Монохроматична плоска хвиля

(Перенаправлено з Монохроматична хвиля)

Монохромати́чна пло́ска хви́ля описується рівнянням

Одновимірна плоска хвиля

Де u — залежна від просторових координат і часу t змінна, амплітуда хвилі,  — хвильовий вектор, ω — циклічна частота,  — фаза.

Хвильовий вектор визначає напрям розповсюдження хвилі у просторі.

Його абсолютна величина зв'язана з довжиною хвилі λ співвідношенням

Кожна точка простору здійснює гармонічні коливання з циклічною частотою ω.

Хвиля називається монохроматичною тому, що коливання відбуваються зі строго визначеною частотою. У випадку світла ця частота визначала б колір. Назва «плоска» пов'язана із формою фронту хвилі, який для даного типу хвилі є площиною, перпендикулярною до хвильового вектора.

Поперечні й поздовжні хвилі ред.

У випадку, коли збурення, яке розповсюджується у вигляді хвилі, описується векторною величиною, монохроматична хвиля має вигляд:

 .

Залежно від взаємної орієнтації амплітуди   монохроматичні плоскі хвилі поділяються на поперечні та поздовжні.

Монохроматична плоска хвиля називається поперечною, якщо амплітуда збурення, тобто напрямок коливань, перпендикулярна до напрямку розповсюдження:

 

Оскільки в площині, перпендикулярній до напрямку розповсюдження, є два можливих взаємоперпендикулярних напрямки, то існують дві незалежні одна від іншої поперечні хвилі, які розповсюджуються в одному напрямку. Вони можуть розрізнятися за фазами.

Якщо вектор   паралельний вектору  , який задає напрямок розповсюдження, то монохроматична плоска хвиля називається поздовжньою.

Електромагнітні хвилі у вакуумі можуть бути лише поперечними. Звукові або акустичні хвилі можуть бути як поперечними, так і повздовжними.

Комплексна форма запису ред.

Використовуючи комплексні числа, монохроматичну плоску хвилю можна записати у вигляді

 .

Комплексна амплітуда   при такій формі запису містить інформацію про фазу хвилі.

При описі хвиль у класичній фізиці комплексна форма запису — зручний математичний спосіб, який дозволяє просто проводити обчислення. Фактичний результат береться як дійсна частина комплексної функції. Однак, у квантовій механіці хвильова функція зарядженої частинки суттєво комплексна. Комплексність хвильової функції пов'язана із законом збереження заряду.

Фазова швидкість ред.

Частота ω й модуль хвильового вектора k не є незалежними величинами. Залежність   називається законом дисперсії. Цей закон визначається природою хвилі та фізичними характеристиками середовища, в якому вона розповсюджується.

Відношення

 

Називається фазовою швидкістю монохроматичної хвилі.

Для багатьох хвиль закон дисперсії лінійний і фазова швидкість не залежить від частоти. Прикладами таких хвиль є електромагнітні хвилі (світло) у вакуумі, для яких фазова швидкість збігається зі швидкістю світла. Фазова швидкість розповсюдження електромагнітної хвилі в середовищі залежить від показника заломлення й може бути як меншою за швидкість світла, так і більшою за неї.

Швидкість розповсюдження звуку в пружному середовищі теж можна вважати сталою у широкому діапазоні частот.

Окрім фазової швидкості розрізняють також групову швидкість, як швидкість розповсюдження пакету монохроматичних хвиль, за допомогою якого може передаватися інформація.

Джерела ред.

  • Яворський Б. М., Детлаф А. А., Лебедев А. К. Довідник з фізики для інженерів та студентів вищих навчальних закладів / Переклад з 8-го переробл. і випр. вид. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2007. — 1040 с. — ISBN 966-692-818-3.