Міжнародні стандарти фінансової звітності (список)

стаття-список у проекті Вікімедіа

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ; англ. IFRS — International Financial Reporting Standards) — список чинних та призупинених стандартів і тлумачень, авторське право на які належить Фонду міжнародних стандартів фінансової звітності (англ. IFRS Foundation — International Financial Reporting Standards Foundation), що включають в себе:

 • Концептуальну основу фінансової звітності (англ. Conceptual Framework for Financial Reporting) – документ, який описує загальні вимоги до якісних характеристик фінансової інформації та основні облікові концепції, що дозволяють скласти звітність МСФЗ) [1];
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності (англ. IFRS — International Financial Reporting standards), розроблені Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності (англ. IASB — International Accounting Standards Board);
 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (англ. IAS — International Accounting Standards), прийняті Комітетом з міжнародних стандартів фінансової звітності (англ. IASC — International Accounting Standards Committee);
 • Тлумачення Міжнародного комітету з питань тлумачень фінансової звітності (англ. IFRIC — International Financial Reporting Interpretations Committee);
 • Тлумачення Постійного комітету з питань тлумачень (англ. SIC — Standing Interpretations Committee).

Списки стандартів і тлумаченьРедагувати

Міжнародні стандарти фінансової звітностіРедагувати

Станом на 01.01.2019 створено 17 Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств:

Титул (англ.) Назва Дата виходу Діє з: Діє до: Заміна на
IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards Подання фінансової звітності[2] 2003 1.1.2004
IFRS 2 Share-based Payment Платіж на основі акцій[3] 2004 1.1.2005
IFRS 3 Business Combinations Об’єднання бізнесу[4] 2004 1.1.2004
IFRS 4 Insurance Contracts Страхові контракти[5] 2004 1.1.2005 1.1.2021 IFRS 17
IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність [6] 2004 1.1.2005
IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources Розвідка та оцінка запасів корисних копалин[7] 2004 1.1.2006
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures Фінансові інструменти: розкриття інформації[8] 2005 1.1.2007
IFRS 8 Operating Segments Операційні сегменти[9] 2006 1.1.2009
IFRS 9 Financial Instruments Фінансові інструменти[10] 2009 оновлено 2014 1.1.2015
IFRS 10 Consolidated Financial Statements Консолідована фінансова звітність[11] 2011 1.1.2013
IFRS 11 Joint Arrangements Спільна діяльність[12] 2011 1.1.2013
IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання[13] 2011 1.1.2013
IFRS 13 Fair Value Measurement Оцінка справедливої вартості[14] 2011 1.1.2013
IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts Відстрочені рахунки тарифного регулювання[15] 2014 1.1.2016
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers Дохід від договорів з клієнтами [16] Травень 2014 1.1.2018
IFRS 16 Leases Оренда[17] 2016 1.1.2019
IFRS 17 Insurance Contracts Страхові контракти[18] 2017 1.1.2021
IFRS for SMEs Standard InternationalFinancial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств[19] 2009 оновлено 2015 9.7.2019

Міжнародні стандарти бухгалтерського облікуРедагувати

На початок 2019 року із 40 Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку чинні 24 стандарти, що видано до 2001 року, коли Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності реорганізовано в Раду з міжнародних стандартів фінансової звітності[20]:

