Молодший бакалавр

освітньо-професійний ступінь

Молодший бакалавр — це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 120—150 кредитів ЄКТС[1].

Особливості освітньо-професійного ступеня «Молодший бакалавр»Редагувати

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає шостому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у відповідній галузі професійної діяльності.
Здобуття вищої освіти в Україні на її початковому рівні передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої або наукової програми, що є підставою для присудження освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр. Згідно з умовами прийому до вишів в Україні у 2018 році прийом вступників для здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра ще не проводився (п.5, Розділ 1 «Загальні положення»). Вперше набір на молодшого бакалавра відбувся у 2019 році і здійснювався на основі двох сертифікатів ЗНО. Набір здійснювався лише на небюджетні конкурсні пропозиції.

Підготовка молодших бакалаврівРедагувати

Право на підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр мають коледжі — самостійні заклади вищої освіти або структурні підрозділи університетів, академій чи інститутів, що провадять освітню діяльність, проводять прикладні наукові дослідження та/або творчу мистецьку діяльність. Коледжі також мають право відповідно до ліцензії (ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої, професійної (професійно-технічної) та/або фахової передвищої освіти.
Статус коледжу отримує заклад освіти (структурний підрозділ закладу освіти), в якому ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра та/або молодшого бакалавра становить не менше 30 відсотків загального ліцензованого обсягу.

Атестація молодших бакалаврівРедагувати

Атестація — це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації мають право вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації. Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого бакалавра здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх об'єднань, відповідно до положення про екзаменаційну комісію, затвердженого вченою радою закладу вищої освіти (наукової установи).

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати