{{i}} Документація модуля[перегляд] [редагувати] [історія] [очистити кеш]

Реалізація шаблону {{приклад}}, див. його документацію.

Див. також
local p = {}

-- використовується для того, щоб можна було видаляти елементи з таблиці
local function copy(other)
	local res = {}
	for k,v in pairs(other) do
		res[k] = v
	end
	return res
end

-- виклик шаблону, при помилці повертає порожній рядок
local function expand(frame, tname, targs)
	local success, result = pcall(
		frame.expandTemplate,
		frame,
		{title = tname, args = targs}
	)
	if success then
		return result
	else
		return ''
	end
	--return frame:expandTemplate({title = tname, args = args})
end

--запобігає обробку вікі-тексту у відображенні зразка
local function nowiki(str)
	local res = str
	str = mw.text.unstripNoWiki(str)
	str = string.gsub(str, '%[', '[')
	str = string.gsub(str, '%]', ']')
	str = string.gsub(str, '<', '&lt;')
	str = string.gsub(str, '>', '&gt;')
	str = string.gsub(str, '{', '&#123;')
	str = string.gsub(str, '}', '&#125;')
	str = string.gsub(str, '\'', '&#39;')
	str = string.gsub(str, '"', '&quot;')
	str = string.gsub(str, '(https?://)', '<span>%1</span>')
	return str
end

--видаляє з параметрів вписані через HTML-сутності "<nowiki>" і замінює "{{=}}" на "=" для виклику шаблону
local function process_nowiki_equals(str)
	str = str:gsub('&lt;nowiki>', ''):gsub('&lt;/nowiki>', '')
			 :gsub('&lt;nowiki&gt;', ''):gsub('&lt;/nowiki&gt;', '')
			 :gsub('&#123;&#123;&#61;&#125;&#125;', '=')
			 :gsub('&#123;{&#61;}&#125;', '=')
			 :gsub('{&#123;&#61;&#125;}', '=')
			 :gsub('{{=}}', '=')
			 :gsub('&amp;', '&')
	return str
end


function p.main(frame)
	if not getArgs then
		getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
	end
	local yesno = require('Module:Yesno')
	local args = copy(getArgs(frame, {trim = false, removeBlanks = false})) --copy(frame.args)
	local tag = args._tag or 'code'
	local container = args._container or nil
	local sep = args._sep and args._sep .. ' ' or '&rarr; ' -- за замовчуванням "→"
	local link = yesno(args._link, false)
	local endl = args._endl or ''
	local prefix = args._prefix or args['_pre-text'] or ''
	local postfix = args._postfix or args['_post-text'] or ''
	local comment_sep = args._comment_sep or ' ' -- передається шаблоном {{стопка прикладів}}, один роздільник на всі приклади
	local after = args._after or args._comment or '' -- корисно у шаблоні {{стопка прикладів}} (це просто текст наприкінці)
	local before = args._before and args._before .. ' ' or '' -- корисно у шаблоні {{стопка прикладів}}
	                             -- (це просто текст на початку)
	local nobr = yesno(args._nobr, false)
	local spaced = yesno(args._spaced, false)
	local nocat = yesno(args._nocat, false)
	local style = args._style
	
	if style == 'pre' then
		tag = nil
		container = 'pre'
		sep = '\n'
	elseif style == '*pre' then
		tag = nil
		container = '*pre'
		sep = '\n'
	elseif style == 'pre↓' then
		tag = nil
		container = 'pre'
		sep = '<div style="margin:-0.5em 50% 0.7em;"><span style="font-size:150%;">↓</span></div>\n' --вміст шаблону {{sp↓|50%||-0.5em}}
	elseif style == '*pre↓' then
		tag = nil
		container = '*pre'
		sep = '<div style="margin:-0.5em 50% 0.7em;"><span style="font-size:150%;">↓</span></div>\n' --вміст шаблону {{sp↓|50%||-0.5em}}
	elseif style == 'wikitable' then
		tag = 'tt'
		sep = '\n|'
		comment_sep = '\n|'
	end
	
	if (after ~= '') then
		after = comment_sep .. after
	end
	
	local nwt
	if tag then
		nwt = mw.html.create(tag):tag(tag) --"no-wiki tag", всередині нього шаблон не викликається
		if nobr then
			nwt:css('white-space', 'nowrap')
		end
	end
	local content = nowiki(prefix) .. '{{' --для накопичення вмісту тега
	
	local tname = args._template or args[1]
	if tname == nil then --якщо назва шаблону містить знак "=" (працює, тільки якщо немає неназваних параметрів)
		local nextfunc, static, cur = pairs(args)
		local k, v = nextfunc(static, cur)
		if k ~= nil and type(k) ~= 'number' and not k:find('^_') then --іменовані параметри, виключаючи модифікатори зовнішнього вигляду
			tname = k .. "=" .. v
			args[k] = nil --більше цей параметр нам не знадобиться
		end
	end
	if tname == '' or tname == nil then --при опущеному першому параметрі беремо назву шаблону з назви сторінки
		tname = mw.language.new('ru'):lcfirst(mw.title.getCurrentTitle().rootText)
	end
	if args._template == nil then --назва шаблону, що не викликається, у неіменованому першому параметрі (або ж взято з назви сторінки або
		             --з іменованого параметра за відсутності неіменованих — в наступному рядку шкоди немає в будь-якому випадку),
		             --більше його обробляти не треба
		table.remove(args,1)
	end
	if link then
		content = content .. '[[Шаблон:' .. tname .. '|' .. tname .. ']]'
	else
		content = content .. tname
	end
	content = content .. endl
	
	local targs, equals_pos, param, value, left_shift = {}, 0, '', '', 0
	for k, v in pairs(args) do
		if type(k) == 'number' then --неіменовані параметри
			equals_pos = v:find('=')
			if equals_pos and v:find('{{=}}') == equals_pos-2 then
				equals_pos = nil
			end
			if equals_pos then --ті, що містять "=" перетворимо в іменовані
				param = v:sub(1, equals_pos-1)
				value = v:sub(equals_pos+1)
				targs[param] = process_nowiki_equals(value)
				content = content .. (spaced and ' ' or '') .. '&#124;' .. nowiki(param) .. '=' .. nowiki(value) .. endl
				left_shift = left_shift+1 --змінна потрібна, щоб квазінумеровані параметри, що передані через "{{=}}",
				             --не збивали порядок
			else --істинно неіменовані
				targs[k - left_shift] = process_nowiki_equals(v)
				content = content .. (spaced and ' ' or '') .. '&#124;' .. nowiki(v) .. endl
			end
		elseif not k:find('^_') then --іменовані параметри, виключаючи модифікатори зовнішнього вигляду
			targs[k] = process_nowiki_equals(v)
			content = content .. (spaced and ' ' or '') .. '&#124;' .. nowiki(k) .. '=' .. nowiki(v) .. endl
		end
	end
	content = content .. '}}' .. nowiki(postfix)
	if container then
		local container_args = {}
		container_args[1] = content
		nwt = expand(frame, container, container_args)
	else
		nwt:wikitext(content):done()
	end
	
	if nocat then
		targs['nocat'] = 1
	end
	
	expand_result = tostring(expand(frame, tname, targs))
	if expand_result:sub(1, 2) == '{|' then
		sep = sep .. '\n'
	end
	
	return before .. tostring(nwt) .. ' ' .. sep .. prefix .. expand_result .. postfix .. after
end

return p