Народна творчість та етнологія

«Наро́дна тво́рчість та етноло́гія» — науко­во-по­пу­лярний ілю­стро­ва­ний ча­со­пис Інститу­ту ми­стец­твоз­навства, фоль­клори­стики та ет­но­ло­гії іме­ні М.Рильсько­го НАН Укра­ї­ни та Міністерства куль­ту­ри і ту­ризму Укра­ї­ни. Заснова­ний 1925 року Етно­графічною ко­мі­сі­єю при ВУ­АН під назвою «Етно­графічний вісник» (до 1932). Згодом публікувався як «Укра­їнський фоль­клор» (1937—1939), «Народна твор­чість» (1939—1941), «Народна творчість та етнографія» (1957—2010). З 2011 року виходить під назвою «Народна творчість та етнологія». З 1957 року друкувався в Киє­ві як квар­таль­ник, з 1990 — двомі­сячник. Головні ре­дакто­ри: Максим Рильський (1957—64), О. Костюк (в. о. гол. ре­дакто­ра, 1965), О. Дей (1966—1973), С. Зуб­ков (1974—1987), О. Костюк (1988—1999), Г.Скрип­­ник (від 2000). У 1960—1970-х роках ти­раж ся­гав 12 710 примірників, з 2000 року — 850.

У ча­со­пи­сі висвітлю­ють­ся пи­тання теорії, істо­рії і су­ча­сного стану народної культури, а са­ме: словесної, музичної і пі­сенної народної творчо­сті, хо­реографічної народної творчо­сті, народного об­ра­зо­твор­чо­го мистецтва, народного по­бу­ту, те­атраль­ної і кі­не­ма­то­графічної са­модіяльно­сті, а та­кож пу­блі­ку­ють­ся но­ві зраз­ки народної твор­чо­сті, критично-бі­бліографічні огля­ди но­вих ви­дань, інформа­ції з пи­тань народної твор­чо­сті та ет­но­графії, в яких ві­добра­же­ні до­ся­гнен­ня в га­лу­зі культури укра­їнсько­го та інших слов'янських на­родів. Часо­пис ілю­стро­ва­ний ре­продукція­ми зраз­ків народного мистецтва.

Значне місце в ча­со­пи­сі по­сі­да­ють пу­блі­ка­ції зраз­ків народної словесної, пі­сенної і музичної творчо­сті, народного танцю­валь­но­го й об­ра­зо­твор­чо­го мистецтва. Дру­ку­ють­ся ма­те­рі­али з істо­рії фоль­клори­стики й ет­но­графії, про твор­чість ви­датних народних співців, кобза­рів, розпо­ві­да­чів, майстрів народного мистецтва.

Часо­пис по­дає ши­ро­ку інформа­цію про ро­бо­ту в га­лу­зі народної твор­чо­сті й ет­но­графії, яку ве­дуть науко­во-дослідні, ви­щі та спеціальні се­редні навчальні за­клади, бу­динки й па­ла­ци культури, му­зеї, клуби Укра­ї­ни та інших країн.

Постійні рубри­ки: «Статті, розвідки і ма­те­рі­али» (за­мітки та ма­те­рі­али), «Дос­лі­джен­ня з істо­рії науки та куль­ту­ри», «З експе­ди­ційних ма­те­рі­алів», «Публі­ка­ції», «З ар­хі­вів, ко­лекцій та рідкісних ви­дань», «Три­бу­на мо­ло­до­го дослідни­ка» (сторінка мо­ло­до­го дослідни­ка), «На до­по­мо­гу ху­дожній са­мо­діяль­но­сті», «Вам, вчите­лі» (на до­по­мо­гу вчите­ле­ві), «Наш ка­лендар» (юві­лейні та пам'ятні да­ти), «Кри­ти­ка та бібліографія», «Огля­ди, ре­цензії, анота­ції», «Нам пи­шуть» (з по­шти ча­со­пи­су), «Хро­ні­ка».

На сторінках ча­со­пи­су друкують­ся як ви­датні вчені, мо­ло­ді дослідни­ки (ас­пі­ранти), так і не байду­жі до пи­тань народної твор­чо­сті до­пи­су­ва­чі — краєзнавці, учите­лі, працівни­ки відді­лів ос­ві­ти та культури, ху­дожні ке­рівни­ки твор­чих ко­лекти­вів.

Див. також ред.

Джерела та література ред.

Посилання ред.