Aminah Cendrakasih, c. 1959, by Tati Photo Studio.jpg