 2003. — 4-10 жовтня. — С. 4-10.
 37. Підбито підсумки п'ятого Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання
 38. Указ Президента України від 21 травня 2010 року № 635/2010 «Питання Національної академії правових наук України»
 39. Офіційний сайт наукового видання «Вісник Південного регіонального центру НАПрН України»
 40. Склад секцій Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України. Архів оригіналу за 23 серпня 2017. Процитовано 14 вересня 2017. 
 41. Члени-кореспонденти Національної академії правових наук України
 42. а б Двоє одеських вчених стали членами-кореспондентами міжнародного рівня(рос.)
 43. а б Члени-кореспонденти(англ.)
 44. с. 40 Списку удостоєних нагород [Архівовано 10 жовтня 2017 у Wayback Machine.]
 45. а б с. 323 «Юридичний вісник» (2015, № 4)
 46. Узагальнений звіт Відділення «Право» АН ВО України за 2015 рік. Архів оригіналу за 1 серпня 2016. Процитовано 14 вересня 2017. 
 47. Поздравляем с 75-летним юбилеем Олега Юрьевича Нетудыхатку // Актуальные проблемы транспортной медицины. — 2009. — № 2. С. 7 — 8.
 48. с. 69 видання «Юридичний вісник» (2015, № 3)
 49. Члени-кореспонденти НАПН України
 50. с. 38 Списку членів-кореспондентів, прийнятих у 2015 році [Архівовано 10 жовтня 2017 у Wayback Machine.]
 51. Академіки Академії наук вищої школи України за абеткою
 52. Склад редакційної колегії «Вісника Кримінологічної асоціації України»
 53. Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України та персональний склад. Архів оригіналу за 2 лютого 2017. Процитовано 14 вересня 2017. 
 54. Склад секцій Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Архів оригіналу за 13 вересня 2017. Процитовано 14 вересня 2017. 
 55. Науково-консультативна рада Вищого господарського суду України. Архів оригіналу за 2 вересня 2017. Процитовано 14 вересня 2017. 
 56. а б Додаткова інформація про НУ «ОЮА» на сайті ГО «Євроосвіта»
 57. Указ Президента України від 31 березня 2015 року № 190/2015 «Питання Конституційної Комісії»
 58. Указ Президента України від 17 травня 2012 року № 328/2012 «Про Конституційну Асамблею»
 59. Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1116/2010 «Питання Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права»
 60. Указ Президента України від 24 березня 2010 року № 440/2010 «Про Робочу групу з питань судової реформи»
 61. Експерти фонду підтримки фундаментальних досліджень
 62. Акти впровадження концепції к.ю.н., доцента Кулініч О. О. про охорону права фізичної особи на власне зображення у практичній діяльності Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України, Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету Міністрів України, Державної служби інтелектуальної власності України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України
 63. Акт про впровадження результатів дисертаційного дослідження В. І. Удяк в законопроектну роботу Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики в частині вдосконалення фінансово-правової компетенції органів державної влади України у сфері проведення податкової політики
 64. О кафедре права Европейского Союза и сравнительного правоведения. Архів оригіналу за 16 серпня 2017. Процитовано 14 вересня 2017. 
 65. Кафедра ім. Жана Моне
 66. Відкрита лекція «Україна в Раді Європи: 20 років членства»
 67. Право Європейського Союзу: Підручн. / За ред. Р. А. Петрова. — К.: Істина, 2017. — 384 с.
 68. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. НУ «ОЮА». Архів оригіналу за 23 серпня 2017. Процитовано 4 вересня 2019. 
 69. Освітньо-наукові програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі
 70. а б Наказ МОН України від 11.07.2017 № 996 [Архівовано 21.09.2017, у Wayback Machine.] «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року» [Архівовано 2017-09-21 у Wayback Machine.]
 71. CPT Members
 72. Медведько О. І. Організаційно-управлінські функції і повноваження Генерального прокурора України: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / О. І. Медведько; кер. роботи В. В. Долежан; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». — Одеса, 2010. — 19 с.
 73. Кривенко В. В. Демократизація судової системи України: проблеми і перспективи: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10; кер. роботи В. В. Долежан; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». — Одеса, 2006. — 19 с.]
 74. Фесенко Л. І. Правовий статус Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у системі судового устрою: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Л. І. Фесенко; кер. роботи С. В. Ківалов; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». — Одеса, 2011. — 20 с.
 75. Сенін Ю. Л. Новація як спосіб припинення зобов'язань за цивільним законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю. Л. Сенін; кер. роботи Є. О. Харитонов; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». — Одеса, 2013. — 20 с.
 76. Колесниченко В. М. Роль судової влади у захисті виборчих прав: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / В. М. Колесниченко; кер. роботи В. В. Долежан; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». — Одеса, 2009. — 21 с.
 77. «Юридичний вісник» в Індекс Копернікус (англ.)
 78. ЮрКонкурс. V Всеукраїнський брейн-ринг «Знавці конституції». Архів оригіналу за 7 серпня 2017. Процитовано 14 вересня 2017. 
 79. Студенти Херсонського інституту МАУП взяли участь у Х Всеукраїнському брейн-ринзі «Знавці Конституції». Архів оригіналу за 7 серпня 2017. Процитовано 14 вересня 2017. 
 80. У Національному університеті «Одеська юридична академія» змагалися знавці Конституції України. Архів оригіналу за 7 серпня 2017. Процитовано 14 вересня 2017. 
 81. Команда Хмельницького університету управління та права стала першою серед команд України з брейн-рингу
 82. Під роком маються на увазі перша половина поточного календарного року та друга половина попереднього календарного року — тобто у даному випадку 2009/2010 навчальний рік
 83. Додаток до наказу МОН від 07.07.2010 № 679
 84. Додаток до наказу МОН від 29.06.2011 № 666
 85. Додаток до наказу МОН від 11.07.2012 № 811
 86. Додаток до наказу МОН від 26.06.2013 № 847. Архів оригіналу за 14 вересня 2017. Процитовано 14 вересня 2017. 
 87. Додаток до наказу МОН від 07.07.2014 № 800
 88. Додаток до наказу МОН від 13.07.2015 № 756. Архів оригіналу за 14 вересня 2017. Процитовано 14 вересня 2017. 
 89. Наказ МОН від 20.07.2016 № 859 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році» [Архівовано 14.09.2017, у Wayback Machine.]
 90. Наказ МОН № 1038 від 14.07.2017 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році»
 91. Додаток 2 до наказу МОН від 29.07.2010 р. № 768
 92. Додаток до наказу МОН від 26.07.2011 р. № 875
 93. Додаток до наказу МОН від 27.06.2012 р. № 759
 94. Додаток 1 до наказу МОН від 30.09.2014 № 1088. Архів оригіналу за 14.09.2017. Процитовано 14.09.2017. 
 95. Додаток 2 до наказу МОН від 16.07.2015 № 767
 96. Додаток 6 до наказу МОН від 18.04.2012 № 474. Архів оригіналу за 14 вересня 2017. Процитовано 14 вересня 2017. 
 97. Додаток 6 до наказу МОН від 25.04.2014 № 516
 98. Додатки 3 та 6 до наказу МОН від 16.04.2015 № 439. Архів оригіналу за 14.09.2017. Процитовано 14.09.2017.