Титул (англ.) Назва Дата виходу Діє з: Діє до: Заміна на
IAS 1 Presentation of Financial Statements Подання фінансової звітності[2] 1975 1.1.1975
IAS 2 Inventories Запаси[21] 1975 1.1.1976
IAS 3 Consolidated Financial Statements Консолідована фінансова звітність 1976 1.1.1977 1.1.1990 IAS 27 и IAS 28
IAS 4 Depreciation Accounting Облік амортизації 1976 1.1.1977 1.1.1999 IAS 36
IAS 5 Information to Be Disclosed in Financial Statements Інформація, що підлягає розкриттю у фінансових звітах 1976 1.1.1977 1.1.1998 IAS 1
IAS 6 Accounting Responses to Changing Prices Бухгалтерський облік зміни цін 1977 1.1.1978 1.1.1983 IAS 15
IAS 7 Statement of Cash Flows (2007) Звіт про рух грошових коштів [22] 1977 1.1.1979
IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (2003) Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки [23] 1978 1.1.1979
IAS 9 Accounting for Research and Development Activities Витрати на дослідження та розробки 1978 1.1.1980 1.1.1999 IAS 38
IAS 10 Events after the Reporting Period (2007) Події після звітного періоду[24] 1978 1.1.1980
IAS 11 Construction Contracts (1993) Будівельні контракти [25] 1979 1.1.1980
IAS 12 Income Taxes (1996) Податки на прибуток [26] 1979 1.1.1981
IAS 13 Presentation of Current Assets and Current Liabilities Представлення поточних активів та поточних зобов'язань 1979 1.1.1981 1.1.1998 IAS 1
IAS 14 Segment reporting (1997) Сегментна звітність 1981 1.1.1983 1.1.2009 IFRS 8
IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices Інформація, що відображає вплив змін цін 1981 1.1.1983 1.1.2005
IAS 16 Property, Plant and Equipment (1993) Основні засоби [27] 1982 1.1.1983
IAS 17 Leases (1997) Оренда [28] 1982 1.1.1984 1.1.2019 IFRS 16
IAS 18 Revenue (1993) Дохід[29] 1982 1.1.1984
IAS 19 Employee Benefits (1998) Виплати працівникам [30] 1983 1.1.1985
IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу [31] 1983 1.1.1984
IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (1993) Вплив змін валютних курсів [32] 1983 1.1.1985
IAS 22 Business Combinations (1993) Об’єднання бізнесу 1983 1.1.1985 1.1.2004 IFRS 3
IAS 23 Borrowing Costs (1993) Витрати на позики [33] 1984 1.1.1986
IAS 24 Related Party Disclosures Розкриття інформації про пов’язані сторони[34] 1984 1.1.1986
IAS 25 Accounting for Investments Облік інвестицій 1986 1.1.1987 1.1.2001 IAS 39 и IAS 40
IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення[35] 1987 1.1.1988
IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (2003)

Separate Financial Statements (2011)

Окрема фінансова звітність [36] 1989 1.1.1990
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (2011) Інвестиції в асоційовані підприємства та спільні підприємства [37] 1989 1.1.1990
IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies Фінансова звітність в умовах гіперінфляції [38] 1989 1.1.1990
IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions Розкриття інформації у фінансовій звітності банків та подібних фінансових установ 1990 1.1.1991 31.12.2006 IFRS 7
IAS 31 Interests in Joint Ventures (2003) Частки у спільних підприємствах[39] 1990 1.1.1992 1.1.2013 IFRS 11 и IFRS 12
IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation (1995)

Financial Instruments: Presentation (2005)

(2005) Фінансові інструменти: подання [40] 1995 1.1.1996
IAS 33 Earnings per Share Прибуток на акцію [41] 1997 1.1.1999
IAS 34 Interim Financial Reporting Проміжна фінансова звітність [42] 1998 1.1.1999
IAS 35 Discontinuing Operations Припинення діяльності 1998 1.7.1999 1.1.2005 IFRS 5
IAS 36 Impairment of Assets Зменшення корисності активів [43] 1998 1.7.1999
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи [44] 1998 1.7.1999
IAS 38 Intangible Assets Нематеріальні активи[45] 1998 1.7.1999
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement Фінансові інструменти: визнання та оцінка [46] 1998 1.1.2001
IAS 40 Investment Property Інвестиційна нерухомість[47] 2000 1.1.2001
IAS 41 Agriculture Сільське господарство [48] 2000 1.1.2003

Тлумачення Міжнародного комітету з питань тлумачень фінансової звітності IFRIC[49]Редагувати

Титул (англ.) Назва Дата виходу Діє з: Діє до: Заміна на
IFRIC 1 Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведенням з експлуатації, відновленням та подібних зобов’язаннях [50] 2004 1.9.2004
IFRIC 2 Members’ Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти [51] 2004 1.1.2005
IFRIC 3 Emission Rights Права на викиди 2004 1.3.2005 1.7.2005
IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease Визначення, чи містить угода оренду 2004 1.1.2006 1.1.2019 IFRS 16
IFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію[52] 2004 1.1.2006
IFRIC 6 Liabilities arising from Participating in a Specific Market—Waste Electrical and Electronic Equipment Зобов’язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання[53] 2005 1.12.2005
IFRIC 7 Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies Застосування методу перерахунку згідно з IAS 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» [54] 2005 1.3.2006
IFRIC 8 Scope of IFRS 2 Сфера застосування IFRS 2 2006 1.1.2006 1.1.2010 IFRS 2
IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivatives Переоцінка вбудованих похідних інструментів 2006 1.6.2006
IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності [55] 2006 1.11.2006
IFRIC 11 IFRS 2 – Group and Treasury Share Transactions IFRS 2 – операції з казначейськими акціями 2006 1.3.2007 1.1.2010 IFRS 2
IFRIC 12 Service Concession Arrangements Послуги за угодами про концесію [56] 2006 1.1.2008
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes Програми лояльності клієнта [57] 2007 1.7.2008
IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction IAS 19 — обмеження на активи з визначеною виплатою, мінімальні вимоги до фінансування та їхня взаємодія [58] 2007 1.1.2008
IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate Угоди про будівництво об’єктів нерухомості [59] 2008 1.1.2009
IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю [60] 2008 1.10.2008
IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets Виплати негрошових активів власникам [61] 2008 1.7.2009
IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers Передачі активів від клієнтів [62] 2009 1.7.2009
IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу[63] 2009 1.7.2010
IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі [64] 2011 1.1.2013
IFRIC 21 Levies Обов’язкові платежі [65] 2013 1.1.2014
IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Considerations Операції в іноземній валюті та сплачена авансом компенсація [66] 2016 1.1.2018
IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments Невизначеність щодо процедур оподаткування доходів 2017 1.1.2019

Тлумачення Постійного комітету з питань тлумачень SIC[67]Редагувати

Титул (англ.) Назва Дата виходу Діє з: Діє до: Заміна на
SIC 1 Consistency - Different Cost Formulas for Inventories Послідовність – різні формули витрат для запасів 1997 1.1.1999 1.1.2005 IAS 2
SIC 2 Consistency - Capitalisation of Borrowing Costs Послідовність – капіталізація витрат на позики 1997 1.1.1998 1.1.2005 IAS 8
SIC 3 Elimination of Unrealised Profits and Losses on Transactions with Associates Ліквідація нереалізованих прибутків та збитків від операцій з асоційованими компаніями 1997 1.1.1998 1.1.2005 IAS 28
SIC 5 Classification of Financial Instruments - Contingent Settlement Provisions Класифікація фінансових інструментів - резерви на умовне погашення 1997 1.1.1998 1.1.2005 IAS 32
SIC 6 Costs of Modifying Existing Software Витрати на модифікацію наявного програмного забезпечення 1997 1.6.1998 1.1.2005 IAS 16
SIC 7 Introduction of the Euro Введення євро[68] 1997 1.6.1998
SIC 8 First-Time Application of IASs as the Primary Basis of Accounting Застосування IASs вперше в якості головної основи обліку 1998 1.8.1998 1.1.2004 IFRS 1
SIC 9 Business Combinations - Classification either as Acquisitions or Unitings of Interests Об’єднання бізнесу - класифікація як придбання або об'єднання інтересів 1998 1.8.1998 1.1.2004 IFRS 3
SIC 10 Government Assistance-No Specific Relation to Operating Activities Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю [69] 1998 1.8.1998
SIC 11 Foreign Exchange - Capitalisation of Losses Resulting from Severe Currency Devaluations Валютній обмін - Капіталізація збитків, що виникли внаслідок девальвації валюти 1998 1.8.1998 1.1.2005 IAS 21
SIC 12 Consolidation-Special Purpose Entities Консолідація: суб’єкти господарювання спеціального призначення 1998 1.7.1999 1.1.2013 IFRS 10
SIC 13 Jointly Controlled Entities-Non-Monetary Contributions by Venturers Спільно контрольовані суб’єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників 1998 1.1.1999 1.1.2013 IFRS 10
SIC 14 Property, Plant and Equipment - Compensation for the Impairment or Loss of Items Основні засоби - компенсація знецінення або втрати об’єктів 1998 1.7.1999 1.1.2005 IAS 16
SIC 15 Operating Leases-Incentives Операційна оренда: заохочення [70] 1998 1.1.1999 1.1.2019 IFRS 16
SIC 16 Share Capital - Reacquired Own Equity Instruments (Treasury Shares) Акціонерний капітал - знову придбані інструменти власного капіталу (казначейські акції) 1998 1.7.1999 1.1.2005 IAS 32
SIC 17 Equity - Costs of an Equity Transaction Власний капітал - витрати на операції з акціями 1999 30.1.2000 1.1.2005 IAS 32
SIC 18 Consistency - Alternative Methods Послідовність – альтернативні методи 1999 1.7.2000 1.1.2005 IAS 8
SIC 19 Reporting Currency - Measurement and Presentation of Financial Statements under International Accounting Standard IAS 21and IAS 29 Валюта звітності - оцінка та представлення фінансової звітності згідно із стандартами IAS 21тa IAS 29 2000 1.1.2001 1.1.2005 IAS 21
SIC 20 Equity Accounting Method - Recognition of Losses Метод обліку власних коштів – визнання втрат 1999 1.1.2001 1.1.2005 IAS 28
SIC 21 Income Taxes-Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets Податки на прибуток - відшкодування переоцінених неамортизованих активів 1999 15.7.2005 1.1.2012 IAS 12
SIC 22 Business Combinations - Subsequent Adjustment of Fair Values and Goodwill Initially Reported Об'єднання бізнесу - подальше коригування справедливої вартості та гудвіл, про які спочатку повідомлялося 1999 15.7.2000 1.4.2004 IFRS 3
SIC 23 Property, Plant and Equipment - Major Inspection or Overhaul Costs Основні засоби – основні витрати на технічну інспекцію або капітальний ремонт 1999 15.7.2000 1.1.2005 IAS 16
SIC 24 Earnings Per Share - Financial instruments and other contracts that may be settled in shares Прибуток на акцію - фінансові інструменти та інші контракти, які можуть бути погашені акціями 2000 1.12.2000 1.1.2005 IAS 33
SIC 25 Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів[71] 1999 15.7.2005
SIC 26 Property, Plant and Equipment – Results of Incidental Operations Основні засоби – результати випадкових операцій IAS 16
SIC 27 Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду [72] 2000 1.1.2002 1.1.2019 IFRS 16
SIC 28 Business Combinations - 'Date of Exchange' and Fair Value of Equity Instruments Об'єднання бізнесу - «дата обміну» та справедлива вартість інструментів капіталу 2001 31.12.2001 1.4.2004 IFRS 3
SIC 29 Disclosure-Service Concession Arrangements Угоди про концесію послуг: розкриття інформації [73] 2001 1.1.2002
SIC 30 Reporting Currency - Translation from Measurement Currency to Presentation Currency Валюта звітності - переклад з валюти вимірювання у валюту презентації 2001 1.1.2002 1.1.2005 IAS 21
SIC 31 Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами [74] 2001 1.1.2002
SIC 32 Intangible Assets-Web Site Costs Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті [75] 2001 25.3.2002
SIC 33 Consolidation and equity method - Potential voting rights and allocation of ownership interests Консолідація та метод власного капіталу - потенційні права голосу та розподіл частки власності 2001 1.1.2002 1.1.2005 IAS 27 и IAS 28

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Концептуальна основа фінансової звітності. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 29 червня 2022. 
 2. а б Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1. Подання фінансової звітності. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 2. Платіж на основі акцій. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 3. Об’єднання бізнесу. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 5. Міжнародний стандарт фінансової звітності 4 Страхові контракти. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 6. Міжнародний стандарт фінансової звітності 5. Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 7. Міжнародний стандарт фінансової звітності 6. Розвідка та оцінка запасів корисних копалин. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 8. Міжнародний стандарт фінансової звітності 7. Фінансові інструменти: розкриття інформації. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 9. Міжнародний стандарт фінансової звітності 8. Операційні сегменти. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 10. Міжнародний стандарт фінансової звітності 9. Фінансові інструменти. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 11. Міжнародний стандарт фінансової звітності 10. Консолідована фінансова звітність. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 12. Міжнародний стандарт фінансової звітності 11. Спільна діяльність. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 13. Міжнародний стандарт фінансової звітності 12. Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 14. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13. Оцінка справедливої вартості. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 15. Міжнародний стандарт фінансової звітності 14. Відстрочені рахунки тарифного регулювання. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 16. Міжнародний стандарт фінансової звітності 15. Дохід від договорів з клієнтами. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 17. Міжнародний стандарт фінансової звітності 16. Оренда. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 18. Міжнародний стандарт фінансової звітності 17. Страхові контракти. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 19. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП). Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 29 червня 2022. 
 20. International Accounting Standards. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 21. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2. Запаси. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 22. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 Звіт про рух грошових коштів. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 23. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 24. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 10 Події після звітного періоду. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 25. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 11 Будівельні контракти. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 26. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 Податки на прибуток. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 27. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 Основні засоби. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 28. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17 Оренда. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 29. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 Дохід. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 30. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 Виплати працівникам. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 31. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 32. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 Вплив змін валютних курсів. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 33. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23 Витрати на позики. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 34. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24 Розкриття інформації про пов’язані сторони. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 35. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 26 Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 36. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 Окрема фінансова звітність. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 37. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 38. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 39. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 (МСБО 31). Частки у спільних підприємствах. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 40. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 Фінансові інструменти: подання. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 41. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 33 Прибуток на акцію. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 42. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 Проміжна фінансова звітність. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 43. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 Зменшення корисності активів. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 44. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 45. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 Нематеріальні активи. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 46. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 47. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 Інвестиційна нерухомість. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 48. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 Сільське господарство. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 49. IFRIC Interpretations. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 50. Тлумачення КТМФЗ 1 Зміни в існуючих зобов’язаннях з виведення з експлуатації, відновлення та подібних зобов’язаннях. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 51. Тлумачення КТМФЗ 2 Частки учасників кооперативних суб’єктів господарювання та подібні інструменти. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 52. Тлумачення КТМФЗ 5 Права на частки у фондах на виведення з експлуатації, відновлення та екологічну реабілітацію. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 53. Тлумачення КТМФЗ 6. Зобов’язання, що виникають внаслідок участі у специфічному ринку – відходів електричного та електронного обладнання. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 54. Тлумачення КТМФЗ 7 Застосування методу перерахунку згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 55. Тлумачення КТМФЗ 10 Проміжна фінансова звітність і зменшення корисності. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 56. Тлумачення КТМФЗ 12 Послуги за угодами про концесію. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 57. Тлумачення КТМФЗ 13 Програми лояльності клієнта. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 58. Тлумачення КТМФЗ 14 МСБО 19 – Обмеження на активи за визначеною виплатою, вимоги щодо мінімальні фінансування та їх взаємозв’язок. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 59. Тлумачення КТМФЗ 15 Угоди про будівництво об’єктів нерухомості. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 60. Тлумачення КТМФЗ 16 Хеджування чистих інвестицій в закордонну господарську одиницю. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 61. Тлумачення КТМФЗ 17 Виплати негрошових активів власникам. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 62. Тлумачення КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 63. Тлумачення КТМФЗ 19 Погашення фінансових зобов’язань інструментами власного капіталу. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 64. Тлумачення КТМФЗ 20 Витрати на розкривні роботи на етапі добування в кар’єрі. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 65. Тлумачення КТМФЗ 21 Обов’язкові платежі. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 66. Тлумачення КТМФЗ 22 Операції в іноземній валюті та сплачена авансом компенсація. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 67. SIC Interpretations. Deloitte. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 68. Тлумачення ПКТ-7 Введення євро. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 69. Тлумачення ПКТ-10 Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 70. Тлумачення ПКТ-15 Операційна оренда: заохочення. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 71. Тлумачення ПКТ-25 Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 72. Тлумачення ПКТ 27 Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 73. Тлумачення ПКТ-29 Угоди про концесію послуг: розкриття інформації. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 74. Тлумачення ПКТ 31 Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 
 75. Тлумачення ПКТ 32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті. Архів оригіналу за 28 січня 2019. Процитовано 27 січня 2019. 

ПосиланняРедагувати